начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 29, 31 авг. - 6 септември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 31 авг. - 6 септември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2015 г.

ДВ, бр. 49 от 30.06.2015 г. Министърът на финансите издаде: 1. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриран...

Министерски съвет бр. 29/2015 г.

Правителството прие нова Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и обмен на информация. Наредбата се издава на основан...

Народно събрание бр.29/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени ка...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Много български предприятия извършват сделки с чуждестранни компании като износ или внос на стоки или услуги, покупко-продажба на ценни книжа и др. Отчитането на такива сделки поражда отчетни проблеми, когато сделките са деноминирани (изразени) в чуж...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 29/2015

Дело C-257/11, решение от 29 ноември 2013 г. страни: SC Gran Via Moineşti SRL срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 Предмет на спора е облаг...

Данъчен кредит при лизинг

Търговско дружество - ЕООД, е с основен предмет на дейност дистрибуция на кафе, захарни и шоколадови изделия, бисквити, производство на АБВ ЕООД. Във връзка с осъществяваната от дружеството дейност са наети чрез оперативен лизинг 23 броя автомобили “...

Данъчно третиране по ЗДДС при придобиване на стока, доставена от трета страна през територията на друга държава - членка на ЕС

Внасяме стока от Канада, която е транспортирана с кораб до Германия. В Германия е освободена от митница и са платени чрез агент товарно-разтоварните разходи, митническата обработка и митото, за което е издадена фактура. Стоките ще бъдат транспорти...

Документална обоснованост на стопанските операции

Имаме служебен автомобил 5 места на оперативен лизинг. Колата се използва само за оперативни цели (служебно). Занимаваме се с производство на ел. енергия от възобновяеми източници. За целта имаме няколко соларни централи извън София. Често се налага ...

Коментар на измененията и допълненията на Кодекса на труда

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа От 17.07.2015 г. е в сила новият чл. 114а от КТ (ДВ, бр. 54/2015 г.). С него за пръв път у нас се урежда правната възможност за сключване на еднодневни трудови договори. Следва да се отбел...

Отлагане ползването на платен отпуск

Държавен служител има останал неползван платен годишен отпуск за 2013 г. в размер 13 работни дни. Ще може ли да ги ползва до края на 2015 г., или ще ги загуби? Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части през календарната година, за коя...

Прекратяване на трудов договор по заместване

Служителка е назначена с трудов договор за заместване на отсъстваща жена, която е в отпуск по майчинство. Тя известява работодателя, че след отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ ще ползва и платения годишен отпуск, полагащия се за времето на отпуска по ма...

В пресата за вас

Възражение за давност

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Вълев, адвокат, коментира възраженията за давност. Давността не се прилага служебно от съда. За да се приложи, следва да се направи възражение за изтекла погасителна давност в различн...

Елиминиране операциите при вътрешногрупови покупко-продажби

доц. д-р Живко Бонев, д.е.с. В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на операциите при вътрешногрупови покупко-продажби. Касае се за сделки, при които едното предприятие продава стоки/продукци...

Относно оценката на риска на работното място

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Труд и право” инж. Мария Хасъмска разглежда казуса: Собственик съм на аптека и работя сам за своя сметка. След като не съм сключил договор с други лица, които да работят в ап­теката, длъжен ли съм да изготвям оценка на риск...

Прилики и разлики на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мария Лекова, юрист, коментира приликите и разликите на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури. Вливанията и сливанията на търговски дружества като две о...

Трудови злополуки

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Труд и право” проф. д-р Кругер Милованов дава отговор на въпроса кои злополуки се признават за трудови и каква е отговорността на работодателя. Понятието “трудова злополука” е определено в чл. 55 от Кодекса за социалн...

Справочник

Важна информация за клиентите на НАП, ползващи електронните услуги с квалифициран електронен подпис

Национална агенция за приходите Във връзка с утвърдените със Заповед № ЗЦУ-849/20.07.2015 г. на изпълнителния директор на НАП правила за ползване и списък на електронните административни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) ви информ...

Самоосигуряващите се вече могат да декларират започване и спиране на дейност по интернет

Самоосигуряващите се вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани, по интернет с безплатния персонален идентификационен код на НАП. Декларацията се под...

Справочна информация бр. 29/2015

Централни валутни курсове за периода 20.07.2015 г. - 12.08.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...