Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 30, 7 - 13 септември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 7 - 13 септември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2015 г.

ДВ, бр. 52 от 10.07.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. 2. Закон за допълнение на Закона за държавната собственост. Правителството прие: 1. Постановление № 166 от 3.07.2015 г. з...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Много български предприятия извършват сделки с чуждестранни компании като износ или внос на стоки или услуги, покупко-продажба на ценни книжа и др. Отчитането на такива сделки поражда отчетни проблеми, когато сделките са деноминирани (изразени) в чуж...

Промени в Закона за здравното осигуряване

В “Държавен вестник”, бр. 48 от 27 юни 2015 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Голяма част от промените са свързани със закупуването на медицинските услуги, с дейността на лечебните заведения, “...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 30/2015

Дело C-273/11, решение от 6 септември 2012 г. страни: Mecsek-Gabona Kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, Предмет на спора е облагането на нулева ставк...

Коментар на измененията и допълненията на Кодекса на труда

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа От 17.07.2015 г. е в сила новият чл. 114а от КТ (ДВ, бр. 54/2015 г.). С него за пръв път у нас се урежда правната възможност за сключване на еднодневни трудови договори. Следва да се отбел...

Съвместяване на трудов договор с държавна служба

Работя по трудов договор в държавна администрация. Мога ли, ако ми бъде разрешен неплатен отпуск за една година, да започна работа като държавен служител и ако издържа през изпитателния срок, да прекратя трудовия договор? Няма пречка по Кодекса на т...

Съхранение на трудовата книжка

Прекратих трудовото си правоотношение, но работодателят все още не ми връща трудовата книжка. Има ли право да я задържа и докога? Правилото е, че трудовата книжка се съхранява от работника или служителя - чл. 348, ал. 3 от Кодекса на труда. При необ...

В пресата за вас

Елиминиране на изцяло нереализиран финансов резултат

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на изцяло нереализиран финансов резултат. Нека да приемем, че: - Предприятие “Д” от групата е придобило 1000 единици стока с цена на придобиване 8000 лв....

Определяне на стойността на пшеницата в себестойността на произвежданите от нея продукти след обработка

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, закупува 100 кг кантарно количество пшеница на стойност 34 лв. (0,34 лв. за килограм) с цел преработка. Мелниц...

Приета е нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя новата наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното общес...

Процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право” Светла Генова, директор на дирекция "Акцизи” в Агенция "Митници”, разглежда промените в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр. 49 на “Държавен вес...

Сходства и разлики между вливанията и сливанията на търговски дружества и апорт на предприятие

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мария Лекова, юрист, коментира приликите и разликите между вливанията и сливанията на търговски дружества и апорт на предприятие. Както при вливанията и сливанията на търговски дружества, та...

Съхранение и автентичност на данъчните документи

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 121 ЗДДС всяко данъчно задължено лице (без значе...

Справочник

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 30/2015

Централни валутни курсове за периода 21.08.2015 г. - 04.09.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Срок за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт уведомява, че поради изчерпване на предвидените средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година. Те...