Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 30, 7 - 13 септември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 7 - 13 септември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2015 г.

ДВ, бр. 52 от 10.07.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. 2. Закон за допълнение на Закона за държавната собственост. Правителството прие: 1. Постановление № 166 от 3.07.2015 г. за одобряване на допълнителни т...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Много български предприятия извършват сделки с чуждестранни компании като износ или внос на стоки или услуги, покупко-продажба на ценни книжа и др. Отчитането на такива сделки поражда отчетни проблеми, когато сделките са деноминирани (изразени) в чуждестранна валута, а не във вал...

Промени в Закона за здравното осигуряване

В “Държавен вестник”, бр. 48 от 27 юни 2015 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Голяма част от промените са свързани със закупуването на медицинските услуги, с дейността на лечебните заведения, “основния и допълнителен пакет”...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 30/2015

Дело C-273/11, решение от 6 септември 2012 г. страни: Mecsek-Gabona Kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, Предмет на спора е облагането на нулева ставка на вътреобщностни доставки. ...

Коментар на измененията и допълненията на Кодекса на труда

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа От 17.07.2015 г. е в сила новият чл. 114а от КТ (ДВ, бр. 54/2015 г.). С него за пръв път у нас се урежда правната възможност за сключване на еднодневни трудови договори. Следва да се отбележи, че и досега нямаше формал...

Съвместяване на трудов договор с държавна служба

Работя по трудов договор в държавна администрация. Мога ли, ако ми бъде разрешен неплатен отпуск за една година, да започна работа като държавен служител и ако издържа през изпитателния срок, да прекратя трудовия договор? Няма пречка по Кодекса на труда през време на неплатен от...

Съхранение на трудовата книжка

Прекратих трудовото си правоотношение, но работодателят все още не ми връща трудовата книжка. Има ли право да я задържа и докога? Правилото е, че трудовата книжка се съхранява от работника или служителя - чл. 348, ал. 3 от Кодекса на труда. При необходимост от вписване на обстоя...

В пресата за вас

Елиминиране на изцяло нереализиран финансов резултат

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на изцяло нереализиран финансов резултат. Нека да приемем, че: - Предприятие “Д” от групата е придобило 1000 единици стока с цена на придобиване 8000 лв. Реализирало я е в групата, на...

Определяне на стойността на пшеницата в себестойността на произвежданите от нея продукти след обработка

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, закупува 100 кг кантарно количество пшеница на стойност 34 лв. (0,34 лв. за килограм) с цел преработка. Мелницата, която съхранява пшеницата...

Приета е нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя новата наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Министерск...

Процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право” Светла Генова, директор на дирекция "Акцизи” в Агенция "Митници”, разглежда промените в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр. 49 на “Държавен вестник”. Промените в процедура ...

Сходства и разлики между вливанията и сливанията на търговски дружества и апорт на предприятие

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мария Лекова, юрист, коментира приликите и разликите между вливанията и сливанията на търговски дружества и апорт на предприятие. Както при вливанията и сливанията на търговски дружества, така и при апорт на предприятие ...

Съхранение и автентичност на данъчните документи

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 121 ЗДДС всяко данъчно задължено лице (без значение дали е регистрирано или не...

Справочник

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Справочна информация бр. 30/2015

Централни валутни курсове за периода 21.08.2015 г. - 04.09.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Срок за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт уведомява, че поради изчерпване на предвидените средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година. Териториалните поделения на НОИ ...