Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 9, Септември 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2015 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2016 г. Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за представяне на документите и за изчисляване и изплащане на: 1. паричните обезщетения при: а) временна нер...

Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспе...

Коментар на експерта

За някои практически проблеми, свързани с иска за обезщетение за времето за оставане без работа поради незаконно уволнение

Разпоредбата на чл. 344, ал. 1 КТ предвижда, че работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната работа; обезщетение за времет...

Нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения от ДОО от 1 януари 2016 г.

От 1 януари 2016 г. с нов нормативен акт - Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), се въвежда нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, при трудоустро...

Управленска дейност по смисъла на ЗКПО

По силата на нормите, регламентирани в част четвърта от ЗКПО, при определени обстоятелства данъчно задължените лица следва да начисляват текущо данък върху извършените разходи. Обектите на облагането са определени в чл. 204 от закона. Разпоредбата на неговата т. 3 определя като о...

Въпроси и отговори от практиката

Дата на прекратяване на трудовия договор

Въпрос: Предстои да уволним работник по чл. 328, ал. 1, т. 2 - основание второ, поради съкращаване на щата. Предизвестието е връчено на 01.06.2015 г. и според мен има действие от следващия ден (02.06.2015 г.). С изтичане срока на предизвестието (30 дни) се прекратява правоотноше...

Едноличният собственик на капитала на ЕООД, ако е и управител на дружеството, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител

Въпрос: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, може ли да сключи трудов договор за извършваната от него дейност в дружеството? Отговор: Аналогично запитване е дадено в писмо с изх. № 26-18...

Задължение за деклариране по система Интрастат

Въпрос: Получаваме машини от Англия, за които ще плащаме наем и ще използваме за период, по-дълъг от 24 месеца. Видях в списъка на стоките, изключени от статистиката, свързана с търговия на стоки в ЕС, че има условия, на които тези стоки трябва да отговарят, и едно от тях е очакв...

Изисквания за издаване на формуляр А1 за командироване в друга държава членка

Въпрос: Какви са изискванията физическо лице (свободна професия) от България да получи формуляр А1 за командироване в друга държава членка за извършване на IT услуги? Отговор: Преди да се отговори на въпроса какви са изискванията за издаване на формуляр А1, трябва да се прецени ...

Облагане на доходи от продажба на дружествени дялове

Въпрос: Местно физическо лице продава на чуждестранно юридическо лице от ЕС, дружествените си дялове в българско дружество. Къде ще се облага придобитият доход? Как ще се определи стойността на данъка? Какви са задълженията на физическото лице относно деклариране и плащане на еве...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица

Въпрос: Самоосигуряващо се лице съдружник в ООД се осигурява за фонд „Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ). През месец юни 2014 г. лицето е било 5 работни дни във временна неработоспособност. За годината лицето е получило възнаграждение за личен труд в дружеството в размер на 3600...

Определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето в друга държава членка

Въпрос: Чуждестранен френски гражданин, притежаващ ЕООД в България, но живеещ във Франция, получава възнаграждение по трудовия си договор с ЕООД-то, но дължи осигуровки във Франция. Как трябва да се изчисляват и внасят осигурителните вноски? Каква информация се подава в България ...

Погасяване на банков кредит на една фирма от друга фирма

Въпрос: Фирма „А” ООД започва изграждането на жилищна сграда. За финансирането й тегли кредит от банка в размер на 5 милиона евро срещу залог на земята и сградата. Сградата е изградена до Акт 15. Поради настъпилата икономическа криза фирмата не обслужва банковия си кредит и некол...

Последици от решението на ВАС за отмяна на ПМС № 419 от 17.12.2014 г.

Въпрос: Ще даде ли отражение премахването на минималната работна заплата от ВАС? И какво ще е? Отговор: На този етап е трудно да се даде категоричен отговор на въпроса дали приетите с Постановление на Министерския съвет № 419 от 17.12.2014 г. (обн., ДВ, бр. 105/2014 г.) размери ...

Правила, прилагани във връзка с нормите на ЗДДС при изпълнението на проекти, финансирани или съфинансирани от европейски фондове

Въпрос: Българска фондация, регистрирана в обществена полза, е партньор по проект с холандска фондация и заедно печелят безвъзмездна помощ под формата на грант за изпълнение на проект на територията на България от холандски фонд. Средствата са преведени на сметката на холандската...

Право на парично обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: Лице, на което му предстои излизане в отпуск за бременност и раждане, има издеден документ за стаж от Англия U1. Към датата на първия болничен (45 -дни преди раждането) лицето няма да има 12 месеца осигурителен стаж в България. Със стажа от U1 лицето ще има 12 месеца осиг...

Право на платен годишен отпуск

Въпрос: Работник с над 8 месеца трудов стаж напуска едно предприятие на 28.03. и на 30.03. започва работа в друго предприятие. В старото предприятие не е ползвал платен годишен отпуск и са му изплатили обезщетение по чл. 224. Колко дена има право да ползва платен годишен отпуск в...

Промяна на регистрацията на лица, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС

Въпрос: Фирма е регистрирана по ЗДДС на основание чл. 97а, ал. 2. В този случай няма право да ползва данъчен кредит за стоки и услуги. Тя прекратява договора си за оказване на услуги по смисъла на чл. 21, ал. 2 за друга страна членка и подписва такъв договор с фирма от трета стра...

Сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца

Въпрос: Фирма иска да назначи работник на трудов договор по чл. 114. Работникът ще работи 7 дни в месеца по 4 часа. Работникът има сключен основен трудов договор с друг работодател за пълно работно време. Какви осигуровки ще трябва да се плащат? Трябва ли в договора задължително ...

Счетоводно отчитане на ремонт на автомобил

Въпрос: Фирмата ни закупи товарен автомобил за 8000 лв. през април 2015 г., след две седмици се наложи основен ремонт, който общо струва 4900 лв. От тях 500 лв. са за труд, останалите за материали и резервни части (повечето са до 500 лв.), само хидравличният блок е 2700 лв. Въпро...

Съдържание на първични счетоводни документи

Въпрос: От доставчик получаваме стока с фактури, издадени от ЕРП система. Но една от фактурите е издадена от друг софтуер („Бизнес навигатор“) тъй като системата им била блокирала. Следващият номер (пореден) е отново от системата. Ще изпратят въпросната различна фактура по пощата...

Трудов договор с условие за обучение

Въпрос: Фирмата е назначила работник по чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда с договор за ученичество. Регламентирано е, че това са трудови договори с изрично условие за обучение по време на работата. Като всеки трудов договор и договорът за ученичество следва да отговаря на изискв...

Цена на придобиване на ДМА

Въпрос: Фирмата има сключен финансов лизинг за покупка на багер. На 07.04.15 г. е първата фактура с включени първа вноска – 17700,00 лв., разходи за придобиване 150,00 лв., комисиона за управление – 1504,50 лв. На сбора на сумите е начислено ДДС. На 28.04.2015 е следващата фактур...

Писма и указания

№ 20-00-163 ОТ 07.08.2015 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с наредбата за ...

№ 20-21-79 от 22.06.2015 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на пенсионер, упражняващ трудова дейност като регистриран земеделски стопанин

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. ………. от 15.06.2015 г., ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че получавате субсидия за единица площ и плащате 10 на сто данък. На 20.04.2015...

№ 24-33-69 от 06.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и е с основана дейност информационни услуги, извършва оптимизация на сайтове, т.н. SEO оптимизации. Посочено е, че SEO е абревиатура на search engine optimiza...

№ 24-38-39 от 03.07.2015 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на § 15г от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС, обн., ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Във ваше запитване, препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-38-39/23.06.2015 г., са поставени следните въпроси: 1. Приложим ли е § 15г от ПЗР на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.), при усл...

№ 92-00-56 от 16.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, изплатено на основание Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

По повод ваше писмено запитване, изразявам следното становище: Според фактите описани в писмото ви в … са постъпили покани за доброволно изпълнение от ваши бивши служители, на които са изплатени обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на основание чл. 234, ал. 8 от ЗМВР...

Решения на съдилища

Решение № 18 от 04.04.2014 г., по т.д. № 24/2013 г., ТК, I т.о.

Разпоредбата на чл. 301 ТЗ е приложима и в хипотезата на осъществено представителство на акционерно дружество при сключване на договор само от единия от двамата съвместно овластени да го представляват негови представители. Чл. 290 ГПК Чл. 301 ТЗ Чл. 26, ал. 2 ЗЗД Чл. 211 ГПК С ...

Решение № 235 от 30.10.2014 г. по гр.д. № 2330/2014 г., III г.о.

Когато е установена инвалидност, за която се твърди, че е в резултат от трудова злополука, и при липса на проведено задължително разследване по чл. 7, ал. 2 НУРРОТЗ, когато по вина на компетентния орган не е осъществено административно производство по установяване на факта за нал...

Решение № 35 от 22.08.2014 г. по т.д. № 1916/2013 г., ТК, I т.о.

При наличието на вреди, които са следствие от невъзможността наемателят да упражни придобити права, произтичащи от наемно правоотношение, когато тя е последица не само от недобросъвестни действия на трето лице, но и на действия на длъжника, за които той отговаря, увреденото лице ...

Решение № 8602 от 13.07.2015 г. по адм. дело № 12625/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ ведно с лихва. Държавната помощ, каквато представлява преотстъпването на данъка съгласно решение на Европейската комисия С (2011) 863/11.02.2011 г. във връзка с чл. 4, пар. 7, букви от „а“ до „г...

Решение № 8605 от 13.07.2015 г. по адм. дело № 8825/2014 г.

Предмет на спора е ревизионен акт, издаден след ревизия по особения ред на чл. 122 и сл. от ДОПК при констатации за несъответствие между доказаните приходи на ревизираното физическо лице с установен произход и направените от него разходи за ревизираните периоди. В РА е констатир...

Решение № 8615 от 13.07.2015 г. по адм. дело № 10826/2013 г.

Предмет на спора са установени с ревизионен акт задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 31.01.2007 г. до 31.08.2010 г. и по ЗКПО за 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. ведно с лихви. Основна предпоставка за възникване на право на данъчен кредит е наличието на доставка. Съдът е ...

Решение № 8688 от 14.07.2015 г. по адм. дело № 10625/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, резултат от отказ на право на данъчен кредит. Липсата на доказателства за техническа и кадрова обезпеченост на доставчика по принцип не може да се вмени в тежест на получателя по доставките, съгласно решението по дело С-324/11, ...

Решение № 8736 от 15.07.2015 г. по адм. дело № 9695/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД в данъчен период февруари 2009 г., ведно с лихви и установен корпоративен данък по ЗКПО за 2009 г. Прехвърлянето на собствеността върху родово определени вещи съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗД, се извър...

Решение № 8752 от 16.07.2015 г. по адм. дело № 15752/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди юли и август 2011 г. и изменение в частта на установяването на дължим ДДС за данъчен период септември 2011 г. С акта по чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК, определящ органа по приходите, който може да възлага ревизии...

Решение № 8802 от 17.07.2015 г. по адм. дело № 10141/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по чл. 76, ал. 1 от ЗДДФЛ за подлежащ на плащане в Република Франция данък върху доходи от наем с източник от Франция, посочен в годишната му данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. Член 106 от ДОПК предвижда възможнос...

Решение № 8930 от 22.07.2015 г. по адм. дело № 4681/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и по ЗКПО ведно с лихви. Нередовното упражняване на дейността, обусловило лошите финансови резултати на дружеството, не е основание за начисляване на допълнителен ДДС по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС и допълнителен корпоративен д...

Решение № 8970 от 23.07.2015 г. по адм. дело № 4468/2015 г.

Предмет на спора е разпоредбата на чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Марица, приета с решение № 155 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Марица, проведено на 23.12.2005 г., изменена с ...

Решение № 9132 от 30.07.2015 г. по адм. дело № 7461/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС по фактури за доставки на строителни материали, строителни услуги и други услуги и в резултат на това определени за данъчни периоди август 2008 г. – ок...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 31.08.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 51 до бр. 64 от 2015 г.

ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г. Министерски съвет Постановление № 163 от 29 юни 2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предви...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 10 от 2015 г.

Наредба за работното време, почивките и отпуските Наредба № РД 07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ЗНФО – промени преди очаквания нов закон Правила за плащане на ДДС при авансови плащания Данъч...