Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 31, 14 - 20 септември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 14 - 20 септември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 31/2015 г.

ДВ, бр. 60 от 7.08.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците. 3. Закон за изменение и допъл...

Изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В “Държавен вестник”, бр. 63 от 18 август 2015 г., е обнародвано Постановление № 212 от 13 август 2015 г., с което се изменя и допълва Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. Промените са извършени ...

Министерски съвет бр. 31/2015 г.

Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на финансова информация. Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го приеме. Със законопроекта се предл...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Много български предприятия извършват сделки с чуждестранни компании като износ или внос на стоки или услуги, покупко-продажба на ценни книжа и др. Отчитането на такива сделки поражда отчетни проблеми, когато сделките са деноминирани (изразени) в чуждестранна валута, а не във вал...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 31/2015

Дело C-294/11, решение от 21 юни 2012 г. страни: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate срещу Elsacom NV Предмет на спора е преклузивен срок за възстановяване на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че срокът от шест месеца, предвиден в член 7, парагр...

Внос на стоки

Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС, искаме да купим стока от страна, която не е членка, но контейнерът със стоката ще пристигне в страна - членка на ЕС, без да преминава през България. Покупката и плащането ще извършим ние към продавача. Купувач сме ние, а получател на стоката...

ДДС, когато български вносител купува внесените материали от чуждестранния възложител, обработва ги и ги продава в преработен вид на същата чуждестранна фирма

Имаме следната ситуация: 1. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС (България) - А. 2. Дружество от страна от ЕС, регистрирано по ЗДДС (съответната страна) - Б. 3. Дружество Б внася материали от Турция с получател дружество А. 4. Дружество Б продава материалите на дружество А (...

Право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете

Лице (майка), работещо по трудов договор във фирма, си ползва към момента отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Остават й около 6 месеца до изтичане на този отпуск. Майката открива свое ЕООД с перспектива да работи скоро, но все още не работи. И понеже има някаква минимална дейнос...

Разплащане в натура по граждански договор

Може ли на лице, с което е сключен граждански договор (берач на сливи), да му се плаща в натура (сливи). Ако може, как стои въпросът с осигуровките? Облигационните (гражданските) договори не са трудови договори, поради което отношенията между страните се уреждат не по КT, а по р...

Срок за изпитване при срочен договор

Допустимо ли е срокът за изпитване да съвпада със срока на трудовия договор? Срочен трудов договор за определен срок, но за не повече от 3 години, се сключва по реда и при условията на чл. 68, ал. 1 - ал. 5 от КТ. Срок за изпитване по реда на чл. 70 от КТ страните могат да догов...

Трудова медицина при надомна работа на хора с увреждания

Организация по Закона за юридически лица с нестопанска цел е наела по трудови договори персонал по програми за хора с увреждания от Агенцията по заетостта. Работата се извършва надомно, като за работно място се посочва адресната регистрация по лична карта. Трябва ли организацията...

В пресата за вас

Изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

В бр. 164 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за влязлата в сила Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. В брой 65 от 25 август 2015 г. на “Държавен вестник” бе обнародвана и приета Наредба за изискванията...

Наследяване на фирма

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: На 19.04.2015 г. собственик на ЕООД почина. Какво следва да се направи в трите инстанции - НАП, НОИ и АВ? Дейността беше спряна на 01.02.2015 г., тъй като собственикът предприе лечение, ...

Отпуск на бащата за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Андрей Александров, директор на дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество, разглежда въпроса за правото на отпуск на бащата при навършване на 6-месечна възраст на детето. И при този отпуск става дума за прехвърляне на права на майка...

Регламентиране на ред за регистриране и отчитане на зарежданията на течни горива за собствени нужди

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, главен специалист в Дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, разглежда последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Считано от 01.01.2015...

Счетоводно отчитане и документиране на загуби от фири на стоково-материални ценности

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводно отчитане и документиране на загуби от фири на стоково-материални ценности. Загубите от фири на стоково-материални ценности в пределите на установените с нормите количества се отн...

Счетоводно отчитане на продажби посредством използването на интернет сайт, собственост на посредника

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на продажби посредством използването на интернет сайт, собственост на посредника, при условие че стоките не са налични при посредника, но заплащането на стоките става, к...

Справочник

Автоцистерните няма да се свързват с НАП

Национална агенция за приходите Всички, които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания), нямат задължение да монтират измервателни системи до 31 август, като и след този срок могат да продължат да...

От 1 януари 2016 г. регистър БУЛСТАТ става изцяло електронен

Регистър БУЛСТАТ да стане изцяло електронен от 1 януари 2016 г., предвиждат изменения и допълнения на Закона за регистър БУЛСТАТ. В регистъра ще се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване. Като резултат от пълната електронизация на регистъра заявления за...

Подаването на уведомленията по чл. 53, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. вече се извършва задължително по електронен път

Агенция “Митници” Считано от 01.09.2015 г. подаването на уведомленията по чл. 53, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, се извършва задължително...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Система за SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на търговския регистър

За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация на услугата. 1. Регистрация При регистрация е необходимо да попълните следната информация в контактна форма: • Номер на мобилен телефон, на който да получавате известяване. Номерът с...

Справочна информация бр. 31/2015

Централни валутни курсове за периода 07.09.2015 г. - 11.09.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидн...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 32 от 2015 г.

Данъчно третиране по ЗДДС Съгласие на работодателя за прекратяване на трудов договор поради преминаване на държавна работа Счетоводни операции от страна на купувача при публична продан Счетоводно отчитане на непарична вноска Фактура при доставка с непрекъснато изпълнение Доп...