Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 31, 14 - 20 септември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 14 - 20 септември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 31/2015 г.

ДВ, бр. 60 от 7.08.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците....

Изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В “Държавен вестник”, бр. 63 от 18 август 2015 г., е обнародвано Постановление № 212 от 13 август 2015 г., с което се изменя и допълва Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1...

Министерски съвет бр. 31/2015 г.

Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на финансова информация. Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го прие...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Много български предприятия извършват сделки с чуждестранни компании като износ или внос на стоки или услуги, покупко-продажба на ценни книжа и др. Отчитането на такива сделки поражда отчетни проблеми, когато сделките са деноминирани (изразени) в чуж...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 31/2015

Дело C-294/11, решение от 21 юни 2012 г. страни: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate срещу Elsacom NV Предмет на спора е преклузивен срок за възстановяване на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че срокът от шест месе...

Внос на стоки

Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС, искаме да купим стока от страна, която не е членка, но контейнерът със стоката ще пристигне в страна - членка на ЕС, без да преминава през България. Покупката и плащането ще извършим ние към продавача. Купувач с...

ДДС, когато български вносител купува внесените материали от чуждестранния възложител, обработва ги и ги продава в преработен вид на същата чуждестранна фирма

Имаме следната ситуация: 1. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС (България) - А. 2. Дружество от страна от ЕС, регистрирано по ЗДДС (съответната страна) - Б. 3. Дружество Б внася материали от Турция с получател дружество А. 4. Дружество Б продав...

Право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете

Лице (майка), работещо по трудов договор във фирма, си ползва към момента отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Остават й около 6 месеца до изтичане на този отпуск. Майката открива свое ЕООД с перспектива да работи скоро, но все още не работи. И понеж...

Разплащане в натура по граждански договор

Може ли на лице, с което е сключен граждански договор (берач на сливи), да му се плаща в натура (сливи). Ако може, как стои въпросът с осигуровките? Облигационните (гражданските) договори не са трудови договори, поради което отношенията между страни...

Срок за изпитване при срочен договор

Допустимо ли е срокът за изпитване да съвпада със срока на трудовия договор? Срочен трудов договор за определен срок, но за не повече от 3 години, се сключва по реда и при условията на чл. 68, ал. 1 - ал. 5 от КТ. Срок за изпитване по реда на чл. 70...

Трудова медицина при надомна работа на хора с увреждания

Организация по Закона за юридически лица с нестопанска цел е наела по трудови договори персонал по програми за хора с увреждания от Агенцията по заетостта. Работата се извършва надомно, като за работно място се посочва адресната регистрация по лична ...

В пресата за вас

Изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

В бр. 164 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за влязлата в сила Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. В брой 65 от 25 август 2015 г. на “Държавен вестник” бе обнародвана и ...

Наследяване на фирма

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: На 19.04.2015 г. собственик на ЕООД почина. Какво следва да се направи в трите инстанции - НАП, НОИ и АВ? Дейността беше спряна на 01.02.2015 г., тъй като с...

Отпуск на бащата за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Андрей Александров, директор на дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество, разглежда въпроса за правото на отпуск на бащата при навършване на 6-месечна възраст на детето. И при този отпуск става дума за...

Регламентиране на ред за регистриране и отчитане на зарежданията на течни горива за собствени нужди

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, главен специалист в Дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, разглежда последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устр...

Счетоводно отчитане и документиране на загуби от фири на стоково-материални ценности

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводно отчитане и документиране на загуби от фири на стоково-материални ценности. Загубите от фири на стоково-материални ценности в пределите на установени...

Счетоводно отчитане на продажби посредством използването на интернет сайт, собственост на посредника

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на продажби посредством използването на интернет сайт, собственост на посредника, при условие че стоките не са налични при посредника, но з...

Справочник

Автоцистерните няма да се свързват с НАП

Национална агенция за приходите Всички, които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания), нямат задължение да монтират измервателни системи до 31 август, като и след т...

От 1 януари 2016 г. регистър БУЛСТАТ става изцяло електронен

Регистър БУЛСТАТ да стане изцяло електронен от 1 януари 2016 г., предвиждат изменения и допълнения на Закона за регистър БУЛСТАТ. В регистъра ще се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване. Като резултат от пълната електрониз...

Подаването на уведомленията по чл. 53, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. вече се извършва задължително по електронен път

Агенция “Митници” Считано от 01.09.2015 г. подаването на уведомленията по чл. 53, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни с...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Система за SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на търговския регистър

За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация на услугата. 1. Регистрация При регистрация е необходимо да попълните следната информация в контактна форма: • Номер на мобилен телефон, на който да пол...

Справочна информация бр. 31/2015

Централни валутни курсове за периода 07.09.2015 г. - 11.09.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 32 от 2015 г.

Данъчно третиране по ЗДДС Съгласие на работодателя за прекратяване на трудов договор поради преминаване на държавна работа Счетоводни операции от страна на купувача при публична продан Счетоводно отчитане на непарична вноска Фактура при доставка ...