Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 10, Октомври 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2015 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 23 януари 1987 г., изм., ДВ, бр. 31 от 19 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 23 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 9 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 67 от 6 август 199...

Наредба № РД 07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изисквания за подобряване на безопасността и здравето при работа на бременни раб...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на разходите за реклама и на представителните разходи

Според действащите норми на ЗКПО и ЗДДС в зависимост от обстоятелствата, при които са направени, едни и същи разходи могат да бъдат квалифицирани като представителни или като разходи за реклама. Предвид различното данъчно третиране на двата вида разх...

ЗНФО – промени преди очаквания нов закон

Цялата професионална общност е в очакване на два нови закона, регулиращи счетоводната професия в страната. Става дума за Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, които ще дойдат в резултат на приетите европейски директиви и зад...

Правила за плащане на ДДС при авансови плащания

Данъчно събитие за целите на ЗДДС е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължено лице, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки. За облагаемите доставки данък добавена стойност става изискуем на датата на възникване на ...

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г., са публикувани изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Промените се наложиха след измененията и допълненията в Кодекса на труда (КТ), публикувани в ДВ, бр. 54 от 17.07.2015...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово облагане за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Въпрос: Фирма „X“ има наем на къща от физическо лице срещу дострояване. Фиксираната цена на наема е 500 лв. на месец, която ще се приспада за сметка на направените разходи по дострояването през следващите 10 години. Трябва ли да се декларира данък по...

Апорт на земя

Въпрос: АД предоставя земя чрез апорт в друго дружество за 100 000 лв. Предоставената земя е осчетоводена: Дт с/ка 222 100 000 лв. Кт с/ка 201 100 000лв. В приемащото дружество е взета счетоводната статия: Дт с/ка 201 100 000 лв. Кт с/ка 101 100 000л...

Данъчно третиране по ЗДДС на дейностите и услугите, извършвани от съдружниците в полза на дружеството им

Въпрос: Наш клиент е физическо лице с действащо ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. Следва ли да начислява ДДС върху размера на възнаграждението за личен труд, което му се изплаща от ООД, в което е съдружник, като се има предвид, че има ЕТ? Отговор: С...

Дистанционни продажби

Въпрос: Българска фирма ЕООД, нерегистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва продажби чрез електронен магазин - да продава собствени произведения на изкуството и на други ФЛ като посредник, книги като посредник на територията на страната и на терито...

Доставка на стока (техника) и доставка на услуга за нейното монтиране в полза на лице, установено и регистрирано за целите на облагането с ДДС на територията на държава - членка на ЕС

Въпрос: Българско дружество прави доставка на техника за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника на дружество, регистрирано в Германия (с немски VAT). Същата тази техника ще се монтира от българското дружество в офис, намиращ се на територията...

Доставка, възникваща при транзитна продажба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, продава на италианска фирма, регистрирана по ДДС, която продава на швейцарска фирма същата стока, като с Ди Ейч Ел от България, стоката заминава директно за Швейцария. В този случай българската фирма реги...

Доставката на зъбни протези, извършвана от зъболекари или зъботехници, е освободена от ДДС

Въпрос: Зъботехническа лаборатория издава фактури със следния текст - „Зъботехнически услуги“. В ЗДДС е записано, че само изработката на зъбните протези е освободена сделка. Изработката на коронки и други услуги облагаеми ли са по ЗДДС? Правилно ли с...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС при вътреобщностно придобиване

Въпрос: Издадена ми е фактура от доставчик от ЕС, стоката пристига точно след 30 дни. Протоколът не може да бъде издаден до 15 дни от датата на издаване на фактурата. Мога ли да го издам на 30-ия ден, когато пристига стоката? Отговор: От въпроса не ...

Лицата, упражняващи трудова дейност като ЕТ, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт

Въпрос: Самоосигуряващо се лице - едноличен търговец, осигурен за всички осигурителни рискове, с повече от 12 месеца осигурителен стаж излиза в отпуск за бременност и раждане. Има ли право на обезщетение и майчинство до навършване на 2 години на дете...

Облагаема доставка с нулева ставка

Въпрос: Ние сме българско дружество регистрирано за целите на ДДС в България. Осъществяваме сделка по продажба на стоки, които изнасяме за наша сметка в Сърбия на адрес предоставен ни от клиента. Контрагента по сделката е българско дружество Б, което...

Облагане на доставките на услуги с ДДС

Въпрос: ДЗЗД, отдаващо стаи за настаняване, които се намират на Българското Черноморие, с годишен оборот 33 000 лв., нерегистрирано по ЗДДС в България, сключва договор за услуги за ранни резервации с Booking.com.B.V.-Амстердам, Нидерландия. За направ...

Облагане по ЗДДФЛ на доходи от друга стопанска дейност (горско стопанство)

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, изкупува дървен материал за производствените си нужди от физическо лице, което е нерегистриран земеделски производител, чрез договор за покупко-продажба. Материалът представлява тополи, които се намират в залесен ...

Облагане по ЗДДФЛ на доходи от продажба на апартамент

Въпрос: Две физически лица, които са семейство, получават обезщетение от строител - 6 апартамента. Какви ще са последствията за лицата по ЗДДФЛ и по ЗДДС в случай на продажба на някои от апартаментите, т.е. притежават ги от една година и за определен...

Облагане по ЗКПО на търговско представителство

Въпрос: Този месец фирма, която обслужваме счетоводно от дълго време, регистрира представителство на българската фирма в Германия. Регистрацията е извършена само в общината в германска провинция. Предстои да бъде закупен и автомобил, който да служи ...

Определяне на допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати

Въпрос: В нашето предприятие е прието на 6-месечие да се изплаща премия. Имаме служителка, която от няколко месеца е в болнични. През месец юли, в който следва да й се изплати премията (защото през първите 2 месеца от годината тя е била на работа), т...

Осигуряване на български гражданин в Австрия

Въпрос: Българска фирма ЕООД, регистрирана по ЗДДС, извършва дейност отдаване под наем на недвижим имот. Дружеството няма нает персонал, дейността се осъществява от управителя – едноличен собственик на капитала. Той се осигурява като самоосигуряващо ...

Отразяване на данни в дневника за продажби и в дневника за покупки

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува комплекти резервни части, обслужващи основната дейност на фирмата. Получена е фактура от доставчика с нулева ставка. Комплектите не са обект на търговска дейност. Издаден е протокол по чл. 117 ЗДДС, с...

Подаване на данни към НАП чрез информационната система “Контрол на горивата”

Въпрос: ЕООД купува дизелово гориво от бензиностанция, същото гориво продава на друго ЕООД, занимаващо се с транспортна дейност. Горивото се зарежда в камиона на транспортната фирма на бензиностанцията. Необходимо ли е да се подават данни към НАП чре...

Прекратяване на договор за наем

Въпрос: Дружество А, регистрирано по ЗДДС, издава фактури на дружество Б, съгласно договор №... с основание - отдаване под наем на апаратура. Фактурите издадени м. април и м. май са отразени в дневника за продажби на дружество А. Фактурите не са плат...

Прекратяване на ТД при прекратяване дейността на предприятието

Въпрос: Лице, което е в трудовоправни отношения, в момента е в дълготраен отпуск по временна неработоспособност. Предстои му да излезе в отпуск поради бременност и раждане и майчинство. Фирмата прекратява дейност и целият персонал се освобождава. В Н...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Поради налагащите се пътувания във връзка с правни консултации и явяване на дела из страната адвокатско дружество наема лек автомобил. Дружеството в правото си ли е да ползва данъчният кредит за наема на автомобила и включително за резервни ч...

Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход на годишна база

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД, се осигурява за фонд „Общо заболяване и майчинство“ (ОЗМ). През месец юни 2014 г. лицето е било 5 работни дни във временна неработоспособност. За годината същото е получило възнаграждение за личен тру...

Сделки извършвани от българска фирма, която купува от чуждестранна фирма и продава на друга чуждестранна фирма, без нито продавачът, нито купувачът да са установени в страни-членки на ЕС

Въпрос: Българска фирма купува стока от Китай и я продава в Зимбабве. Стоката се транспортира директно от Китай в Зимбабве с транспортна фирма, без да влиза в България. Българската фирма получава фактура за стоката от Китай и фактура за транспорта от...

Сключване и регистриране на еднодневни трудови договори

Въпрос: Фирма предстои да наеме временни селскостопански работници. Каква е процедурата за сключване на новите еднодневни трудови договори и плащането на осигуровките по тях? Отговор: От 17.07.2015 г. е в сила новият член 114а КТ, който урежда правн...

Счетоводно отчитане на резултатите от сделките

Въпрос: Фирма с дейност търговия на дребно с обувки провежда търговска кампания „Купи два чифта и вземи този с по-ниска цена с 50% отстъпка”, като предстои провеждането и на следваща такава „Купи два чифта и вземи този с по-ниска цена безплатно”. Как...

Трудов договор с условие за обучение по време на работа

Въпрос: Фирмата е назначила работник по чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), договор за ученичество. Регламентирано е, че това са трудови договори с изрично условие за обучение по време на работата. Като всеки трудов договор и договорът за ученич...

Условия за задължителна регистрация по чл. 96 ЗДДС

Въпрос: Търговско дружество (ООД) има оборот за последните 12 месеца 42 000 лв. и не е регистрирано по ЗДДС. Основно дружеството работи като „Агенция за недвижими имоти”. Предстои да бъде продадена земеделска земя, собственост на дружеството на стойн...

Писма и указания

ДДС № 05/14.04.2015 г. ОТНОСНО: Промени в наименованията на някои сметки от Сметкоплана и промени в отчитането на приходите от дивиденти и някои други операции

С това указание се извършват промени в наименованието на някои смет­ки от раздели 5 и 7 на Сметкоплана на бюджетните организации (СБО) и се определя нов ред за отчитане получаването на дивиденти от дялове и акции в предприятия, отчитани по метода на ...

УК-4 от 4.03.2015 г. Указания за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2015 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет

А. Общи положения С настоящите указания на основание чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси се определят формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за изпълнението на програмните ...

№ М-24-36-18 от 22.04.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на търговия със стоки чрез поръчка по електронен път в уебсайт

Основната дейност на дружество, регистрирано по ЗДДС лице, е търговия със стоки чрез поръчка по електронен път в уебсайт. Дружеството закупува стоки предимно от други държави членки, както и внос, които пристигат в склада на дружеството, разположен н...

№ М-24-37-37-1 от 11.06.2015 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

„Аида“ ООД е предприятие, чиито приходи се формират основно от производство на велосипеди на ишлеме. Дейността се осъществява на територията на община, която попада в списъка на общините с безработица над 25 на сто по-висока от средната за страната. ...

Решения на съдилища

Решение № 124 от 23.05.2014 г. по гр .д. № 5460/2013 г., III г.о.

За липса отговорността е винаги в пълен размер на причинената вреда. В този случай е неприложим ограниченият размер на имуществената отговорност на работника или служителя, съответно тя не може да бъде реализирана по правилата на ограничената имущест...

Решение № 222 от 16.01.2014 г. по т.д. № 708/2012 г., ТК, II т.о.

Продажбата на поименни налични акции не може да бъде предмет на предварителен договор. Такъв договор не може да бъде обявен за окончателен по реда на чл. 19, ал. 2 ЗЗД с решение, което да замести джирото на акциите. Чл. 290 ГПК Чл. 135 ЗЗД Чл. 19, а...

Решение № 239/2014 г. от 08.04.2015 г. по т.д. № 4590/2013 г., ТК, I т.о.

Неизпълнение задължението за използване на придобитите по програмата САПАРД активи спо­ред заложеното в бизнес плана към одобрения инвестиционен проект съставлява самостоятелно основа­ние за връщане на безвъзмездната финансова помощ по договор, склю­...

Решение № 53 от 20.02.2015 г. по гр.д. №5406/2014 г., IV г.о.

Извършените от работника ад­министративни нарушения в про­цеса на изпълнение на възложената работа нямат отношение към въпро­са за заплащане на положения из­вънреден труд. Организацията на времето за управление и почивките при из­вършване на междунар...

Решение № 9272 от 27.08.2015 г. по адм. дело № 4507/2015 г.

Предмет на спора e непризнато правото на приспадане на данъчен кредит ведно с лихвите по фактури, издадени от АД и три ООД за данъчни периоди януари, февруари и март 2013 г. Липсват предвидените в чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 71 от...

Решение № 9284 от 31.08.2015 г. по адм. дело № 4031/2015 г.

Предмет на спора са установен ДДС за довнасяне и определени допълнително корпоративен данък за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. и вноски за ДОО, ЗО, ДЗПО и ФГВРС ведно с лихви за периода 01.12.2005 г. - 28.02.2011 г. Разпоредбата на чл. ...

Решение № 9285 от 31.08.2015 г. по адм. дело № 4444/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди май, юни, август и септември 2013 г. ведно с лихвите. Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и 2 о...

Решение № 9313 от 02.09.2015 г. по адм. дело № 4528/2015 г.

Предмет на спора e отказан данъчен кредит по фактури, издадени от ООД. Член 177, ал. 3 от АПК намира приложение в производството по делото по силата на препращащата разпоредба на § 2 от ДР на ДОПК. Според същата решението, с което е отхвърлено оспо...

Решение № 9331 от 04.09.2015 г. по адм. дело № 4018/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди август и декември 2007 г., март, април и октомври 2008 г. и февруари 2009 г. и корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период декември 2007 г. с лихва за забава. Съгласно установенат...

Решение № 9373 от 10.09.2015 г. по адм. дело № 15870/2014 г.

Предмет на спора са определени на едноличен търговец задължения по ЗДДС, по чл. 48 от ЗДДФЛ, вноски по КСО и ЗЗО за ревизиран период декември 2011 г. Доказателствената тежест с оглед чл. 124, ал. 2 от ДОПК се носи от адресата на акта, но същата може...

Решение № 9388 от 10.09.2015 г. по адм. дело № 12414/2014 г.

Предмет на спора e начислен допълнителен ДДС за данъчен период юли 2009 г. по три броя фактури, издадени от ООД, с предмет захарни изделия и кафе. За да се приеме, че е реализиран фактическият състав на легалната дефиниция, дадена в чл. 7 от ЗДДС от...

Решение № 9389 от 10.09.2015 г. по адм. дело № 9702/2014 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит, начислена лихва за забава, както и други лихви по ЗДДС, задължения за корпоративен данък за 2010 г. и лихви върху авансови вноски за корпоративен данък. От събраните по делото писмени доказателст...

Решение № 9391 от 10.09.2015 г. по адм. дело № 12418/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък за 2009 г. с лихва за забава. Според касатора съдът не е отчел факта, че разходите в посочения размер, отчетени като текущи са част от инвестицията по бизнес програмата. С извършването ...

Решение № 9393 от 10.09.2015 г. по адм. дело № 9636/2014 г.

Предмет на спора e начислен ДДС за данъчен период декември 2011 г. на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 3 от ЗДДС с лихва за забава, като данъчната основа е определена по реда на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС. Съдът е направил преценка за зако...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 65 до бр. 71 от 2015 г.

ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г. Министерски съвет Постановление № 217 от 17.08.2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спира...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 11 от 2015 г.

Закон за гарантиране на влоговете в банките Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация Наредба з...