Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 35, 12 - 18 октомври 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 12 - 18 октомври 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 35/2015 г.

ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. Правителството прие Постановление № 247 от 10.09.2015 г. за приемане на Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи. Министърът на енергетиката издаде Наредба № Е-РД-16-427 от 2.0...

Министерски съвет бр. 35/2015 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО). С промените се хармонизира и привежда в съответствие националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото о...

Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е един продължителен процес, който обхваща множество действия и процедури, някои от които обаче е полезно да бъдат извършени или тествани преди настъпването на края на отчетния период - 31 декември. Разбирайки натовареността на практикуващите счет...

Преизчисляване на финансови отчети според МСС

Според МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове предприятията трябва да оценяват сделките си в чуждестранна валута и техния счетоводен ефект (приходи и разходи, активи и пасиви) в своята функционална валута. Всяка валута, различна от функционалната валута, се третира като ч...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2015

Дело C-532/11, решение от 15 ноември 2012 г. страни: Susanne Leichenich срещу Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis Предмет на спора е правото на приспадане при отдаване на наем на плавателен съд. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Член 13, част Б, буква б) от Шеста директива ...

Вписване на данни в трудовата книжка

Как се отразява в трудовата книжка преминаването от срочен към безсрочен трудов договор с допълнително споразумение? В трудовата книжка се вписват данни за обстоятелствата и условията по трудовото правоотношение, посочени в чл. в чл. 349, ал. 1 от КТ и чл. 4 от Наредбата за труд...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 35/2015

Въпрос: При ко­мандировка в чужбина, която започва на официален празник и завършва в почивен ден неделя (първият и последният ден са пътуване със самолет), работодателят има ли задължение да отчете тези дни на пътуване като работни за командирования и дължи ли обезщетение за извъ...

Корекция на ДДС при сгрешен контрагент

При въвеждането на данните от фактури за м.март 2015 г. в дневника за покупки е допусната грешка, като е посочен погрешен контрагент. Останалите данни от документа са отразени в дневника вярно. Как и в какъв ред следва да се коригира допуснатата грешка? Същественото в случая е т...

Отпуск за част от годината

Служител постъпи на работа от 1 септември. Как да проверим колко от полагащите му се 20 работни дни отпуск е ползвал при предишния работодател? Колко дни отпуск може да ползва при нас, при положение че по трудов договор му се полагат 25 работни дни основен платен годишен отпуск? ...

Счетоводно квалифициране на рекламни стелажи

Фирма “А” закупува рекламни модули (стелажи) от фирма “Б” и ги заприходява като рекламни материали. Като идеята на фирма “А” е тези рекламни модули да ги разпространи и да ги постави на видно място в магазинната мрежа на своите клиенти, които й продават продукцията, за да може яс...

Трудов и осигурителен стаж по втори трудов договор

Служителка работи по втори трудов договор. След изтичане на отпуска за отглеждане на малко дете до 2 години трябва да я освободим поради съкращаване на щата. Трябва ли при определяне на обезщетението по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск да се отчита и отпуск за д...

В пресата за вас

Амортизация на автомобили и други транспортни средства

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира амортизацията на автомобили и транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Към другите транспортни средства, свързани с автомобил...

Договор за обществена поръчка

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, разглежда казуса: Сключен е договор за обществена поръчка. Изпълнителят на договора наема склад, за да е в състояние да реагира бързо при подаване на заявка от възложителя и да спази срока за изпълне...

Придобиване право на пенсия от 01.01.2016 г. от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд (част 1)

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, началник на отдел “Правен” в ЦУ на НОИ, разглежда темата за придобиването право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г. Съгласно разпоредбите на Ко...

Разходи за подобряване на нетекущи активи

В бр. 9 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на разходи за подобряване на нетекущи активи. В процеса на използването нетекущите материални активи губят част от своите експлоатационни качества и тяхната ефективност се намалява....

Справочник

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия н...

Справочна информация бр. 35/2015

Централни валутни курсове за периода 05.10.2015 - 09.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...