Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 35, 12 - 18 октомври 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 12 - 18 октомври 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 35/2015 г.

ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. Правителството прие Постановление № 247 от 10.09.2015 г. за приемане на Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи. Министърът на енергетиката издад...

Министерски съвет бр. 35/2015 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО). С промените се хармонизира и привежда в съответствие националното данъчно законодателство с изискванията на европейските дир...

Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е един продължителен процес, който обхваща множество действия и процедури, някои от които обаче е полезно да бъдат извършени или тествани преди настъпването на края на отчетния период - 31 декември. Разбирайки натовар...

Преизчисляване на финансови отчети според МСС

Според МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове предприятията трябва да оценяват сделките си в чуждестранна валута и техния счетоводен ефект (приходи и разходи, активи и пасиви) в своята функционална валута. Всяка валута, различна от функционал...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2015

Дело C-532/11, решение от 15 ноември 2012 г. страни: Susanne Leichenich срещу Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis Предмет на спора е правото на приспадане при отдаване на наем на плавателен съд. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Член 13, част Б...

Вписване на данни в трудовата книжка

Как се отразява в трудовата книжка преминаването от срочен към безсрочен трудов договор с допълнително споразумение? В трудовата книжка се вписват данни за обстоятелствата и условията по трудовото правоотношение, посочени в чл. в чл. 349, ал. 1 от К...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 35/2015

Въпрос: При ко­мандировка в чужбина, която започва на официален празник и завършва в почивен ден неделя (първият и последният ден са пътуване със самолет), работодателят има ли задължение да отчете тези дни на пътуване като работни за командирования ...

Корекция на ДДС при сгрешен контрагент

При въвеждането на данните от фактури за м.март 2015 г. в дневника за покупки е допусната грешка, като е посочен погрешен контрагент. Останалите данни от документа са отразени в дневника вярно. Как и в какъв ред следва да се коригира допуснатата греш...

Отпуск за част от годината

Служител постъпи на работа от 1 септември. Как да проверим колко от полагащите му се 20 работни дни отпуск е ползвал при предишния работодател? Колко дни отпуск може да ползва при нас, при положение че по трудов договор му се полагат 25 работни дни о...

Счетоводно квалифициране на рекламни стелажи

Фирма “А” закупува рекламни модули (стелажи) от фирма “Б” и ги заприходява като рекламни материали. Като идеята на фирма “А” е тези рекламни модули да ги разпространи и да ги постави на видно място в магазинната мрежа на своите клиенти, които й прода...

Трудов и осигурителен стаж по втори трудов договор

Служителка работи по втори трудов договор. След изтичане на отпуска за отглеждане на малко дете до 2 години трябва да я освободим поради съкращаване на щата. Трябва ли при определяне на обезщетението по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отп...

В пресата за вас

Амортизация на автомобили и други транспортни средства

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира амортизацията на автомобили и транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Към другите транспортни ...

Договор за обществена поръчка

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, разглежда казуса: Сключен е договор за обществена поръчка. Изпълнителят на договора наема склад, за да е в състояние да реагира бързо при подаване на заявка от възложите...

Придобиване право на пенсия от 01.01.2016 г. от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд (част 1)

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, началник на отдел “Правен” в ЦУ на НОИ, разглежда темата за придобиването право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г...

Разходи за подобряване на нетекущи активи

В бр. 9 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на разходи за подобряване на нетекущи активи. В процеса на използването нетекущите материални активи губят част от своите експлоатационни качества и тя...

Справочник

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здра...

Справочна информация бр. 35/2015

Централни валутни курсове за периода 05.10.2015 - 09.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...