Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 37, 26 окт. - 1 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 26 окт. - 1 ноември 2015 г.
Законодателство

Закупуване на недостигащ осигурителен стаж

В чл. 68, ал. 1 и ал. 2 КСО са уредени общите предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това право се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 ...

Министерски съвет бр. 37/2015 г

Правителството определи условията и реда, по който ще се предоставят ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна Ос 1 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”. Ваучерите за обучение ще се предоставят от Аге...

Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е един продължителен процес, който обхваща множество действия и процедури, някои от които обаче е полезно да бъдат извършени или тествани преди настъпването на края на отчетния период - 31 декември. Разбирайки натовар...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 37/2015

Дело C-557/11, решение от 25 октомври 2012 г. страни: Maria Kozak срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie Предмет на спора е облагането на туристическата агенция. В своето решение Съдът на ЕО приема, че членове 306-310 от Директива 2006/112/ЕО на Съ...

Временната неработоспособност след неплатен отпуск

Лице, работещо по трудов договор във фирма, ползва неплатен отпуск, който е за повече от 30-те работни дни, които се зачитат за осигурителен стаж. Непосредствено след неплатения отпуск представя болничен лист за общо заболяване. Известно е, че лицето...

Дисциплинарното уволнение като първо наказание

Може ли работодателят направо да уволни дисциплинарно работник, който не е наказван със забележка или предупреждение за уволнение? В какви случаи е нужно предварително разрешение от ИТ? В разпоредбата на чл. 190, ал. 1 от КТ са посочени нарушенията ...

Придобиване на ЕТ

ООД изкупува ЕТ с всички активи и пасиви. Какви счетоводни операции трябва да взема в двете фирми? Операциите, които трябва да се вземат в предприятието на ЕТ, са свързани с отписване на съществуващите активи и пасиви, а тези в ООД са свързани със з...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доход от лихви по банкова сметка в чужбина

В бр. 9 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Местно физическо лице има банкова сметка в Кипър, като в началото на август 2015 г. договорът е прекратен и авоарите по банковата сметка са изтеглени. В...

Други нормативни задължения, свързани със съхранението на данъчните документи

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Според чл. 78, ал. 7 ППЗДДС данъчно задължените лица са длъжни да съхраняват ...

Изплащане дял на съдружник в ООД

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност сме. Един от съдружниците напуска. Има решение на общото събрание да бъде освободен и да му се изплати делът. Кои норми н...

Отчитане на приходи от такси за обучение

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява отчитането на приходи от такси за обучение. Когато отчитащото се предприятие реализира приходи от такси за обучение, приложимият СС 18 Приходи изисква приходът от пр...

Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на УПФ във фонд “Пенсии” на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31.12.2015 г.

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Елина Чалъкова, директор на дирекция “Пенсионно осигуряване” в ЦУ на НОИ, разглежда въпроса за прехвърлянето на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО от лиц...

Справочник

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здра...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 37/2015

Централни валутни курсове за периода 19.10.2015 - 23.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...