Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 37, 26 окт. - 1 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 26 окт. - 1 ноември 2015 г.
Законодателство

Закупуване на недостигащ осигурителен стаж

В чл. 68, ал. 1 и ал. 2 КСО са уредени общите предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това право се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години з...

Министерски съвет бр. 37/2015 г

Правителството определи условията и реда, по който ще се предоставят ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна Ос 1 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”. Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенцията по заетостта на заети и...

Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е един продължителен процес, който обхваща множество действия и процедури, някои от които обаче е полезно да бъдат извършени или тествани преди настъпването на края на отчетния период - 31 декември. Разбирайки натовареността на практикуващите счет...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 37/2015

Дело C-557/11, решение от 25 октомври 2012 г. страни: Maria Kozak срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie Предмет на спора е облагането на туристическата агенция. В своето решение Съдът на ЕО приема, че членове 306-310 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година...

Временната неработоспособност след неплатен отпуск

Лице, работещо по трудов договор във фирма, ползва неплатен отпуск, който е за повече от 30-те работни дни, които се зачитат за осигурителен стаж. Непосредствено след неплатения отпуск представя болничен лист за общо заболяване. Известно е, че лицето няма право на парично обезщет...

Дисциплинарното уволнение като първо наказание

Може ли работодателят направо да уволни дисциплинарно работник, който не е наказван със забележка или предупреждение за уволнение? В какви случаи е нужно предварително разрешение от ИТ? В разпоредбата на чл. 190, ал. 1 от КТ са посочени нарушенията на трудовата дисциплина, при к...

Придобиване на ЕТ

ООД изкупува ЕТ с всички активи и пасиви. Какви счетоводни операции трябва да взема в двете фирми? Операциите, които трябва да се вземат в предприятието на ЕТ, са свързани с отписване на съществуващите активи и пасиви, а тези в ООД са свързани със завеждане (признаване) на придо...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доход от лихви по банкова сметка в чужбина

В бр. 9 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Местно физическо лице има банкова сметка в Кипър, като в началото на август 2015 г. договорът е прекратен и авоарите по банковата сметка са изтеглени. В тази връзка банката е начисли...

Други нормативни задължения, свързани със съхранението на данъчните документи

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Според чл. 78, ал. 7 ППЗДДС данъчно задължените лица са длъжни да съхраняват първичните счетоводни документ...

Изплащане дял на съдружник в ООД

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност сме. Един от съдружниците напуска. Има решение на общото събрание да бъде освободен и да му се изплати делът. Кои норми на Търговския закон трябва да п...

Отчитане на приходи от такси за обучение

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява отчитането на приходи от такси за обучение. Когато отчитащото се предприятие реализира приходи от такси за обучение, приложимият СС 18 Приходи изисква приходът от продажбата на услуга да се призн...

Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на УПФ във фонд “Пенсии” на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31.12.2015 г.

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Елина Чалъкова, директор на дирекция “Пенсионно осигуряване” в ЦУ на НОИ, разглежда въпроса за прехвърлянето на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г....

Справочник

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия н...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Справочна информация бр. 37/2015

Централни валутни курсове за периода 19.10.2015 - 23.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...