Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 42, 30 ноември - 6 декември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 30 ноември - 6 декември 2015 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2015 г.

Действащата редакция на ЗДДФЛ регламентира определени текущи и годишни задължения за работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица. Какви са техните задължения във връзка с годишното облагане на таки...

Ефекти от промените в обменните курсове - подходи на преизчисляване на чуждестранна валута

МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове съдържа два типа правила по отношение на отчитането на сделките или представянето на финансовите отчети в чуждестранна валута. Първият тип правила се отнасят за отчитането на сделките, деноминирани в чуж...

Народно събрание бр.42/2015 г.

Парламентът прие на второ четене нов Закон за счетоводството. От задължителен финансов одит се освобождават малките предприятия, които не надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.; нетни приходи о...

Въпроси и отговори

Обезщетение за оставане без работа след уволнение

Трудов договор е прекратен на 14 септември на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа. На 23 септември служителят представи болничен лист с продължителност три месеца. Кога той ще има право да получи дължимото обезщет...

Практически пример на осчетоводяване и завеждане на ДМА в САП и ДАП

Фирмата има подписан договор по европейска съвместна програма “Евростарс-Еврика”. Финансирането ще бъде извършено след доказване на разходите по проекта. Имаме закупени ДМА, които ще бъдат финансирани 80% по програмата. Договорът е за две години, а Д...

Реално и фиктивно съкращение в щата

Предстои ни наскоро да извършим съкращение на някои от нашите работници. Моля да ни отговорите какво трябва да съблюдаваме, за да бъде законно, а не фиктивно съкращението? Съкращаването в щата е едно от най-често срещаните в практиката основания за ...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично, (семейно) имущество към фирмата на едноличния търговец и обратното връщане на имуществото по-късно

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя изискванията за документиране и данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично, респективно семейно имущество към фир...

Отчитане на административни разходи

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Жилищностроителна кооперация освен разходите за строителство извършва и административни разходи. Тези административни разходи (нотариални такси, счетоводно...

Отчитане на имоти със смесено ползване

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на имоти със смесено ползване. Според МСС 40, когато даден имот се използва смесено - една част за отдаване под наем или увеличение на ст...

Размер на дневните пари при командировка

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” е разгледан казусът: Със заповед за командировка от работодателя за обучение в гр. Банкя бях командирована на 15 и 16.06.2015 година с преспиване в хотел. Тръгване в 07.00 часа на 15.06. и връщане на 16.06. ...

Счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация, след като проектът е одобрен за финансиране

В бр. 11 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира счетоводнотo отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация на проект, финансиран от ЕС, който е одобрен. Редът за отчитане на авансовото финан...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и оп...

Справочна информация бр. 42/2015

Централни валутни курсове за периода 23.11.2015 - 29.11.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...