Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 43, 7 - 13 декември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 7 - 13 декември 2015 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2015 г.

Действащата редакция на ЗДДФЛ регламентира определени текущи и годишни задължения за работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица. Какви са техните задължения във връзка с годишното облагане на таки...

Годишно счетоводно приключване на малките предприятия

Годишното счетоводно приключване на малките предприятия по същество не би следвало да се различава от стъпките и процедурите, които изпълняват големите предприятия. Ето защо в следващите редове авторът ще се опита да представи основните и най-често с...

Държавен вестник в бр. 43 от 2015 г.

ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 262 от 25.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общ...

Ефекти от промените в обменните курсове - подходи на преизчисляване на чуждестранна валута

МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове съдържа два типа правила по отношение на отчитането на сделките или представянето на финансовите отчети в чуждестранна валута. Първият тип правила се отнасят за отчитането на сделките, деноминирани в чуж...

Народно събрание бр.43/2015 г.

Парламентът прие на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 година. Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300 лв. и през следващата година. Максималният месе...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 43/2015

Дело C‑153/12, решение от 21 март 2013 г. страни: „Съни трейд“ ЕООД срещу директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, Варна, при ЦУ на НАП Предмет на спора е дължим ДДС за строителните услуги да бъде изискуем от момента на у...

Назначаване на държавна служба при завършено семестриално образование

Кандидат за държавна служба представя уверение за семестриално завършено висше образование, степен "магистър”. Може ли да бъде назначен на длъжност, за която минималното изискване по НКПД е да бъде придобита магистърска степен? Минималните образоват...

Обезщетението по чл. 54 от КСО

Майка, работеща по трудово правоотношение, прекъсва отпуска си по майчинство, тъй като детето й тръгва на детска градина. Подадена е декларация по чл. 54 за получаване на 50% обезщетение като работеща майка. Това се случва през м. 09.2015 г. През м. ...

Отпуски на държавните служители

Държавен служител ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години. Има ли право да прекъсне този отпуск и от същата дата да ползва натрупалия се платен годишен отпуск? Може ли след това да ползва неплатен отпуск за детето, или губи право на ...

Прекратяване ползването на неплатен отпуск за гледане на малко дете

На работник е разрешено да ползва 6 месеца неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Работодателят има информация, че през това време работникът е заминал на работа в чужбина. Има ли работодателят право да прекрати...

В пресата за вас

Бракуване на актив

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: През 2015 г. вследствие на умишлен палеж от неизвестен извършител се бракува товарен автомобил, който е закупен през 2013 г. по договор за финансов лизинг ...

Данъчно третиране на комунално-битовите доставки на стоки и услуги при наемни отношения съгласно решенията на СЕС

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Данъците в Република България” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда данъчното третиране на комунално-битовите доставки на стоки и услуги при наемни отношения съгласно решенията на СЕС. Съдът на Европейския съюз (СЕС) по...

Издаване на фактура и касова бележка

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Счетоводна кантора извършва счетоводно обслужване по договори с непрекъснато изпълнение, както и такова без наличие на договор за счетовод...

Определяне и оповестяване на справедлива стойност на инвестиционните имоти

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира определянето и оповестяването на справедливата стойност на инвестиционните имоти. Справедливата стойност на инвестиционните имоти следва да се опред...

От 4 декември се приемат заявления по схема de minimis за зеленчукопроизводство

В бр. 234 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с подпомагането на зеленчукопроизводителите от Държавен фонд “Земеделие”. Държавен фонд “Зе­меделие” - РА обявява прием на заявления за подпомагане на зеленчукопроизводители по схе...

Счетоводно отчитане възстановяването на авансово финансиране от бюджета на бенефициента

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира счетоводно отчитане възстановяването на авансово финансиране от бюджета на бенефициента на проект, финансиран от ЕС, който е одобрен. При получаване на финансирането от съот...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и оп...

Справочна информация бр. 43/2015

Централни валутни курсове за периода 30.11.2015 - 04.12.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...