Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 43, 7 - 13 декември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 7 - 13 декември 2015 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2015 г.

Действащата редакция на ЗДДФЛ регламентира определени текущи и годишни задължения за работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица. Какви са техните задължения във връзка с годишното облагане на такива доходи? I. Задължения на р...

Годишно счетоводно приключване на малките предприятия

Годишното счетоводно приключване на малките предприятия по същество не би следвало да се различава от стъпките и процедурите, които изпълняват големите предприятия. Ето защо в следващите редове авторът ще се опита да представи основните и най-често срещани действия, които всяко е...

Държавен вестник в бр. 43 от 2015 г.

ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 262 от 25.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., пр...

Ефекти от промените в обменните курсове - подходи на преизчисляване на чуждестранна валута

МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове съдържа два типа правила по отношение на отчитането на сделките или представянето на финансовите отчети в чуждестранна валута. Първият тип правила се отнасят за отчитането на сделките, деноминирани в чуждестранна валута, на всяко едн...

Народно събрание бр.43/2015 г.

Парламентът прие на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 година. Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300 лв. и през следващата година. Максималният месечен размер на осигурителния до...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 43/2015

Дело C‑153/12, решение от 21 март 2013 г. страни: „Съни трейд“ ЕООД срещу директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, Варна, при ЦУ на НАП Предмет на спора е дължим ДДС за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правото на строеж...

Назначаване на държавна служба при завършено семестриално образование

Кандидат за държавна служба представя уверение за семестриално завършено висше образование, степен "магистър”. Може ли да бъде назначен на длъжност, за която минималното изискване по НКПД е да бъде придобита магистърска степен? Минималните образователни степени за заемане на длъ...

Обезщетението по чл. 54 от КСО

Майка, работеща по трудово правоотношение, прекъсва отпуска си по майчинство, тъй като детето й тръгва на детска градина. Подадена е декларация по чл. 54 за получаване на 50% обезщетение като работеща майка. Това се случва през м. 09.2015 г. През м. 10.2015 г. майката се регистри...

Отпуски на държавните служители

Държавен служител ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години. Има ли право да прекъсне този отпуск и от същата дата да ползва натрупалия се платен годишен отпуск? Може ли след това да ползва неплатен отпуск за детето, или губи право на него? Държавните служители по...

Прекратяване ползването на неплатен отпуск за гледане на малко дете

На работник е разрешено да ползва 6 месеца неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Работодателят има информация, че през това време работникът е заминал на работа в чужбина. Има ли работодателят право да прекрати този отпуск с мотива, че той ...

В пресата за вас

Бракуване на актив

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: През 2015 г. вследствие на умишлен палеж от неизвестен извършител се бракува товарен автомобил, който е закупен през 2013 г. по договор за финансов лизинг с краен срок на договора месец...

Данъчно третиране на комунално-битовите доставки на стоки и услуги при наемни отношения съгласно решенията на СЕС

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Данъците в Република България” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда данъчното третиране на комунално-битовите доставки на стоки и услуги при наемни отношения съгласно решенията на СЕС. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови Решение по дело С-42/1...

Издаване на фактура и касова бележка

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Счетоводна кантора извършва счетоводно обслужване по договори с непрекъснато изпълнение, както и такова без наличие на договор за счетоводно обслужване и получава счето...

Определяне и оповестяване на справедлива стойност на инвестиционните имоти

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира определянето и оповестяването на справедливата стойност на инвестиционните имоти. Справедливата стойност на инвестиционните имоти следва да се определя и оповестява в съответстви...

От 4 декември се приемат заявления по схема de minimis за зеленчукопроизводство

В бр. 234 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с подпомагането на зеленчукопроизводителите от Държавен фонд “Земеделие”. Държавен фонд “Зе­меделие” - РА обявява прием на заявления за подпомагане на зеленчукопроизводители по схема de minimis. Общият размер н...

Счетоводно отчитане възстановяването на авансово финансиране от бюджета на бенефициента

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира счетоводно отчитане възстановяването на авансово финансиране от бюджета на бенефициента на проект, финансиран от ЕС, който е одобрен. При получаване на финансирането от съответния донор следва да се възс...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж. •Ус...

Справочна информация бр. 43/2015

Централни валутни курсове за периода 30.11.2015 - 04.12.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...