Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 1, 1 - 17 януари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 1 - 17 януари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 1/2016 г.

ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 290 от 29.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 140 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с из...

Народно събрание бр.1/2016 г.

Правителството прие изменения и допълнения на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС относно го...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2016 г.

В ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промените са свързани основно с общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 1/2016

Дело C-219/12, решение от 20 юни 2013 г. страни: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr срещу Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz Предмет на спора е дължим ДДС за фотоволтаични системи. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 4, пар...

Включване на кредитно известие за бонус оборот в дневниците по ЗДДС

Фирма има договор с доставчик от Общността за доставки на стоки. По този договор доставчикът прави намаление за постигнат оборот (rappel), което се прави два пъти годишно и се изчислява в процент от оборота. За това намаление доставчикът издава креди...

Данъчно третиране на вътреобщностна доставка

Дружество, регистрирано по ДДС по желание в БГ, има намерение да извършва  доставка на стоки в Германия, няма ДДС регистрация там. За целите на  търговията ще наеме склад, където стоките ще престоят до продажбата на  едро и дребно на немски купувачи,...

Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

Как се определя лицето, което изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителството? Длъжността “Коор­ди­на­тор по безопасност и здраве в строителството” е въведена с Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здрав...

Удължен платен годишен отпуск с колективен трудов договор

Платеният годишен отпуск на анестезиолог е намален от 35 на 27 дни. На синдикалните членове отпускът е определен на 31 дни плюс 4 дни по КТД, тоест запазени са 35 дни отпуск. Правилно ли е това? Минималните размери на основния и допълнителните плате...

Формиране на финансовите резултати на предприятието

Дружество ЕООД е натрупало загуби от предходни години. За да осъществява нормална дейност през тези години, собственикът е внасял лични средства, които са осчетоводени по сметка 499 Други кредитори. Изминали са 3 години, а следващите отчетни периоди ...

В пресата за вас

Електронно свидетелство за съдимост

В бр. 237 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за услугата по издаване на електронно свидетелство за съдимост. Услугата по издаване на електронно свидетелство за съдимост вече може да се заплаща директно от сайта на Министерство...

Особености в съдържанието на плана за оздравяване, предвиждащ продажба на търговското предприятие на длъжника или обособена част от него

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира особености в съдържанието на плана за оздравяване, предвиждащ продажба на търговското предприятие на длъжника или обособена част от него. Проект...

Отчитане на такси за франчайз

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на такси за франчайз. Като правен институт франчайзингът не е уреден в нашето търговско законодателство. Въпреки това обаче в практиката се сключват спораз...

Преотстъпване на данък

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен съветник, дава отговор на въпроса: Във връзка с проверка от НАП за преотстъпен данък по чл. 184 от ЗКПО за 2012 г. u 2013 г. фирмата трябва да представи справки за активите, ...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” 2016 г.

[[table_1]]...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Мин...

Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2016 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2,50 лв. при нормална продължителност на работното време 8 ч...

Справочна информация бр. 1/2016

Централни валутни курсове за периода 21.12.2015 - 30.12.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...