начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 1, 1 - 17 януари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 1 - 17 януари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 1/2016 г.

ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 290 от 29.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 140 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с из...

Народно събрание бр.1/2016 г.

Правителството прие изменения и допълнения на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС относно го...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2016 г.

В ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промените са свързани основно с общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 1/2016

Дело C-219/12, решение от 20 юни 2013 г. страни: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr срещу Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz Предмет на спора е дължим ДДС за фотоволтаични системи. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 4, пар...

Включване на кредитно известие за бонус оборот в дневниците по ЗДДС

Фирма има договор с доставчик от Общността за доставки на стоки. По този договор доставчикът прави намаление за постигнат оборот (rappel), което се прави два пъти годишно и се изчислява в процент от оборота. За това намаление доставчикът издава креди...

Данъчно третиране на вътреобщностна доставка

Дружество, регистрирано по ДДС по желание в БГ, има намерение да извършва  доставка на стоки в Германия, няма ДДС регистрация там. За целите на  търговията ще наеме склад, където стоките ще престоят до продажбата на  едро и дребно на немски купувачи,...

Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

Как се определя лицето, което изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителството? Длъжността “Коор­ди­на­тор по безопасност и здраве в строителството” е въведена с Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здрав...

Удължен платен годишен отпуск с колективен трудов договор

Платеният годишен отпуск на анестезиолог е намален от 35 на 27 дни. На синдикалните членове отпускът е определен на 31 дни плюс 4 дни по КТД, тоест запазени са 35 дни отпуск. Правилно ли е това? Минималните размери на основния и допълнителните плате...

Формиране на финансовите резултати на предприятието

Дружество ЕООД е натрупало загуби от предходни години. За да осъществява нормална дейност през тези години, собственикът е внасял лични средства, които са осчетоводени по сметка 499 Други кредитори. Изминали са 3 години, а следващите отчетни периоди ...

В пресата за вас

Електронно свидетелство за съдимост

В бр. 237 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за услугата по издаване на електронно свидетелство за съдимост. Услугата по издаване на електронно свидетелство за съдимост вече може да се заплаща директно от сайта на Министерство...

Особености в съдържанието на плана за оздравяване, предвиждащ продажба на търговското предприятие на длъжника или обособена част от него

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира особености в съдържанието на плана за оздравяване, предвиждащ продажба на търговското предприятие на длъжника или обособена част от него. Проект...

Отчитане на такси за франчайз

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на такси за франчайз. Като правен институт франчайзингът не е уреден в нашето търговско законодателство. Въпреки това обаче в практиката се сключват спораз...

Преотстъпване на данък

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен съветник, дава отговор на въпроса: Във връзка с проверка от НАП за преотстъпен данък по чл. 184 от ЗКПО за 2012 г. u 2013 г. фирмата трябва да представи справки за активите, ...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” 2016 г.

[[table_1]]...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Мин...

Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2016 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2,50 лв. при нормална продължителност на работното време 8 ч...

Справочна информация бр. 1/2016

Централни валутни курсове за периода 21.12.2015 - 30.12.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...