Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 1, 1 - 15 януари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-261 от 03.11.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставка на услуги – превоз на стоки

В Дирекция ОДОП – постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-261/ 20.10.2015г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП за отговор по въпросите, касаещи данъчното законодателство. Изложената е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и има основна икономичес...

№ 11-00-1 от 03.11.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на публичната продан по ГПК на урегулиран поземлен имот от частен съдебен изпълнител;

Съгласно изложеното в запитването по изпълнително дело № … е наложена възбрана на недвижим имот, собственост на ипотекарен длъжник – регистрирано по ЗДДС лице, находящ се в с. …, Община …, обл. П, а именно: поземлен имот с площ от 72,619 дка, съставляващ имот № …., находящ се в з...

№ 20-19-49 от 08.09.2015 г. Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «ОДОП» - е изложена следната фактическа обстановка: Едноличен търговец осъществява стопанската си дейност в с. …, Област …, където стопанисва питейно заведение. Селото е разположено на 1505 м надморска височина и в него редовно живеят...

№ 20-25-104 от 23.10.2015 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП“ - гр., с което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава ведомствена бензиностанция, както и цистерна за превоз на горива. В тази връзка и предвид измененията в Наредба № Н-18/ 2006 г. /ДВ, бр. 49/2015г./ ...

№ 3-2278 от 05.10.2015 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи от пенсия, изплащана от осигурителния институт в Германия

Съгласно изложената фактическата обстановка, пенсионер получава пенсия, изплащана от осигурителния институт в Германия. Във връзка с горното e поставeн въпроса дали получената пенсия, изплатена от осигурителния институт в Германия, подлежи на данъчно облагане и деклариране в годи...

№ 96-00-317 от 24.09.2015 г. Относно: Вътреобщностно придобиване

В Дирекция „ОДОП“ – ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………/09.09.2015 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество не е регистрирано по ЗДДС. Същото ще извършва търговия с мобилни телефонни апарати и аксесоари за...

Анотации

В кои случаи не се прилага Наредбата за безплатното работно и униформено облекло

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: В кои случаи не се прилага Наредбата за безплатното работно и униформено облекло? Наредбата за безплатното работно и униформено облекло не се прилага в случаите, при които осигуряването н...

Данъчно третиране по ЗКПО на приходите и разходите на дружество

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: В изпълнение на ЗУЕС общото събрание на собственици на сграда е избрало за управител акционерно дружество, което е собственик на част от обектите в сградата. На основание чл. 19, ал. 7 от З...

Закупуване на ДМА със 75% правителствено финансиране

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчита закупуване на ДМА със 75% правителствено финансиране ако фирмата е регистрирана по ДДС? Пример: През месец август 2015 година дружество закупува ДМА на цена от 24 000 лева...

Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на НОИ

В бр. 20 от 2015 г. на в. "Актив" експерти по осигуряване отговарят на въпроса: Има ли възможност при пенсиониране на самоосигуряващите се лица да се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на НОИ? Съгласно чл. 41, ал. 1 от НПОС за времет...

Определяне на осигурителния доход на лицата, работещи без трудово правоотношение

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+", Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се определя осигурителния доход на лицата, работещи без трудово правоотношение? Осигурителният доход за лицата, които полагат труд без трудово правоотношение е полученото...

Основни хипотези за възникване на ВОД при транзитни продажби

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са основните хипотези за възникване на ВОД при транзитни продажби? Условията, при които са възможни основните хипотези за възникване на ВОД при транзитните продажби, ще онагледи...

Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.? Споре...

Осъществяване на доставка на услуга, получателят на която е установен в държава членка на ЕС

В бр. 2-3 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество предоставя услуга на организация в Холандия - Европейски институт за публична администрация. Институтът няма ДДС регистрация в Холандия....

Отчитане начисляването и изплащането на дивиденти

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита начисляването и изплащането на дивиденти? Решение за начисляване на дивиденти се взема от Общото събрание на акционерите/съдружниците. То определя размера на сумата, която ...

Превоз на стоките при тристранна операция

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: В чл. 15 ЗДДС изрично е посочено, че при тристранна операция превозът на стоките трябва да се извърши от държавата членка на прехвърлителя, директно към тази на при...

Признаване на командировъчните разходи за данъчни цели

В бр. 2-3 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице - швейцарски гражданин, е вписан като управител на регистрирано в България ЕООД, което е дъщерно дружество на дружество-майка с регистрация във Великобритания. Ос...

Условия за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са условията за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания? На основание чл. 22г, ал. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица, както и чуждестранните физически ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 30 януари 2015 г.

До 10-и януари ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък ...

Държавен вестник в бр. 1 от 2016 г.

ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г. Президент на републиката Указ № 226 за награждаване на г-н Мохаммад Джамшед Ифтихар – извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в Република България, с орден „Мадарски конник“ втора степен. Министерски съвет Постановление № 317 от...

Справочна информация бр. 1/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 14 - 29 декември 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...