Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 1, 1 - 15 януари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-261 от 03.11.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставка на услуги – превоз на стоки

В Дирекция ОДОП – постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-261/ 20.10.2015г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП за отговор по въпросите, касаещи данъчното законодателство. Изложената е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по...

№ 11-00-1 от 03.11.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на публичната продан по ГПК на урегулиран поземлен имот от частен съдебен изпълнител;

Съгласно изложеното в запитването по изпълнително дело № … е наложена възбрана на недвижим имот, собственост на ипотекарен длъжник – регистрирано по ЗДДС лице, находящ се в с. …, Община …, обл. П, а именно: поземлен имот с площ от 72,619 дка, съставл...

№ 20-19-49 от 08.09.2015 г. Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «ОДОП» - е изложена следната фактическа обстановка: Едноличен търговец осъществява стопанската си дейност в с. …, Област …, където стопанисва питейно заведение. Селото е разположено на 1505 м надморска ви...

№ 20-25-104 от 23.10.2015 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП“ - гр., с което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава ведомствена бензиностанция, както и цистерна за превоз на горива. В тази връзка и предвид измененията в Наредба № Н-18...

№ 3-2278 от 05.10.2015 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи от пенсия, изплащана от осигурителния институт в Германия

Съгласно изложената фактическата обстановка, пенсионер получава пенсия, изплащана от осигурителния институт в Германия. Във връзка с горното e поставeн въпроса дали получената пенсия, изплатена от осигурителния институт в Германия, подлежи на данъчно...

№ 96-00-317 от 24.09.2015 г. Относно: Вътреобщностно придобиване

В Дирекция „ОДОП“ – ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………/09.09.2015 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество не е регистрирано по ЗДДС. Същото ще извършва търговия с мобилни те...

Анотации

В кои случаи не се прилага Наредбата за безплатното работно и униформено облекло

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: В кои случаи не се прилага Наредбата за безплатното работно и униформено облекло? Наредбата за безплатното работно и униформено облекло не се прилага в случа...

Данъчно третиране по ЗКПО на приходите и разходите на дружество

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: В изпълнение на ЗУЕС общото събрание на собственици на сграда е избрало за управител акционерно дружество, което е собственик на част от обектите в сградата. Н...

Закупуване на ДМА със 75% правителствено финансиране

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчита закупуване на ДМА със 75% правителствено финансиране ако фирмата е регистрирана по ДДС? Пример: През месец август 2015 година дружество закуп...

Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на НОИ

В бр. 20 от 2015 г. на в. "Актив" експерти по осигуряване отговарят на въпроса: Има ли възможност при пенсиониране на самоосигуряващите се лица да се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на НОИ? Съгласно ч...

Определяне на осигурителния доход на лицата, работещи без трудово правоотношение

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+", Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се определя осигурителния доход на лицата, работещи без трудово правоотношение? Осигурителният доход за лицата, които полагат труд без трудо...

Основни хипотези за възникване на ВОД при транзитни продажби

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са основните хипотези за възникване на ВОД при транзитни продажби? Условията, при които са възможни основните хипотези за възникване на ВОД при тра...

Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртот...

Осъществяване на доставка на услуга, получателят на която е установен в държава членка на ЕС

В бр. 2-3 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество предоставя услуга на организация в Холандия - Европейски институт за публична администрация. Институтът ня...

Отчитане начисляването и изплащането на дивиденти

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита начисляването и изплащането на дивиденти? Решение за начисляване на дивиденти се взема от Общото събрание на акционерите/съдружниците. То опре...

Превоз на стоките при тристранна операция

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: В чл. 15 ЗДДС изрично е посочено, че при тристранна операция превозът на стоките трябва да се извърши от държавата членка на прехвърли...

Признаване на командировъчните разходи за данъчни цели

В бр. 2-3 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице - швейцарски гражданин, е вписан като управител на регистрирано в България ЕООД, което е дъщерно дружество на дружество-майка с реги...

Условия за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са условията за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания? На основание чл. 22г, ал. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица, как...

Справочник

Данъчен календар 1 - 30 януари 2015 г.

До 10-и януари ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за ...

Държавен вестник в бр. 1 от 2016 г.

ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г. Президент на републиката Указ № 226 за награждаване на г-н Мохаммад Джамшед Ифтихар – извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в Република България, с орден „Мадарски конник“ втора степен. Министерск...

Справочна информация бр. 1/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 14 - 29 декември 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...