Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 7, 22 - 28 февруари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 7/2016 г.

ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 2. Закон за счетоводството. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Правителств...

За обезщетението при бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

Съгласно чл. 50, ал. 1 КСО осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Следователно предходният осигурителен стаж е необходима предпоставка за придобиване ...

Министерски съвет бр. 7/2016 г.

Правителството одобри проектите на споразумения, с които се уреждат правата и задълженията на Управляващия орган, Европейския съюз, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка относно прилагането на Инициативата за МСП на Европейската комисия в България през...

Народно събрание бр.7/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Предвижда се да бъде създаден регистър на юридическите лица с нестопанска цел към търговския регистър. Законопроектът предвижда статутът на организациите в обществена полза да възникв...

Новият Закон за счетоводството - в сила от 01.01.2016 година

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 година, бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закона за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове ...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предприятията в нашата страна са в процес на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет за 2015 г. От 01.01.2016 г. вече е в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Съгласно § 10, ал. 1 на преходните и заключителните раз...

Въпроси и отговори

Ползване на неплатен отпуск от бащата до навършване на 6 години на детето при преминаване на надомна работа

Наш служител сам се грижи за двете си деца след смъртта на съпругата си. Съпругата му почина, когато малкото дете беше на 1 година и 4 месеца и оттогава той сам се грижи за децата си, като използва полагаемия се отпуск за отглеждане на малкото дете до навършване на 2-годишна възр...

Прекратяване на трудов договор

Работодателят ми започна да ми възлага работа, която е съвсем различна от уговорената в договора, като ме предупреди, че занапред ще върша само нея. Мога ли да прекратя договора си заради това? Да, категорично можете да прекратите трудовия си договор поради посочената по-горе пр...

В пресата за вас

Пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването на работа

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда въпроса за правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването на работа. Основанията за прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя са...

Преоценка на имоти, машини и съоръжения

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за преоценка на имоти, машини и съоръжения. Според МСС 16 счетоводното отчитане на преоценките по справедлива стойност на амортизируеми активи се обуславя от два фактора: (а) х...

Срок за плащане на данъка за текущата година при придобиване на недвижим имот

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Счетводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. експерт в ЦУ на НАП, разглежда промените в ЗМДТ, в сила от 1 януари 2016 г. В чл. 28 ЗМДТ се създава нова ал. 4, с която се регламентират срокове за плащане на годишния данък за придобит през текущата ...

Такси за франчайзинг

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на такси от франчайзинг. Пример: Петролната компания “Петрол ойл къмпъни” АД - гр. Варна, е сключила договор за франчайз с дружеството “Петрол ойл София” ЕООД за срок от 4 години, по...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2016

Централни валутни курсове за периода 15.02.2016 - 19.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...