Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 7, 22 - 28 февруари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 7/2016 г.

ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 2. Закон за счетоводството. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното п...

За обезщетението при бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

Съгласно чл. 50, ал. 1 КСО осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Следователно предходният осигурителен стаж е необходим...

Министерски съвет бр. 7/2016 г.

Правителството одобри проектите на споразумения, с които се уреждат правата и задълженията на Управляващия орган, Европейския съюз, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка относно прилагането на Инициативата за МСП на Европе...

Народно събрание бр.7/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Предвижда се да бъде създаден регистър на юридическите лица с нестопанска цел към търговския регистър. Законопроектът предвижда статутът на организациите...

Новият Закон за счетоводството - в сила от 01.01.2016 година

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 година, бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закона за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свърз...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предприятията в нашата страна са в процес на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет за 2015 г. От 01.01.2016 г. вече е в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Съгласно § 10, ал. 1 на п...

Въпроси и отговори

Ползване на неплатен отпуск от бащата до навършване на 6 години на детето при преминаване на надомна работа

Наш служител сам се грижи за двете си деца след смъртта на съпругата си. Съпругата му почина, когато малкото дете беше на 1 година и 4 месеца и оттогава той сам се грижи за децата си, като използва полагаемия се отпуск за отглеждане на малкото дете д...

Прекратяване на трудов договор

Работодателят ми започна да ми възлага работа, която е съвсем различна от уговорената в договора, като ме предупреди, че занапред ще върша само нея. Мога ли да прекратя договора си заради това? Да, категорично можете да прекратите трудовия си догово...

В пресата за вас

Пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването на работа

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда въпроса за правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването на работа. Основанията за прекратяване на трудов договор по...

Преоценка на имоти, машини и съоръжения

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за преоценка на имоти, машини и съоръжения. Според МСС 16 счетоводното отчитане на преоценките по справедлива стойност на амортизируеми активи се ...

Срок за плащане на данъка за текущата година при придобиване на недвижим имот

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Счетводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. експерт в ЦУ на НАП, разглежда промените в ЗМДТ, в сила от 1 януари 2016 г. В чл. 28 ЗМДТ се създава нова ал. 4, с която се регламентират срокове за плащане на годишния да...

Такси за франчайзинг

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на такси от франчайзинг. Пример: Петролната компания “Петрол ойл къмпъни” АД - гр. Варна, е сключила договор за франчайз с дружеството “Петрол ойл София...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2016

Централни валутни курсове за периода 15.02.2016 - 19.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...