Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 3, Март 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2...

Коментар на експерта

Отчитане на приходите, разходите и калкулиране себестойността на младите животни

Отчитането на приходите, разходите и калкулиране себестойността на младите животни, в т.ч. и на прасетата, е специфично за отрасъл „Животновъдство“, подотрасъл „Свиневъдство“. В отрасъла има специфични процеси, които протичат за всеки вид животни, но...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г., приети чрез § 19, 20 и 21 от ПЗР на ЗИД ЗКПО

В „Държавен вестник”, бр. 95 от 8.12.2015 г., е обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се правят изменения и допълнения в редица данъчни закони. В настоящото изложение ще разгледаме новите най-важни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (З...

Разработване на иновации от стартиращи предприятия

В началото на месец февруари 2016 г. Министерството на икономиката стартира нова процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от...

Въпроси и отговори от практиката

Безвъзмездна финансова помощ

Въпрос: Наш клиент получи финансиране по мярка 4.1 Прилагане на стратегии за местно развитие от програмата за развитие на селските райони в размер на 97 000 лв. за изграждане на къща за гости и механа. Безвъзмездната финансовата помощ е получена през...

Издаване на документ за получен хонорар от самоосигуряващо се лице

Въпрос: Две физически лица - едното е съдружник в дружество с ограничена отговорност, а второто е юрист на свободна практика с регистрация в Регистър БУЛСТАТ, са самоосигуряващи се лица съгласно тези си основания. Двете лица сключват граждански догов...

Командировъчни дневни и квартирни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност

Въпрос: Когато транспортна фирма пътнически транспорт e изпратила назначен служител по трудов договор (няма определено място на работа) на път, за извършване на курс за превоз на пътници в България – София – Ботевград, трябва ли да се пишат команди...

Определяне на работна заплата

Въпрос: Искам да назнача работник на трудов договор със заплащане, което да бъде основна заплата около МОД на длъжността и останалата част да бъде върху изчислена сума от работна карта за извършена работа. Проблем ли е, ако в картата има изчислено на...

Отклонение от данъчно облагане

Въпрос: Ако с универсалния си електронен подпис подавам информация в статистиката или НАП за фирма, която ме е упълномощила да го направя, без аз да съм й счетоводител и без да й вземам пари за това, може ли данъчните при ревизия да решат, че трябва ...

Оформяне на трудовата книжка

Въпрос: Имаме служители, назначени на работа на обект в Германия. Допълнителните споразумения са сключени съгласно немското законодателство (за издаване на разрешение за работа) и там възнаграждението е посочено като часова ставка. Как следва да се о...

Плащане в полза на трето лице

Въпрос: Имам фактура от доставчик, фирма по трудова медицина, за организиран медицински преглед на всички служители във фирмата. В случая не е регистрирана по ДДС и нямам начислено такова. Като социален разход ли да отнеса разхода и да начисля ли 10%...

Полагане на услуги с личен труд

Въпрос: Аз съм едноличен собственик на капитала и управител като самоосигуряващо се лице на ЕООД и искам да се назнача на длъжност оперативен счетоводител. Мога ли да го направя и на какво основание? Отговор: По наше мнение в качеството си на еднолич...

Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ

Въпрос: Производствена фирма прекъсна дейността си - без да се закрива. Разпродаде се имуществото и машините. Във фирмата има 6 майки. 2-те са в отпуск по чл. 164 от КТ – отглеждане на дете до 2 години. 3-те са в отпуск по чл. 163 от КТ - от 135 до 4...

Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон

Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕООД по чл. 15 от ТЗ на друго ЕООД със заличаване на първото. И двете предприятия са регистрирани по ЗДДС и са на свързани лица - баща и син. 1. Какви са счетоводните операции, които трябва да се вземат в п...

Промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ

Въпрос: Има приватизация на общинско търговско дружество. Сменен е собственикът на цялото предприятие. Персоналът би трябвало да запази трудовите си правоотношения по чл. 123 от КТ; в случая се касае за главния счетоводител. На практика на него му се...

Сключване на трудов договор с регистриран земеделски производител

Въпрос: Какви възможности за сключване на трудов договор с работници има регистриран земеделски производител, който не е фирма? Има ли право да назначава лица на трудов договор и ако има, с какви осигурителни вноски? Отговор: На регистрация като земе...

Трудоустроени лица

Въпрос: Работя като служител човешки ресурси в предприятие от сектора на леката промишленост. В предприятието има работници и служители, на които е призната неработоспособност от 10 до 100 процента с ЕР на ТЕЛК. Тези лица работят на места, определени...

Писма и указания

№ 20-00-223 от 17.11.2015 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от допълнителните разпоредби на същия закон

Целта е да бъде уеднаквена практиката на органите по приходите във връзка с приложението на Глава деветнадесета “а” от ЗДДС по отношение на данъчното третиране на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на т. 74 от ДР на същия ...

Решения на съдилища

Решение № 1063 от 02.02.2016 г. по адм. дело № 3162/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди август – октомври 2010 г. и начислени следващи се лихви за забава. Съгласно чл. 138, § 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата сис...

Решение № 576 от 19.01.2016 г. по адм. дело № 5453/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по доставки, извършени от три ЕООД и ДЗЗД. Съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е ...

Решение № 682 от 21.01.2016 г. по адм. дело № 14908/2014 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС с мотиви за липса на доставки по фактури, издадени от две ЕООД в данъчни периоди ...

Решение № 743 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 6413/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, възникнали по повод извършена доставка през 2010 г., за което е издадена фактура от 04.03.2013 г. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗДДС кредитното известие към фактурата освен реквизитите по чл. 114 задъл...

Решение № 752 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 6118/2015 г.

Предмет на спора е допълнително установен корпоративен данък за 2011 г. с начислени лихви. От събраните по делото доказателства - съдебни експертизи и гласни доказателства, е безспорно установено, че процесните доставки са документално обосновани. П...

Решение № 803 от 26.01.2016 г. по адм. дело № 8106/2015 г.

Предмет на спора са определени допълнителни данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди ноември и декември 2008 г. и ЗКПО за 2008 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК, ревизията може да се възлага от органа по приходите, определ...

Решение № 894 от 27.01.2016 г. по адм. дело № 1624/2015 г.

Предмет на спора са определен допълнително корпоративен данък за периода 2008-2011 г. с лихви, в това число и за невнесени в срок авансови вноски за 2009 г., и определен допълнително данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО за периода 2008-2011 г. ведно с лихв...

Решение № 926 от 28.01.2015 г. по адм. дело № 12655/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно със съответните лихви за забава. Обстоятелството, че посочените документи са частни, не ги дерогира като доказателства в съдебния процес. Още повече че издаването на частни свид...

Решение № 948 от 29.01.2016 г. по адм. дело № 386/2015 г.

Предмет на спора е акт за прихващане или възстановяване, постановен по подадени три броя искания от ЕООД за заплащане на лихви върху забавено възстановен данък добавена стойност. Институтът на прихващането и възстановяването на недължимо заплатени и...

Решение № 961 от 29.01.2016 г. по адм. дело № 2495/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за данъчен период 2009 г. ведно с прилежащите лихви и задължения за ДДС за данъчен период октомври 2012 г. ведно с прилежащите лихви. Според чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК ревизията може ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 29.02.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 102 до бр. 103 от 2015 г.

ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г. Народно събрание Кодекс за застраховането. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурит...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 4 от 2016 г.

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Промените в ППЗДДС за 2016 г. За някои проблеми, които могат да възникнат във връзка с новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. Определяне окончателния размер на осигур...