Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 6, 16 - 31 март 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2016 г.
Писма и указания

3-118 от 19.01.2016 г. Относно: здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа (самоотлъчка)

Според изложеното в запитването, в асоциация ХХХ са зачестили безпричинните отсъствия от работа на работници или така наречените „самоотлъчки”. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1. Има ли работодателят задължението да внася здравноосигу...

№ 07-00-325 от 12.01.2016 г. Относно: приложение на чл. 22в от ЗДДФЛ при сключен договор за управление и контрол

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № … от 17.12.2015 г., препратено до Дирекция ОДОП - … с вх. № … от 29.12.2015 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: В дружество...

№ 24-35-23 от 15.12.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки по претоварване и транспорт, на доставки по депониране и на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-35-23/04.11.2015 г. е изложена и уточнена допълнително по телефона следната фактическа обстановка: На основание чл. 23, ал. 1 от ЗУО общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от същия ...

№ 26-710 от 29.01.2016 г. Относно: Възможност за подаване и одобрение на молби за отпуск по електронен път

Според чл. 8, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) трудовите права и задължения са лични, което означава, че те се осъществяват непосредствено от самите работници или служители. Поради това работникът или служителят следва лично да упражнява правата и задъ...

№ 3-2834 от 04.12.2015 г. Относно: възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в Република България, но установени в друга държава-членка на ЕС

Според изложеното в запитването дружеството се занимава с възстановяване на ДДС от чужбина. Предвид дейността на дружеството има запитвания от чешки фирми относно възстановяването на ДДС от България. Във връзка с горното се поставят въпросите какви д...

№ 94-00-278 от 11.12.2015 г. Относно: данъчно третиране на договори за рента и на получено финансиране

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило с вх. № … от 27.11.2015 год. при Дирекция ОДОП - …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка основната дейност на ЗП … е отглеждане на непреработена земеделска продукция ...

№ 94-00-300 от 29.12.2015 г. Относно: Извършване на други дейности от физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Във връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 15.12.2015 г. при Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице сте регистрирана като земеделски стопанин и произвеждате зърн...

№ 94-37 от 13.01.2016 г. Относно: Добавка към възнаграждението за отпуска

Съгласно чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календаре...

№ 96-00-13 от 22.01.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …… с вх.№ ……/20.01.2016г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното: Излагате следната фактическа обстановка: Имате сключен договор за...

№ М-94-П-606 от 18.12.2015 г. Относно: ползване на данъчното облекчение за деца по реда на чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

По повод Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП по електронната поща и заведено с вх. № М-94-П-606 от 02.12.2015 г., Ви уведомявам следното: В запитването сте поставили следните въпроси във връзка с възможността за ползване на данъчното облекчение за ...

Анотации

Данъчно третиране по ЗДДС на дейностите и услугите, извършвани от съдружниците в полза на дружеството им

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистрирано като ЕТ с регистрация по ЗДДС е и съдружник в ООД, което също е регистрирано за целите на облагането с ДДС. Лицето уча...

Деклариране на трудова злополука

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Трудова злополука настъпи през работно време, но пострадалият, вместо да представи болничен лист, излезе в платен отпуск. НОИ иска да ме глоби затова, че в деклар...

Дисциплинарното уволнение

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Какво представлява дисциплинарното уволнение и как се налага? Уволнението е най-тежкото дисциплинарно наказание, чието налагане означава и прекратяване на трудово...

Документиране на търговската отстъпка за целите на ЗДДС

В бр. 2 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документира търговската отстъпка за целите на ЗДДС? В търговската практика на много европейски фирми е обичайно да се прави отстъпка от цената при издължа...

Изисквания за документалната обоснованост и счетоводните документи в новия Закон за счетоводството

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетводство+" доц. д-р Васил Божков, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са изискванията за документалната обоснованост и счетоводните документи в новия Закон за счетоводството? Новият ЗСч изисква предприятията да осъществяв...

Контролно-ревизионна дейност на органите на НОИ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Емилия Иванова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Каква контролно-ревизионната дейност осъществяват органите на НОИ? Контролно-ревизионната дейност на Националния осигурителен институт се извършва...

Определяне на авансовия данък при облагането на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Как се определя авансовия данък при облагането на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ? В общи линии механизмът на авансово ...

Отчитане на изхабяването на кофражите в строителството

В бр. 4 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита изхабяването на кофражите в строителството? Практиката и технологията на изграждане на строежите, е наложило следните видове кофражи в строителс...

Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя след писмено разрешение от работодателя

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: От 2014 г. имам неизползван платен годишен отпуск 5 работни дни. На 28.01.2016 г. подадох молба до управителя на фирмата за ползване на този кратък отпуск от 01.02.20...

Ползване от бащата на отпуск по майчинство

В бр. 2 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка е в трудово правоотношение с конкретна фирма, в която в момента ползва отпуск по бременност и раждане до 410 дни. Детенцето й скоро ще навърши 6 месе...

Промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци - ч...

Промените в Справка 5 - Данъчно облекчение за земеделски стопани (Приложение № 1 - образец 1011) на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Цветана Янкова, държавен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са промените в Справка 5 - Данъчно облекчение за земеделски стопани (Приложение № 1 - образец 1011) на ГДД по чл. 92 от ЗКПО? ...

Размер на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на дружеството

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какъв е размерът на гарантираните вземания на работниците и служителите, чието трудово правоотношение е прекратено през последните три месеца преди датата н...

Формиране на облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници

В бр. 2 от 2016 г. на сп. „Счетоводство+“ Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Как се формират облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници? Облагаемият доход на съдружниц...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2016 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция за приходите Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни правни възможности: 1) да не приспадат данъчен кредит з...

Държавен вестник в бр. 6 от 2016 г.

ДВ, бр. 17 от 1.03.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Решение за попълване състава и ръководството ...

Справочна информация бр. 6/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 фавруари - 11 март 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен д...