Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 6, 16 - 31 март 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2016 г.
Писма и указания

3-118 от 19.01.2016 г. Относно: здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа (самоотлъчка)

Според изложеното в запитването, в асоциация ХХХ са зачестили безпричинните отсъствия от работа на работници или така наречените „самоотлъчки”. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1. Има ли работодателят задължението да внася здравноосигурителни вноски за времето, ког...

№ 07-00-325 от 12.01.2016 г. Относно: приложение на чл. 22в от ЗДДФЛ при сключен договор за управление и контрол

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № … от 17.12.2015 г., препратено до Дирекция ОДОП - … с вх. № … от 29.12.2015 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: В дружеството Ви имате назначено лице по ...

№ 24-35-23 от 15.12.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки по претоварване и транспорт, на доставки по депониране и на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-35-23/04.11.2015 г. е изложена и уточнена допълнително по телефона следната фактическа обстановка: На основание чл. 23, ал. 1 от ЗУО общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от същия закон, създават регионална сис...

№ 26-710 от 29.01.2016 г. Относно: Възможност за подаване и одобрение на молби за отпуск по електронен път

Според чл. 8, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) трудовите права и задължения са лични, което означава, че те се осъществяват непосредствено от самите работници или служители. Поради това работникът или служителят следва лично да упражнява правата и задълженията си. Волеизявлението н...

№ 3-2834 от 04.12.2015 г. Относно: възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в Република България, но установени в друга държава-членка на ЕС

Според изложеното в запитването дружеството се занимава с възстановяване на ДДС от чужбина. Предвид дейността на дружеството има запитвания от чешки фирми относно възстановяването на ДДС от България. Във връзка с горното се поставят въпросите какви документи следва да се представ...

№ 94-00-278 от 11.12.2015 г. Относно: данъчно третиране на договори за рента и на получено финансиране

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило с вх. № … от 27.11.2015 год. при Дирекция ОДОП - …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка основната дейност на ЗП … е отглеждане на непреработена земеделска продукция – малини, пшеница и орехи. За ...

№ 94-00-300 от 29.12.2015 г. Относно: Извършване на други дейности от физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Във връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 15.12.2015 г. при Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице сте регистрирана като земеделски стопанин и произвеждате зърнени култури. Във връзка с по-п...

№ 94-37 от 13.01.2016 г. Относно: Добавка към възнаграждението за отпуска

Съгласно чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването...

№ 96-00-13 от 22.01.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …… с вх.№ ……/20.01.2016г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното: Излагате следната фактическа обстановка: Имате сключен договор за наем, като наемната цена е 10...

№ М-94-П-606 от 18.12.2015 г. Относно: ползване на данъчното облекчение за деца по реда на чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

По повод Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП по електронната поща и заведено с вх. № М-94-П-606 от 02.12.2015 г., Ви уведомявам следното: В запитването сте поставили следните въпроси във връзка с възможността за ползване на данъчното облекчение за деца по реда на чл. 22в от Зак...

Анотации

Данъчно третиране по ЗДДС на дейностите и услугите, извършвани от съдружниците в полза на дружеството им

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистрирано като ЕТ с регистрация по ЗДДС е и съдружник в ООД, което също е регистрирано за целите на облагането с ДДС. Лицето участва в дейността на дружествот...

Деклариране на трудова злополука

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Трудова злополука настъпи през работно време, но пострадалият, вместо да представи болничен лист, излезе в платен отпуск. НОИ иска да ме глоби затова, че в декларацията съм отбелязал временна ...

Дисциплинарното уволнение

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Какво представлява дисциплинарното уволнение и как се налага? Уволнението е най-тежкото дисциплинарно наказание, чието налагане означава и прекратяване на трудовото правоотношение. Поради това...

Документиране на търговската отстъпка за целите на ЗДДС

В бр. 2 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документира търговската отстъпка за целите на ЗДДС? В търговската практика на много европейски фирми е обичайно да се прави отстъпка от цената при издължаване на дължимата сума за поку...

Изисквания за документалната обоснованост и счетоводните документи в новия Закон за счетоводството

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетводство+" доц. д-р Васил Божков, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са изискванията за документалната обоснованост и счетоводните документи в новия Закон за счетоводството? Новият ЗСч изисква предприятията да осъществяват текущото счетоводно отчитан...

Контролно-ревизионна дейност на органите на НОИ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Емилия Иванова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Каква контролно-ревизионната дейност осъществяват органите на НОИ? Контролно-ревизионната дейност на Националния осигурителен институт се извършва от инспекторите по осигуряван...

Определяне на авансовия данък при облагането на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Как се определя авансовия данък при облагането на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ? В общи линии механизмът на авансово облагане на доходите от други ...

Отчитане на изхабяването на кофражите в строителството

В бр. 4 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита изхабяването на кофражите в строителството? Практиката и технологията на изграждане на строежите, е наложило следните видове кофражи в строителството: а) метални кофражни пла...

Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя след писмено разрешение от работодателя

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: От 2014 г. имам неизползван платен годишен отпуск 5 работни дни. На 28.01.2016 г. подадох молба до управителя на фирмата за ползване на този кратък отпуск от 01.02.2016 г. Молбата оставих на служи...

Ползване от бащата на отпуск по майчинство

В бр. 2 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка е в трудово правоотношение с конкретна фирма, в която в момента ползва отпуск по бременност и раждане до 410 дни. Детенцето й скоро ще навърши 6 месеца и тя желае да се върне на р...

Промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци - чл. 27, ал. 2, т. 3 и чл. 47а, ...

Промените в Справка 5 - Данъчно облекчение за земеделски стопани (Приложение № 1 - образец 1011) на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Цветана Янкова, държавен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са промените в Справка 5 - Данъчно облекчение за земеделски стопани (Приложение № 1 - образец 1011) на ГДД по чл. 92 от ЗКПО? Направена е промяна в справка ...

Размер на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на дружеството

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какъв е размерът на гарантираните вземания на работниците и служителите, чието трудово правоотношение е прекратено през последните три месеца преди датата на вписване в търговския регист...

Формиране на облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници

В бр. 2 от 2016 г. на сп. „Счетоводство+“ Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Как се формират облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници? Облагаемият доход на съдружниците, полагащи личен труд в соб...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2016 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция за приходите Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни правни възможности: 1) да не приспадат данъчен кредит за стоката и за съпътстващите п...

Държавен вестник в бр. 6 от 2016 г.

ДВ, бр. 17 от 1.03.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на На...

Справочна информация бр. 6/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 фавруари - 11 март 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месец...