начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 6, 16 - 31 март 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2016 г.
Писма и указания

3-118 от 19.01.2016 г. Относно: здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа (самоотлъчка)

Според изложеното в запитването, в асоциация ХХХ са зачестили безпричинните отсъствия от работа на работници или така наречените „самоотлъчки”. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1. Има ли работодателят задължението да внася здравноосигу...

№ 07-00-325 от 12.01.2016 г. Относно: приложение на чл. 22в от ЗДДФЛ при сключен договор за управление и контрол

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № … от 17.12.2015 г., препратено до Дирекция ОДОП - … с вх. № … от 29.12.2015 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: В дружество...

№ 24-35-23 от 15.12.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки по претоварване и транспорт, на доставки по депониране и на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-35-23/04.11.2015 г. е изложена и уточнена допълнително по телефона следната фактическа обстановка: На основание чл. 23, ал. 1 от ЗУО общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от същия ...

№ 26-710 от 29.01.2016 г. Относно: Възможност за подаване и одобрение на молби за отпуск по електронен път

Според чл. 8, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) трудовите права и задължения са лични, което означава, че те се осъществяват непосредствено от самите работници или служители. Поради това работникът или служителят следва лично да упражнява правата и задъ...

№ 3-2834 от 04.12.2015 г. Относно: възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в Република България, но установени в друга държава-членка на ЕС

Според изложеното в запитването дружеството се занимава с възстановяване на ДДС от чужбина. Предвид дейността на дружеството има запитвания от чешки фирми относно възстановяването на ДДС от България. Във връзка с горното се поставят въпросите какви д...

№ 94-00-278 от 11.12.2015 г. Относно: данъчно третиране на договори за рента и на получено финансиране

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило с вх. № … от 27.11.2015 год. при Дирекция ОДОП - …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка основната дейност на ЗП … е отглеждане на непреработена земеделска продукция ...

№ 94-00-300 от 29.12.2015 г. Относно: Извършване на други дейности от физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Във връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 15.12.2015 г. при Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице сте регистрирана като земеделски стопанин и произвеждате зърн...

№ 94-37 от 13.01.2016 г. Относно: Добавка към възнаграждението за отпуска

Съгласно чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календаре...

№ 96-00-13 от 22.01.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …… с вх.№ ……/20.01.2016г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното: Излагате следната фактическа обстановка: Имате сключен договор за...

№ М-94-П-606 от 18.12.2015 г. Относно: ползване на данъчното облекчение за деца по реда на чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

По повод Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП по електронната поща и заведено с вх. № М-94-П-606 от 02.12.2015 г., Ви уведомявам следното: В запитването сте поставили следните въпроси във връзка с възможността за ползване на данъчното облекчение за ...

Анотации

Данъчно третиране по ЗДДС на дейностите и услугите, извършвани от съдружниците в полза на дружеството им

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистрирано като ЕТ с регистрация по ЗДДС е и съдружник в ООД, което също е регистрирано за целите на облагането с ДДС. Лицето уча...

Деклариране на трудова злополука

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Трудова злополука настъпи през работно време, но пострадалият, вместо да представи болничен лист, излезе в платен отпуск. НОИ иска да ме глоби затова, че в деклар...

Дисциплинарното уволнение

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Какво представлява дисциплинарното уволнение и как се налага? Уволнението е най-тежкото дисциплинарно наказание, чието налагане означава и прекратяване на трудово...

Документиране на търговската отстъпка за целите на ЗДДС

В бр. 2 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документира търговската отстъпка за целите на ЗДДС? В търговската практика на много европейски фирми е обичайно да се прави отстъпка от цената при издължа...

Изисквания за документалната обоснованост и счетоводните документи в новия Закон за счетоводството

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетводство+" доц. д-р Васил Божков, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са изискванията за документалната обоснованост и счетоводните документи в новия Закон за счетоводството? Новият ЗСч изисква предприятията да осъществяв...

Контролно-ревизионна дейност на органите на НОИ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Емилия Иванова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Каква контролно-ревизионната дейност осъществяват органите на НОИ? Контролно-ревизионната дейност на Националния осигурителен институт се извършва...

Определяне на авансовия данък при облагането на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Как се определя авансовия данък при облагането на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ? В общи линии механизмът на авансово ...

Отчитане на изхабяването на кофражите в строителството

В бр. 4 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита изхабяването на кофражите в строителството? Практиката и технологията на изграждане на строежите, е наложило следните видове кофражи в строителс...

Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя след писмено разрешение от работодателя

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: От 2014 г. имам неизползван платен годишен отпуск 5 работни дни. На 28.01.2016 г. подадох молба до управителя на фирмата за ползване на този кратък отпуск от 01.02.20...

Ползване от бащата на отпуск по майчинство

В бр. 2 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка е в трудово правоотношение с конкретна фирма, в която в момента ползва отпуск по бременност и раждане до 410 дни. Детенцето й скоро ще навърши 6 месе...

Промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци - ч...

Промените в Справка 5 - Данъчно облекчение за земеделски стопани (Приложение № 1 - образец 1011) на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Цветана Янкова, държавен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са промените в Справка 5 - Данъчно облекчение за земеделски стопани (Приложение № 1 - образец 1011) на ГДД по чл. 92 от ЗКПО? ...

Размер на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на дружеството

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какъв е размерът на гарантираните вземания на работниците и служителите, чието трудово правоотношение е прекратено през последните три месеца преди датата н...

Формиране на облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници

В бр. 2 от 2016 г. на сп. „Счетоводство+“ Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Как се формират облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници? Облагаемият доход на съдружниц...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2016 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция за приходите Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни правни възможности: 1) да не приспадат данъчен кредит з...

Държавен вестник в бр. 6 от 2016 г.

ДВ, бр. 17 от 1.03.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Решение за попълване състава и ръководството ...

Справочна информация бр. 6/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 фавруари - 11 март 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен д...