Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 13, 4 - 10 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 4 - 10 април 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 13/2016 г.

ДВ, бр. 4 от 15.01.2016 г. Правителството прие Постановление № 3 от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Комисията за финансов надзор издаде Наредба за изменен...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като ед...

Министерски съвет бр. 13/2016 г.

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. П...

Народно събрание бр.13/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. С нов, алтернативен данък за всеки автомобил ще се облагат таксиметровите превози на пътници. Годишният размер на налога се предвижда да е между 400 и 1000 лв., а об...

Особености на годишното приключване в строителното предприятие за отчетната 2015 г.

Годишният финансов отчет и на строителното предприятие трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, на което е. За да бъде верен ГФО, всяко строително предприятие следва да си дава сметка, че отговорност...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 13/2016

Дело C‑461/12, решение от 12 юни 2013 г. страни: Granton Advertising BV срещу Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag Предмет на спора е правото на освобождаване от ДДС при продажба на карти за отстъпки. В своето решение С...

Групов трудов договор

Ние сме самостоятелна строителна бригада от 30 души. Обикновено ни наемат на различни обекти за извършване на определена работа. Как трябва да се оформят трудовите ни отношения в тези случаи? Може ли един от нас да сключи трудов договор със съответни...

Обезщетение при прекратяване договор на служител от администрацията

От 02.12.2015 г. е прекратен трудов договор на служител поради съкращаване в щата. Изплатено му е едно брутно трудово възнаграждение по чл. 220, ал. 1 от КТ. Лицето излиза в болничен от 05.12.2015 г. до 16.12.2015 г. включително. Има ли лицето право ...

Отлагане ползването на платения годишен отпуск на майка на малко дете

Служителка иска непосредствено след отпуска за гледане на малко дете до 2 години да ползва 20 дни платен годишен отпуск от миналата година. Има ли работодателят право поради важни производствени причини да отложи ползването на целия отпуск или поне н...

Отчитане на договор за цесия

Фирма “А” продава на фирма “Б” свое вземане от фирма “С” с “договор за цесия”. Вземането е на стойност 9500,35 лв. и е продадено за: 1. Вариант 2000,00 лв. 2. Вариант 9500,35 лв. Трите фирми са регистрирани по ЗДДС. Какви счетоводни статии трябва да ...

Пенсия за ранно пенсиониране

С промените на Кодекса за социално осигуряване се въведе чл. 68а - за ранно пенсиониране. С колко процента ще се намали пенсията на такова лице? С новата разпоредба на чл. 68а от КСО се въвежда възможност за предсрочно отпускане на пенсия за осигури...

В пресата за вас

Задължителен одит на предприятия от “обществен интерес”

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира изискването предприятията от обществен интерес да подлежат на задължителен независим финансов одит. Законът за счетоводството с чл. 37, ал. 1, т. 3 изисква отчетите на ...

Осигурителни вноски и осигурителен стаж, обвързани с размера на минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, свързани с нея. Според чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерът на минималната раб...

Усложнени хипотези, свързани с притежанието на имотите, придобити по време на брака

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” доц. Бисерка Мaринова посочва особените случаи, свързани с притежанието на имотите, придобити по време на брака, които следва да се имат предвид при учредяването на суперфиция срещу строителство. Усложн...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 13/2016

Централни валутни курсове за периода 28.03.2016 - 01.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...

Счетоводителите са включени в кръга на наказателно-отговорните лица за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система в хипотезите на чл. 255, 255а и чл. 256 от Наказателния кодекс

Източник: Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. на ВКС Главният прокурор на РБългария на основание чл. 125 вр. чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт е направил искане до Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационе...