Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 13, 4 - 10 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 4 - 10 април 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 13/2016 г.

ДВ, бр. 4 от 15.01.2016 г. Правителството прие Постановление № 3 от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Комисията за финансов надзор издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като едно цяло, независимо от техните...

Министерски съвет бр. 13/2016 г.

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Постановлението е прието в изпъ...

Народно събрание бр.13/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. С нов, алтернативен данък за всеки автомобил ще се облагат таксиметровите превози на пътници. Годишният размер на налога се предвижда да е между 400 и 1000 лв., а общинският съвет на общината, на...

Особености на годишното приключване в строителното предприятие за отчетната 2015 г.

Годишният финансов отчет и на строителното предприятие трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, на което е. За да бъде верен ГФО, всяко строително предприятие следва да си дава сметка, че отговорност за това се носи от две инстит...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 13/2016

Дело C‑461/12, решение от 12 юни 2013 г. страни: Granton Advertising BV срещу Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag Предмет на спора е правото на освобождаване от ДДС при продажба на карти за отстъпки. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 13,...

Групов трудов договор

Ние сме самостоятелна строителна бригада от 30 души. Обикновено ни наемат на различни обекти за извършване на определена работа. Как трябва да се оформят трудовите ни отношения в тези случаи? Може ли един от нас да сключи трудов договор със съответния работодател от името на всич...

Обезщетение при прекратяване договор на служител от администрацията

От 02.12.2015 г. е прекратен трудов договор на служител поради съкращаване в щата. Изплатено му е едно брутно трудово възнаграждение по чл. 220, ал. 1 от КТ. Лицето излиза в болничен от 05.12.2015 г. до 16.12.2015 г. включително. Има ли лицето право на обезщетение за оставане без...

Отлагане ползването на платения годишен отпуск на майка на малко дете

Служителка иска непосредствено след отпуска за гледане на малко дете до 2 години да ползва 20 дни платен годишен отпуск от миналата година. Има ли работодателят право поради важни производствени причини да отложи ползването на целия отпуск или поне на 10 дни от него? Ползването ...

Отчитане на договор за цесия

Фирма “А” продава на фирма “Б” свое вземане от фирма “С” с “договор за цесия”. Вземането е на стойност 9500,35 лв. и е продадено за: 1. Вариант 2000,00 лв. 2. Вариант 9500,35 лв. Трите фирми са регистрирани по ЗДДС. Какви счетоводни статии трябва да запиша при всеки от вариантите...

Пенсия за ранно пенсиониране

С промените на Кодекса за социално осигуряване се въведе чл. 68а - за ранно пенсиониране. С колко процента ще се намали пенсията на такова лице? С новата разпоредба на чл. 68а от КСО се въвежда възможност за предсрочно отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, която ще...

В пресата за вас

Задължителен одит на предприятия от “обществен интерес”

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира изискването предприятията от обществен интерес да подлежат на задължителен независим финансов одит. Законът за счетоводството с чл. 37, ал. 1, т. 3 изисква отчетите на предприятията от обществен инт...

Осигурителни вноски и осигурителен стаж, обвързани с размера на минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, свързани с нея. Според чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерът на минималната работна заплата играе важна роля ...

Усложнени хипотези, свързани с притежанието на имотите, придобити по време на брака

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” доц. Бисерка Мaринова посочва особените случаи, свързани с притежанието на имотите, придобити по време на брака, които следва да се имат предвид при учредяването на суперфиция срещу строителство. Усложнените хипотези, свързани с при...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Справочна информация бр. 13/2016

Централни валутни курсове за периода 28.03.2016 - 01.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...

Счетоводителите са включени в кръга на наказателно-отговорните лица за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система в хипотезите на чл. 255, 255а и чл. 256 от Наказателния кодекс

Източник: Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. на ВКС Главният прокурор на РБългария на основание чл. 125 вр. чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт е направил искане до Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд (ОСНК на ВКС) да приеме ...