Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 14, 11 - 17 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2016 г.

ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. Народното събрание прие Решение за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Правителството прие: 1. Постановление № 1 от 7.01.2016 г. за приемане на Наредба за управление на минните от...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като ед...

Народно събрание бр.14/2016 г.

Народното събрание прие окончателно данък между 300 и 1000 лв. за таксиметровите превози на пътници с промени в Закона за местните данъци и такси. Данъкът ще е за всеки автомобил годишно, като Общинският съвет на общината, на чиято територия се извър...

Отново за т.нар. запазени поръчки

В последните години законодателството в сферата на обществените поръчки предлага противоречиви разрешения относно възможния баланс на икономически и социални интереси при избора на съконтрагент от ръководителите на публични институции. Търси се балан...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на международен транспорт на стоки и спедиторски услуги, оказвани във връзка с международен транспорт

Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, извършва покупка на стока от немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Българската фирма продава стоката на данъчно незадължено лице. Стоката ще бъде транспортирана за сметка на българската фирма д...

Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

Дружеството е с предмет на дейност производство на земеделска продукция. Дълготрайните активи са трактори, прикачен инвентар и тракторни ремаркета. За данъчни цели в коя категория активи по чл. 55, ал. 1 от ЗКПО следва да се отнесат: - тракторите; - ...

Пенсиониране на военнослужещ

Имаме служител, роден 19.1.1961 г., който преди да започне работа при нас, има 11 г. и 8 мес. военен стаж (чл. 69, ал. 1 от КСО); също е отслужил военна служба 2 години. Работейки при нас, той натрупва стаж в различни категории - 13 г. III категория;...

В пресата за вас

Големи предприятия

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промените в Закона за счетоводството, засягащи големите предприятие. Съгласно нормативните разпоредби големите предприятия следва да изготвят своите финансови от...

Данъчно облекчение за деца

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Годишните размерите на да­...

Изтичане на поискан от възложителя и предложен от изпълнителя междинен срок

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, отговаря на въпроса: Как трябва да постъпи възложителят, ако дълго време не е сключил договор с изпълнителя, определен след проведена обществена поръчка и в рамките на т...

Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК

В бр. 62 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новия Закон за обществените поръчки. Със Закона за обществените поръчки (в сила от 15 април 2016 г.) е отменен действащият към момента Закон за обществените поръчки (обн....

Справочник

Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Приема се, че предприятие, което получава държавна подкрепа, придобива неоправдано предимство пред конкурентите си. Поради тази причина, Договорът за създаване на Европейската общност принципно забранява държавните по...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 14/2016

Централни валутни курсове за периода 04.04.2016 - 08.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...