Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 14, 11 - 17 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2016 г.

ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. Народното събрание прие Решение за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Правителството прие: 1. Постановление № 1 от 7.01.2016 г. за приемане на Наредба за управление на минните отпадъци. 2. Постановление № 2 о...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като едно цяло, независимо от техните...

Народно събрание бр.14/2016 г.

Народното събрание прие окончателно данък между 300 и 1000 лв. за таксиметровите превози на пътници с промени в Закона за местните данъци и такси. Данъкът ще е за всеки автомобил годишно, като Общинският съвет на общината, на чиято територия се извършва превозът, в срок до 31 окт...

Отново за т.нар. запазени поръчки

В последните години законодателството в сферата на обществените поръчки предлага противоречиви разрешения относно възможния баланс на икономически и социални интереси при избора на съконтрагент от ръководителите на публични институции. Търси се баланс при определяне на поръчки, п...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на международен транспорт на стоки и спедиторски услуги, оказвани във връзка с международен транспорт

Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, извършва покупка на стока от немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Българската фирма продава стоката на данъчно незадължено лице. Стоката ще бъде транспортирана за сметка на българската фирма директно от Германия за друга с...

Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

Дружеството е с предмет на дейност производство на земеделска продукция. Дълготрайните активи са трактори, прикачен инвентар и тракторни ремаркета. За данъчни цели в коя категория активи по чл. 55, ал. 1 от ЗКПО следва да се отнесат: - тракторите; - прикачният инвентар; - трактор...

Пенсиониране на военнослужещ

Имаме служител, роден 19.1.1961 г., който преди да започне работа при нас, има 11 г. и 8 мес. военен стаж (чл. 69, ал. 1 от КСО); също е отслужил военна служба 2 години. Работейки при нас, той натрупва стаж в различни категории - 13 г. III категория; 3 г., 6 мес. II категория; и ...

В пресата за вас

Големи предприятия

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промените в Закона за счетоводството, засягащи големите предприятие. Съгласно нормативните разпоредби големите предприятия следва да изготвят своите финансови отчети на база Националните счет...

Данъчно облекчение за деца

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Годишните размерите на да­нъчното облекчение за деца са:...

Изтичане на поискан от възложителя и предложен от изпълнителя междинен срок

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, отговаря на въпроса: Как трябва да постъпи възложителят, ако дълго време не е сключил договор с изпълнителя, определен след проведена обществена поръчка и в рамките на този период - между решението з...

Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК

В бр. 62 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новия Закон за обществените поръчки. Със Закона за обществените поръчки (в сила от 15 април 2016 г.) е отменен действащият към момента Закон за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.,; изм....

Справочник

Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Приема се, че предприятие, което получава държавна подкрепа, придобива неоправдано предимство пред конкурентите си. Поради тази причина, Договорът за създаване на Европейската общност принципно забранява държавните помощи. Изключение се допуска в ...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Справочна информация бр. 14/2016

Централни валутни курсове за периода 04.04.2016 - 08.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...