начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 4, Април 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2016 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 ...

Коментар на експерта

За някои проблеми, които могат да възникнат във връзка с новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г.

На 08.12.2015 г. в ДВ, бр. 95, беше обнародван новият Закон за счетоводството. Той влиза в сила от 1 януари 2016 г. (с изключение на изискванията за изготвяне на нефинансова декларация, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.). С него се извършват ня...

Определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. от самоосигуряващите се лица

На основание чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са длъжни да внасят авансово за своя сметка през 2015 г. осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход между минималния ...

Промените в ППЗДДС за 2016 г.

Измененията и допълненията на ППЗДДС за 2016 г. са обнародвани в ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., и влизат в сила от датата на обнародването им. Най-съществените промени в него засягат: - въпроси, свързани с приравняването на безвъзмездните доставки в...

Въпроси и отговори от практиката

Mалки предприятия, които публикуват годишните си финансови отчети за 2015 г.

Въпрос: Публикуват ли малките предприятия (съгласно новия Закон за счетоводството) годишните си финансови отчети за 2015 г.? Отговор: В преходните и заключителните разпоредби на „новия“ Закон за счетоводството се съдържат текстове, които изискват изг...

Доверително управление на имоти

Въпрос: Дружеството е наш клиент. Основна дейност управление на имоти и хотелиерска дейност. През 2008 година продава апартаменти на собственици (голяма част от тях са чужденци), а след това собствениците сключват договор с дружеството за поддръжка н...

Изплащане на дивиденти в брой

Въпрос: ООД разпределя дивидент на съдружниците в размер на 20 000 лв. Съдружниците са трима и ще получат според дяловете си 10 000 и двама по 5000 лв. Ясно е, че се удържа и превежда в НАП 5 процента данък дивидент. Въпросът ми е възможно ли е в тоз...

Място на работа

Въпрос: Извършена е поредна проверка на фирма от Инспекцията по труда – гр. Хасково. Проверени са три трудови договора и са съставени три акта за нарушения за това, че в трудовите договори в точка „място на работа“ сме посочили единствения обект на ф...

Неизползван платен годишен отпуск

Въпрос: Ако едно лице не подаде молба за ползване на платен годишен отпуск през годината или е ползвало част от него и не подаде молба за прехвърляне на отпуска или частта от него в следващата календарна година, същият отлага ли се за следващата годи...

Обезценка на автомобил

Въпрос: Юридическо лице закупува лек автомобил с цел продажба, автомобилът е заведен по сметка 304 Стоки. След посещение в автосервиз с клиента се установява тотална щета, при което е издаден протокол за това какви части и услуги и колко ще трябва д...

Облагане на сделки за извършване на СМР

Въпрос: Българска фирма Х, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор, считано от 01.12.2015 г., за извършване на СМР с материали от България на имоти, собственост на физически лица от Гърция и намиращи се там. Тъй като за нашата фирма сделките за СМР с...

Облагане на услуги, когато местоизпълнението на доставките е извън територията на страната

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, извършва спортно-развлекателни мероприятия (организира картинг състезания) срещу заплащане по банка или в брой. Извършва такива услуги към трета страна (извън ЕС). Начислява ли се ДДС във фактурата и...

Определяне на облагаемия оборот

Въпрос: Съдружник в ООД (има двама съдружници) регистрира своя нова фирма – ЕООД и започва да осъществява дейност със същия характер като ООД-то. ООД-то не е регистрирано по ЗДДС. При определяне на облагаемия оборот след първия месец дейност за целит...

Организация на дейността на фирма

Въпрос: Български гражданин, живеещ от 25 години в Америка и със собствен бизнес, регистрира в България фирма - ООД, което впоследствие е пререгистрирано в ЕООД. Българската фирма не извършва никаква дейност. Единственото, което има на нейно име, е д...

Подаване на годишните отчети за статистиката

Въпрос: Интересувам се относно годишните отчети за статистиката, които се подават за 2015 г. Има ли указания на НАП от м. 02.2016 г. да не се приемат на хартия заедно с годишната данъчна декларация? Трябва ли задължително юридическите лица (ООД, ЕООД...

Прекратяване на ТД на основание чл. 327, т. 3 от КТ

Въпрос: Може ли чл. 327, т. 3 от КТ да се използва за прекратяване на ТД на главен счетоводител, когато работодателят не изпълнява указанията на главния счетоводител за организирането на счетоводната отчетност на фирмата и начина на провеждане на инв...

Признаване на разход, за който не се изисква фискален бон

Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, купува стока от Румъния, стоката се доставя от търговски представител и се заплаща в брой. Фактурата е с доставчик румънска фирма, регистрирана по ЗДДС и е отразен начин на плащане „в брой“, н...

Публикуване на ГФО на ООД, което не е осъществявало дейност

Въпрос: Обявява ли в търговския регистър годишен финансов отчет фирма ООД, която не е осъществявала дейност за годината? Отговор: Публичността на финансовите отчети се регламентира със Закона за счетоводството. Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от този з...

Работа на ненормиран работен ден

Въпрос: В трудов договор на 8 часа със служител е посочено условието „ненормиран работен ден“ и допълнителен отпуск съглaснo чл. 156 от КТ. При работа на ненормиран работен ден изплаща ли се някакво допълнително възнаграждение над основната заплата, ...

Социални разходи, предоставени в натура

Въпрос: ЕООД с 80 човека персонал по трудов договор наема паркинг за нуждите на своите служители. Наемът е подкрепен с едногодишен договор и ежемесечни фактури. Паркоместата са 60 бр., от което следва, че не всички имат достъп до паркинга, както и не...

Счетоводно и данъчно отчитане на обединение по чл. 275 от ТЗ и чл. 357 и 356 от ЗЗД

Въпрос: Как се осчетоводява и отчита данъчно (ДДС, ЗКПО) обединение по чл. 275 от ТЗ и чл. 357 и 356 от ЗЗД между две ЕООД (съответно 51% за 1-то и 49% за 2-то) за участие в обща тръжна процедура, като е посочена банковата сметка на второто ЕООД за ...

Писма и указания

№ 20-00-15 от 22.01.2016 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите с цел да внесе яснота и да уеднакви практиката на органите по приходите по приложението на чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС п...

Решения на съдилища

Решение № 1287 от 08.02.2016 г. по адм. дело № 834/2015 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. и прилежаща лихва. По делото не са оборени констатации на приходния орган за наличие на обстоятелство по чл. 122, ал. 1,т. 7 от ДОПК – органът по приходите...

Решение № 1351 от 09.02.2016 г. по адм. дело № 10890/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 42 от ЗДДФЛ за 2012 г. по ЗДДС за редица данъчни периоди през 2009 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви за забава. Начисляването на данък е обвързано от притежаване на данъчен документ, изготв...

Решение № 1446 от 10.02.2016 г. по адм. дело № 854/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от две ЕООД за данъчни периоди октомври и ноември 2011 г. С оглед характера на касационното производство като средство за редовен инстанционен контрол по отстраня...

Решение № 1551 от 12.02.2016 г. по адм. дело № 1270/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС поради отказан данъчен кредит ведно с лихви за просрочие за декларирани доставки от фирми за периоди и по фактури за март 2011 г. и април 2012 г. В свое решение от 6 септември 2012 г. по дело C-324/11...

Решение № 1603 от 15.02.2016 г. по адм. дело № 5632/2015 г.

Предмет на спора е ползване на преференция за преотстъпване на корпоративен данък по смисъла на чл. 179 от ЗКПО (отм., но приложим за периодите 2007, 2008 и 2009 г.) и по чл. 189б от ЗКПО за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., като е спазил изискванията, във...

Решение № 1657 от 16.02.2016 г. по адм. дело № 13140/2015 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на суми, представляващи остатък от ДДС, за възстановяване по процедура за периодите от 01.04.2009 г. до 31.07.2009 г. и от 01.08.2009 г. до 30.11.2009 г. Институтът на давността е с материалноправен характе...

Решение № 1790 от 17.02.2016 г. по адм. дело № 13917/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на стоки, които не са свързани с независимата икономическа дейност (строителни материали - бетон, цимент, варов разтвор, арматура и т.н., хранителни стоки, жилищ...

Решение № 1804 от 18.02.2016 г. по адм. дело № 15579/2014 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Разпоредбата на чл. 119 от ДОПК, озаглавена „Издаване на ревизионен акт“, е претърпяла редакция по време на висящността на процесната ревизия и законодателно са променени органите, които са компетентни...

Решение № 1885 от 19.02.2016 г. по адм. дело № 15035/2014 г.

Предмет на спора е установен за довнасяне данък за 2007 г. по чл. 48 от ЗДДФЛ ведно с лихва. Доходите на лицето от предоставяне на право на строеж и продажба на недвижими имоти не са необлагаеми. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ...

Решение № 1953 от 22.02.2016 г. по адм. дело № 5907/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Заличаването на едноличния търговец като такъв не препятства възможността да бъде издаден ревизионен акт срещу физическото лице, действало като едноличен търговец, за задълженията на търговеца. За тези...

Справочник на счетоводителя

Очаквайте в брой 5 от 2016 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица Промените в ЗДДФЛ за 2016 г. Промени на ГПК Трудови и осигурителни права при настъпването на някои рискове, приравнени на общо заболяване Момент на прекратяване на трудовото правоотношение Профилът...

Справочна информация бр. 4 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...