Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 5, Май 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

в сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Момент на прекратяване на трудовото правоотношение

Съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява писмено. Законът не сочи конкретното съдържание на писменото волеизявление за прекратяване, но по аналогия с указанията за минималното задължително съдържание на трудовия договор по чл. 66, ал.1 от К...

Промени на ГПК

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК) имат за основна цел въвеждане изискванията на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложи...

Промените в ЗДДФЛ за 2016 г.

Промените в ЗДДФЛ за 2016 г. са утвърдени с ПЗР на ЗИДЗКПО (обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г.). Те влизат в сила от 1 януари 2016 г. и включват изменения и допълнения, които имат за цел: • максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство и предотвр...

Трудови и осигурителни права при настъпването на някои рискове, приравнени на общо заболяване

Възможно е и практически се случва често работникът или служителят да е работоспособен, но да не може да полага труд поради семейни ангажименти, свързани със здравословното състояние на негови близки. Така например може да се наложи майка на малко дете да отсъства от работа не за...

Въпроси и отговори от практиката

Граждански договор за счетоводни услуги

Въпрос: Възможно ли е и ако да - при какви условия да се сключи граждански договор за счетоводни услуги от физическо лице с фирма? Отговор: Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически...

Данъчно облекчение за млади семейства

Въпрос: Младо семейство, сключило граждански брак през 2011 г., тегли кредит от 75 000 лв. за закупуване на жилище през 2013 г. със срок на изплащане 20 години. През 2004 г. съпругата закупува жилище, което към момента все още притежава, но семейството не живее в него, а в придоб...

Данъчно третиране на сделка между свързани лица

Въпрос: Как следва да се третира сделка между физическо лице (не е търговец), което е собственик на ЕООД Х и самото ЕООД Х? Сделката между физическото лице и дружеството е за продажба на произведения на изкуството, които ЕООД Х веднага след придобиването препродава на трето, неза...

Задължения на едноличния собственик на капитала и респективно на търговското дружество по отношение на българското данъчно и осигурително законодателство

Въпрос: ЕООД, регистрирано съгласно българското зако­нодателство, чийто едноличен собственик на капитала е испански гражданин, живеещ и осъществяващ дейността на дружеството от Испания. Дружеството има сключен договор с германско дружество, съгласно който договор българското друж...

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Въпрос: Дружество има две отделни и напълно самостоятелни и независими икономически дейности с назначени работници и в двете дейности. Основната (строителство), от която дружеството генерира по-голямата си част от приходите, подлежи на задължително застраховане съгласно Наредбата...

Изплащане на трудови възнаграждения в брой

Въпрос: Българска фирма изплаща на персонала заплата за м. 01/2016 г. 39 850 лв. Има ли право да ги изплати в брой, или нарушава Закона за ограничаване разплащанията в брой? Отговор: В чл. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой е посочено при кои случаи не се прилага з...

Облагане доходите на физическо лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29

Въпрос: Съдружник в ООД, където е СОЛ, получава 10 000 лв. на личната си сметка, като физическо лице. Извършил е услуга на английска фирма - маркетингови проучвания на международния пазар. Как да декларира дохода си? Какви данъци дължи? Английската фирма не е удържала нищо. Отго...

Облагане на дейността на чуждестранен посредник

Въпрос: Израелски гражданин (няма статут на пребиваващ в БГ) ще осъществява посредническа дейност на българска фирма ООД за осъществяване на нейната икономическа дейност на територията на България. Какъв договор следва да сключи българската фирма с израелския гражданин и какви да...

Облагане на доходи на физически лица от продажба на недвижим имот

Въпрос: Физическо лице придобива апартамент през 2009, като в края на годината го продава, а по договор плащанията са разсрочени. Сделката е изплатена изцяло към края на 2015 година. Правилно ли е постъпвано, че доходът се отчита по ГДД, в зависимост от това какви вноски са постъ...

Облагане на доходи, получени от местно лице, работещо в чужбина

Въпрос: Интересувам се трябва ли студент редовно обучение в бългрски ВУЗ, работил в САЩ на бригада през периода юни - септември 2015 г. (там са му удържани и върнати данъци според местното законодателство) да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДДФЛ за 2015 г. в България? На какво основани...

Облагане на командировъчните, превишаващи двукратния размер на дневните пари, определени в приложение № 3 на НСКСЧ

Въпрос: Съгласно чл. 31 от Наредбата за служебните командировки в чужбина на шофьорите (по трудови правоотношения) се изплаща сума като командировъчни пари в размер на 27 евро на ден. До момента сумата определена от управителя е 54 евро на ден. Считано от януари 2016 г. управител...

Облагане при продажба на дружествени дялове

Въпрос: Българско юридическо лице – ЕООД, със собственик на капитала българско физическо лице. Физическото лице продава дружествените дялове на американска фирма през 2015 г. Към датата на сделката размерът на основния капитал е 400 000 лв., размерът на собствения капитал е 670 0...

Отговорност на трето лице - член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител или търговски пълномощник - за определени задължения на дружеството

Въпрос: Какво е вашето тълкувание на чл. 19 ДОПК (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), в частност: Докъде се простира отговорността на трето лице? С какво отговаря лицето (лично имущество)? Следва ли, че то отговаря като физическо лице с цялото си имущество? От...

Отписване на вземане за данъчни цели

Въпрос: Фирма „Х“ ЕТ има останали задължения по лихви към „Y“ ЕТ по предоставени кредити (няколко на брой, отпуснати през 2005, 2006, 2007 и 2009 години). При погасяването на същите главниците са плащани преди погасяване на лихвите. Главниците по кредити са погасени окончателно п...

Отчитане изплащането на обезщетения

Въпрос: Бивш управител на ООД съди дружеството за неизплатени обезщетения за неизползван отпуск по ДУК за периода 2007-2012 година. Делото е търговско. Печели от Апелативен съд (м. 02.2015 г.), делото се обжалва в момента пред Върховен съд. Междувременно вади изпълнителен лист и ...

Плащане на работна заплата в брой

Въпрос: Имам ли право да изплатя в брой  работна заплата на физическо лице, което се осигурява по ДУК в размер на 40 000 лв. (четиридесет хил.)? Отговор: Отговорът е отрицателен. Законът за ограничаване на плащанията в брой освобождава от регулация плащанията по трудови правоотн...

Подаване на ГДД по чл. 92 ЗКПО

Въпрос: Каква ГДД за 2015 трябва да подаде дружество по чл. 92 ЗКПО с дейност или без дейност? Еднолично дружество с ограничена отговорност за 2015 г. назначава едно лице на трудов договор за един месец, съответно начислява и изплаща заплата и осигуровки, няма обороти през 2015 г...

Право на неплатен отпуск

Въпрос: Лице работи на основен и допълнителен трудов договор при един и същ работодател. Работното време е четири часа по основния и четири часа по допълнителния трудов договор (общо осем часа от двете правоотношения). Лицето излиза в неплатен отпуск през м. януари 2016 г. Право ...

Признаване на разходите за пътуване и престой на физически лица за данъчни цели

Въпрос: Дружество ЕООД, съдружниците и управителят летят със самолет в Европа за организиране на дейността - търговия и в бъдеще производство на облекло и аксесоари. Самолетните билети в случая разход ли са, ако те не са на трудов договор, и в кой случай могат да бъдат признати к...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Имаме към вас въпрос, свързан с новите правила за приспадане на данъчен кредит. Става дума за разходите за гориво за автомобилите на фирмата. Примерно фирмата отчита, че разходите за горивото за автомобилите ще са в съотношение - 90% за стопанската дейност и 10% за лични ...

Приходи от членски внос в ЮЛНЦ

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, има приходи от членски внос. Следва ли да отчита с касов апарат постъпилите в брой суми като членски внос? В кои случаи това сдружение трябва да ползва касов апарат за отчитане на приходи? Отговор: Постъпилите суми в брой сл...

Публикуване на ГФО от дружество, което не е извършвало дейност

Въпрос: Регистрирано дружество от момента на регистрацията си не е извършвало дейност. През м. септември 2015 г. е преименувано, като ЕИК на новото дружество е ЕИК на старото. Новото дружество до края на 2015 г. също не е осъществявало дейност. Към НАП и към НСИ и от двете дружес...

Писма и указания

№ 20-99-222 от 16.11.2015 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика

Във връзка с постъпили в ЦУ на НАП запитвания по приложението на чл. 72 от ЗДДС при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика, съобразявайки относимата нормативна уредба и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) и Върховния административен съд (ВАС)...

№ 24-39-65 от 18.12.2015 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

Във връзка с ваше искане за методологично разглеждане, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г. по повод писмено запитване и две неприключили производства по обжалване на ревизионни актове, по отношение на писменото запитване е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, ус...

Решения на съдилища

Решение № 3137 от 21.03.2016 г. по адм. дело № 12434/2014 г.

Предмет на спора е обявен за нищожен ревизионен акт. По смисъла на чл. 176 от АПК, приложим на основание § 2 от ДР на ДОПК, решението е непълно, когато съдът не се е произнесъл по цялото оспорване, в резултат на което част от предмета на спора е останал висящ. В разглеждания слу...

Решение № 3142 от 21.03.2016 г. по адм. дело № 6558/2015 г.

Според законовата презумпция на чл. 124, ал. 2 от ДОПК в случаите на извършена ревизия по особения ред на чл. 122 от ДОПК фактическите констатации се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 от ДОПК е подкрепено от събраните до...

Решение № 3275 от 22.03.2016 г. по адм. дело № 3526/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. ведно с лихви за забава. Особеност при обосноваването на основанията по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК е значението на факта на имущественото несъответствие за наличието на презюмиран...

Решение № 3333 от 23.03.2016 г. по адм. дело № 161/2015 г.

Предмет на спора е увеличаване на финансов резултат на основание чл. 15, чл. 16, ал. 1 и 2, т. 3 от ЗКПО във вр. с § 1, т. 32 от ДР на ЗКПО за 2007 г. и 2008 г. с допълнително начислени лихви по допълнителни парични вноски в ООД. Според разпоредбата на чл. 134 от Търговския зако...

Решение № 3354 от 24.03.2016 г. по адм. дело № 100/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за забава, по фактура от 29.12.2008 г., издадена от ЕООД с предмет строително-монтажни работи. Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на ...

Решение № 3595 от 29.03.2016 г. по адм. дело № 2314/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Повторната ревизия представлява продължение на ревизионното производство, възложено със заповедта за възлагане на първата ревизия и за нейното възлагане според § 35 от ЗИДДОПК РА е следвало да бъде издаден от актосъставител, овласт...

Решение № 3628 от 30.03.2016 г. по адм. дело № 508/2015 г.

Предмет на спора са отказан данъчен кредит за данъчни периоди през 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., както и увеличен финансов резултат за тези годишни периоди. Наличието на доставка (данъчно събитие) е основополагаща предпоставка за задействане механизма както за на...

Решение № 3764 от 01.04.2016 г. по адм. дело № 763/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по 32 броя фактури, издадени от ООД, увеличен финансов резултат на дружеството и определен допълнителен данък. За реалната доставка на стоки не е достатъчно наличието на фактура и счетоводното й отразяване при страните по доста...

Решение № 3843 от 04.04.2016 г. по адм. дело № 102/2015 г.

Предмет на спора са установени публични задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и 2006 г., чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. частично и за 2010 г., както и допълнително установени задължения за ЗОВ за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. При годишния характер на облагането с данък върху ...

Решение № 8602 от 28.03.2016 г. по адм. дело № 165/2015 г.

Предмет на спора е право на приспадане на данъчен кредит. Съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Копията от фактурите не са били изискани в хода на ревизионното производство, в съответствие със задължението на органите по приходите да изяснят служ...

Справочник на счетоводителя

Очаквайте в брой 6 от 2016 г.

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги Дали рабо...

Справочна информация бр. 5 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 1 до бр. 25 от 2016 г.

ДВ, бр. 1 от 5.01.2016 г. Министерски съвет Постановление № 371 от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. Постановление № 372 от 23.12.2015...