Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 5, Май 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

в сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008...

Коментар на експерта

Момент на прекратяване на трудовото правоотношение

Съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява писмено. Законът не сочи конкретното съдържание на писменото волеизявление за прекратяване, но по аналогия с указанията за минималното задължително съдържание на трудови...

Промени на ГПК

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК) имат за основна цел въвеждане изискванията на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. от...

Промените в ЗДДФЛ за 2016 г.

Промените в ЗДДФЛ за 2016 г. са утвърдени с ПЗР на ЗИДЗКПО (обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г.). Те влизат в сила от 1 януари 2016 г. и включват изменения и допълнения, които имат за цел: • максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителн...

Трудови и осигурителни права при настъпването на някои рискове, приравнени на общо заболяване

Възможно е и практически се случва често работникът или служителят да е работоспособен, но да не може да полага труд поради семейни ангажименти, свързани със здравословното състояние на негови близки. Така например може да се наложи майка на малко де...

Въпроси и отговори от практиката

Граждански договор за счетоводни услуги

Въпрос: Възможно ли е и ако да - при какви условия да се сключи граждански договор за счетоводни услуги от физическо лице с фирма? Отговор: Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството междинните, годишните и консолидираните отчети на предприя...

Данъчно облекчение за млади семейства

Въпрос: Младо семейство, сключило граждански брак през 2011 г., тегли кредит от 75 000 лв. за закупуване на жилище през 2013 г. със срок на изплащане 20 години. През 2004 г. съпругата закупува жилище, което към момента все още притежава, но семейство...

Данъчно третиране на сделка между свързани лица

Въпрос: Как следва да се третира сделка между физическо лице (не е търговец), което е собственик на ЕООД Х и самото ЕООД Х? Сделката между физическото лице и дружеството е за продажба на произведения на изкуството, които ЕООД Х веднага след придобива...

Задължения на едноличния собственик на капитала и респективно на търговското дружество по отношение на българското данъчно и осигурително законодателство

Въпрос: ЕООД, регистрирано съгласно българското зако­нодателство, чийто едноличен собственик на капитала е испански гражданин, живеещ и осъществяващ дейността на дружеството от Испания. Дружеството има сключен договор с германско дружество, съгласно ...

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Въпрос: Дружество има две отделни и напълно самостоятелни и независими икономически дейности с назначени работници и в двете дейности. Основната (строителство), от която дружеството генерира по-голямата си част от приходите, подлежи на задължително з...

Изплащане на трудови възнаграждения в брой

Въпрос: Българска фирма изплаща на персонала заплата за м. 01/2016 г. 39 850 лв. Има ли право да ги изплати в брой, или нарушава Закона за ограничаване разплащанията в брой? Отговор: В чл. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой е посочено ...

Облагане доходите на физическо лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29

Въпрос: Съдружник в ООД, където е СОЛ, получава 10 000 лв. на личната си сметка, като физическо лице. Извършил е услуга на английска фирма - маркетингови проучвания на международния пазар. Как да декларира дохода си? Какви данъци дължи? Английската ф...

Облагане на дейността на чуждестранен посредник

Въпрос: Израелски гражданин (няма статут на пребиваващ в БГ) ще осъществява посредническа дейност на българска фирма ООД за осъществяване на нейната икономическа дейност на територията на България. Какъв договор следва да сключи българската фирма с и...

Облагане на доходи на физически лица от продажба на недвижим имот

Въпрос: Физическо лице придобива апартамент през 2009, като в края на годината го продава, а по договор плащанията са разсрочени. Сделката е изплатена изцяло към края на 2015 година. Правилно ли е постъпвано, че доходът се отчита по ГДД, в зависимост...

Облагане на доходи, получени от местно лице, работещо в чужбина

Въпрос: Интересувам се трябва ли студент редовно обучение в бългрски ВУЗ, работил в САЩ на бригада през периода юни - септември 2015 г. (там са му удържани и върнати данъци според местното законодателство) да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДДФЛ за 2015 г....

Облагане на командировъчните, превишаващи двукратния размер на дневните пари, определени в приложение № 3 на НСКСЧ

Въпрос: Съгласно чл. 31 от Наредбата за служебните командировки в чужбина на шофьорите (по трудови правоотношения) се изплаща сума като командировъчни пари в размер на 27 евро на ден. До момента сумата определена от управителя е 54 евро на ден. Счита...

Облагане при продажба на дружествени дялове

Въпрос: Българско юридическо лице – ЕООД, със собственик на капитала българско физическо лице. Физическото лице продава дружествените дялове на американска фирма през 2015 г. Към датата на сделката размерът на основния капитал е 400 000 лв., размерът...

Отговорност на трето лице - член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител или търговски пълномощник - за определени задължения на дружеството

Въпрос: Какво е вашето тълкувание на чл. 19 ДОПК (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), в частност: Докъде се простира отговорността на трето лице? С какво отговаря лицето (лично имущество)? Следва ли, че то отговаря като физическо л...

Отписване на вземане за данъчни цели

Въпрос: Фирма „Х“ ЕТ има останали задължения по лихви към „Y“ ЕТ по предоставени кредити (няколко на брой, отпуснати през 2005, 2006, 2007 и 2009 години). При погасяването на същите главниците са плащани преди погасяване на лихвите. Главниците по кре...

Отчитане изплащането на обезщетения

Въпрос: Бивш управител на ООД съди дружеството за неизплатени обезщетения за неизползван отпуск по ДУК за периода 2007-2012 година. Делото е търговско. Печели от Апелативен съд (м. 02.2015 г.), делото се обжалва в момента пред Върховен съд. Междуврем...

Плащане на работна заплата в брой

Въпрос: Имам ли право да изплатя в брой  работна заплата на физическо лице, което се осигурява по ДУК в размер на 40 000 лв. (четиридесет хил.)? Отговор: Отговорът е отрицателен. Законът за ограничаване на плащанията в брой освобождава от регулация ...

Подаване на ГДД по чл. 92 ЗКПО

Въпрос: Каква ГДД за 2015 трябва да подаде дружество по чл. 92 ЗКПО с дейност или без дейност? Еднолично дружество с ограничена отговорност за 2015 г. назначава едно лице на трудов договор за един месец, съответно начислява и изплаща заплата и осигур...

Право на неплатен отпуск

Въпрос: Лице работи на основен и допълнителен трудов договор при един и същ работодател. Работното време е четири часа по основния и четири часа по допълнителния трудов договор (общо осем часа от двете правоотношения). Лицето излиза в неплатен отпуск...

Признаване на разходите за пътуване и престой на физически лица за данъчни цели

Въпрос: Дружество ЕООД, съдружниците и управителят летят със самолет в Европа за организиране на дейността - търговия и в бъдеще производство на облекло и аксесоари. Самолетните билети в случая разход ли са, ако те не са на трудов договор, и в кой сл...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Имаме към вас въпрос, свързан с новите правила за приспадане на данъчен кредит. Става дума за разходите за гориво за автомобилите на фирмата. Примерно фирмата отчита, че разходите за горивото за автомобилите ще са в съотношение - 90% за стопа...

Приходи от членски внос в ЮЛНЦ

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, има приходи от членски внос. Следва ли да отчита с касов апарат постъпилите в брой суми като членски внос? В кои случаи това сдружение трябва да ползва касов апарат за отчитане на приходи? Отгов...

Публикуване на ГФО от дружество, което не е извършвало дейност

Въпрос: Регистрирано дружество от момента на регистрацията си не е извършвало дейност. През м. септември 2015 г. е преименувано, като ЕИК на новото дружество е ЕИК на старото. Новото дружество до края на 2015 г. също не е осъществявало дейност. Към Н...

Писма и указания

№ 20-99-222 от 16.11.2015 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика

Във връзка с постъпили в ЦУ на НАП запитвания по приложението на чл. 72 от ЗДДС при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика, съобразявайки относимата нормативна уредба и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) и Върхо...

№ 24-39-65 от 18.12.2015 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

Във връзка с ваше искане за методологично разглеждане, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г. по повод писмено запитване и две неприключили производства по обжалване на ревизионни актове, по отношение на писменото запитване е изложена следната фактич...

Решения на съдилища

Решение № 3137 от 21.03.2016 г. по адм. дело № 12434/2014 г.

Предмет на спора е обявен за нищожен ревизионен акт. По смисъла на чл. 176 от АПК, приложим на основание § 2 от ДР на ДОПК, решението е непълно, когато съдът не се е произнесъл по цялото оспорване, в резултат на което част от предмета на спора е ост...

Решение № 3142 от 21.03.2016 г. по адм. дело № 6558/2015 г.

Според законовата презумпция на чл. 124, ал. 2 от ДОПК в случаите на извършена ревизия по особения ред на чл. 122 от ДОПК фактическите констатации се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 от ДОП...

Решение № 3275 от 22.03.2016 г. по адм. дело № 3526/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. ведно с лихви за забава. Особеност при обосноваването на основанията по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК е значението на факта на имущественото несъответст...

Решение № 3333 от 23.03.2016 г. по адм. дело № 161/2015 г.

Предмет на спора е увеличаване на финансов резултат на основание чл. 15, чл. 16, ал. 1 и 2, т. 3 от ЗКПО във вр. с § 1, т. 32 от ДР на ЗКПО за 2007 г. и 2008 г. с допълнително начислени лихви по допълнителни парични вноски в ООД. Според разпоредбата...

Решение № 3354 от 24.03.2016 г. по адм. дело № 100/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за забава, по фактура от 29.12.2008 г., издадена от ЕООД с предмет строително-монтажни работи. Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит въ...

Решение № 3595 от 29.03.2016 г. по адм. дело № 2314/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Повторната ревизия представлява продължение на ревизионното производство, възложено със заповедта за възлагане на първата ревизия и за нейното възлагане според § 35 от ЗИДДОПК РА е следвало да бъде изд...

Решение № 3628 от 30.03.2016 г. по адм. дело № 508/2015 г.

Предмет на спора са отказан данъчен кредит за данъчни периоди през 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., както и увеличен финансов резултат за тези годишни периоди. Наличието на доставка (данъчно събитие) е основополагаща предпоставка за зад...

Решение № 3764 от 01.04.2016 г. по адм. дело № 763/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по 32 броя фактури, издадени от ООД, увеличен финансов резултат на дружеството и определен допълнителен данък. За реалната доставка на стоки не е достатъчно наличието на фактура и счетоводното й от...

Решение № 3843 от 04.04.2016 г. по адм. дело № 102/2015 г.

Предмет на спора са установени публични задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и 2006 г., чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. частично и за 2010 г., както и допълнително установени задължения за ЗОВ за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. При годишния характе...

Решение № 8602 от 28.03.2016 г. по адм. дело № 165/2015 г.

Предмет на спора е право на приспадане на данъчен кредит. Съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Копията от фактурите не са били изискани в хода на ревизионното производство, в съответствие със задължението на органит...

Справочник на счетоводителя

Очаквайте в брой 6 от 2016 г.

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица ДДС при префактуриране на разх...

Справочна информация бр. 5 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 1 до бр. 25 от 2016 г.

ДВ, бр. 1 от 5.01.2016 г. Министерски съвет Постановление № 371 от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. Пос...