Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 6, Юни 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2016 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруа...

Коментар на експерта

Дали работникът може да прекрати трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвиденият в закона минимален размер по чл. 245, ал. 1 от КТ – административна и съдебна практика

Основанията за прекратяване на трудовия договор са изчерпателно уредени в Кодекса на труда (КТ). Това е принципът на законоустановеност на основанията за прекратяване. Те представляват определени от закона юридически факти (действия или събития), въз...

ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги

Приложението на ЗДДС при префактуриране на разходи за битови услуги във връзка с наемни взаимоотношения е често дискутиран въпрос, чието еднозначно изясняване е затруднено поради изразените по него противоположни становища от НАП и ВАС. 1. Становища...

Уволнение с предизвестие от работодателя

В Кодекса на труда са предвидени широк кръг правни възможности за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя, когато това се налага по обективни причини, без виновно поведение от работника или служителя. Но при възникнали трудови ...

Условия и ред за пенсиониране

В „Държавен вестник“, бр. 17 от 1 март 2016 г., са публикувани изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. С публикуваните промени се дава възможност бъдещите пенс...

Въпроси и отговори от практиката

Безвъзмездна доставка на услуга за ползване на актив, която по силата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за целите на облагането с ДДС се приравнява на възмездна

Въпрос: Собственик на ЕООД, който е сключил с дружеството ДУК, закупува GSM апарат за 1278,00 лв. При GSM покупката на апарата е приспаднат данъчен кредит. Включен е като дълготраен актив в активите на дружеството. Амортизацията за един месец на акти...

Бракуване на унищожена стока

Въпрос: Фирмата се занимава с търговия на стоки, които се внасят от Англия. При осъществяването на транспорта има нанесена щета на стоката, вследствие на която е унищожена стока на стойност 1500 лева (това е цената на придобиване). След съставянето н...

В случаите, когато съставител на ГФО е счетоводно предприятие, управителят на счетоводното предприятие отговаря на изискванията за съставител на ГФО

Въпрос: Във връзка с въведеното изискване в Закона за счетоводството за случаите, когато съставител на ГФО е счетоводно предприятие, управителят на счетоводното предприятие да отговаря на изискванията за съставител на ГФО, моля да ми отговорите на сл...

ВОП на стока, за която следва да се самоначисли данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува автомобил 4+1 втора употреба от Белгия. Автомобилът ще се ползва от фирмата в стопанската и дейност. В издадената фактура от белгийския продавач няма начислено ДДС. Не е посочен ДДС номер на про...

Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

Въпрос: Необходимо ли е юридическото лице - съдружник в дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите, да попълва справка 6 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО за счетоводните приходи, които е получило от ДЗЗД-то? И съответно самият консорциум ...

Доставка и монтаж на съоръжение на територията на държава членка, предназначена за данъчно задължено лице, установено и регистрирано в трета страна

Въпрос: Нашата фирма е регистрирана по ДДС в България. Извършва доставка и монтаж на съоръжение на територията на Гърция. Възложител е фирма със седалище и регистрация в САЩ, без място на стопанска дейност в Европа. Как се отчита сделката по ЗДДС? Пр...

Доставки на комисионни услуги от лице, установено на територията на трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва освободени доставки. Предстои фирмата да получава поредица от услуги - комисионни услуги, извършвани от чуждестранно физическо лице - гражданин на страна извън ЕС. Следва ли фирмата да издаде пр...

Завеждане на ДМА

Въпрос: Като ДМА ли трябва да се заведе изградена ограда на дворно място, в което фирмата е построила къща за отдаване под наем? Ако трябва да е ДМА, по коя сметка е редно да се заведе? Отговор: Принципно, за да заведете изградената ограда като ДМА,...

Зачитане на осигурителен стаж при два трудови договора

Въпрос: До 31.12.2015 г., когато едно лице работи на основен трудов договор с 8-часова заетост и в същото време работи и на втори трудов договор при друг работодател с 4-часова заетост, беше в сила, че при пенсионирането му ще се зачитат 4 години тру...

Зачитане на осигурителен стаж при определяне правото на пенсия

Въпрос: Лице (жена), работещо при условията на трета категория труд, придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през месец юни 2019 г. при сега действащата нормативна уредба. На този етап (01.01.2016 г.) лицето има 34 години осигурителе...

Изтекъл давностен срок на вземане

Въпрос: Фирма има стари остатъци по сметка 493 от 2011 г. (салдо Дт), които най-вероятно са от осигуровки на собственици (за тяхна сметка). Може ли сега през 2015 г. да ги закрием със сметка 609 и да ги посочим в увеличение на данъчния резултат или е...

Инвестиция в материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване

Въпрос: Търговско дружество приема решение да закупи инвестиционен диамант. В коя счетоводна сметка би трябвало да се заведе тази инвестиция? Ще имаме ли право на ползване на данъчен кредит? Трябва ли да се прави преоценка на този актив и въз основа...

Инцидентна доставка, освободена от облагане с ДДС

Въпрос: Физическо лице е закупило сграда през 2006 г. и преустройва част от нея през 2015 г. като ресторант. Физическото лице има и фирма ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС, но сградата не е закупена чрез ЕТ. Ремонтът не е извършен чрез ЕТ. Физическото...

Кое лице следва да се приеме за предало стоката при сделка от ВОД, при която превозът на търгуваната стока е поет от купувача

Въпрос: Съгласно чл. 45 ППЗДДС за доказване на ВОД, когато транспортът се осъществява от получателя, в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средств...

Наложени обезпечителни мерки по реда на чл. 120а, ал. 3 във връзка с ал. 2 на същия член от ДОПК

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, основната дейност на която е търговия на едро с плодове и зеленчуци от Гърция. Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Преди един ден беше извършена проверка от звеното по фискален контрол и бяха наложени обезпечителни мерк...

Необлагаеми доходи от продажба или замяна на движимо имущество

Въпрос: Физическо лице е закупило от чужбина през месец май 2015 г. фритюрници втора употреба. Издадена му е и фактура. През месец декември 2015 г. физическото лице продава фритюрниците на фирма под цената на придобиване. Следва ли фирмата да включи ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

Въпрос: Лице, работещо на 6-часов трудов договор, е съкратено, считано от 15.02.2016 г. Лицето работи на още един трудов договор на 8 часа на друго място, който договор не е прекратен. Следва ли да му се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за...

Облагане на марки, закупени на търг в друга държава членка

Въпрос: Българско юридическо лице ЕООД закупува от италианско физическо лице (нямащо валиден ДДС номер в Италия) марки. Тези марки се продават на търг в Италия и ЕООД-то издава фактура за продажбата. Относно третираното по ЗДДС на тези сделки - покуп...

Осигуряване на лице, започнало за първи път работа през 2016 г. и неизбрало универсален пенсионен фонд

Въпрос: Как трябва да се осигурява лице, започнало за първи път работа през 2016 г. и не е избрало универсален пенсионен фонд? Какви са осигурителните вноски по фондове? Отговор: От 15 август 2015 г. лицата, осигурени в универсален пенсионен фонд, мо...

Осигуряване на психолог, работещ в НПО

Въпрос: НПО, регистрирано в обществена полза, започва дейност и назначава психолог по трудов договор за работа по основната дейност на сдружението - работа с възрастни хора, за което не получава приходи. Заплатата на психолога се осигурява от БТ по п...

Отчитане на преотстъпен корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО

Въпрос: ООД, регистрирано като земеделски производител и извършващо само земеделска дейност, всички приходи са от непреработена растителна продукция. В ГДД по чл. 92 за 2014 г., подадена на 20.03.2015 г., е посочен като преотстъпен 60% от данъка за в...

Отчитане на разходи за интернет страници

Въпрос: По коя сметка да осчетоводим разход от 5500 лв. за изработване на сайт на фирмата? Сайтът е информационен, целта му е да се презентират услугите, извършвани от дружеството. Отговор: Отговорът на този въпрос може да се намери в ПКР Разяснение...

Подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

Въпрос: Трябва ли през 2016 г. да подавам декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за 2015 г. за изплатен дивидент на ЮЛ от Австрия, свързано лице, при ползване на облекчение по СИДДО и същата декларация за изплащане на лихва по финансов заем на ЮЛ от Ав...

Покупка на стока, при което възниква доставка с местоизпълнение на територията на държавата членка

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. При командировка в ЕС е закупен таблет за 450,00 лева (по курса). Издадена е фактура по BG номер с начислен ДДС. Следва ли да се начисли ДДС с протокол за ВОП и на каква база? Отговор: Не, не следва да се начи...

Предприятие от обществен интерес

Въпрос: Дружество подготвя документи за листване на алтернативния сегмент на Румънската стоковата борса (Bucharest Stock Exchange’s AeRO alternative trading system platform). Счита ли се, че това дружество е предприятие от обществен интерес? Трябва ...

Пренасяне на данъчна загуба

Въпрос: Наш клиент реализира данъчна загуба последователно през три години - 2011, 2012 и 2013 г., които са пренесени съответно в ГДД за всяка година. През 2014 година реализира положителен финансов резултат, който сме имали право да приспаднем в ГДД...

Прехвърляне правото на собственост на сграда в замяна на изпълнение по връщане на кредит

Въпрос: Фирма А закупува земя със собствени средства и върху нея построява сграда, която е завършена на степен подписан акт 15. За строителството на сградата фирма А е теглила кредит от търговска банка в размер на 6 млн. евро срещу ипотека на земята ...

Признаване на обезценки

Въпрос: Фирмата ни през 2015 г. е осчетоводила приходи от възстановени обезценки на вземания /494/709/ във връзка с изпълнението (събирането) през 2015 г. на обезценени 100% вземания по фактури от 2009 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Изискуемостта на ...

Продажба на непаричните вноски в търговски дружества

Въпрос: Може ли ООД да продаде недвижим имот, който е придобит като апортна вноска в дружеството. Цената ще е доста по-висока от тази, по която е заведен. Какви задължения възникват за дружеството по ЗКПО И ЗДДС? Отговор: По принцип няма ограничение...

Публикуване на ГФО от адвокатско дружество

Въпрос: Адвокатско дружество са наши клиенти. Интересува ни задължени ли са да публикуват ГФО и ако са длъжни – къде? Отговор: В чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството е посочено, че предприятията трябва да публикуват годишния си финансов отчет, ...

Свързани лица

Въпрос: През м. 04.2015 г. ЕТ регистриран по ЗДДС продава стоки на стойност 1800 лв. с ДДС на ООД също регистрирано по ЗДДС, като стоката е изплатена изцяло от ООД - купувач. Собственикът на ЕТ е и съдружник с дял от 10% в ООД-то купувач на стоката. ...

Сключване на ТД със срок на изпитване

Въпрос: Имаме работничка с ТЕЛК – 20% инвалидност, работеща като машинен оператор с постоянен трудов договор. Поради здравословни проблеми (припадъци) й предложихме друга работа със срок на изпитване в полза на работодателя, за която тя подаде молба....

Специален ред за осигуряване - чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване

Въпрос: Учредена е фондация ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза от трима учредители, единият от които е избран за председател. Председателят управлява и представлява фондацията, но за тази дейност не получава възнаграждение. Следва ли...

Стоки или услуги, предназначени за безвъзмездни доставки

Въпрос: В града ни се строи православен храм и фирмата ни участва в изграждането - закупуваме материали, извършваме СМР, като за някои работи ползваме и подизпълнители. Всички разходи ще бъдат като дарение на храма. Направените разходи сме завели в с...

Търговска операция за покупко-продажби на стока, в която участват повече от два участника

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, ще я наречем А, продава стока на фирма Б, която е на германски гражданин и е регистрирана по ДДС в Германия. Фирма Б продава стоката на българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Фирма В продава ...

Учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя представлява освободена доставка

Въпрос: Физическо лице (български гражданин) притежава недвижим имот (земя). С нотариален акт за учредяване право на строеж върху поземлен имот прехвърля правото за строеж на своята фирма ЕООД с цел построяване склад за дейността й. Сумата, която пол...

Писма и указания

ДДС № 02 от 31.03.2016 г. ОТНОСНО: Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

Това указание регламентира реда и начина за прилагане от банките и бюджетните организации на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). С указанието се актуализират в съответствие със Закона за публичните финанси изи...

Решения на съдилища

Решение № 4858 от 25.04.2016 г. по адм. дело № 1865/2015 г.

Предмет на спора е начислен на основание чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДДС допълнително ДДС за неосъществени вътреобщностни доставки на олио в Гърция, стоката по които е реализирана в страната. Не са представени доказателства за извършени последващи продажб...

Решение № 5005 от 26.04.2016 г. по адм. дело № 1129/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по 34 броя фактури ведно с начислена лихва за забава за данъчен период октомври 2011 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Само от противоречието, че в п...

Решение № 5082 от 27.04.2016 г. по адм. дело № 6416/2015 г.

Предмет на спора e прекратена регистрация на дружество по инициатива на орган по приходите поради наличие на обстоятелство по чл. 176, т. 4 от ЗДДС. С разпоредбата на чл. 176, т. 4 от ЗДДС е дадена възможност на компетентния орган по приходите да пр...

Решение № 5165 от 28.04.2016 г. по адм. дело № 1431/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по различни фактури. Съгласно националния данъчен закон и константната практика на СЕС по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/ЕО възникването и надлежното уп...

Решение № 5243 от 04.05.2016 г. по адм. дело № 8043/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за юни 2006 г. и лихви за забава. При ревизия, която е проведена по особения ред по чл. 122 и сл. от ДОПК, в тежест на ревизираното лице, съгласно чл. 124, ал. 2 от ДОПК, е да опровергае констатациите...

Решение № 5308 от 05.05.2016 г. по адм. дело № 7462/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и съответните лихви за данъчни периоди от август до октомври и декември 2008 г. по 16 бр. фактури вследствие на непризнато право на данъчен кредит, както и задължения за корпоративен данък за 2008 г. и...

Решение № 5329 от 09.05.2015 г. по адм. дело № 6414/2015 г.

Предмет на спора е непризнаване на право на данъчен кредит за доставки, за които са издадени фактури за данъчни периоди от 01.07.2010 г. до 31.05.2011 г. Дружеството не е представило никакви доказателства освен фактурите и счетоводни документи за от...

Решение № 5467 от 10.05.2016 г. по адм. дело № 2440/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения за периода от 15.11.2008 г. до 02.03.2011 г., представляващи лихва за забава върху сума, произтичаща от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по проформа фактура от 21.10.2008 г. с предмет ...

Решение № 5654 от 12.05.2016 г. по адм. дело № 2285/2016 г.

Предмет на спора e допълване на решение от 08.06.2015 г. по адм. д. от 2014 г., на основание чл. 176 от АПК във вр. с чл. 173, ал. 1 от АПК, и изпращане на административната преписка на органа за ново издаване на ревизионен акт. Правомощията на съда...

Решение № 5754 от 16.05.2016 г. по адм. дело № 6488/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за периода октомври 2007г., януари – март 2008 г. с начислени лихви по фактури за доставка на арматурно желязо на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6 и 9, чл. 70,...

Решение №152 от 22.07.2014 г. по т.д. №849/2012 г., ТК, II т.о.

Активно материалноправно легитимиран да подаде молба по чл. 625, ал. 1 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност е всеки кредитор на длъжника по търговска сделка или по публичноправно задължение към държавата или общините, без значение дали ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 26 до бр. 28 от 2016 г.

ДВ, бр. 26 от 1.4.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост Закон за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Решение за ...