Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 25, 4 - 10 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 4 - 10 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2016 г

ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 117 от 11.05.2016 г. за допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд “Убежище, миграция и интеграция” и Фонд “Вътрешна сиг...

Министерски съвет бр. 25/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ). Законопроектът има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 596/2014 относно пазарната злоупотреба и да въведе в националното законодателство разпор...

Надомна работа

В България отдавна се полага труд под формата на надомна работа. Самоосигуряващите се лица, свободните професии, занаятчиите, едноличните търговци, преводачите и т.н. в много случаи извършват дейността си от домовете. Но в настоящата тема ще разгледаме надомната работа, която се ...

Народно събрание бр.25/2016 г.

Парламентът прие на първо четене нов механизъм за борба с измамите с ДДС при търговията с течни горива. Депутатите одобриха промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които предвиждат при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително да предоставят обезп...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25/2016

Дело C‑ 492/13, решение от 9 октомври 2014 г. страни: „Т.“ ЕООД срещу директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите Предмет на спора е освобождаване от облагане. 1) В своето решение Съ...

Данъчно третиране на доставки на електронни съобщителни услуги

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, има предмет на дейност покупка и продажба на телефонен трафик от телекомуникационни компании (купува и продава телефонни минути на едро - свързващо звено м/у различни телекоми по света). Доставчици на дружеството са фирми от ЕС, трети стран...

Данъчно третиране на разходите за транспорт на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно

Фирмата има назначени работници от населено място на 30 км. Оттам има обществен транспорт, който не е директен до работното място и не отговаря на работното време. Ако ползват служебен лек автомобил на фирмата, управляван от един от работниците, за да не се прибира автомобилът въ...

Допълнителен отпуск за ненормирано работно време при работа на 4 часа

Има ли работодателят право да въведе ненормирано работно време при трудов договор за 4 часа и полага ли се допълнителен платен годишен отпуск в такива случаи? За работниците и служителите, на които се налага да довършват започнатата си работа и след установеното за тях работно в...

Зачитане на времето за специализация на лекар с оглед придобиване на право на парично обезщетение за бременност и раждане

Зачита ли се времето за специализация на лекар специализант за осигурителен стаж с оглед придобиване право на парично обезщетение за бременност и раждане? Разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) изисква за придобиване право на парично обезщетение за бреме...

Основен и допълнителен платен годишен отпуск

В трудовия ми договор е записано, че имам право на 30 дни годишен платен отпуск, без да се конкретизира колко е основният и колко е допълнителният. Означава ли това, че тези 30 дни са само основен отпуск? В трудовия договор задължително се посочват размерите на основния платен г...

Отпадане правото на допълнителен платен отпуск

В трудовия ми договор пише, че е предвидено право на допълнителен отпуск. Работодателят подготвя нов правилник за вътрешния трудов ред, с който правото на този отпуск ще отпадне. Има ли основание за това? С правилника за вътрешния ред работодателят може да определи реда и услови...

Счетоводни записвания при възложителя на ишлеме

Бих искал да запитам какви счетоводни записвания следва да се направят при възложителя на ишлеме? При положение че той купува материалите с фактура и ги предава на изпълнител. Ако останат след изпълнението на поръчка, материалите се връщат обратно. Какви са записваниятa още при к...

Фундаментална грешка

През 2015 г. е сключен е договор за строителство, според който гаранциите за строителство са 5%. Но счетоводителката е забравила да ги начисли? Какво бихте ме посъветвали да се направи към днешна дата? Ние сме получателите по договора. Когато през текущия период се установи, че ...

В пресата за вас

Допустимо ли е платилият банков гарант да се суброгира в правата на кредитора

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Димитър Иванов, юрист, отговаря на въпроса: Допустимо ли е платилият банков гарант да се суброгира в правата на кредитора и да поиска конституирането му в изпълнителния процес като взискател? Въпросът е разрешаван противо...

Облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки “Живот”

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда реда за облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки “Живот”. На основание чл. 38, ал. 8 ЗДДФЛ с окончателен данък се облага брутната сума на обл...

Счетоводно третиране на коригиращи и некоригиращи събития

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, дава пример за коригиращи и некоригиращи събития. Пример (коригиращи и некоригиращи събития): “Феникс” АД е в процес на приключване и изготвяне на финансовия си отчет за 2015 г. ...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Справочна информация бр. 25/2016

Централни валутни курсове за периода 27.06 - 30.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...