Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 25, 4 - 10 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 4 - 10 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2016 г

ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 117 от 11.05.2016 г. за допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд “Убежище, миграция и ин...

Министерски съвет бр. 25/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ). Законопроектът има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 596/2014 относно пазарната злоупотреба и да въведе в нацио...

Надомна работа

В България отдавна се полага труд под формата на надомна работа. Самоосигуряващите се лица, свободните професии, занаятчиите, едноличните търговци, преводачите и т.н. в много случаи извършват дейността си от домовете. Но в настоящата тема ще разгледа...

Народно събрание бр.25/2016 г.

Парламентът прие на първо четене нов механизъм за борба с измамите с ДДС при търговията с течни горива. Депутатите одобриха промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които предвиждат при осъществяване на търговия с течни горива лицата зад...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25/2016

Дело C‑ 492/13, решение от 9 октомври 2014 г. страни: „Т.“ ЕООД срещу директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите Предмет на спора е освобождаване от об...

Данъчно третиране на доставки на електронни съобщителни услуги

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, има предмет на дейност покупка и продажба на телефонен трафик от телекомуникационни компании (купува и продава телефонни минути на едро - свързващо звено м/у различни телекоми по света). Доставчици на дружество...

Данъчно третиране на разходите за транспорт на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно

Фирмата има назначени работници от населено място на 30 км. Оттам има обществен транспорт, който не е директен до работното място и не отговаря на работното време. Ако ползват служебен лек автомобил на фирмата, управляван от един от работниците, за д...

Допълнителен отпуск за ненормирано работно време при работа на 4 часа

Има ли работодателят право да въведе ненормирано работно време при трудов договор за 4 часа и полага ли се допълнителен платен годишен отпуск в такива случаи? За работниците и служителите, на които се налага да довършват започнатата си работа и след...

Зачитане на времето за специализация на лекар с оглед придобиване на право на парично обезщетение за бременност и раждане

Зачита ли се времето за специализация на лекар специализант за осигурителен стаж с оглед придобиване право на парично обезщетение за бременност и раждане? Разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) изисква за придобиване право н...

Основен и допълнителен платен годишен отпуск

В трудовия ми договор е записано, че имам право на 30 дни годишен платен отпуск, без да се конкретизира колко е основният и колко е допълнителният. Означава ли това, че тези 30 дни са само основен отпуск? В трудовия договор задължително се посочват ...

Отпадане правото на допълнителен платен отпуск

В трудовия ми договор пише, че е предвидено право на допълнителен отпуск. Работодателят подготвя нов правилник за вътрешния трудов ред, с който правото на този отпуск ще отпадне. Има ли основание за това? С правилника за вътрешния ред работодателят ...

Счетоводни записвания при възложителя на ишлеме

Бих искал да запитам какви счетоводни записвания следва да се направят при възложителя на ишлеме? При положение че той купува материалите с фактура и ги предава на изпълнител. Ако останат след изпълнението на поръчка, материалите се връщат обратно. К...

Фундаментална грешка

През 2015 г. е сключен е договор за строителство, според който гаранциите за строителство са 5%. Но счетоводителката е забравила да ги начисли? Какво бихте ме посъветвали да се направи към днешна дата? Ние сме получателите по договора. Когато през т...

В пресата за вас

Допустимо ли е платилият банков гарант да се суброгира в правата на кредитора

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Димитър Иванов, юрист, отговаря на въпроса: Допустимо ли е платилият банков гарант да се суброгира в правата на кредитора и да поиска конституирането му в изпълнителния процес като взискател?...

Облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки “Живот”

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда реда за облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки “Живот”. На основание чл. 38, ал. 8 ЗДДФЛ с окончателен данък ...

Счетоводно третиране на коригиращи и некоригиращи събития

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, дава пример за коригиращи и некоригиращи събития. Пример (коригиращи и некоригиращи събития): “Феникс” АД е в процес на приключване и изготвяне на ф...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Справочна информация бр. 25/2016

Централни валутни курсове за периода 27.06 - 30.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...