Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 28, 25 - 31 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 25 - 31 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 28/2016 г

ДВ, бр. 42 от 3.06.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Правителството прие: 1. Постановление № 13...

Народно събрание бр.28/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Полученият в натура доход от служителя или мениджъра - например от ползването на фирмен автомобил или телефон, да се облага с “плоска” ставка, вместо върху сумата да се дължи данък общ ...

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие при сключване на договор за управление на предприятието

Сред основанията за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие особено място заема предвиденото в чл. 328, ал. 2 КТ. Може би затова и правно-технически то е “отделено” от изброяването в ал. 1 на същата разпоредба. При повечето основания правото на уво...

Въпроси и отговори

ДДС при транспорт на стоки

ЕООД, регистрирано в България по ДДС, извършва транспортна услуга по заявка от интернет борса за транспорт от Италия до Словения. Трябва ли да начисли ДДС във фактурата си и ако не, на какво основание. Трябва ли да подава VIES декларация? Има ли значение дали получателят по факту...

Договор за заем за послужване

Дружество с основна дейност производство на напитки закупува хладилни витрини и след това ги предоставя със заем за послужване на клиенти, които имат сключен договор за покупка на продукцията. Идеята е да се позиционира по-добре в магазините продуктът. Дружеството е ползвало дан...

Нарушения на трудовата дисциплина и дисциплинарна отговорност

В училището ни има учител, чието поведение както на работното му място, така и извън него не подпомага, а напротив - руши процеса на възпитание на учениците. Като преподавател той е много добър, учениците много го обичат и това още повече създава опасност за това той да бъде лош ...

Отчитане на дарение на право на строеж

Как да осчетоводя отстъпено право на строеж, което е безсрочно и безвъзмездно? В нотариалния акт има упомената само данъчна оценка. От така зададения въпрос е видно, че предприятието получава в дарение право на строеж. Дарителят си запазва собствеността върху земята. Или дарение...

Ползване на годишния отпуск от учителите

Имат ли учителите право да ползват изцяло или част от своя платен отпуск през учебната година, а не само през определените ваканции? В Кодекса на труда не е предвиден специален ред или някакво законово ограничение относно времето и начините за ползване на платения годишен отпуск...

Продажба на автомобил втора употреба

Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на автомобил с  физическо лице, което не е регистрирано по ДДС. Издадена е фактура с  основание: режим на облагане на маржа - стоки втора употреба. Клиентът изплаща цялата стойност на автомобила, но той не е нотариално прехвърле...

В пресата за вас

Информация, включвана в доклада за дейността на предприятието

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли да бъде включена информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон? Според чл. 187д от ТЗ в годишния финансов отчет на дружеството задължително се посочват: - броят...

Ликвидация на търговско дружество - данъчно третиране по ЗДДС

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. С прекратяване на дружеството възникват и задължения п...

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира съставянето на финансови отчети по реда на МСФО за първи път. Поначало се приема, че съставянето на финансови отчети по реда на МСФО би подобрило качеството на финансовата информация. Именно за пос...

Отчитане на растенията носители по реда на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

В бр. 6/2016 г. доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитане на растенията носители по реда на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. В резултат на изменението за растенията носители следва да бъдат прилагани всички изисквания на МСС 16. По-конкретно това означава следното: 1)...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

От 1 юли НОИ изплаща паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство до 10 работни дни

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2016 г. паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето на необходимите данни за болнични...

Справочна информация бр. 28/2016

Централни валутни курсове за периода 15.07 - 21.07.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...