Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 28, 25 - 31 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 25 - 31 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 28/2016 г

ДВ, бр. 42 от 3.06.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Правителство...

Народно събрание бр.28/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Полученият в натура доход от служителя или мениджъра - например от ползването на фирмен автомобил или телефон, да се облага с “плоска” ставка, вместо върху...

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие при сключване на договор за управление на предприятието

Сред основанията за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие особено място заема предвиденото в чл. 328, ал. 2 КТ. Може би затова и правно-технически то е “отделено” от изброяването в ал. 1 на същата разпоредба. При пов...

Въпроси и отговори

ДДС при транспорт на стоки

ЕООД, регистрирано в България по ДДС, извършва транспортна услуга по заявка от интернет борса за транспорт от Италия до Словения. Трябва ли да начисли ДДС във фактурата си и ако не, на какво основание. Трябва ли да подава VIES декларация? Има ли знач...

Договор за заем за послужване

Дружество с основна дейност производство на напитки закупува хладилни витрини и след това ги предоставя със заем за послужване на клиенти, които имат сключен договор за покупка на продукцията. Идеята е да се позиционира по-добре в магазините продукт...

Нарушения на трудовата дисциплина и дисциплинарна отговорност

В училището ни има учител, чието поведение както на работното му място, така и извън него не подпомага, а напротив - руши процеса на възпитание на учениците. Като преподавател той е много добър, учениците много го обичат и това още повече създава опа...

Отчитане на дарение на право на строеж

Как да осчетоводя отстъпено право на строеж, което е безсрочно и безвъзмездно? В нотариалния акт има упомената само данъчна оценка. От така зададения въпрос е видно, че предприятието получава в дарение право на строеж. Дарителят си запазва собствено...

Ползване на годишния отпуск от учителите

Имат ли учителите право да ползват изцяло или част от своя платен отпуск през учебната година, а не само през определените ваканции? В Кодекса на труда не е предвиден специален ред или някакво законово ограничение относно времето и начините за ползв...

Продажба на автомобил втора употреба

Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на автомобил с  физическо лице, което не е регистрирано по ДДС. Издадена е фактура с  основание: режим на облагане на маржа - стоки втора употреба. Клиентът изплаща цялата стойност на автомобила, но...

В пресата за вас

Информация, включвана в доклада за дейността на предприятието

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли да бъде включена информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон? Според чл. 187д от ТЗ в годишния финансов отчет на дружеството зад...

Ликвидация на търговско дружество - данъчно третиране по ЗДДС

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. С прекратяване на дружес...

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира съставянето на финансови отчети по реда на МСФО за първи път. Поначало се приема, че съставянето на финансови отчети по реда на МСФО би подобрило качеството на финансо...

Отчитане на растенията носители по реда на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

В бр. 6/2016 г. доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитане на растенията носители по реда на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. В резултат на изменението за растенията носители следва да бъдат прилагани всички изисквания на МСС 16. По-конкре...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

От 1 юли НОИ изплаща паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство до 10 работни дни

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2016 г. паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето на ...

Справочна информация бр. 28/2016

Централни валутни курсове за периода 15.07 - 21.07.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...