Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 9, Септември 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2016 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г....

Коментар на експерта

В кои случаи може да се обоснове липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата

Работодателите често критикуват трудовото законодателство заради ограниченията, които поставя то пред правото на уволнение. Срещат се твърдения, че ако даден служител е неподходящ за изпълняваната от него работа, но формално отговаря на всички изискв...

Възможност за дистанционна работа

Работата от разстояние е необходимост, възникнала вследствие от навлизането на новите комуникационни технологии – мобилни телефонни връзки, кабелна и сателитна телевизия, модерни пощенски услуги, както и компютъризацията на обществото. Развитието н...

Нов закон за електронната идентификация

Новият Закон за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г.) урежда обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, и е приет с цел въвеждане на национално ниво на мерките по прилагане на Регламент...

Въпроси и отговори от практиката

Забрана за сключване на трудови договори между роднини

Въпрос: На моя роднина й предстои ползване на майчинство. До този момент тя е безработна. Ако бъде назначена във фирмата на съпругата ми - „Хранителен магазин“ - търговия на дребно (ЕООД) - съществува ли вероятност някой да ни потърси отговорност за ...

Критерии за определяне законосъобразния режим за данъчно третиране на направените разходи

Въпрос: Как би трябвало да се третират извършените разходи от гледна точка на ЗКПО И ЗДДС? 1. Фирмата ни извършва разходи във връзка с участието на служителите й в спортни мероприятия, носещи логото на фирмата – основно за такси участие и спортна еки...

Наличие на освободена доставка

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС през 2011 г., закупува лек автомобил от също нерегистрирана по ЗДДС фирма за 5000 лв. През 2015 година фирмата купувач се регистрира по ЗДДС. През март 2016 продава закупената през 2011 година кола. Следва ли при...

Обезщетение при пенсиониране на работник, който има над 10 г. трудов стаж във фирмата

Въпрос: Има ли право собственикът на фирмата да откаже да плати 6 брутни работни заплати - като обезщетение при пенсиониране на работник, който има над 10 г. трудов стаж във фирмата - чл. 222, ал. 3 от КТ? Коя институция може да защити това право на ...

Облагане по ЗДДС на доставка на услуга за ремонт на въздухоплавателно средство

Въпрос: Българска фирма има сключен договор за ремонт на самолет с украинска фирма. Ремонтът ще се извърши в гр. Киев - Украйна. Украинската фирма издава фактура за услугата по този договор. Следва ли да издам протокол към фактурата и колко процента ...

Облагане по ЗДДС на услуга, извършвана по електронен път

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС в България, използва услугите на фирма в САЩ като посредник, която е данъчно задължено лице съгласно тяхната нормативна уредба. Нашата фирма има сайт, на който хората се абонират, като плащането се извършва онлай...

Облагане с ДДС на доставките, които възникват при търговията със стоки

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС. Дейността ни е свързана предимно с износ на продукцията, която произвеждаме. През м. март направихме износ за Казахстан (трета страна), като получателят е физическо лице. В коя клетка на данъчната декларация...

Облагане с ДДС на сделка, при която туроператор доставя услуга за настаняване на друг туроператор

Въпрос: Туроператор, установен на територията на страната, регистриран по ЗДДС, предоставя настаняване в обект извън територията на страната и транспорт на туроператор, установен на територията на страната, при условие че вторият туроператор закупува...

Облагане с ДДС на „верижна” или „свързана” операция

Въпрос: Ние сме български търговец (А), регистриран по ДДС в България, закупуваме стоки от словашка фирма (Б), регистрирана по ДДС в Словакия, и ги препродаваме на австрийска фирма (В) с ДДС номер от Австрия. Австрийското дружество продава същите сто...

Определяне на облагаеми обороти на дружества с един и същ собственик

Въпрос: Собственик на ЕООД с основна дейност фитнес услуги регистрира ново ЕООД с дейност книгоиздаване и книгоразпространение. Първото ЕООД не е регистрирано по ДДС, оборотът му е под 50 000 лв. Новото ЕООД също ще стартира дейност без регистрация п...

Осигуряване на лице, получило авансово възнаграждение

Въпрос: Едно физическо лице работи по трудов договор и е осигурено върху 1500 лв. Сключва граждански договор за 10 месеца да получава по 200 лв. чисто възнаграждение, но работодателя му ги превежда (авансово) еднократно 2000 лв. през м. април 2016 г....

Осигуряване на самоосигуряващо се лице, работещо и по трудов договор

Въпрос: Самоосигуряващо се лице в дружество е определило, че за 2016 г. ще внася осигурителни вноски върху 550 лв. месечно. От месец 03.2016 лицето сключва трудов договор, като брутното възнаграждение по договора е 2600 лв. (максималният осигурителен...

Особености при облагане с ДДС на доставките на добавките

Въпрос: Основната дейност на ООД е производство и продажба на фитнес добавки. Фирмата е регистрирана по ДДС в България и досега продава продукцията си само на територията на България, при което начислява 20% ДДС. Започнаха поръчки от физически лица н...

Получаване на разрешение за работа на гражданин на Македония или на Сърбия

Въпрос: Какво е необходимо да се направи, за да се назначи служител от Македония или Сърбия на трудов договор? Необходимо ли е да се иска разрешение от Агенцията по заетостта? Отговор: След влизането в сила от 01.01.2007 г. на Договора за присъединя...

Предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331 от КТ на лице, което ползва отпуск поради бременност и раждане

Въпрос: Законосъобразно ли е, ако бъде отправено предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331 от КТ на лице, което ползва отпуск поради бременност и раждане? Отговор: Разпореждането на чл. 331 от КТ дава право...

Режимът за облагане доставките на стоки зависи от местоизпълнението на техните доставки

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува стока от Швейцария и я продава на фирма в Чехия, регистрирана по ДДС. Стоката ще бъде директно транспортирана от Швейцария в Чехия. Българската фирма ще заплати на швейцарската, а чешката на бъл...

Специален режим за облагане, регламентиран в чл. 143 от ЗДДС

Въпрос: Регистрирана по ДДС фирма закупува лек автомобил без ДДС на основание чл. 143 от ЗДДС. След 1 месец фирмата решава да продаде автомобила, следва ли да начислява ДДС във фактурата за продажба? Отговор: Информацията от запитването е недостатъч...

Срокове за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване към НАП

Въпрос: Заплати за месец април 2016 г. са изплатени на 28.04.2016 г. Какви са сроковете за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване към НАП и съответно внасяне на осигурителни вноски и данък? Отговор: От началото на 2016 г...

Срочни трудови договори по чл. 68, ал. 1 от КТ

Въпрос: Може ли лице, назначено на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или 2 от КТ, да бъде съкратено по чл. 328, ал. 1, т. 3, като изтече срокът на договора, и да получава обезщетение от борсата? Отговор: В запитването става дума за два различни ...

Писма и указания

№ 3-118 от 19.01.2016 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа (самоотлъчка)

Според изложеното в запитването в асоциация ХХХ са зачестили безпричинните отсъствия от работа на работници, или така наречените „самоотлъчки”. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1. Има ли работодателят задължението да внася здравноосигу...

№ 94-3576 от 13.02.2016 г. Относно: Обезщетението при пенсиониране се дължи, независимо от правното основание за придобиване право на пенсия

Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от рабо...

№ 94-37 от 13.01.2016 г. Относно: Добавка към възнаграждението за отпуска

Съгласно чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календаре...

№ 94-3858 от 21.01.2016 г. Относно: Установяване на осигурителния стаж и осигурителния доход се въз основа на автентични документи

Според предвиденото в разпоредбата на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), през 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от мъжете се придобива при навършване на възраст от 63 години и 10 месеца и осигурителен стаж 38 години...

№ 94-546 от 08.03.2016 г. Относно: неплатеният отпуск не е основание за отказ от изплащане на шест брутни заплати, ако са спазени всички други изисквания

От запитването е видно, че трудовият договор на служителката с работодателя е от 23.07.1990 г., като до 01.12.2015 г. не е прекратяван. От изложеното става ясно, че в определен период от време е била в неплатен отпуск, поради задгранични мандати на с...

Решения на съдилища

Решение № 67 от 15.05.2014 г. по т.д. № 1873/2013 г., ТК, I т.о.

Във всички случаи на предявен иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента или по чл. 226, ал. 1 КЗ срещу застрахователя съпричиняването подлежи на доказване от страната, която го е въвела в процеса, тъй като с позоваването на предпоставките по чл. 51, ал. 2 ...

Решение № 8904 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10196/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за периоди от 01.01.2008 г. до 01.12.2012 г. от непризнат данъчен кредит на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 68, ал. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС с мотиви за недоказани реално извършени достав...

Решение № 8909 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10193/2015 г.

Предмет на спора е отказан на основание чл. 68 и чл. 69 във вр. с чл. 9 от ЗДДС данъчен кредит по фактури, издадени от 35 бр. доставчици с предмет доставки на услуги, свързани с основната дейност на дружеството – маркетингова и рекламна дейност, връз...

Решение № 8914 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 8905/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за периода 01.03.2007 г. – 30.04.2010 г.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., 2005 г. и 2006 г.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г.; данък по чл. 48, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ за 2008 г. и 2009 г. ве...

Решение № 8950 от 18.07.2016 г. по адм. дело № 16019/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, резултат от отказ на право на данъчен кредит за данъчни периоди 12.2011 г., 01.2012 г. и 02.2012 г. със съответните лихви. Въпреки че договорите обективират услугата „поемане на ангажимент“, поради ...

Решение № 9004 от 19.07.2016 г. по адм. дело № 2162/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 08. - 12.2011 г. със съответните лихви. В случая следва да бъде съобразено тълкуването на чл. 24, параграф 1, чл. 62, параграф 2, чл. 63, чл. 64, параграф 1 от Директива 2006/112...

Решение № 9360 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5032/2015 г.

Предмет на спора са определено задължение в размер на 140 819,76 лева, произтичащо от непризнато анулиране през данъчен период месец ноември 2012 година на фактури № 0000000004/07.05.2008 година и № 0000000005/07.05.2008 година, издадени от дружество...

Решение № 9365 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5317/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по ЗДДС. Материалноправните предпоставки за признаване правото на данъчен кредит са уредени в чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС, като възникването и упражняването му изисква установяване наличието на действи...

Решение № 9369 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5534/2015 г.

Предмет на спора са отказано приспадане на данъчен кредит по пет броя фактури и определени задължения по ЗДДС ведно с лихва. Материалноправните предпоставки за признаване правото на данъчен кредит са уредени в чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС, като възникван...

Решение № 9371 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5553/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди януари - юни 2010 г. ведно с лихви за забава. Съгласно разпоредбата на чл. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка на ДДС са ВОД. Такава е налице, ко...

Решение № 9372 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 6245/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период април 2012 г. по 8 бр. фактури. Съдът на ЕС многократно изтъква в практиката си, че режимът на правото на приспадане на данъчен кредит, предвиден в Директива 2006/11...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 31.08.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 34 до бр. 37 от 2016 г.

ДВ, бр. 34 от 3.5.2016 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки Министерски съвет Постановление № 96 от 22 април 2016 г. за допълнение на Постановление № 380 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението на държавн...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 10 от 2016 г.

Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т...