Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 31, 19 - 25 септември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 19 - 25 септември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 31/2016 г

ДВ, бр. 54 от 15.07.2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване. Правителството прие: 1. Постановление № 163 от 8 юли 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата...

Народно събрание бр.31/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Депутатите решиха окончателно полученият в натура доход от служителя или управителя на фирмата да се облага със ставка от 10 на сто, ако той е свързан с употребата на собствени, наети и...

Срок за изпитване по служебно правоотношение - особености. Трудов договор с изпитателен срок

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. В сл...

Въпроси и отговори

Апортна вноска от ЕООД в новоучредено ООД със съдружник - физическо лице

В дружествения договор ЕООД е вписано като съдружник и участва с апортна непарична вноска. Това е сграда с балансова стойност 117 000 лева, не са начислявани амортизации, заведена по сметка 203. В експертизата на вещите лица оценката на апортната вноска е 136 500 лева. Какви са с...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 31/2016

Дело C-16/14, решение от 23 април 2015 г. страни: Property Development Company NV срещу Belgische Staat Предмет на спора e данъчно облагане на лихви. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 11, A, параграф 1, буква б) от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 го...

Данъчно третиране на бартер

Фирма ООД, регистрирана по ДДС, отдава под наем инвестиционен имот от 01.06.2016 г. (с нотариално заверен договор) на физическо лице за жилище. Физическото лице е съдружник във фирмата (не е регистрирано по ДДС), а месечната наемна цена е пазарна, определена от лицензиран оцените...

Зачитане на работата по договор за управление при определяне на възнагражденията за трудов стаж и професионален опит

Признава ли се работата по договор за управление или по граждански договор при определяне на процента за прослужено време? При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без ...

Обратен изпълнителен лист

През 2011 г. уволнихме наш служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда поради съкращаване на щата. Служителят обжалва заповедта пред съда, като предяви иск за отмяна на заповедта за уволнение, а също и иск за присъждане на обезщетение за оставане без работа всл...

Отразяване на натурален рабат

Производствена фирма “Х” АД, прилагаща Международните счетоводни стандарти и регистрирана по ДДС, с цел стимулиране на продажбите решава да организира следната маркетингова промоция: Всеки клиент при закупуване на произведен продукт “Y” от 15 л (която се води на склад) на стойнос...

Попълване на Приложение № 9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Как следва да се попълни т. 9 от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) в случаите, в които лицето няма шест месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение за временна нера...

Сключване на трудов договор по време на отпуск поради временна неработоспособност

Може ли да се сключи трудов договор по време на ползване на отпуск за временна неработоспособност? Коя дата следва да се посочи за начало на неговото изпълнение? Няма пречка трудовият договор да бъде сключен по време на отпуск за временна неработоспособност. Тъй като става дума ...

Срок за оценяване на настъпила злополука като трудова

Има ли законово определен срок, в който злополуката може да се зачете за трудова? В този смисъл може ли злополука, станала по време на пътуване за изпълнение на командировка, да се зачете за трудова злополука? В съответствие с чл. 55 от КСО за трудова злополука се смята всяко в...

Създаване и водене на трудово досие

Длъжен ли е работодателят да съхранява заповедите за ползване на платените годишни отпуски в трудовото досие? В съответствие с чл. 128б от КТ работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител. То се създава при постъпване на работа и в него се съхранява...

В пресата за вас

Необлагаеми награди и печалби

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми награди: - Държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лаур...

Нови моменти в Закона за публичните финанси

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Веселка Донкова, финансов експерт, разглежда промените в Закона за публичните финанси. В “Държавен вестник”, бр. 43 от 07.06.2016 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. В настоящи...

Преработена животинска продукция

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Месото, получено вследствие на клане на свине, преработена или непреработена животинска продукция е? От гледна точка на националното счетоводно законодателство в лицето на СС 41 Селско с...

Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Бистра Николова, съдия, коментира присъединяването на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Въпреки че подобно изрично изискване не се съдържа в разпоредбата на чл. 629, ал. 4 ТЗ, съдебнат...

Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти и доставчици по търговски кредити

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на разчетите с клиенти и доставчици по търговски кредити. Възникнали вземания, които могат да се оформят като вземания по търговски кредити, ще се отчитат основно чрез счетово...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Нова инструкция за взаимодействие между Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД

Агенция “Митници” От 01.07.2016 г. влиза в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на...

Справочна информация бр. 31/2016

Централни валутни курсове за периода 09.09 - 15.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...