Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 31, 19 - 25 септември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 19 - 25 септември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 31/2016 г

ДВ, бр. 54 от 15.07.2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване. Правителството прие: 1. Постановление № 163 от 8 юли 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащ...

Народно събрание бр.31/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Депутатите решиха окончателно полученият в натура доход от служителя или управителя на фирмата да се облага със ставка от 10 на сто, ако той е свързан с уп...

Срок за изпитване по служебно правоотношение - особености. Трудов договор с изпитателен срок

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да прекрати служебното правоот...

Въпроси и отговори

Апортна вноска от ЕООД в новоучредено ООД със съдружник - физическо лице

В дружествения договор ЕООД е вписано като съдружник и участва с апортна непарична вноска. Това е сграда с балансова стойност 117 000 лева, не са начислявани амортизации, заведена по сметка 203. В експертизата на вещите лица оценката на апортната вно...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 31/2016

Дело C-16/14, решение от 23 април 2015 г. страни: Property Development Company NV срещу Belgische Staat Предмет на спора e данъчно облагане на лихви. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 11, A, параграф 1, буква б) от Шеста директива 77/388/Е...

Данъчно третиране на бартер

Фирма ООД, регистрирана по ДДС, отдава под наем инвестиционен имот от 01.06.2016 г. (с нотариално заверен договор) на физическо лице за жилище. Физическото лице е съдружник във фирмата (не е регистрирано по ДДС), а месечната наемна цена е пазарна, оп...

Зачитане на работата по договор за управление при определяне на възнагражденията за трудов стаж и професионален опит

Признава ли се работата по договор за управление или по граждански договор при определяне на процента за прослужено време? При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отч...

Обратен изпълнителен лист

През 2011 г. уволнихме наш служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда поради съкращаване на щата. Служителят обжалва заповедта пред съда, като предяви иск за отмяна на заповедта за уволнение, а също и иск за присъждане на обезщете...

Отразяване на натурален рабат

Производствена фирма “Х” АД, прилагаща Международните счетоводни стандарти и регистрирана по ДДС, с цел стимулиране на продажбите решава да организира следната маркетингова промоция: Всеки клиент при закупуване на произведен продукт “Y” от 15 л (коят...

Попълване на Приложение № 9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Как следва да се попълни т. 9 от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) в случаите, в които лицето няма шест месеца осигурителен стаж за придобиване право на паричн...

Сключване на трудов договор по време на отпуск поради временна неработоспособност

Може ли да се сключи трудов договор по време на ползване на отпуск за временна неработоспособност? Коя дата следва да се посочи за начало на неговото изпълнение? Няма пречка трудовият договор да бъде сключен по време на отпуск за временна неработосп...

Срок за оценяване на настъпила злополука като трудова

Има ли законово определен срок, в който злополуката може да се зачете за трудова? В този смисъл може ли злополука, станала по време на пътуване за изпълнение на командировка, да се зачете за трудова злополука? В съответствие с чл. 55 от КСО за труд...

Създаване и водене на трудово досие

Длъжен ли е работодателят да съхранява заповедите за ползване на платените годишни отпуски в трудовото досие? В съответствие с чл. 128б от КТ работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител. То се създава при постъпване н...

В пресата за вас

Необлагаеми награди и печалби

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми награди: - Държавни и национални награди на творци в областта на културата и н...

Нови моменти в Закона за публичните финанси

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Веселка Донкова, финансов експерт, разглежда промените в Закона за публичните финанси. В “Държавен вестник”, бр. 43 от 07.06.2016 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за ...

Преработена животинска продукция

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Месото, получено вследствие на клане на свине, преработена или непреработена животинска продукция е? От гледна точка на националното счетоводно законодателс...

Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Бистра Николова, съдия, коментира присъединяването на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Въпреки че подобно изрично изискване не се съдържа в разпоредбата ...

Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти и доставчици по търговски кредити

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на разчетите с клиенти и доставчици по търговски кредити. Възникнали вземания, които могат да се оформят като вземания по търговски кредити, ще с...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Нова инструкция за взаимодействие между Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД

Агенция “Митници” От 01.07.2016 г. влиза в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. н...

Справочна информация бр. 31/2016

Централни валутни курсове за периода 09.09 - 15.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...