Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 33, 3 - 9 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 3 - 9 октомври 2016 г.
Законодателство

Данъчната основа за ВОП в хипотезата на чл. 13, ал. 3 от ЗДДС

При доставките на стоки от трети страни транспортната логистика понякога определя като по-целесъобразно те да бъдат въведени на територията на ЕС през митническата граница на държава членка, различна от тази, в която е тяхното крайно местоназначение....

Министерски съвет бр. 33/2016 г.

Правителството одобри изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, с които се доразвива регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване. Законопроектът има за цел усъвършенстване на изискванията към членовете на управителните и к...

Народно събрание бр.33/2016 г.

Парламентът прие на второ четене законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. С него се отменя действащият Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти заради отмяна на директива на Европейски...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2016

Дело C-111/14, решение от 23 април 2015 г. страни: „ГСТ - Сървиз АГ Германия“ срещу директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, при ЦУ на НАП Предмет на спора е облагането на доставка на услуга. Преюдициалното запитван...

Определяне на мястото на стопанска дейност на предприятие

Дружеството е с търговска регистрация в България. Едноличен собственик на капитала на дружеството е гръцки гражданин. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България. Дружеството извършва строителни и консултантски услуги на територията на Република Гъ...

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите, ако работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва ...

Подходи при определяне на справедливата стойност на биологични активи и на селскостопанска продукция при първоначалното им признаване и при последващо оценяване на биологични активи по справедлива стойност

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор На основание параграф 3.2 от специфичния счетоводен стандарт 41 Селско стопанство биологичните активи във всичките им видове се оценяват по така наречената “нетна” справедлива стойност (по справедлива стойнос...

Прекратяване на договор за управление на търговско дружество

Управител на търговско дружество получава немотивирана според него заповед за прекратяване на договор за управление. Има ли право да се обърне към инспекцията по труда, и/или да заведе трудово дело? Договорът за управление на търговско дружество се ...

Счетоводно третиране на грешките

Фирмата ни беше на възстановяване на данъчен кредит по ЗДДС и ни изискаха във връзка с проверката оборотна ведомост, която беше представена и съответно издаден АПВ и възстановен данъчният кредит. През следващия месец е установено наличието на неосчет...

В пресата за вас

Ликвидация на търговско дружество - корпоративен данък при прекратяването и за последния данъчен период

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. Местните юридически лица...

Облагане на наследствено имущество

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Български гражданин получава по завет имущество, което е осребрено от попечителски фонд, със седалище в САЩ, и сумата е преведе...

Правно действие на договора за кредит за недвижими имоти на потребители

В бр. 9 от 2016 г. от списание “Търговско и облигационно право” Красимир Машев, съдия, коментира правното действие на договора за кредит за недвижими имоти на потребители. Правната норма на чл. 22 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребит...

Срокове за налагане на дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Служител, който е продавач-консултант в магазин, извършва нарушение на трудовата дисциплина, което е установено от отговорника на сектора, в който работи, в деня на извършването му. Отгово...

Същественост при изготвянето на финансовите отчети

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира съществеността при изготвянето на финансовите отчети. Съществеността играе важна роля при изготвянето на финансовите отчети. Съществеността е дефинира...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: Необходимо ли е когато има промяна само в наименованието на осигурителите, без да има промяна в другите основни данни, свързани с регистрацията на КЕП в НОИ, каквито са ЕИК и данните на автора на електронния...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 33/2016

Централни валутни курсове за периода 21.09 - 28.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...