Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 33, 3 - 9 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 3 - 9 октомври 2016 г.
Законодателство

Данъчната основа за ВОП в хипотезата на чл. 13, ал. 3 от ЗДДС

При доставките на стоки от трети страни транспортната логистика понякога определя като по-целесъобразно те да бъдат въведени на територията на ЕС през митническата граница на държава членка, различна от тази, в която е тяхното крайно местоназначение. При това, когато вносител на ...

Министерски съвет бр. 33/2016 г.

Правителството одобри изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, с които се доразвива регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване. Законопроектът има за цел усъвършенстване на изискванията към членовете на управителните и контролните органи и системите ...

Народно събрание бр.33/2016 г.

Парламентът прие на второ четене законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. С него се отменя действащият Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти заради отмяна на директива на Европейския парламент (ЕП) за търговия с...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2016

Дело C-111/14, решение от 23 април 2015 г. страни: „ГСТ - Сървиз АГ Германия“ срещу директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, при ЦУ на НАП Предмет на спора е облагането на доставка на услуга. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуване на: 1...

Определяне на мястото на стопанска дейност на предприятие

Дружеството е с търговска регистрация в България. Едноличен собственик на капитала на дружеството е гръцки гражданин. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България. Дружеството извършва строителни и консултантски услуги на територията на Република Гърция, като възложители/купувач...

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите, ако работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 ...

Подходи при определяне на справедливата стойност на биологични активи и на селскостопанска продукция при първоначалното им признаване и при последващо оценяване на биологични активи по справедлива стойност

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор На основание параграф 3.2 от специфичния счетоводен стандарт 41 Селско стопанство биологичните активи във всичките им видове се оценяват по така наречената “нетна” справедлива стойност (по справедлива стойност, намалена с предварително на...

Прекратяване на договор за управление на търговско дружество

Управител на търговско дружество получава немотивирана според него заповед за прекратяване на договор за управление. Има ли право да се обърне към инспекцията по труда, и/или да заведе трудово дело? Договорът за управление на търговско дружество се урежда по реда на Закона за за...

Счетоводно третиране на грешките

Фирмата ни беше на възстановяване на данъчен кредит по ЗДДС и ни изискаха във връзка с проверката оборотна ведомост, която беше представена и съответно издаден АПВ и възстановен данъчният кредит. През следващия месец е установено наличието на неосчетоводени документи от предните ...

В пресата за вас

Ликвидация на търговско дружество - корпоративен данък при прекратяването и за последния данъчен период

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. Местните юридически лица - търговски дружества, учреде...

Облагане на наследствено имущество

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Български гражданин получава по завет имущество, което е осребрено от попечителски фонд, със седалище в САЩ, и сумата е преведена на лицето. Подлежи ли на об...

Правно действие на договора за кредит за недвижими имоти на потребители

В бр. 9 от 2016 г. от списание “Търговско и облигационно право” Красимир Машев, съдия, коментира правното действие на договора за кредит за недвижими имоти на потребители. Правната норма на чл. 22 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) съдържа легална де...

Срокове за налагане на дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Служител, който е продавач-консултант в магазин, извършва нарушение на трудовата дисциплина, което е установено от отговорника на сектора, в който работи, в деня на извършването му. Отговорникът на сектора се разболява...

Същественост при изготвянето на финансовите отчети

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира съществеността при изготвянето на финансовите отчети. Съществеността играе важна роля при изготвянето на финансовите отчети. Съществеността е дефинирана в МСС 1 Представяне на фина...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: Необходимо ли е когато има промяна само в наименованието на осигурителите, без да има промяна в другите основни данни, свързани с регистрацията на КЕП в НОИ, каквито са ЕИК и данните на автора на електронния подпис, да се прави нова потр...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Справочна информация бр. 33/2016

Централни валутни курсове за периода 21.09 - 28.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...