начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 18, 16 - 30 септември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2016 г.
Писма и указания

1-ИТ-00-46 от 05.07.2016 г. Относно: приложението на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр. с вх.№ /2016 г. сте описали следната фактическа обстановка: Като земеделски производител продавате собствена непреработена продукция на маса /сергия/, намираща се в гр... – открития централен пазар. ...

3-1711 oт 03.08.2016 г. Относно: Упълномощаване на физическо лице, имащо качеството на ЕТ, за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от НАП чрез квалифициран електронен подпис (КЕП)

Съгласно изложеното в запитването лице извършва дейност (счетоводни услуги) в качеството на ЕТ „Б“ като досега при ползването на електронните услуги, предоставяни от НАП, е представяно пълномощно, в което не е упоменато като едноличен търговец. На 08...

№ 1-ИТ-00-42 от 24.06.2016 г. Относно: Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице, прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане и подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр….. с вх. №…./2016г., сте поставили въпроси относно регистрация и задължения на клон на чуждестранно юридическо лице. Поставени са следните въпроси: 1. Съществуват ли законови пречки от данъчна гледна ...

№ 24-38-36 от 15.06.2016 г. Относно: Ползване на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод Ваше писмо, постъпило в ТД на НАП … – офис …. и препратено по компетентност от Дирекция ОДОП … в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-38-36/16.05.2016 г., изразявам следното становище: Според описаната в писмо...

№ 26-Ш-24 от 15.06.2016 г. Относно: разкриване на разплащателна сметка в българска търговска банка от чуждестранно юридическо лице в контекста на определението за „място на стопанска дейност“ (МСД) по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и на „постоянен обект“ по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх.№ 26-Ш-24/03.06.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „Ш…… Румъния СРЛ“ извършва вътреобщностни доставки (ВОД) на стоки (компоненти з...

№ 3-1723 от 05.08.2016 г. Относно: правото на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получени стоки и услуги във връзка с изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Според изложеното в запитването в справката-декларация по ЗДДС за данъчен период м….2016 г. общината е отразила фактура № …/……2016 г. като за начисления ДДС е упражнила право на приспадане на данъчен кредит. Фактурата се отнася за дейности по изготвя...

№ 94-Т-238 от 02.06.2016 г. Относно: Запитване относно облагане на доходи от трудови правоотношения, съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и приложимата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

От представената във Вашето запитване фактическа обстановка става ясно, че Вие сте служител на безсрочен трудов договор в дружество „………………….“ ЕООД от септември 2015 г. С допълнително споразумение към съществуващия трудов договор ще се измени обичайн...

Анотации

Възможности за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са възможностите за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие? Основанията за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съ...

Възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност ако лицето няма 6 месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят да изплати на работника или служителя възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност по предст...

Възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на ДОО

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се възстановяват неоснователно получени суми от фондовете на ДОО? В ДВ, бр. 102/29.12.2015 г. текстът на чл. 114 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който реглам...

Данъчно третиране на доходите от трудови правоотношения, придобити от чуждестранното физическо лице, местно лице на друга държава-членка на ЕС

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Чуждестранно физическо лице, местно лице на страна от ЕС и пенсионер, ще упражнява трудова дейност по трудов договор, а друго такова ...

Задължение за регистрация по ЗДДС за чуждестранен туроператор

В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Ние сме български туроператор, регистриран по ЗДДС. Предстои ни сключване на договор с чуждестранен туроператор от Швейцария за извършване на транспортни ...

Как следва да бъдат броени сроковете за подаване на искането по реда на чл. 129 от ДОПК

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как следва да бъдат броени сроковете за подаване на искането по реда на чл. 129 от ДОПК и кой е първоначалният момент, от който започва броенето...

Определяне на данъчната основа за ВОП при доставка на стоки от трети страни

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя данъчната основа за ВОП при доставка на стоки от трети страни? При доставките на стоки от трети страни транспортната логистика ...

Определяне на часовото трудово възнаграждение, в това число за работа през официални празници и за положен извънреден труд

В бр. 15 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: При попълването на Декларация Образец 1 срещам затруднения за определяне на часовото трудово възнаграждение, в това число за работа през официални празници и за п...

Отдаване под наем на недвижим имот на чуждестранно дружество

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: През 2016 г. българско дружество „X” е сключило договор с френско дружество, което има клон в България, като в договора е посочен и ...

Погасяване по давност на публични вземания

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Преди една седмица внесохме главниците по всички задължения на фирмата към НАП. Останаха лихвите, но някои от тях са за главници, които са били платени още през...

Ползване на отпуск за отглеждане на дете от баба му или дядо му

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Възможно ли е след изтичане на отпуска поради бременност и раждане майката да се върне на работа, а отпускът за отглеждане на детето да се ползва от баба му или дядо му? ...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на преместваеми постройки и съоръжения

В бр. 6 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчно третиране на преместваеми постройки и съоръжения? Практика е, особено в сферата на общественото хранене и търговията н...

Счетоводно отчитане при преобразуване на дружество чрез вливане

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при преобразуване на дружество чрез вливане? Основните действия, които се извършват във връзка с преобра...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2016 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 18 от 2016 г.

ДВ, бр. 64 от 16.08.2016 г. Министерски съвет Постановление № 204 от 11 август 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. Постановление № 205 от 11 август 2016 г. за допълнение на Правилника ...

НАП приема обезпечения от търговците на течни горива

Национална агенция за приходите От НАП напомнят, че продължават да приемат обезпечения при доставки на течни горива. С последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължение търговците с течни горива да пре...

Осигурителен календар за октомври 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 август - 8 септември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...