Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 10, Октомври 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2016 г.
Закони и правителствени актове

Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Одобрява списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки съгласно приложението. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 ...

Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Определя Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки съгласно приложението. 2. Отменя Решение № 551 на Министерския съвет от 2014 г. за утвърж...

Коментар на експерта

Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС

Изясняването на точното съдържание на понятието „независима икономическа дейност” по смисъла и за целите на ЗДДС е изключително важно за коректното приложение на закона. Стопанската практика често поставя въпросителни относно това дали дадена дейност представлява независима иконо...

Прекратяване на служебното правоотношение - оспорване. Често срещани основания за прекратяване, които се обжалват по съдебен ред

Защитата срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение е уредена в чл. 121, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и представлява субективно право на уволнения държавен служител да оспори акта, чрез който е прекратено служебното му правоотношение. По реда на чл....

Третиране по ЗДДС на подобрението на нов актив

Българско дружество извършва търговска дейност със строителни материали. За улеснение на клиентите си дружеството е изградило/разширило обществен паркинг встрани от главна улица в периферна градска зона (в краен квартал), където е разположен търговският му обект. Дружеството ням...

Въпроси и отговори от практиката

ВОД, при които доставчикът няма да начисли ДДС

Въпрос: Българска фирма А, регистрирана по ЗДДС, поръчва на друга българска фирма Б, също регистрирана по ЗДДС, да изработи инструментално оборудване - шприцформа. Издадена е и е платена данъчна фактура от Б към А. Получателят, в случая фирма А, е отразил ДДС в дневник за покупки...

Вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на годишни финансови отчети

Въпрос: Интересувам се трябва ли еднолични търговци (регистрирани по ДДС и нерегистрирани по ДДС) , които не подлежат на заверка от одитор (нямат такъв оборот), да подават годишни финансови отчети за 2015 г. в търговския регистър до 30.06.2016 г.? Отговор: Задължението да заявяв...

Данъчно третиране на доставки на електронни съобщителни услуги, получавани и съответно предоставяни на данъчно задължени лица

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, има предмет на дейност покупка и продажба на телефонен трафик от телекомуникационни компании (купува и продава телефонни минути на едро - свързващо звено между различни телекоми по света). Доставчици на дружеството са фирми от ЕС, т...

Данъчно третиране с ДДС на доставките на стоки извън ЕС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува стока от Гърция и я продава в Корея. Стоката директно се транспортира от Гърция до Корея. Гръцкото дружество е регистрирано по ЗДДС в Гърция. Трябва ли да включим покупните фактури в дневниците по ЗДДС в Българи...

Дистанционни доставки

Въпрос: Чуждестранно дружество със седалище в Германия желае да осъществява дистанционни продажби с акцизни стоки (алкохол) с крайна точка на транспорта на територията на България. Получатели на въпросните акцизни стоки са крайни потребители, т.е. данъчно незадължени лица. Дружес...

Доставка на застрахователна услуга

Въпрос: Застрахователен брокер „А“ сключва договор за съброкераж със застрахователен брокер „Б“. Всеки от двамата брокери има възлагателно писмо от клиента, който намерен от брокер „Б“. Договор с застрахователната компания има само брокер „А“. Полицата ще бъде една, защото КФН не...

Доставка на стока на данъчно задължено лице, регистрирано за целите на облагането с ДДС в Италия

Въпрос: Българско дружество, действащо от свое име и за своя сметка, регистрирано за целите на ЗДДС в България, извършва доставка на стока на територията на Италия на италианско дружество с регистрация по ЗДДС в Италия. Стоките не се транспортират от територията на страната до те...

Задължителна дерегистрация по ЗДДС

Въпрос: ЕТ, регистриран по ЗДДС, и имащ магазин със стока по документи около 4-5 хил. лв., почива. Има 3 наследници които не могат да се разберат кой да продължи дейността на ЕТ. Какво става, след като никой не наследи фирмата на ЕТ. Защото със смъртта на ЕТ се дерегистрира от ЗД...

Заличаване на декларация 1 за месец март 2016 г.

Въпрос: Как се извършва заличаване на декларация 1 за месец март 2016 г. ? Реално обаче, от една страна: чл. 6а ...“(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване. (5) Декларации...

Извършване на транспортна дейност в страната и ЕС

Въпрос: Фирма ще извършва транспортна дейност в страната и ЕС и притежава собствен транспортно средство. Какво е необходимо, за да извършва дейността си, без да е в нарушение на действащата нормативната уредба. Необходим ли е лиценз и откъде трябва да го получи, винетки и какви о...

Командировъчни пари за командировка в чужбина

Въпрос: Служител на българска компания е командирован за период от 20 дни във Франция. Във връзка с чл. 18 от НСКСЧ от компанията са му предоставени средства за покриване на разходи с изричното изискване непохарчената сума да бъде възстановена от служителя при завръщането му в Б...

Корекция на ползвания данъчен кредит

Въпрос: Фирма закупува стоки с цел да ги дари на друга организация. Фактурата, с която фирмата закупува стоките, е с начислен ДДС. Ако фирмата не ползва данъчен кредит за тази фактура, какви документи трябва да издаде за даряването на стоките? Трябва ли тези документи да се включ...

Коригиране на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС

Въпрос: Предстои ни продажба на апартамент, включен в ДМА на фирмата. Разрешението за ползване е от 30.08.2004 г. Избрали сме сделката да е освободена, тъй като са минали 60 месеца от датата на разрешението за ползване. Следва ли да правим корекция на ползвания данъчен кредит? О...

Международна транзитна операция за покупко-продажба на стока

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува стока от Швейцария и я продава на дружество в Молдова. Стоката се транспортира от Швейцария директно до Молдова, плащането се извършва по банков път от Молдова към България и от България към Швейцария. В коя клетка в днев...

Обезщетения за майчинство при раждане в страна–членка от Европейския съюз

Въпрос: Самоосигуряващо се лице в България, жена, осигурена за общо заболяване и майчинство, ражда в страна – членка от Европейския съюз (Австрия). Все още е там. Има необходимите основания за получаване на обезщетение по майчинство. 1. Кога и каква ще е процедурата за получаване...

Облагане доходите на български гражданин, работещ в чужбина

Въпрос: На български граждани живеещ, целогодишно в България, му е предложено да стане управител на юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорна зона – Гибралтар). Лицето няма собственост в юридическото лице, на което ще е управител. Лицето ще ...

Облагане на доставка на строителни услуги върху недвижим имот, находящ се на територията на Гърция

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, ще извърши СМР - услуги (ремонт на къща), находяща се в Гърция, собственост на българско физическо лице - нерегистрирано по ДДС. Как следва да се извърши облагането по ЗДДС и за двете страни? Трябва ли страна по сделката (доставчик ил...

Облагане на доставка на услуги към данъчно задължени лица, установени и регистрирани по ДДС в друга държава–членка на ЕС

Въпрос: Дружество „А“ – българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България. Дружество „В“ – австрийско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Австрия. Това дружество има регистрирано представителство в България – но не регистрирано по ДДС в България. Дружество „Г“ ...

Облагане с ДДС на внос от страна извън ЕС

Въпрос: Дружество от Чехия, регистрирано по ЗДДС на Чехия, внася материали от Турция на територията на Република България. Получател на материалите е дружество, регистрирано по ЗДДС в Република България. Впоследствие чешкото дружество продава тези материали на българското дружест...

Облагане с ДДС на възмездни доставки на услуги

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува апартамент от физическо лице без начислен ДДС, който ще отдава под наем. Трябва ли да начислява ДДС за наема на ФЛ и ЮЛ (двата варианта какви са) и при последваща продажба на ЮЛ трябва ли да начисли ДДС? Отговор: Съгласно чл. 2 от ЗДД...

Облагане с ДДС на превозна услуга за транспортиране на стока от България до Белгия

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортна услуга (превоз на стоки от България до Белгия). Българската фирма, която изнася стоките в Белгия, също е регистрирана по ЗДДС. При издаване на фактура за извършена транспортна услуга трябва ли да начислим ДДС във...

Облагане с ДДС при доставка на стока от трета страна, която ще бъде получена у нас от българско данъчно задължено лице

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за стоки от САЩ с включен ДДС на съответния щат. Следва ли в този случай българското дружество да си самоначисли с протокол ДДС в България и ако да, върху каква база трябва да бъде самоначисляването - върху нетна...

Опростено деклариране на единични транзакции на стоки при търговията между държави членки

Въпрос: Българска фирма с предмет на дейност международни превози, регистрирана по ЗДДС, разполага със собствени транспортни средства, закупени в България от български доставчици. Основната дейност на фирмата е превоз на товари в Холандия за холандски спедитор. През април 2016 го...

Осигурителни вноски при доход по извънтрудови правоотношения

Въпрос: Върху какъв осигурителен доход следва да бъдат начислени осигурителни вноски при доход по извънтрудови правоотношения (граждански договор), когато трудът е положен за минал период и за повече от един месец, а възнаграждението е изплатено текущия месец. Как следва да бъдат...

Отчет за извършените продажби

Въпрос: Нотариус - свободна професия, е регистриран по ЗДДС и издава данъчна сметка-фактура за всяка сделка. На месец тези фактури са около 300, повечето на физически лица. Възможно ли да се въвеждат с един-единствен клиент „население“ както отчетите за продажби? Отговор: Според...

Ползване на отпуск по реда на чл. 174 от КТ

Въпрос: Наша служителка желае да ползва платен годишен отпуск в размер на 20 дни през лятото по реда на чл. 174 от КТ (майка с дете). Работодателят може да даде съгласие за ползване на отпуск за 7 дни, като останалите 13 служителката да ползва през друго време от годината, наприм...

Право на чуждестранно лице да получи пенсия по българското законодателство

Въпрос: Лице, гражданин на ЮАР, от 3 години работи в България по трудов договор и се осигурява за всички осигурени социални рискове съгласно българското законодателство. Тъй като е роден 1968 г., за него се внасят и вноски за ДЗПО. Същият е пенсиониран по законодателството на ЮАР...

Прекратяване на договор за изпълнение

Въпрос: Подписан e договор за изготвяне на проект от 12.2013 г. Цената на договора е 3000 лв. без ДДС дължими до 3 дни след подписване на договора. Сумата е преведена и е пусната фактура - 3000 + 600 ДДС на 30.12.2013 г. По проекта е работено, но не е приключен. Днес, 11.05.2016 ...

Прекратяване на ТД на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, подава молба за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие преди изтичане срока на договора, т.е. преди завършване на договорената работа. Два часа по-късно напуска самоволно работното мя...

Преотстъпен данък

Въпрос: Наш клиент - земеделски производител, спечели дело за преотстъпен данък за 2011 г., НАП възстановиха през м. 03.2015 г. преотстъпения данък, който той беше принуден да внесе, ведно с лихви и съдебни разходи. Следва ли да посочим като приход от финансиране възстановения да...

При сключването на ДУК не се прилага трудовото законодателство

Въпрос: Лице, което е управител на търговско дружество по договор за управление и контрол, ползва отпуск поради временна неработоспособност на основание издаден болничен лист. Отпускът е в размер на 40 дни. Може ли по време на ползването на такъв отпуск договорът за управление и ...

Признаване на данъчен кредит при СМР

Въпрос: Имам закупена сграда, на която през няколко години има извършван ремонт и обновяване на помещенията. Стойността е натрупана по 613 сметка. Има фактури за материали, както и няколко СМР за положен труд. През 2014 г. ремонтът е приключен с вътрешен протокол за пускане в екс...

Признаване на разходите за консумативи от предприятие при наемодател - физическо лице

Въпрос: Фирма наема офис от физическо лице. Фактурите за ел. енергия и вода са на името на физическото лица наемодател, но се плащат от наемателя. По какъв начин фирмата може да ползва платените от нея суми като разход? Какъв документ трябва да издаде наемодателят? Отговор: Отн...

Прилагане на чл. 41 т. 4 от ЗДДС за ЮЛНЦ

Въпрос: ЗЮЛНЦ с общественополезна дейност е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта (спортна организация) и се занимава с организиране на тенис групи от деца под 18 години под ръководството на треньори. За да посещават тренировките и да са включени в групи, запл...

Прилагане на чл. 9, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС

Въпрос: Относно чл. 9, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС: Моля ви за вашето тълкуване: „...и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - ном...

Продажба на активи

Въпрос: Предстои ни продажба на ДА, закупени преди 4 г., които не са били заприходени като такива. Стоят по сметка 613, тъй като не са използвани от фирмата, а от друга фирма, на която поради различни причини не бяха префактурирани. Сега мениджърите искат да се продадат тези акти...

Продажба на сграда

Въпрос: Искам да продам сграда срещу заместване в дълг. Какви са счетоводните и данъчните особености на сделката? Отговор: Според нас в случая трябва да се приеме, че се продава сградата и с вземането от продажбата се погасява задължение към купувача. Счетоводното отчитане и дан...

Регистрация на фирма по ЗДДС

Въпрос: Фирма е дерегистрирана по ДДС на 23.03.2016 на основание чл. 176 по инициатива на данъчен орган, тъй като не е намерена на адреса, посочен за кореспонденция. Първоначалната регистрация е по желание. Общият оборот на фирмата към момента на дерегистрацията е 120 000 лева. С...

Финансов лизинг

Въпрос: Финансов лизинг на автомобил с опция за закупуване. Ще се издават месечни фактури – т.е. няма да попадне в хипотезата на чл. 6, ал. 2, т. 3 – стока. Това разграничаване във връзка с минималните лизингови плащания и справедливата стойност на лизинговия обект има значение з...

Писма и указания

№ 20-00-157 от 10.08.2016 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на операции, свързани с дейността на консорциум (неперсонифицирано дружество)

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите във връзка с постъпили в ЦУ на НАП запитвания относно данъчно третиране по ЗДДС на операции, свързани с дейността на консорциум (неперсонифицирано дружество), съобразявай...

№ 20-00-171 от 09.09.2016 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Указание Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта му е да разясни прилагането на чл. 176в от ЗДДС и относимите към цитираната разпоредба норми от ППЗДДС. І. Общи положения С „Държавен вестник“, бр. 60...

№ 3-1236 от 8.06.2016 г. Относно: регистриране и отчитане на продажба на услуги по интернет, които се заплащат чрез виртуален ПOC терминал

Съгласно фактическата обстановка в запитването, „X“ АД е собственик на онлайн платформа за обучение, като клиентите й си избират от уеб базираната платформа предпочитания от тях преподавател и предмет, по който желаят да се обучават. Клиентите заплащат използваните услуги посредс...

№ 3-1251 от 10.06.2016 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност на читалище съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването е изразено несъгласие с направените констатации в Протокол от извършена проверка от органи по приходите относно данъчното третиране по ЗДДС на дейността на читалище и по-конкретно тази на школата по изкуствата. Служебно известен факт е, че към нея ...

№ 3-1278 от 14.06.2016 г. ОТНОСНО: Задължение за съхраняване на документи

Съгласно изложеното в запитването всички студенти от X при записването си в началото на всяка учебна година попълват и предоставят декларация по образец за здравно осигуряване. В тази връзка се поставя въпросът има ли някакъв срок за съхранение на посочените декларации и ако има,...

Решения на съдилища

Решение № 136 от 15.10.2015 г. по т.д. № 2130/2014 г., ТК, I т.о.

Застрахователното покритие по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 257, ал. 1 КЗ включва в обема си случаите, при които увреждането е причинено от лице, неспособно по смисъла на чл. 47, ал. 1 ЗЗД, но само ако това лице само виновно е причини...

Решение № 201 от 12.02.2015 г. по т.д. № 3351/2013 г., ТК, II т.о.

Невярното документиране от нотариуса на датата на сделката в нотариалния акт, установено с влязла в сила присъда на наказателния съд, следва да бъде приравнено на липса на дата на нотариалния акт - основание за нищожност на нотариалното действие по чл. 472, във вр. с чл. 476, ал....

Решение № 9453 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 4166/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС и допълнително установени задължения по ЗКПО за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква при кумулативното наличие на визираните в ЗДДС предпоставки за то...

Решение № 9454 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 6025/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. и съответстващи лихви. Съгласно чл. 6, ал. 1 и 7 от ЗНАП структурата на НАП включва Централно управление и териториални дирекции, като в последните могат да се създават дирекции, отдели и сек...

Решение № 9510 от 17.08.2016 г. по адм. дело № 6801/2015 г.

Законовата регламентация на особеното право на данъчен кредит върху начислен данък преди датата на регистрация е дадена в чл. 74 от ЗДДС, като то се изразява във възможността регистрираното лице да приспадне начисления му данък за закупени или придобити по друг начин или внесени ...

Решение № 9554 от 18.08.2016 г. по адм. дело № 14283/2015 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за акциз за електрическа енергия за периода 2008 – 2011 г. (произтичащи от възстановен акциз) и отказано възстановяване на акциз за ел. енергия, използвана в минералогични процеси през 2012 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 4, ...

Решение № 9562 от 18.08.2016 г. по адм. дело № 9685/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за такса за битови отпадъци за периода 01.01.2009 г. – 31.12.12013 г. ведно с лихви. По делото липсват доказателства в коя махала се намира имотът, както и дали за този имот общината е предоставяла услугите по чл. 62 от ЗМДТ. В тежест на...

Решение № 9582 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 9010/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 01.11.2008 г. до 31.10.2009 г. и на основание чл. 85 и чл. 86 за данъчен период 10.2009 г. и 11.2011 г. На ревизирания субект е съставен протокол от органите по приходите, свързан с промяна на идентификационен...

Решение № 9583 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 14697/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС и лихви в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по 2 броя фактури за данъчен период 02. 2011 г., по 8 броя фактури за данъчни периоди...

Решение № 9584 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 2222/2015 г.

Предмет на спора е установено задължение за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за ревизираната 2009 г. ведно с начислена лихва. Осъществена е ревизия по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК, обхващаща периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2009 г. В хода й са установени обстоятелства по чл. 122, ал. ...

Решение № 9612 от 30.08.2016 г. по адм. дело № 13465/2015 г.

Предмет на спора е определено митническо задължение. Дори лицето да е извършило нарушение във връзка с издаденото му разрешително за извършване на транзитен превоз по посочен маршрут и при затворени врати, неговото нарушаване би съставлявало евентуално основание за отнемането му...

Решение № 9622 от 30.08.2016 г. по адм. дело № 3134/2015 г.

Предмет на спора е установяване на задължение за местни данъци и такси. Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Х е издадена въз основа на чл. 9 от ЗМДТ. С разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от същия закон е дадена възможност на Общинския...

Справочник на счетоводителя

Проект на промените в данъчните закони за 2017 г.

В преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са предложени промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и др. Промени в ЗДДС В Закона за данък върху добавената стойност са предложени редица важни промени. Ч...

Справочна информация бр. 10 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 59 от 2016 г.

ДВ, бр. 42 от 3.06.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Министерски съвет Постановление № 130 от 27 май 2016 г. за...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 11 от 2016 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане Промени в ЗКПО – казуси за юристи или за икономисти Данъчно третиране и счетоводно отчитане на личното ползване на фирмени автомобили Продажба на стоки онлайн Издаване на кредитно известие към фактурата Начисляване на ДДС при продажба на...