Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2016 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-17 от 01.03.2016 г. Относно: Прилагане на Закона за дадък върху добавената стойност и Закона за корпоративното облагане

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП ……. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по ЗДДС в България. Намерението Ви е до началото на летния сезон да закупите моторна лодка или яхта, с която ще организирате чартъ...

№ 17-00-118 от 19.05.2016 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по транспортиране и по преработка (рафиниране) на сребърен материал и доставка на получените в резултат на преработката стандартни сребърни кюлчета

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Банка, регистрирано по ЗДДС лице, възнамерява да обяви обществена поръчка за преработка (рафиниране) на сребърен материал, състоящ се от демонетизирани сребърни монети (монети, чийто външен вид...

№ 20-00-109 от 23.03.2016 г. Относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило запитване, прието с вх. №….., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „...

№ 20-21-41 от 23.03.2016 г. Относно: Прилагане на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на недвижим имот

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има намерение през месец април 2016 година да осъществи продажба на недвижим имот – административна сграда, като при продажбата доставката ще се третира като о...

№ 24-38-24 от 11.04.2016 г. Относно: прилагане на чл. 41, т. 4 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-24/22.03.2016 г. е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за о...

№ 3-413 от 01.03.2016 г. Относно: определяне категорията на данъчни амортизируеми активи за целите на чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружеството е с предмет на дейност производство на земеделска продукция и притежава трактори, прикачен инвентар и тракторни ремаркета. Във връзка с това се поставя въпросът за данъчни цели в коя категория активи по см...

№ 94-979 от 14.04.2016 г. Относно: Придобиване право на учителска пенсия и прекратяване на трудовия договор с учител

Съгласно действащата в момента разпоредба на чл. 696 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъж...

Анотации

Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение? Придобитите от ме...

Дежурство на работника или служителя

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя на 7 часа намалено работно време и давам дежурства по график, включително нощни. Какви са правилата за разработване на графика и има ли ограничения за продължителн...

Документиране на доставки при самофактуриране, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документират доставки при самофактуриране, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната? В случаите по чл. 113, а...

Облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“? Доходите от осиг...

Осигуряване на работещо по трудов договор лице, което получава пенсия

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Пенсионер работи по трудов договор с възнаграждение под максималния осигурителен доход - 500 лв. Същият работи и по граждански договор за друга дейнос...

Осигуряване транспорт до работното място

В бр. 8 от 2016 г. на сп. сп. „Бюлетин по труда“ Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят да осигурява транспорт до работното място? Разпоредбата на чл. 294 КТ регламентира правна възможност работодателите да прила...

Особености при анулиране на данъчни документи поради неправомерно начислен данък

В бр. 15 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при анулиране на данъчни документи поради неправомерно начислен данък? В стопанската практика не са рядкост случаите, при които се налага ...

Отчитане на отсрочените данъци

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат отсрочените данъци? Отчитането на отсрочените данъци е самостоятелна част от общото корпоративно данъчно облагане. Свързано е с възможността националн...

Отчитане на прехвърлянето на инвестиционен имот в имот, ползван от собственика или материален запас

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчита прехвърлянето на инвестиционен имот в имот, ползван от собственика или материален запас? 1. Прехвърляне на инвестиционен имот, отчитан по справедлива...

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете? Разрешаването на ползването на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете е проблем, който стои ...

Право на отпуск

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти в МТСП отговарят на въпроса: Гражданка, работила в едно предприятие по-малко от една година без прекъсване, има ли право на платен отпуск и може ли да я пуснат в неплатен по принуда, преди да е ползв...

Продажба на имот между свързани лица

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма А разполага с имот - незастроен терен УПИ, закупен през 2005 г. за 37 000 лв. с опростена фактура. Към терена има направени подобрения за 12 000 лв. ...

Случаи, в които осигурителят не дължи възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: В кои случаи осигурителят не дължи възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност? Осигурителят не изплаща възнаграждение за първ...

Счетоводно отчитане на разходите за нов актив върху нает актив

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за нов актив върху нает актив, включително и при връщане на наетия актив с подобрението? За счетоводното о...

Счетоводно третиране на разходите за подобрение на нает актив

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното третиране на разходите за подобрение на нает актив и разчети по ДДС при връщане на актива? Влошената икономическа обстановка в последнит...

Съотношение на използвани фирмени активи - автомобили, за стопанската дейност и за лични нужди на персонала

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Счетоводител съм на регистрирано по ЗДДС юридическо лице. Във връзка с указанието на НАП от 22.01.2016 г. възникна въпросът с какъв док...

Уведомяване от работодателя на работника и служителя за полагаемия му се и отложен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Как трябва да изглежда уведомлението от работодателя до работника и служителя за полагаемия му се и отложен отпуск. Бланка има ли накъде? В чл. 37а ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2016 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2016 г.

ДВ, бр. 72 от 14.09.2016 г. Министерски съвет Решение № 320 от 3 май 2016 г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 – 2018 г. (Продължава в брой 73) Д...

Осигурителен календар за ноември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 септември - 10 октомври 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурите...