Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2016 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-17 от 01.03.2016 г. Относно: Прилагане на Закона за дадък върху добавената стойност и Закона за корпоративното облагане

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП ……. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по ЗДДС в България. Намерението Ви е до началото на летния сезон да закупите моторна лодка или яхта, с която ще организирате чартъ...

№ 17-00-118 от 19.05.2016 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по транспортиране и по преработка (рафиниране) на сребърен материал и доставка на получените в резултат на преработката стандартни сребърни кюлчета

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Банка, регистрирано по ЗДДС лице, възнамерява да обяви обществена поръчка за преработка (рафиниране) на сребърен материал, състоящ се от демонетизирани сребърни монети (монети, чийто външен вид...

№ 20-00-109 от 23.03.2016 г. Относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило запитване, прието с вх. №….., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „...

№ 20-21-41 от 23.03.2016 г. Относно: Прилагане на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на недвижим имот

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има намерение през месец април 2016 година да осъществи продажба на недвижим имот – административна сграда, като при продажбата доставката ще се третира като о...

№ 24-38-24 от 11.04.2016 г. Относно: прилагане на чл. 41, т. 4 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-24/22.03.2016 г. е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за о...

№ 3-413 от 01.03.2016 г. Относно: определяне категорията на данъчни амортизируеми активи за целите на чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружеството е с предмет на дейност производство на земеделска продукция и притежава трактори, прикачен инвентар и тракторни ремаркета. Във връзка с това се поставя въпросът за данъчни цели в коя категория активи по см...

№ 94-979 от 14.04.2016 г. Относно: Придобиване право на учителска пенсия и прекратяване на трудовия договор с учител

Съгласно действащата в момента разпоредба на чл. 696 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъж...

Анотации

Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение? Придобитите от ме...

Дежурство на работника или служителя

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя на 7 часа намалено работно време и давам дежурства по график, включително нощни. Какви са правилата за разработване на графика и има ли ограничения за продължителн...

Документиране на доставки при самофактуриране, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документират доставки при самофактуриране, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната? В случаите по чл. 113, а...

Облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“? Доходите от осиг...

Осигуряване на работещо по трудов договор лице, което получава пенсия

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Пенсионер работи по трудов договор с възнаграждение под максималния осигурителен доход - 500 лв. Същият работи и по граждански договор за друга дейнос...

Осигуряване транспорт до работното място

В бр. 8 от 2016 г. на сп. сп. „Бюлетин по труда“ Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят да осигурява транспорт до работното място? Разпоредбата на чл. 294 КТ регламентира правна възможност работодателите да прила...

Особености при анулиране на данъчни документи поради неправомерно начислен данък

В бр. 15 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при анулиране на данъчни документи поради неправомерно начислен данък? В стопанската практика не са рядкост случаите, при които се налага ...

Отчитане на отсрочените данъци

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат отсрочените данъци? Отчитането на отсрочените данъци е самостоятелна част от общото корпоративно данъчно облагане. Свързано е с възможността националн...

Отчитане на прехвърлянето на инвестиционен имот в имот, ползван от собственика или материален запас

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчита прехвърлянето на инвестиционен имот в имот, ползван от собственика или материален запас? 1. Прехвърляне на инвестиционен имот, отчитан по справедлива...

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете? Разрешаването на ползването на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете е проблем, който стои ...

Право на отпуск

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти в МТСП отговарят на въпроса: Гражданка, работила в едно предприятие по-малко от една година без прекъсване, има ли право на платен отпуск и може ли да я пуснат в неплатен по принуда, преди да е ползв...

Продажба на имот между свързани лица

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма А разполага с имот - незастроен терен УПИ, закупен през 2005 г. за 37 000 лв. с опростена фактура. Към терена има направени подобрения за 12 000 лв. ...

Случаи, в които осигурителят не дължи възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: В кои случаи осигурителят не дължи възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност? Осигурителят не изплаща възнаграждение за първ...

Счетоводно отчитане на разходите за нов актив върху нает актив

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за нов актив върху нает актив, включително и при връщане на наетия актив с подобрението? За счетоводното о...

Счетоводно третиране на разходите за подобрение на нает актив

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното третиране на разходите за подобрение на нает актив и разчети по ДДС при връщане на актива? Влошената икономическа обстановка в последнит...

Съотношение на използвани фирмени активи - автомобили, за стопанската дейност и за лични нужди на персонала

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Счетоводител съм на регистрирано по ЗДДС юридическо лице. Във връзка с указанието на НАП от 22.01.2016 г. възникна въпросът с какъв док...

Уведомяване от работодателя на работника и служителя за полагаемия му се и отложен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Как трябва да изглежда уведомлението от работодателя до работника и служителя за полагаемия му се и отложен отпуск. Бланка има ли накъде? В чл. 37а ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2016 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2016 г.

ДВ, бр. 72 от 14.09.2016 г. Министерски съвет Решение № 320 от 3 май 2016 г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 – 2018 г. (Продължава в брой 73) Д...

Осигурителен календар за ноември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 септември - 10 октомври 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурите...