Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2016 г

ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на “Национална електрическа компания” - ЕАД. 2. Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Правителството прие: 1. Постановлен...

Министерски съвет бр. 38/2016 г.

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за малките и средните предприятия (МСП). С тях се синхронизира българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията. Текстовете към мом...

Третиране по ЗДДС на обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу определена конвенционална валута

В настоящото изложение ще разгледаме въпроса как следва да се третира обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу традиционната валута от гледна точка на данъка върху добавената стойност (ДДС). В частност е необходимо по-задълбочено изясняване на обхвата на случаите на освобож...

Въпроси и отговори

Амортизация на активи

Фирма има земя и построени къщички, които собственикът/управител иска да прехвърли на себе си като ФЛ. Има оценка от лицензиран оценител, направена на 01.08.2016 г. за пазарната стойност, която е валидна 6 месеца. Тъй като управителят внася периодично пари във фирмата за закупува...

Право на 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

Наш работник след около месец ще навърши необходимата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицето има и необходимите години осигурителен стаж в съответствие с изискването на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Целия стаж е придобит в нашет...

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Служител изпълнява задълженията си в администрацията въз основа на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ. Междувременно неговият основен трудов договор е прекратен. Превръща ли се автоматично допълнителният договор по чл. 111 от КТ в основен? В съответствие с § 1, т. 12 о...

Прекратяване на трудов договор от служителя поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Служител подава молба за освобождаване от служба в администрацията поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Едновременно с молбата подава и заявление за ползване на платения годишен отпуск за 2016 г. На какъв размер отпуск има право - за цялата година или ...

Срок за изпитване при назначаване на държавна служба

На служителка в администрацията е определен законовият срок за изпитване една година. Два месеца преди да изтече едната година, служителката излиза в отпуск за бременност и раждане. Изтича ли през този отпуск едногодишният срок на изпитване? В съответствие с чл. 12 от ЗДСл, кога...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от животновъдство

Селскостопанска продукция от отрасъл “Животновъдство” по смисъла на счетоводен стандарт 41 Селско стопанство е всеки първоначално придобит полезен продукт от управлението (отглеждането) на биологичния животински актив, който се идентифицира (определя) като отделен актив, в момент...

В пресата за вас

В Кодекса на труда не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправяни по електронен път

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на следния въпрос: Възможно ли е документацията, свързана с ползването на платения годишен отпуск, да бъде създавана и водена само на електронен носител и по електронен път? Във връзка с поставе...

Дарение на безналични акции

В бр. 10 от 2016 г. на списание “Tърговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в Института за държавата и правото при БАН, коментира дарението на безналични акции. Акцията може да бъде предмет на едностранния безвъзмезден договор “дарение”. Необходимо условие за прехвър...

Ключови одиторски въпроси

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Страшилoва, д.е.с., коментира понятието “ключови одиторски въпроси”. Една от важните промени в съдържанието на одиторските доклади е създаването на раздел с наименование “ключови одиторски въпроси”. Разбирането на целта на ключовит...

Налагане на дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Работник не са явява на работа повече от 10 дни, като работодателят не разполага с информация за причината за отсъствието му. Какви са сроковете за налагане на дисциплинарно наказание? Допустимо ли е заповедта за дисци...

Процедурни въпроси относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” Росен Балтов, съдия по вписванията, разглежда темата за вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията. Кога един договор за продажба на наследство подлежи на вписване в службите по вписванията? Съгласно ...

Справочник

Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. относно определяне на праговете за деклариране по система интрастат за 2017 г.

Национален статистически институт На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2017 година, както следва: 1. За поток “Изпращания” - 240 000 (две...

Новите банкови сметки на НАП, в сила от 1.11.2016 г.

[[app_17160_1]] [[app_17161_2]]...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Черна гора

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт информира, че от 1 октомври 2016 г. влиза в сила Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност и Административното споразумение за нейното прилагане. Спогодбата се основава на принципите...

Справочна информация бр. 38/2016

Централни валутни курсове за периода 28.10 - 03.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...