Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2016 г

ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на “Национална електрическа компания” - ЕАД. 2. Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Прави...

Министерски съвет бр. 38/2016 г.

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за малките и средните предприятия (МСП). С тях се синхронизира българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на пре...

Третиране по ЗДДС на обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу определена конвенционална валута

В настоящото изложение ще разгледаме въпроса как следва да се третира обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу традиционната валута от гледна точка на данъка върху добавената стойност (ДДС). В частност е необходимо по-задълбочено изясняване на ...

Въпроси и отговори

Амортизация на активи

Фирма има земя и построени къщички, които собственикът/управител иска да прехвърли на себе си като ФЛ. Има оценка от лицензиран оценител, направена на 01.08.2016 г. за пазарната стойност, която е валидна 6 месеца. Тъй като управителят внася периодичн...

Право на 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

Наш работник след около месец ще навърши необходимата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицето има и необходимите години осигурителен стаж в съответствие с изискването на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване....

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Служител изпълнява задълженията си в администрацията въз основа на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ. Междувременно неговият основен трудов договор е прекратен. Превръща ли се автоматично допълнителният договор по чл. 111 от КТ в основен? ...

Прекратяване на трудов договор от служителя поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Служител подава молба за освобождаване от служба в администрацията поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Едновременно с молбата подава и заявление за ползване на платения годишен отпуск за 2016 г. На какъв размер отпуск има...

Срок за изпитване при назначаване на държавна служба

На служителка в администрацията е определен законовият срок за изпитване една година. Два месеца преди да изтече едната година, служителката излиза в отпуск за бременност и раждане. Изтича ли през този отпуск едногодишният срок на изпитване? В съотв...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от животновъдство

Селскостопанска продукция от отрасъл “Животновъдство” по смисъла на счетоводен стандарт 41 Селско стопанство е всеки първоначално придобит полезен продукт от управлението (отглеждането) на биологичния животински актив, който се идентифицира (определя...

В пресата за вас

В Кодекса на труда не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправяни по електронен път

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на следния въпрос: Възможно ли е документацията, свързана с ползването на платения годишен отпуск, да бъде създавана и водена само на електронен носител и по електро...

Дарение на безналични акции

В бр. 10 от 2016 г. на списание “Tърговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в Института за държавата и правото при БАН, коментира дарението на безналични акции. Акцията може да бъде предмет на едностранния безвъзмезден договор “дарение”....

Ключови одиторски въпроси

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Страшилoва, д.е.с., коментира понятието “ключови одиторски въпроси”. Една от важните промени в съдържанието на одиторските доклади е създаването на раздел с наименование “ключови одиторски въпроси”. Ра...

Налагане на дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Работник не са явява на работа повече от 10 дни, като работодателят не разполага с информация за причината за отсъствието му. Какви са сроковете за налагане на дисциплинарно наказание? Доп...

Процедурни въпроси относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” Росен Балтов, съдия по вписванията, разглежда темата за вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията. Кога един договор за продажба на наследство подлежи на вписване в служб...

Справочник

Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. относно определяне на праговете за деклариране по система интрастат за 2017 г.

Национален статистически институт На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2017 година, както следва: 1. За пот...

Новите банкови сметки на НАП, в сила от 1.11.2016 г.

[[app_17160_1]] [[app_17161_2]]...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Черна гора

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт информира, че от 1 октомври 2016 г. влиза в сила Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност и Административното споразумение за нейното прилагане. Спогод...

Справочна информация бр. 38/2016

Централни валутни курсове за периода 28.10 - 03.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...