начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2016 г

ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на “Национална електрическа компания” - ЕАД. 2. Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Прави...

Министерски съвет бр. 38/2016 г.

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за малките и средните предприятия (МСП). С тях се синхронизира българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на пре...

Третиране по ЗДДС на обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу определена конвенционална валута

В настоящото изложение ще разгледаме въпроса как следва да се третира обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу традиционната валута от гледна точка на данъка върху добавената стойност (ДДС). В частност е необходимо по-задълбочено изясняване на ...

Въпроси и отговори

Амортизация на активи

Фирма има земя и построени къщички, които собственикът/управител иска да прехвърли на себе си като ФЛ. Има оценка от лицензиран оценител, направена на 01.08.2016 г. за пазарната стойност, която е валидна 6 месеца. Тъй като управителят внася периодичн...

Право на 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

Наш работник след около месец ще навърши необходимата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицето има и необходимите години осигурителен стаж в съответствие с изискването на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване....

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Служител изпълнява задълженията си в администрацията въз основа на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ. Междувременно неговият основен трудов договор е прекратен. Превръща ли се автоматично допълнителният договор по чл. 111 от КТ в основен? ...

Прекратяване на трудов договор от служителя поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Служител подава молба за освобождаване от служба в администрацията поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Едновременно с молбата подава и заявление за ползване на платения годишен отпуск за 2016 г. На какъв размер отпуск има...

Срок за изпитване при назначаване на държавна служба

На служителка в администрацията е определен законовият срок за изпитване една година. Два месеца преди да изтече едната година, служителката излиза в отпуск за бременност и раждане. Изтича ли през този отпуск едногодишният срок на изпитване? В съотв...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от животновъдство

Селскостопанска продукция от отрасъл “Животновъдство” по смисъла на счетоводен стандарт 41 Селско стопанство е всеки първоначално придобит полезен продукт от управлението (отглеждането) на биологичния животински актив, който се идентифицира (определя...

В пресата за вас

В Кодекса на труда не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправяни по електронен път

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на следния въпрос: Възможно ли е документацията, свързана с ползването на платения годишен отпуск, да бъде създавана и водена само на електронен носител и по електро...

Дарение на безналични акции

В бр. 10 от 2016 г. на списание “Tърговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в Института за държавата и правото при БАН, коментира дарението на безналични акции. Акцията може да бъде предмет на едностранния безвъзмезден договор “дарение”....

Ключови одиторски въпроси

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Страшилoва, д.е.с., коментира понятието “ключови одиторски въпроси”. Една от важните промени в съдържанието на одиторските доклади е създаването на раздел с наименование “ключови одиторски въпроси”. Ра...

Налагане на дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Работник не са явява на работа повече от 10 дни, като работодателят не разполага с информация за причината за отсъствието му. Какви са сроковете за налагане на дисциплинарно наказание? Доп...

Процедурни въпроси относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” Росен Балтов, съдия по вписванията, разглежда темата за вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията. Кога един договор за продажба на наследство подлежи на вписване в служб...

Справочник

Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. относно определяне на праговете за деклариране по система интрастат за 2017 г.

Национален статистически институт На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2017 година, както следва: 1. За пот...

Новите банкови сметки на НАП, в сила от 1.11.2016 г.

[[app_17160_1]] [[app_17161_2]]...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Черна гора

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт информира, че от 1 октомври 2016 г. влиза в сила Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност и Административното споразумение за нейното прилагане. Спогод...

Справочна информация бр. 38/2016

Централни валутни курсове за периода 28.10 - 03.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...