Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 7 - 13 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2016 г

ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на “Национална електрическа компания” - ЕАД. 2. Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Прави...

Министерски съвет бр. 38/2016 г.

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за малките и средните предприятия (МСП). С тях се синхронизира българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на пре...

Третиране по ЗДДС на обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу определена конвенционална валута

В настоящото изложение ще разгледаме въпроса как следва да се третира обмяната на виртуалната валута “биткойн” срещу традиционната валута от гледна точка на данъка върху добавената стойност (ДДС). В частност е необходимо по-задълбочено изясняване на ...

Въпроси и отговори

Амортизация на активи

Фирма има земя и построени къщички, които собственикът/управител иска да прехвърли на себе си като ФЛ. Има оценка от лицензиран оценител, направена на 01.08.2016 г. за пазарната стойност, която е валидна 6 месеца. Тъй като управителят внася периодичн...

Право на 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

Наш работник след около месец ще навърши необходимата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицето има и необходимите години осигурителен стаж в съответствие с изискването на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване....

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Служител изпълнява задълженията си в администрацията въз основа на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ. Междувременно неговият основен трудов договор е прекратен. Превръща ли се автоматично допълнителният договор по чл. 111 от КТ в основен? ...

Прекратяване на трудов договор от служителя поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Служител подава молба за освобождаване от служба в администрацията поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Едновременно с молбата подава и заявление за ползване на платения годишен отпуск за 2016 г. На какъв размер отпуск има...

Срок за изпитване при назначаване на държавна служба

На служителка в администрацията е определен законовият срок за изпитване една година. Два месеца преди да изтече едната година, служителката излиза в отпуск за бременност и раждане. Изтича ли през този отпуск едногодишният срок на изпитване? В съотв...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от животновъдство

Селскостопанска продукция от отрасъл “Животновъдство” по смисъла на счетоводен стандарт 41 Селско стопанство е всеки първоначално придобит полезен продукт от управлението (отглеждането) на биологичния животински актив, който се идентифицира (определя...

В пресата за вас

В Кодекса на труда не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправяни по електронен път

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на следния въпрос: Възможно ли е документацията, свързана с ползването на платения годишен отпуск, да бъде създавана и водена само на електронен носител и по електро...

Дарение на безналични акции

В бр. 10 от 2016 г. на списание “Tърговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в Института за държавата и правото при БАН, коментира дарението на безналични акции. Акцията може да бъде предмет на едностранния безвъзмезден договор “дарение”....

Ключови одиторски въпроси

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Страшилoва, д.е.с., коментира понятието “ключови одиторски въпроси”. Една от важните промени в съдържанието на одиторските доклади е създаването на раздел с наименование “ключови одиторски въпроси”. Ра...

Налагане на дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Работник не са явява на работа повече от 10 дни, като работодателят не разполага с информация за причината за отсъствието му. Какви са сроковете за налагане на дисциплинарно наказание? Доп...

Процедурни въпроси относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” Росен Балтов, съдия по вписванията, разглежда темата за вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията. Кога един договор за продажба на наследство подлежи на вписване в служб...

Справочник

Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. относно определяне на праговете за деклариране по система интрастат за 2017 г.

Национален статистически институт На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2017 година, както следва: 1. За пот...

Новите банкови сметки на НАП, в сила от 1.11.2016 г.

[[app_17160_1]] [[app_17161_2]]...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Черна гора

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт информира, че от 1 октомври 2016 г. влиза в сила Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност и Административното споразумение за нейното прилагане. Спогод...

Справочна информация бр. 38/2016

Централни валутни курсове за периода 28.10 - 03.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...