Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 11, Ноември 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. ...

Коментар на експерта

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на личното ползване на фирмени автомобили

От 01.01.2016 г. са в сила значителни законови промени относно данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи. Измененията в данъчното законодателство водят и до необходимост от по-специфично счетоводно отчитане. В това отношение особен интерес представлява облагането ...

Промени в ЗКПО – казуси за юристи или за икономисти

Спорният момент – закон, влизащ със задна дата Обикновено в университетите се учи, а в научната литература се твърди, че промяна в данъчните закони следва да бъде правена предварително – т.е. в данъчния период, предшестващ периода, за който ще се въвежда в сила съответният данък....

Въпроси и отговори от практиката

Избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица

Въпрос: Дружество Х Б.В. е регистрирано в Холандия. Дружество У ЕООД е регистрирано в България. Х Б.В. притежава 100% от капитала на У ЕООД. На 01.01.2016 двете дружества подписват договор за управленски услуги. Х Б.В. извършва управленски услуги в полза на У ЕООД срещу договорен...

Издаване на кредитно известие

Въпрос: Дружеството ни придоби транспортни средства – камиони и полуремаркета, при условия на финансов лизинг преди 20 месеца. Предвид финансови затруднения на лизингодателя, същият предлага на лизингополучателя да се редуцират цените на транспортните средства в посока намаление ...

Издаване на кредитно известие към фактурата

Въпрос: През 2013 г. фирма А продава на фирма Б апартамент. Фирма А е внесла дължимото при продажбата ДДС, а фирма Б е ползвала данъчен кредит. Двете фирми са свързани лица. През май 2016 г. по водено дело от клиент на фирма А съдът обявява сделката за нищожна. Какви документи сл...

Изчисляване на дължимите вноски за ДОО и ЗО

Въпрос: Как да изчисля дължимите вноски за ДОО и ЗО от работодателя и от работника, когато работникът ползва 30 дни неплатен отпуск по свое желание. Работникът е роден преди 01.01.1960 г. - За м. юни общо 22 работни дни за месеца, от които 18 дни са платен отпуск, а останалите 4 ...

Международна транзитна операция, при която осъществява внос и следващ износ на стока

Въпрос: Дружество в България, регистрирано по ЗДДС, продава електронни бусове на дружество в Сърбия. Бусовете се купуват от Китай. След това се разтоварват в Гърция, като не влизат в България, а директно се транспортират до Сърбия. За разтоварването от кораба и за транспортиранет...

Назначаване на прокурист в търговско предприятие

Въпрос: Може ли лице, вписано като прокурист в Агенцията по вписванията, да сключи ДУК или граждански договор без договорено възнаграждение, а да изпълнява задълженията си безвъзмездно? Ако е възможно, с какъв вид документ обезпечаваме този „безвъзмезден труд“? Отговор: Назначав...

Начисляване на ДДС при дистанционна продажба на стока

Въпрос: През 2012 г. българска фирма А с основна дейност – транспортни и спедиторски услуги (регистрирана по ЗДДС), закупува имот (земя и сграда) в Австрия от частни лица (без ДДС) за 165 000 евро. Фирма А няма ДДС номер в Австрия. Целта е изграждане на логистичен център. Извърше...

Начисляване на ДДС при продажба на стоки в страна извън ЕС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава оборудване на сръбска фирма. Монтирането на това оборудване е извършено от друга сръбска фирма, като сръбската фирма, извършила монтажа, издава фактура на българската фирма с начислено сръбско ДДС, тъй като мястото на изп...

Начисляване на лихви за забавено плащане

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за доставка на стоки с друга фирма. В договора няма клауза за просрочие на плащанията по фактури и дължими лихви. Клиентът има неплатени фактури от 2013 г. Има ли правно основание фирмата доставчик да начислява лихви за забавен...

Неплатен отпуск при сумирано отчитане на работното време

Въпрос: Лице работи при условията на сумирано отчитане на работното време. Периодът на отчитане е 6-месечен и започва на 01.01.2016 г. Лицето подава молба за неплатен отпуск на 23.03.2016 г. Отпускът е 45 календарни дни и обхваща целия месец април, като лицето предупреждава, че е...

Облагане на внос на стоки от Китай

Въпрос: Китайска фирма иска да продава стоки на европейски крайни потребители. За целта ще използва българска фирма, която освобождава стоката от митницата за своя сметка, като плаща ДДС и мито, след което изпраща стоката до крайния клиент (от цяла Европа), пак за своя сметка. Ст...

Облагане с ДДС на доставка на услуга за наемане на превозно средство

Въпрос: Фирма от страната, регистрирана по ЗДДС, наема лек автомобил от Полша от фирма, регистрирана по ЗДДС в Полша. Основно ще се използва за нуждите на управителя - командировки, и др. управленска дейност (не за лични нужди). 1. Има ли право на ДДС кредит за горивото и др. раз...

Облагане с ДДС на услугите, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за електронни книги от „Амазон” - дружество, регистрирано в САЩ, но с ДДС номер на „европейско дружество“. Във фактурата е начислен 20% ДДС. Как следва да се отрази в дневниците и справка-декларацията тази фактур...

Отразяване на протоколите за корекция на данъчен кредит в случаите по чл. 79, ал. 1-3 от ЗДДС

Въпрос: В кои колони в дневник продажби и кои клетки в справката-декларация по ЗДДС се отразяват протоколите за корекция на данъчен кредит в случаите по чл. 79, ал. 1-3 от ЗДДС от началото на 2016 г.? Отговор: След промените в ППЗДДС данните за начислен данък в други случаи опре...

Отразяване на фактура в дневника за покупките

Въпрос: Закупени са гуми за лек автомобил – 288,33 лв. (без право на данъчен кредит) и гуми за товарен автомобил – 1350 лв. (с право на данъчен кредит), описани са в една данъчна фактура. Как трябва да се въведе фактура в дневника за покупките? Влиза ли в графа частичен данъчен к...

Подаване на предизвестие за прекратяване на трудовия договор

Въпрос: Служител подава предизвестие за напускане по чл. 326, ал. 1 - един месец, съгласно трудовия договор. Трудовият договор е сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 - срок на изпитване в полза на работодателя. Изпитателният срок не е изтекъл все ...

Покупко-продажба на стоки втора употреба

Въпрос: Регистрирано по ЗДДС юридическо лице е дилър на стоки втора употреба (автомобили). Какво облагане по ЗДДС трябва да приложи в следните случаи: 1. Автомобилите са закупени от физически лица от Европа с договор - тук прилага ли маржа? 2. Автомобилите са закупени от данъчно ...

При договори за професионално управление на чужда собственост

Въпрос: Две дружества сключват договор, според който възложителят възлага следните действия на изпълнителя: да управлява и поддържа собствените му офиси и общите части, да осигури: денонощна охрана, хигиена в офисите и общите части и т.н. По договора изпълнителят събира наемите и...

Продажба на стоки онлайн

Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ДДС, ще продава ръчно изплетени шалове и шапки в сайта ETSY.COM. Клиентите са физически лица и са както от ЕС, така и извън ЕС. Плащането ще се извършва чрез PayPal. 1. Трябва ли задължителна регистрация по ДДС и ако да, по кой ...

Търговска операция, при която стоката, не напуска територията на ЕС, но при междинна доставка собствеността върху нея се прехвърля на лице, установено извън Общността

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки (кожа) на фирма, регистрирана в Швейцария. Стоките се доставят в Белгия. Фирмата в Швейцария няма постоянен обект и регистрация по ЗДДС в Белгия. Каква ставка трябва да се приложи за този вид доставка и какво е трет...

Условията за полагане на труд от непълнолетни лица на възраст от 16 до 18 г.

Въпрос: През лятната ваканция служителят, който е редовен ученик, е назначен с разрешение от Инспекцията по труда на седемчасов работен ден, петдневна работна седмица до 11.09.2016 г. По какъв начин може да бъде назначен същият служител да работи и през учебната година само през ...

Решения на съдилища

Решение № 10020 от 26.09.2016 г. по адм. дело № 3424/2015 г.

Предмет на спора са определени данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно с лихви. От търговската дейност на ЕТ е реализирана печалба, която представлява доход за ревизираното лице. За разпределението на отчетената от ЕТ печалба не е необходим нарочен акт, вклю...

Решение № 10036 от 26.09.2016 г. по адм. дело № 7905/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт от януари 2014 г., издаден от началник-сектор Дирекция „Контрол”, възложил ревизията на главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията. Съгласно чл. 119, ал. 2 от ДОПК (ред. ,ДВ, бр. 82/2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) рев...

Решение № 10145 от 29.09.2016 г. по адм. дело № 7924/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. и 2010 г. При годишния характер на облагането с данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ несъответствието на доходите с имущественото състояние на данъчния субект следва да е налице като резултат за ...

Решение № 10187 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 3561/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за лихви за ДДС за данъчен период 08.2009 г. и за корпоративен данък за 2009 г. и лихви за забава. Разпоредбата на чл. 12 от ППЗДДС в приложимата и редакция към 03.2009 г. предвижда, че с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 и 4 от за...

Решение № 9883 от 20.09.2016 г. по адм. дело № 14957/2014 г.

Предмет на спора са непризнато право на данъчен кредит по две фактури, увеличен финансов резултат на кооперация за 2011 г. и 2012 г., по повод облагането по ЗКПО, на основание чл. 26, т. 2, чл. 16, ал. 1 и 2, т. 4 от ЗКПО по различни фактури, както и непризнато данъчно облекчение...

Решение № 9888 от 20.09.2016 г. по адм. дело № 3273/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2008 г., 2009 г., 2011 г. и 2012 г. за разходи над определени суми и съответните им лихви. Независимо че облагането се извършва по особения ред на чл. 122 от ДОПК, изчисляването на данъка сл...

Решение № 9890 от 20.09.2016 г. по адм. дело № 3496/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дохода по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. за разлики в рамките на определени суми и съответните лихви. Извън хипотезите по чл. 123 от ДОПК, при които по силата на закона се предполага получен облагаем доход, в о...

Решение № 9922 от 21.09.2016 г. по адм. дело № 3419/2015 г.

Предмет на спора са установени дължими задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и годишни изравнителни вноски за фонд ДОО, фонд ДЗПО и НЗОК за отчетните 2008 г. и 2009 г. ведно с лихви. Нормата на чл. 124а от ДОПК е материалноправна, поради което тя не може да послужи като основан...

Решение № 9989 от 26.09.2016 г. по адм. дело № 7489/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 04.2007 г., 07.2008 г. и 08.2009 г., допълнително начислен ДДС за данъчни периоди 10., 11. и 12.2008 г., увеличен финансов резултат за 2008 г. и 2009 г., увеличен финансов резултат за 2010 г., както и извърше...

Решение № 9995 от 26.09.2016 г. по адм. дело № 6932/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт от 20.06.2014 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - С., с който са определени публични задължения по реда на ЗДДФЛ за ревизирани години от 2007 г. до 2010 г. Разпоредбата на чл. 155, ал. 5 от ДОПК регламентира изричната ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 60 до бр. 61 от 2016 г.

ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Закон за допълнение на Закона за да...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 12 от 2016 г.

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения Наредба за командировките в страната Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти Данъчно третиране на дейността на консо...