Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 40, 21 - 27 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 21 - 27 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 40/2016 г

ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Правителството прие Постановление № 267 от 21 октомври 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с Постановление...

Народно събрание бр.40/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на ДОО за 2017 година. В проектобюджета е заложено минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да нарасне с 2,4 на сто от 1 юли 2017 г. - от 161,38 лв. на 165,25 лв, а обезщетението за отглеждане на дете от ...

Счетоводно отчитане на биологични активи от растениевъдството

Биологичните активи в растениевъдството могат да бъдат както дълготрайни, така и краткотрайни. Те могат да бъдат придобити чрез покупко-продажба, но могат да бъдат придобити и като дарение. Дълготрайните активи могат да бъдат създадени по стопански начин, но могат да бъдат закупе...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 40/2016

Дело C-105/14, решение от 08 септември 2015 страни: Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni, Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev Предмет на спора е давността за престъпления по данъчни дела. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Национа...

Елементи на трудовия договор и видове трудови договори

Ако в трудов договор е вписано “да изпълнява в дружество “X” в отдел “Щанд за захарни изделия, находящ се в гр. София, мол “София” - как се третира това - като работно място или място на работа? И ако трябва да се промени (на друг щанд в друг мол в рамките на София) - това смята ...

Кредитни известия при разваляне на доставка

Дружеството има сключен договор за наем на сграда за срок от 5 години, в които съществува клауза за прекратяване на договора преди крайния срок с предизвестие от 3 месеца. В договора е записана клауза ДМА (сградата) да се предаде с протокол на състоянието при предаването от “наем...

Обезщетение при отмяна на незаконно уволнение на държавен служител

Какво обезщетение се дължи при отмяна на незаконното уволнение на държавен служител? Когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда, държавният служител има право на обезщетение в размер на основната си заплата ...

Отчитане на бизнес комбинации

Ако изхождаме от факта, че мнозинството предприятия в страната съставят своите финансови отчети на база Националните счетоводни стандарти (НСС), то съвсем логично би било настоящата статия да разглежда счетоводното отчитане на бизнес комбинациите по реда на СС 22 Отчитане на бизн...

Право на държавен служител да ползва неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 8-годишна възраст, което ходи на детска градина

Има ли право държавен служител да ползва неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 8-годишна възраст, при условие че детето ходи на детска градина с платена от родителите такса? Правото на работещите по трудови договори да ползват неплатен отпуск за гледане на дете до 8 год...

В пресата за вас

АЗ има възможност да организира квалификационно обучение на безработни лица по заявена от работодателите професия

в. “Инфобизнес” В бр. 207 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с възможността за провеждането на обучения за безработни лица, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите. Работодатели, които имат потребно...

Данъчно облекчение по ЗМДТ за основно жилище

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Следва ли да се ползва облекчение за “основно жилище” на основание чл. 25, ал. 1 ЗМДТ за два съседни апартамента, намиращи се в гр. П., на същия етаж, които ...

Международен одиторски стандарт (МОС) 570 (преработен) Действащо предприятие

В бр. 11 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Момчил Чергански, д.е.с., коментира МОС 570 (преработен). МОС 570 (преработен), който е в сила за одити на финансови отчети, завършващи на или след 15 декември 2016 година, е част от поредица променени и нови одиторски стандарти, ко...

Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави - членки на ЕС, включително и в България

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружество продава стоки на френско дружество, което е регистрирано по ДДС освен във Франция и в други държави - членки на ЕС, като има ДДС номер и в Българ...

Подразделяне на статии и междинни сборове

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира подразделянето на статии и междинни сборове в отчета за финансовото състояние и отчета за печалбата или загубата. С изменението на МСС 1 се уточнява, че дадена статия в отчета за ...

Предявяване на вземането след изтичане на законния срок

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Mаданска, юрист, коментира предявяване на вземането след изтичане на законния срок в производството по несъстоятелност. Установеният от закона срок за предявяване на вземанията, възникнали до датата на откриване...

Справочник

Комитети и групи по условия на труд в предприятията

Министерство на труда и социалната политика Правото на участие на работещите в обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до подобряването на безопасността и здравето при работа, е основно право, регламентирано със Закона за здравословни и безопасни условия на тр...

Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). Лични пре...

Справочна информация бр. 40/2016

Централни валутни курсове за периода 11.11 - 17.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...