Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 40, 21 - 27 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 21 - 27 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 40/2016 г

ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Правителството прие Постановление № 267 от 21 октомври 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собст...

Народно събрание бр.40/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на ДОО за 2017 година. В проектобюджета е заложено минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да нарасне с 2,4 на сто от 1 юли 2017 г. - от 161,38 лв. на 165,25 лв, а обезщетен...

Счетоводно отчитане на биологични активи от растениевъдството

Биологичните активи в растениевъдството могат да бъдат както дълготрайни, така и краткотрайни. Те могат да бъдат придобити чрез покупко-продажба, но могат да бъдат придобити и като дарение. Дълготрайните активи могат да бъдат създадени по стопански н...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 40/2016

Дело C-105/14, решение от 08 септември 2015 страни: Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni, Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev Предмет на спора е давността за престъпления по данъчни дела. В своето решение Съдъ...

Елементи на трудовия договор и видове трудови договори

Ако в трудов договор е вписано “да изпълнява в дружество “X” в отдел “Щанд за захарни изделия, находящ се в гр. София, мол “София” - как се третира това - като работно място или място на работа? И ако трябва да се промени (на друг щанд в друг мол в р...

Кредитни известия при разваляне на доставка

Дружеството има сключен договор за наем на сграда за срок от 5 години, в които съществува клауза за прекратяване на договора преди крайния срок с предизвестие от 3 месеца. В договора е записана клауза ДМА (сградата) да се предаде с протокол на състоя...

Обезщетение при отмяна на незаконно уволнение на държавен служител

Какво обезщетение се дължи при отмяна на незаконното уволнение на държавен служител? Когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда, държавният служител има право на обезщетение в р...

Отчитане на бизнес комбинации

Ако изхождаме от факта, че мнозинството предприятия в страната съставят своите финансови отчети на база Националните счетоводни стандарти (НСС), то съвсем логично би било настоящата статия да разглежда счетоводното отчитане на бизнес комбинациите по ...

Право на държавен служител да ползва неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 8-годишна възраст, което ходи на детска градина

Има ли право държавен служител да ползва неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 8-годишна възраст, при условие че детето ходи на детска градина с платена от родителите такса? Правото на работещите по трудови договори да ползват неплатен отпу...

В пресата за вас

АЗ има възможност да организира квалификационно обучение на безработни лица по заявена от работодателите професия

в. “Инфобизнес” В бр. 207 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с възможността за провеждането на обучения за безработни лица, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите. Раб...

Данъчно облекчение по ЗМДТ за основно жилище

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Следва ли да се ползва облекчение за “основно жилище” на основание чл. 25, ал. 1 ЗМДТ за два съседни апартамента, намиращи се в...

Международен одиторски стандарт (МОС) 570 (преработен) Действащо предприятие

В бр. 11 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Момчил Чергански, д.е.с., коментира МОС 570 (преработен). МОС 570 (преработен), който е в сила за одити на финансови отчети, завършващи на или след 15 декември 2016 година, е част от поредица променени ...

Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави - членки на ЕС, включително и в България

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружество продава стоки на френско дружество, което е регистрирано по ДДС освен във Франция и в други държави - членки на ЕС,...

Подразделяне на статии и междинни сборове

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира подразделянето на статии и междинни сборове в отчета за финансовото състояние и отчета за печалбата или загубата. С изменението на МСС 1 се уточнява,...

Предявяване на вземането след изтичане на законния срок

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Mаданска, юрист, коментира предявяване на вземането след изтичане на законния срок в производството по несъстоятелност. Установеният от закона срок за предявяване на вземанията, въз...

Справочник

Комитети и групи по условия на труд в предприятията

Министерство на труда и социалната политика Правото на участие на работещите в обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до подобряването на безопасността и здравето при работа, е основно право, регламентирано със Закона за здравосл...

Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предп...

Справочна информация бр. 40/2016

Централни валутни курсове за периода 11.11 - 17.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...