Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 43/2016 г

ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 282 от 4.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема “Училищен плод...

Кои лица се приемат за лице, предало и получило стоката при ВОД

Сделките за покупко-продажба на стоки на територията на ЕС са част от международната търговия и в много отношения са подчинени на търговско­правните норми, възприети от международната търговска общност. Такива са например стандартизираните със стандарти на ISO (Interndtional Stan...

Народно събрание бр.43/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда. Когато официалните празници, с изключение на великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях да са неприсъствени. Така отпада необходимостта правителството ежегодно да разме...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предстои годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет за 2016 г. От 01.01.2016 г. са в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и променените Национални счетоводни стандарти (НСС), приети с Постановление № 394 от 30 деке...

Въпроси и отговори

Осигуровки за изплатени бонуси

Фирма има система за оценка, която предвижда изплащане на бонуси на своите служители, когато получат висока оценка за постигнат резултат, върху основното им месечно възнаграждение. Бонусите се изплащат по процедура в съответствие с вътрешните правила за работната заплата и са раз...

Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

Има ли олекотен режим за назначаване на временни трудови договори на стажанти по различни програми, т.е. за определена работа - обект, в нашата област - архитектурно-строителното проектиране? В гл. XI КТ “Професионална квалификация” са уредени различни по правната си природа спо...

Прекратяване на трудов договор поради неизплатена заплата

Служител, назначен на срочен трудов договор в администрация, подава тримесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 326 от КТ. Още за следващия месец работодателят забавя над 15 дни изплащането на дължимата заплата. Има ли служителят право да прекрати трудовия ...

Прехвърляне на лизингов автомобил

Имаме договор за лизинг, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 65 000 лв. Внася се последната вноска и лизинговата компания прехвърля автомобила на физическо лице със застрахователна стойност на МПС-то 3000 лева. Какви счетоводни записвания следв...

Срок за явяване на държавна служба след възстановяване на правоотношението

Съдът възстановява незаконно уволнен държавен служител. Има ли краен срок, в който служителят трябва да се яви в съответната администрация за изпълнение на службата си? При отменяне на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаването или от съда ...

Счетоводно и данъчно третиране на наличното гориво в продаден автомобил

1. Как се третира от данъчна гледна точка наличното гориво в резервоара на автомобил при продажбата му? 2. Следва ли да се пишат пътни листове за разходеното гориво от автомобилите на автокъща, тъй като това е основен разход за дейността, а горивото се ползва за проби на автомоби...

В пресата за вас

Инвестиционните застраховки и доброволните пенсионни фондове

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира инвестиционните застраховки и доброволните пенсионни фондове. В сферата на животозастраховането основните фактори, които биха имали значение за неговото развитие, са доходите на население...

Обхват на СС 42

В бр. 7 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обхвата на СС 42. СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти следва да се прилага от предприятията, които изготвят за първи път своя годишен финансов отчет по НСС. За ...

Прилагане на чл. 72 от ЗДДС при неиздадена в срок фактура от доставчика

В бр . 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда прилагането на чл. 72 от ЗДДС при неиздадена в срок фактура от доставчика. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кре...

Справочник

Нов прием на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема “Младежка заетост”. Заявките могат да се подават за безработни младежи, регистри...

Справочна информация бр. 43/2016

Централни валутни курсове за периода 02.12 - 08.12.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...