Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 43/2016 г

ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 282 от 4.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните за...

Кои лица се приемат за лице, предало и получило стоката при ВОД

Сделките за покупко-продажба на стоки на територията на ЕС са част от международната търговия и в много отношения са подчинени на търговско­правните норми, възприети от международната търговска общност. Такива са например стандартизираните със станда...

Народно събрание бр.43/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда. Когато официалните празници, с изключение на великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях да са неприсъствени. Така отпада необходимостта пр...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предстои годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет за 2016 г. От 01.01.2016 г. са в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и променените Национални счетоводни стандарти (НСС), приети с ...

Въпроси и отговори

Осигуровки за изплатени бонуси

Фирма има система за оценка, която предвижда изплащане на бонуси на своите служители, когато получат висока оценка за постигнат резултат, върху основното им месечно възнаграждение. Бонусите се изплащат по процедура в съответствие с вътрешните правила...

Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

Има ли олекотен режим за назначаване на временни трудови договори на стажанти по различни програми, т.е. за определена работа - обект, в нашата област - архитектурно-строителното проектиране? В гл. XI КТ “Професионална квалификация” са уредени разли...

Прекратяване на трудов договор поради неизплатена заплата

Служител, назначен на срочен трудов договор в администрация, подава тримесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 326 от КТ. Още за следващия месец работодателят забавя над 15 дни изплащането на дължимата заплата. Има ли служител...

Прехвърляне на лизингов автомобил

Имаме договор за лизинг, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 65 000 лв. Внася се последната вноска и лизинговата компания прехвърля автомобила на физическо лице със застрахователна стойност на МПС-то 3000 лева. Как...

Срок за явяване на държавна служба след възстановяване на правоотношението

Съдът възстановява незаконно уволнен държавен служител. Има ли краен срок, в който служителят трябва да се яви в съответната администрация за изпълнение на службата си? При отменяне на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от органа...

Счетоводно и данъчно третиране на наличното гориво в продаден автомобил

1. Как се третира от данъчна гледна точка наличното гориво в резервоара на автомобил при продажбата му? 2. Следва ли да се пишат пътни листове за разходеното гориво от автомобилите на автокъща, тъй като това е основен разход за дейността, а горивото ...

В пресата за вас

Инвестиционните застраховки и доброволните пенсионни фондове

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира инвестиционните застраховки и доброволните пенсионни фондове. В сферата на животозастраховането основните фактори, които биха имали значение за неговото разв...

Обхват на СС 42

В бр. 7 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обхвата на СС 42. СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти следва да се прилага от предприятията, които изготвят за първи път своя годи...

Прилагане на чл. 72 от ЗДДС при неиздадена в срок фактура от доставчика

В бр . 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда прилагането на чл. 72 от ЗДДС при неиздадена в срок фактура от доставчика. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице може да упражни правото с...

Справочник

Нов прием на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема “Младежка заетост”. Заявките могат да се подават з...

Справочна информация бр. 43/2016

Централни валутни курсове за периода 02.12 - 08.12.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...