Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2017 г.

ДВ, бр. 96 от 2.12.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 311 от 21 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и нед...

Консолидиране на финансовите отчети

Изготвянето на консолидирани финансови огчети не е нещо ново, но трябва да се имат предвид някои нови моменти в изискванията. Независимо коя счетоводна база ще се използва, първо трябва да се спазват изискванията на Закона за счетоводството.1 Съгласно Закона за счетоводството пре...

Народно събрание бр.4/2017 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Предвижда се потребителските спорове да се разрешават извън арбитражните съдилища. Така предварителните арбитражни клаузи в договорите на потребителите с различни компании ще се считат за нищожни. С...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните промени в закона имат за цел хармо...

Сумата за изхабяване на закупени преди 2016 г. активи за целите на ДДС

Как следва да се определи сумата за изхабяването на фирмени активи, закупени преди 01.01.2016 г., в контекста на § 22 от ПЗР на ППЗДДС (обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г.) в случаите, при които до края на 2015 г. дадено данъчно задължено лице не е облагало ползването на такива акти...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 4/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дела C-226/14 и С-228/14, решение от 2 юни 2016 страни: Eurogate Distribution GmbH срещу Hauptzollamt Hamburg-Stadt  (C‑ 226/14), и DHL Hub Leipzig GmbH срещу Hauptzollamt Hamburg-Stadt  (C‑ 228/14) Предмет на спора е...

Отчитане на готова продукция

Дружество произвежда готова продукция (инертни материали) в производствената си база. В производствената база е обособен и склад, в който се складира готовата продукция. Част от продукцията се продава на външни клиенти, а друга се влага в собствена производствена дейност. Всички ...

Самоотлъчка

Как на практика може да бъде освободен работник, който не се явява на работа с месеци, но не може да бъде намерен на посочен в досието адрес - или е заминал някъде из България, или е в чужбина? Изпращани са му нееднократно документи за освобождаване, но няма кой да ги получи. Пр...

В пресата за вас

Необходимост от предоставяне на информация по чл. 262к и 262н от Търговския закон (ТЗ)

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Търговско и облигационно право” д-р Мария Лекова, юрист, коментира необходимостта от предоставяне на информация по чл. 262к и 262н от Търговския закон. Задължението за предоставяне на предварителна информация при дружествените вливания и сливания...

Облагане на земеделски производител

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Земеделски производител, регистриран по ЗДДС, който се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, съставя ли годишен отчет за дейността при нетни приходи от продажба 700 хил. л...

Сделки с плащане на база акции

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример сделки с плащане на база акции, уреждани чрез издаване на инструменти на собствен капитал. Пример: “Ребус” АД през 20X5 година отправя предложение към своя персонал (работници и служит...

Удължаване на работното време и вписване на данните в специалната книга за удължено работно време

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” на МТСП, разглежда казуса: В дружеството въведохме удължено работно време и искаме да попитаме как се попълва книгата...

Справочник

Главна инспекция по труда публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС

Главна инспекция по труда В Кодекса на труда са разграничени двете хипотези за работа в чужбина - командироване и изпращане от предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР). При командироването работещият в чуждата държава остава под ръководството и контрола на работодате...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ОТПУСКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕИП ЗА 2017 г.

[[app_17430_1]] [[app_17431_2]] [[app_17459_3]] [[app_17460_4]] [[app_17461_5]] [[app_17476_6]] [[app_17478_7]] [[app_17479_8]]...

Справочна информация бр. 4/2017

Централни валутни курсове за периода 20.01. - 26.01.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...