Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2017 г.

ДВ, бр. 96 от 2.12.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 311 от 21 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за...

Консолидиране на финансовите отчети

Изготвянето на консолидирани финансови огчети не е нещо ново, но трябва да се имат предвид някои нови моменти в изискванията. Независимо коя счетоводна база ще се използва, първо трябва да се спазват изискванията на Закона за счетоводството.1 Съгласн...

Народно събрание бр.4/2017 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Предвижда се потребителските спорове да се разрешават извън арбитражните съдилища. Така предварителните арбитражни клаузи в договорите на потребителите с различни компа...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните пром...

Сумата за изхабяване на закупени преди 2016 г. активи за целите на ДДС

Как следва да се определи сумата за изхабяването на фирмени активи, закупени преди 01.01.2016 г., в контекста на § 22 от ПЗР на ППЗДДС (обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г.) в случаите, при които до края на 2015 г. дадено данъчно задължено лице не е обла...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 4/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дела C-226/14 и С-228/14, решение от 2 юни 2016 страни: Eurogate Distribution GmbH срещу Hauptzollamt Hamburg-Stadt  (C‑ 226/14), и DHL Hub Leipzig GmbH срещу Hauptzollamt Hamburg-Stadt  (CR...

Отчитане на готова продукция

Дружество произвежда готова продукция (инертни материали) в производствената си база. В производствената база е обособен и склад, в който се складира готовата продукция. Част от продукцията се продава на външни клиенти, а друга се влага в собствена п...

Самоотлъчка

Как на практика може да бъде освободен работник, който не се явява на работа с месеци, но не може да бъде намерен на посочен в досието адрес - или е заминал някъде из България, или е в чужбина? Изпращани са му нееднократно документи за освобождаване,...

В пресата за вас

Необходимост от предоставяне на информация по чл. 262к и 262н от Търговския закон (ТЗ)

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Търговско и облигационно право” д-р Мария Лекова, юрист, коментира необходимостта от предоставяне на информация по чл. 262к и 262н от Търговския закон. Задължението за предоставяне на предварителна информация при дру...

Облагане на земеделски производител

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Земеделски производител, регистриран по ЗДДС, който се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, съставя ли годишен отчет за дейността при нетни ...

Сделки с плащане на база акции

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример сделки с плащане на база акции, уреждани чрез издаване на инструменти на собствен капитал. Пример: “Ребус” АД през 20X5 година отправя предложение към сво...

Удължаване на работното време и вписване на данните в специалната книга за удължено работно време

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” на МТСП, разглежда казуса: В дружеството въведохме удължено работно време и искаме да п...

Справочник

Главна инспекция по труда публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС

Главна инспекция по труда В Кодекса на труда са разграничени двете хипотези за работа в чужбина - командироване и изпращане от предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР). При командироването работещият в чуждата държава остава под ръководс...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ОТПУСКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕИП ЗА 2017 г.

[[app_17430_1]] [[app_17431_2]] [[app_17459_3]] [[app_17460_4]] [[app_17461_5]] [[app_17476_6]] [[app_17478_7]] [[app_17479_8]]...

Справочна информация бр. 4/2017

Централни валутни курсове за периода 20.01. - 26.01.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...