начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са н...

Държавен вестник бр. 9/2017 г.

ДВ, бр. 4 от 13.1.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 2 от 6 януари 2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. 2. Постановление № 4 от 9 януари 2017 г. за ...

Министерски съвет бр. 9/2017 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Целта им е да се осигури по-дълъг преходен период за подготовка на системата за предоставяне на социални услуги за прилагане на новите подходи за оценка и рабо...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Поначало годишното счетоводно приключване можем да оприличим като “болест, при която се проявяват едни и същи симптоми” за нефинансовите предприятията от реалния сектор на икономиката. Ето защо няма да е погрешно, ако кажем, че всяко едно действащо п...

Формулирането на трудовото възнаграждение като елемент от трудовия договор

Може ли в трудов договор да се впише само брутно възнаграждение (което включва основна заплата и трудов стаж и професионален опит, но те да не са описани поотделно)? Ако да, как е правилно да се формулира? Формулирането на трудовото възнаграждение к...

Въпроси и отговори

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Миналата година назначихме счетоводител на пълно работно време (8 часа) по допълнителен трудов договор, тъй като той вече работеше в друго училище на основен трудов договор за 4 часа. От новата учебна година той остана само по трудовия договор с нас....

В пресата за вас

Обявяване на предварителния договор за окончателен

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Собственост и право” Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли някой, който иска предварителен договор да стане окончателен, да го направи, без самият той да е изпълнил необходимото по него? Предварителните дого...

Отчитане покупка на право на строеж

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как е правилно да се осчетоводи по реда на НСС издадена фактура за покупка право на строеж и първа вноска за строителство на магазин Като: - аванс; - недълг...

Промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. С обнародвания нов Закон за независимия финансов од...

Промените в ТЗ относно търговските дружества

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коментира промените в Търговския закон относно търговските дружества. В материята на дружественото право измененията и допълненията на ТЗ са фокусирани върху създаването на ...

Условни активи и пасиви

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира условните активи и пасиви. Касае се за доста много и разнообразни, разделени в две групи: условни активи и условни пасиви. Същността им е определена в МСС 37/СС 37 Пров...

Справочник

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

Национална агенция за приходите И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможн...

Справочна информация бр. 9/2017

Централни валутни курсове за периода 24.02 - 01.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...