Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са направени следните допълнения: ...

Държавен вестник бр. 9/2017 г.

ДВ, бр. 4 от 13.1.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 2 от 6 януари 2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. 2. Постановление № 4 от 9 януари 2017 г. за одобряване на допълнителни раз...

Министерски съвет бр. 9/2017 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Целта им е да се осигури по-дълъг преходен период за подготовка на системата за предоставяне на социални услуги за прилагане на новите подходи за оценка и работа. Според промените новите пр...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Поначало годишното счетоводно приключване можем да оприличим като “болест, при която се проявяват едни и същи симптоми” за нефинансовите предприятията от реалния сектор на икономиката. Ето защо няма да е погрешно, ако кажем, че всяко едно действащо предприятие следва да съблюдава...

Формулирането на трудовото възнаграждение като елемент от трудовия договор

Може ли в трудов договор да се впише само брутно възнаграждение (което включва основна заплата и трудов стаж и професионален опит, но те да не са описани поотделно)? Ако да, как е правилно да се формулира? Формулирането на трудовото възнаграждение като елемент от трудовия догово...

Въпроси и отговори

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Миналата година назначихме счетоводител на пълно работно време (8 часа) по допълнителен трудов договор, тъй като той вече работеше в друго училище на основен трудов договор за 4 часа. От новата учебна година той остана само по трудовия договор с нас. Как следва да се оформят труд...

В пресата за вас

Обявяване на предварителния договор за окончателен

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Собственост и право” Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли някой, който иска предварителен договор да стане окончателен, да го направи, без самият той да е изпълнил необходимото по него? Предварителните договори са едни от най-често срещ...

Отчитане покупка на право на строеж

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как е правилно да се осчетоводи по реда на НСС издадена фактура за покупка право на строеж и първа вноска за строителство на магазин Като: - аванс; - недълготраен актив; - разходи за бъд...

Промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. С обнародвания нов Закон за независимия финансов одит (ЗНФО) се правят две основн...

Промените в ТЗ относно търговските дружества

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коментира промените в Търговския закон относно търговските дружества. В материята на дружественото право измененията и допълненията на ТЗ са фокусирани върху създаването на допълнителни гаранции за защит...

Условни активи и пасиви

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира условните активи и пасиви. Касае се за доста много и разнообразни, разделени в две групи: условни активи и условни пасиви. Същността им е определена в МСС 37/СС 37 Провизии, условни пасиви и условни...

Справочник

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

Национална агенция за приходите И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата...

Справочна информация бр. 9/2017

Централни валутни курсове за периода 24.02 - 01.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...