Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-15 от 08.12.2016 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ.

В Дирекция ОДОП ………….. постъпи писмено запитване с вх. № ………. от 24.11.2016 г., относно облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 15.07.2015 г. по предоставени на основание чл. 51, ал....

№ 24-38-81 от 02.12.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 128 и чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В ЦУ на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. № 24-38-81/26.10.2016 г. писмено запитване, обективирано в Протокол № ……………… по описа на Териториална дирекция на НАП - …………., препратено от Дирекция ОДОП - ……… в ЦУ на Националната агенция за приходите, относно прилаган...

№ 3-220 от 02.02.2016 г. Относно: регистрация съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на наследник на починало физическо лице - земеделски производител

Според изложеното в запитването Л.К., в качеството на съпруга, е наследник на починалия си съпруг, който като физическо лице - земеделски производител е обработвал ….. дка земя под аренда и собствена. Регистрирана е на …….2016 г. като физическо лице - земеделски производител в ОД...

№ 3-52 oт 09.01.2017 г. Относно: данъчно третиране пo Закона за данък върху добавената стойност (3ДДС) на разходите за нает лек автомобил, който се ползва за управленска дейност и за лични нужди и прилагане на разпоредбите на чл.215а, ал. 1 и ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, дружество с договор за лизинг ползва леки автомобили, като договорите са приравнени на договор за наем на лек автомобил - в договора няма предвидена клауза за прехвърляне на правото на собственост на лекия автомобил; наемните вноски за периода на ...

№ 3-88 от 13.01.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е дружество, чиято икономическа дейност е отдаване под наем на автомобили и мотоциклети на физически (99 %) и юридически лица в Италия. Дружеството е наело офис и паркинг в Италия от юридическо лице, регистрирано по ДДС в държавата членка...

№ 94-00-204 от 17.01.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на получени плащания от ветеринарен лекар

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представлявания от Вас Едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС, има сключен договор за отпускане на субсидия от ДФ “Земеделие”. Субсидията се изплаща по програма за подпомагане на частните земеделски стопани. В прил...

№ 96-00-343 от 4.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-343/ 21.12.2016 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирмата е производство на обувки. Дружеството извършва обработка на стоки по договор или т.н. ишлеме – ушиване на саи /горната част на обувките/...

Анотации

Възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Ваня Никова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са възможностите за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.? През тази година се повишава изискуемата възраст за пенсиониране за всички катего...

Данъчни ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето? Стойността на услугата, свързана с ползването на колата се възстановява о...

Деклариране за целите на данъчното и осигурителното законодателство получения през 2016 г. доход

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През 2015 г. съм упражнявала дейност като адвокат ЦУ - служебен защитник в съдебни производства. Отчет по форма - образец за извършените действия по защитата се представя след приключване на производств...

Закрила по чл. 333 от Кодекса на труда

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се проявява закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Чл. 333 о...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Венцислав Вечев отговаря на въпроса: Как се начисляват амортизации на транспортните средства в бюджетните организации? С последните изменения в счетоводното законодателство в бюджетната сфера, за бюджетните органи...

Нова хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е новата хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС? Съгласно новата разпоредба на чл. 132а ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., при смърт на ...

Отчитане на завършен строеж

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат завършени и приети строежи/подобрения? За да се пристъпи към отчитане на завършен строеж, следва да са налице следните обстоятелства: - строежът да е завършен и приет по ус...

Промени в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи? Разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ имат изцяло нова редакция според която не са облагаеми: - паричните и ...

Промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит? Промените засягат корекциите на ползван ДК, извършвани по реда на чл. 79 от закона, като създават и нов реж...

Реализиране на „вътрешногрупови услуги“

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Ръководството на група от предприятия (ГАРДЕНИЯ) под общ контрол възнамерява да учреди ново дружество (дъщерно на дружеството - майка), което да извършва централизирано ...

Ред за подаване на декларация обр. 6 и декларациата по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице, което полага личен труд - как се попълва декларация обр. 6 - чрез БУЛСТАТ на дружеството или чрез ЕГН? Разликата между 420 лв. и направените осигуров...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2017 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Държавен вестник в бр. 6 от 2017 г.

ДВ, бр. 17 от 21.2.2017 г. Министерски съвет Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление №...

Осигурителен календар за април 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 22 март 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...