Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-15 от 08.12.2016 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ.

В Дирекция ОДОП ………….. постъпи писмено запитване с вх. № ………. от 24.11.2016 г., относно облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 15.07.2015 г. по предост...

№ 24-38-81 от 02.12.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 128 и чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В ЦУ на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. № 24-38-81/26.10.2016 г. писмено запитване, обективирано в Протокол № ……………… по описа на Териториална дирекция на НАП - …………., препратено от Дирекция ОДОП - ……… в ЦУ на Националната агенция ...

№ 3-220 от 02.02.2016 г. Относно: регистрация съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на наследник на починало физическо лице - земеделски производител

Според изложеното в запитването Л.К., в качеството на съпруга, е наследник на починалия си съпруг, който като физическо лице - земеделски производител е обработвал ….. дка земя под аренда и собствена. Регистрирана е на …….2016 г. като физическо лице ...

№ 3-52 oт 09.01.2017 г. Относно: данъчно третиране пo Закона за данък върху добавената стойност (3ДДС) на разходите за нает лек автомобил, който се ползва за управленска дейност и за лични нужди и прилагане на разпоредбите на чл.215а, ал. 1 и ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, дружество с договор за лизинг ползва леки автомобили, като договорите са приравнени на договор за наем на лек автомобил - в договора няма предвидена клауза за прехвърляне на правото на собственост на лекия автомобил; ...

№ 3-88 от 13.01.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е дружество, чиято икономическа дейност е отдаване под наем на автомобили и мотоциклети на физически (99 %) и юридически лица в Италия. Дружеството е наело офис и паркинг в Италия от юридическо лице, регистри...

№ 94-00-204 от 17.01.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на получени плащания от ветеринарен лекар

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представлявания от Вас Едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС, има сключен договор за отпускане на субсидия от ДФ “Земеделие”. Субсидията се изплаща по програма за подпомагане на частн...

№ 96-00-343 от 4.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-343/ 21.12.2016 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирмата е производство на обувки. Дружеството извършва обработка на стоки по договор или т.н. ишлеме – ушиване на ...

Анотации

Възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Ваня Никова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са възможностите за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.? През тази година се повишава изискуемата възраст за...

Данъчни ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето? Стойността на услугата, свързана с ползване...

Деклариране за целите на данъчното и осигурителното законодателство получения през 2016 г. доход

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През 2015 г. съм упражнявала дейност като адвокат ЦУ - служебен защитник в съдебни производства. Отчет по форма - образец за извършените действия по защитата се представя с...

Закрила по чл. 333 от Кодекса на труда

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се проявява закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Ко...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Венцислав Вечев отговаря на въпроса: Как се начисляват амортизации на транспортните средства в бюджетните организации? С последните изменения в счетоводното законодателство в бюджетна...

Нова хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е новата хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС? Съгласно новата разпоредба на чл. 132а ЗДДС, в сила о...

Отчитане на завършен строеж

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат завършени и приети строежи/подобрения? За да се пристъпи към отчитане на завършен строеж, следва да са налице следните обстоятелства: - строеж...

Промени в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи? Разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ имат изцяло нова редакция според която н...

Промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит? Промените засягат корекциите на ползван ДК, извършвани по реда на чл. 79 от з...

Реализиране на „вътрешногрупови услуги“

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Ръководството на група от предприятия (ГАРДЕНИЯ) под общ контрол възнамерява да учреди ново дружество (дъщерно на дружеството - майка), кое...

Ред за подаване на декларация обр. 6 и декларациата по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице, което полага личен труд - как се попълва декларация обр. 6 - чрез БУЛСТАТ на дружеството или чрез ЕГН? Разликата между ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2017 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Държавен вестник в бр. 6 от 2017 г.

ДВ, бр. 17 от 21.2.2017 г. Министерски съвет Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпом...

Осигурителен календар за април 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 22 март 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...