начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-15 от 08.12.2016 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ.

В Дирекция ОДОП ………….. постъпи писмено запитване с вх. № ………. от 24.11.2016 г., относно облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 15.07.2015 г. по предост...

№ 24-38-81 от 02.12.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 128 и чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В ЦУ на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. № 24-38-81/26.10.2016 г. писмено запитване, обективирано в Протокол № ……………… по описа на Териториална дирекция на НАП - …………., препратено от Дирекция ОДОП - ……… в ЦУ на Националната агенция ...

№ 3-220 от 02.02.2016 г. Относно: регистрация съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на наследник на починало физическо лице - земеделски производител

Според изложеното в запитването Л.К., в качеството на съпруга, е наследник на починалия си съпруг, който като физическо лице - земеделски производител е обработвал ….. дка земя под аренда и собствена. Регистрирана е на …….2016 г. като физическо лице ...

№ 3-52 oт 09.01.2017 г. Относно: данъчно третиране пo Закона за данък върху добавената стойност (3ДДС) на разходите за нает лек автомобил, който се ползва за управленска дейност и за лични нужди и прилагане на разпоредбите на чл.215а, ал. 1 и ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, дружество с договор за лизинг ползва леки автомобили, като договорите са приравнени на договор за наем на лек автомобил - в договора няма предвидена клауза за прехвърляне на правото на собственост на лекия автомобил; ...

№ 3-88 от 13.01.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е дружество, чиято икономическа дейност е отдаване под наем на автомобили и мотоциклети на физически (99 %) и юридически лица в Италия. Дружеството е наело офис и паркинг в Италия от юридическо лице, регистри...

№ 94-00-204 от 17.01.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на получени плащания от ветеринарен лекар

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представлявания от Вас Едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС, има сключен договор за отпускане на субсидия от ДФ “Земеделие”. Субсидията се изплаща по програма за подпомагане на частн...

№ 96-00-343 от 4.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-343/ 21.12.2016 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирмата е производство на обувки. Дружеството извършва обработка на стоки по договор или т.н. ишлеме – ушиване на ...

Анотации

Възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Ваня Никова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са възможностите за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.? През тази година се повишава изискуемата възраст за...

Данъчни ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето? Стойността на услугата, свързана с ползване...

Деклариране за целите на данъчното и осигурителното законодателство получения през 2016 г. доход

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През 2015 г. съм упражнявала дейност като адвокат ЦУ - служебен защитник в съдебни производства. Отчет по форма - образец за извършените действия по защитата се представя с...

Закрила по чл. 333 от Кодекса на труда

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се проявява закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Ко...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Венцислав Вечев отговаря на въпроса: Как се начисляват амортизации на транспортните средства в бюджетните организации? С последните изменения в счетоводното законодателство в бюджетна...

Нова хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е новата хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС? Съгласно новата разпоредба на чл. 132а ЗДДС, в сила о...

Отчитане на завършен строеж

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат завършени и приети строежи/подобрения? За да се пристъпи към отчитане на завършен строеж, следва да са налице следните обстоятелства: - строеж...

Промени в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи? Разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ имат изцяло нова редакция според която н...

Промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит? Промените засягат корекциите на ползван ДК, извършвани по реда на чл. 79 от з...

Реализиране на „вътрешногрупови услуги“

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Ръководството на група от предприятия (ГАРДЕНИЯ) под общ контрол възнамерява да учреди ново дружество (дъщерно на дружеството - майка), кое...

Ред за подаване на декларация обр. 6 и декларациата по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице, което полага личен труд - как се попълва декларация обр. 6 - чрез БУЛСТАТ на дружеството или чрез ЕГН? Разликата между ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2017 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Държавен вестник в бр. 6 от 2017 г.

ДВ, бр. 17 от 21.2.2017 г. Министерски съвет Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпом...

Осигурителен календар за април 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 22 март 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...