Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-15 от 08.12.2016 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ.

В Дирекция ОДОП ………….. постъпи писмено запитване с вх. № ………. от 24.11.2016 г., относно облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 15.07.2015 г. по предост...

№ 24-38-81 от 02.12.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 128 и чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В ЦУ на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. № 24-38-81/26.10.2016 г. писмено запитване, обективирано в Протокол № ……………… по описа на Териториална дирекция на НАП - …………., препратено от Дирекция ОДОП - ……… в ЦУ на Националната агенция ...

№ 3-220 от 02.02.2016 г. Относно: регистрация съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на наследник на починало физическо лице - земеделски производител

Според изложеното в запитването Л.К., в качеството на съпруга, е наследник на починалия си съпруг, който като физическо лице - земеделски производител е обработвал ….. дка земя под аренда и собствена. Регистрирана е на …….2016 г. като физическо лице ...

№ 3-52 oт 09.01.2017 г. Относно: данъчно третиране пo Закона за данък върху добавената стойност (3ДДС) на разходите за нает лек автомобил, който се ползва за управленска дейност и за лични нужди и прилагане на разпоредбите на чл.215а, ал. 1 и ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, дружество с договор за лизинг ползва леки автомобили, като договорите са приравнени на договор за наем на лек автомобил - в договора няма предвидена клауза за прехвърляне на правото на собственост на лекия автомобил; ...

№ 3-88 от 13.01.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е дружество, чиято икономическа дейност е отдаване под наем на автомобили и мотоциклети на физически (99 %) и юридически лица в Италия. Дружеството е наело офис и паркинг в Италия от юридическо лице, регистри...

№ 94-00-204 от 17.01.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на получени плащания от ветеринарен лекар

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представлявания от Вас Едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС, има сключен договор за отпускане на субсидия от ДФ “Земеделие”. Субсидията се изплаща по програма за подпомагане на частн...

№ 96-00-343 от 4.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-343/ 21.12.2016 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирмата е производство на обувки. Дружеството извършва обработка на стоки по договор или т.н. ишлеме – ушиване на ...

Анотации

Възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Ваня Никова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са възможностите за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г.? През тази година се повишава изискуемата възраст за...

Данъчни ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползване на служебна лека кола за лични нужди, като разходът се възстановява от лицето? Стойността на услугата, свързана с ползване...

Деклариране за целите на данъчното и осигурителното законодателство получения през 2016 г. доход

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През 2015 г. съм упражнявала дейност като адвокат ЦУ - служебен защитник в съдебни производства. Отчет по форма - образец за извършените действия по защитата се представя с...

Закрила по чл. 333 от Кодекса на труда

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се проявява закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Ко...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Венцислав Вечев отговаря на въпроса: Как се начисляват амортизации на транспортните средства в бюджетните организации? С последните изменения в счетоводното законодателство в бюджетна...

Нова хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е новата хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС? Съгласно новата разпоредба на чл. 132а ЗДДС, в сила о...

Отчитане на завършен строеж

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат завършени и приети строежи/подобрения? За да се пристъпи към отчитане на завършен строеж, следва да са налице следните обстоятелства: - строеж...

Промени в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДФЛ, свързани с необлагаемите доходи? Разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ имат изцяло нова редакция според която н...

Промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани с корекции на данъчен кредит? Промените засягат корекциите на ползван ДК, извършвани по реда на чл. 79 от з...

Реализиране на „вътрешногрупови услуги“

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Ръководството на група от предприятия (ГАРДЕНИЯ) под общ контрол възнамерява да учреди ново дружество (дъщерно на дружеството - майка), кое...

Ред за подаване на декларация обр. 6 и декларациата по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице, което полага личен труд - как се попълва декларация обр. 6 - чрез БУЛСТАТ на дружеството или чрез ЕГН? Разликата между ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2017 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Държавен вестник в бр. 6 от 2017 г.

ДВ, бр. 17 от 21.2.2017 г. Министерски съвет Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпом...

Осигурителен календар за април 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 22 март 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...