Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.
Писма и указания

№ 3-156 от 23.01.2017 г. Относно: Извеждане на електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) от експлоатация при починал управител на търговски дружества, извършващи таксиметрова дейност

В запитването е посочено, че С. М. А. с ЕГН е управител на дружества, извършващи таксиметрови превози, е починал на ......2016г. Дружествата, на които е бил управител са: „С“ ЕООД, ЕИК, ,,Е“ ЕООД, ЕИК, „М“ ЕООД, ЕИК , „О“ ЕООД, ЕИК, „Т“ ЕООД, ЕИК, „Л“ ООД, ЕИК, „И“ ООД, ЕИК , „В“...

№ 3-163 от 23.01.2017 г. Относно: Деклариране на доход по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на дължими вноски за здравно осигуряване с декларация образец 6 на починало лице

Според изложеното в запитването, на 13.12.2016 г. е починало лицето Х. Същото е било регистрирано като ЕТ „У“. За периода 01.01.2016 г. – 13.12.2016 г. търговецът издава фактури за наем в размер на 7800 лв. (12 месеца х 650 лв.) на „ОМ“ АД. Преведената за месец декември 2016 г. с...

№ 94-2409/10.08.2016 г. Относно: зачитане на осигурителния стаж

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностни лица в Националния осигурителен институт (НОИ) въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя в съответното териториа...

№ 96-00-17 от 30.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-17/ 18.01.2017 г. Дружеството развива търговска дейност с основен продукт – бира. Осъществяват се вътреобщностни придобивания на бира от държави-членки на ЕС. Дружеството е получател, а стоката пристига в лицензиран данъчен скл...

№ 96-00-24 от 6.02.2017 г. Относно: данъчното третиране на доставки на резервни части по реда на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № от 23.01.2017 г., относно данъчното третиране на доставки на резервни части по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма регистрирана по ЗДДС закупува резервни части от Холандия. Резерв...

№ 96-00-36 от 13.02.2017 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………/30.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно представената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество притежава удостовере...

№ М-11-03-397 от 28.12.2016 г. Относно: приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-11-03-397/09.11.2016 г., са поставени следните въпроси: 1. Когато се извършва едно плащане по няколко фактури към един доставчик, възможно ли е в дневника за покупки всички платени фактури да се отразят с една обща сума, като друг д...

№ М-24-37-71 от 30.12.2016 г. Относно: датата, на която възниква основанието за възстановяване на здравноосигурителните вноски на лицата в случаите по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО

В запитване от ТД на НАП – гр. ……………….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция ОДОП - гр. ………………, с вх. № М-24-37-71/ 09.12.2016 г. по описа на ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Съществува различна практика на органите по приходите при опред...

Анотации

Корекции в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с прекратена регистрация по ЗДДС

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви може да са корекциите в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с прекратена регистрация по ЗДДС? В чл. 126 ЗДДС се съдържа ред з...

Новите правила при регистрирането на търговци

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Какви са новите правила при регистрирането на търговци? С промяна в Търговския закон (обн. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) законодателят предвиди нови правила за регистриране на търговци, както ...

Осигуряване при договорите за управление и контрол

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Бистра Коларова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво е осигуряването при договорите за управление и контрол? За разлика от трудовото правоотношение, за което в чл. 138, ал. 2 от КТ законодателят е предвидил възможност нает...

Особености при облагане на приходите, отчетени от стопански дейности в бюджетните организации

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при облагане на приходите, отчетени от стопански дейности в бюджетните организации? За облагането на приходите, отчетени от извършвани стопански дейности на бюджетни...

Пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как е уредено пропорционалното приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти? Правото на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти, е уредено с чл. ...

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: В какъв размер трябва да е обезщетението, като се има предвид, че заедно с платените 5 месеца стаж служителят набира Юг. и 3 месеца стаж при същия работодател? Обезщетението по чл. 222, ал. ...

Специфичната правосубектност на физическите лица- ЕТ е причина разходите за ползването на фирмени активи за личните им нужди да правят изключение от общия нормативен ред

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: С разпоредбите на ЗИД ЗКПО, обн. ДВ, 75, бр. 27.09.2016 г. бяха въведени нови данъчни норми за облагане на разходите, свързани с ползването на фирмени активи за лични нужди на собствениците...

Счетоводно отчитане на кредитно известие

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на кредитно известие? Въпросът следва да се разглежда като корекция в две насоки: - която се извършва в същия отчетен период, в който е издадена фактурата; - ...

Счетоводно отчитане при изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието? 1. Съгласно решението за разпределение на дивиденти в натура (активи), за определе...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2017 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 8 от 2017 г.

ДВ, бр. 26 от 28.3.2017 г. Конституционен съд Решение № 4 от 16 март 2017 г. по конституционно дело № 16 от 2016 г. Министерски съвет Постановление № 54 от 23 март 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство Постановлени...

Осигурителен календар за май 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 25 април 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...