Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.
Писма и указания

№ 3-156 от 23.01.2017 г. Относно: Извеждане на електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) от експлоатация при починал управител на търговски дружества, извършващи таксиметрова дейност

В запитването е посочено, че С. М. А. с ЕГН е управител на дружества, извършващи таксиметрови превози, е починал на ......2016г. Дружествата, на които е бил управител са: „С“ ЕООД, ЕИК, ,,Е“ ЕООД, ЕИК, „М“ ЕООД, ЕИК , „О“ ЕООД, ЕИК, „Т“ ЕООД, ЕИК, „Л...

№ 3-163 от 23.01.2017 г. Относно: Деклариране на доход по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на дължими вноски за здравно осигуряване с декларация образец 6 на починало лице

Според изложеното в запитването, на 13.12.2016 г. е починало лицето Х. Същото е било регистрирано като ЕТ „У“. За периода 01.01.2016 г. – 13.12.2016 г. търговецът издава фактури за наем в размер на 7800 лв. (12 месеца х 650 лв.) на „ОМ“ АД. Преведена...

№ 94-2409/10.08.2016 г. Относно: зачитане на осигурителния стаж

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностни лица в Националния осигурителен институт (НОИ) въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето пре...

№ 96-00-17 от 30.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-17/ 18.01.2017 г. Дружеството развива търговска дейност с основен продукт – бира. Осъществяват се вътреобщностни придобивания на бира от държави-членки на ЕС. Дружеството е получател, а стоката при...

№ 96-00-24 от 6.02.2017 г. Относно: данъчното третиране на доставки на резервни части по реда на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № от 23.01.2017 г., относно данъчното третиране на доставки на резервни части по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма регистрирана по ЗДДС закупува резе...

№ 96-00-36 от 13.02.2017 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………/30.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно представената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас ...

№ М-11-03-397 от 28.12.2016 г. Относно: приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-11-03-397/09.11.2016 г., са поставени следните въпроси: 1. Когато се извършва едно плащане по няколко фактури към един доставчик, възможно ли е в дневника за покупки всички платени фактури да се отразят...

№ М-24-37-71 от 30.12.2016 г. Относно: датата, на която възниква основанието за възстановяване на здравноосигурителните вноски на лицата в случаите по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО

В запитване от ТД на НАП – гр. ……………….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция ОДОП - гр. ………………, с вх. № М-24-37-71/ 09.12.2016 г. по описа на ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Съществува различна практика на о...

Анотации

Корекции в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с прекратена регистрация по ЗДДС

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви може да са корекциите в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с прекратена регистрация по ЗДДС? В...

Новите правила при регистрирането на търговци

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Какви са новите правила при регистрирането на търговци? С промяна в Търговския закон (обн. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) законодателят предвиди нови правила за ре...

Осигуряване при договорите за управление и контрол

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Бистра Коларова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво е осигуряването при договорите за управление и контрол? За разлика от трудовото правоотношение, за което в чл. 138, ал. 2 от КТ законодател...

Особености при облагане на приходите, отчетени от стопански дейности в бюджетните организации

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при облагане на приходите, отчетени от стопански дейности в бюджетните организации? За облагането на приходите, отчетени от извършвани ...

Пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как е уредено пропорционалното приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти? Правото на данъчен кредит при придобиване или изграждане на нед...

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: В какъв размер трябва да е обезщетението, като се има предвид, че заедно с платените 5 месеца стаж служителят набира Юг. и 3 месеца стаж при същия работодател? ...

Специфичната правосубектност на физическите лица- ЕТ е причина разходите за ползването на фирмени активи за личните им нужди да правят изключение от общия нормативен ред

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: С разпоредбите на ЗИД ЗКПО, обн. ДВ, 75, бр. 27.09.2016 г. бяха въведени нови данъчни норми за облагане на разходите, свързани с ползването на фирмени активи з...

Счетоводно отчитане на кредитно известие

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на кредитно известие? Въпросът следва да се разглежда като корекция в две насоки: - която се извършва в същия отчетен период, в ...

Счетоводно отчитане при изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието? 1. Съгласно решението за разпределение на дивиденти ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2017 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2017 г.

ДВ, бр. 26 от 28.3.2017 г. Конституционен съд Решение № 4 от 16 март 2017 г. по конституционно дело № 16 от 2016 г. Министерски съвет Постановление № 54 от 23 март 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и св...

Осигурителен календар за май 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 25 април 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...