Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.
Писма и указания

№ 3-156 от 23.01.2017 г. Относно: Извеждане на електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) от експлоатация при починал управител на търговски дружества, извършващи таксиметрова дейност

В запитването е посочено, че С. М. А. с ЕГН е управител на дружества, извършващи таксиметрови превози, е починал на ......2016г. Дружествата, на които е бил управител са: „С“ ЕООД, ЕИК, ,,Е“ ЕООД, ЕИК, „М“ ЕООД, ЕИК , „О“ ЕООД, ЕИК, „Т“ ЕООД, ЕИК, „Л...

№ 3-163 от 23.01.2017 г. Относно: Деклариране на доход по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на дължими вноски за здравно осигуряване с декларация образец 6 на починало лице

Според изложеното в запитването, на 13.12.2016 г. е починало лицето Х. Същото е било регистрирано като ЕТ „У“. За периода 01.01.2016 г. – 13.12.2016 г. търговецът издава фактури за наем в размер на 7800 лв. (12 месеца х 650 лв.) на „ОМ“ АД. Преведена...

№ 94-2409/10.08.2016 г. Относно: зачитане на осигурителния стаж

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностни лица в Националния осигурителен институт (НОИ) въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето пре...

№ 96-00-17 от 30.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-17/ 18.01.2017 г. Дружеството развива търговска дейност с основен продукт – бира. Осъществяват се вътреобщностни придобивания на бира от държави-членки на ЕС. Дружеството е получател, а стоката при...

№ 96-00-24 от 6.02.2017 г. Относно: данъчното третиране на доставки на резервни части по реда на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № от 23.01.2017 г., относно данъчното третиране на доставки на резервни части по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма регистрирана по ЗДДС закупува резе...

№ 96-00-36 от 13.02.2017 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………/30.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно представената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас ...

№ М-11-03-397 от 28.12.2016 г. Относно: приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-11-03-397/09.11.2016 г., са поставени следните въпроси: 1. Когато се извършва едно плащане по няколко фактури към един доставчик, възможно ли е в дневника за покупки всички платени фактури да се отразят...

№ М-24-37-71 от 30.12.2016 г. Относно: датата, на която възниква основанието за възстановяване на здравноосигурителните вноски на лицата в случаите по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО

В запитване от ТД на НАП – гр. ……………….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция ОДОП - гр. ………………, с вх. № М-24-37-71/ 09.12.2016 г. по описа на ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Съществува различна практика на о...

Анотации

Корекции в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с прекратена регистрация по ЗДДС

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви може да са корекциите в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с прекратена регистрация по ЗДДС? В...

Новите правила при регистрирането на търговци

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Какви са новите правила при регистрирането на търговци? С промяна в Търговския закон (обн. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) законодателят предвиди нови правила за ре...

Осигуряване при договорите за управление и контрол

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Бистра Коларова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво е осигуряването при договорите за управление и контрол? За разлика от трудовото правоотношение, за което в чл. 138, ал. 2 от КТ законодател...

Особености при облагане на приходите, отчетени от стопански дейности в бюджетните организации

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при облагане на приходите, отчетени от стопански дейности в бюджетните организации? За облагането на приходите, отчетени от извършвани ...

Пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как е уредено пропорционалното приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти? Правото на данъчен кредит при придобиване или изграждане на нед...

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: В какъв размер трябва да е обезщетението, като се има предвид, че заедно с платените 5 месеца стаж служителят набира Юг. и 3 месеца стаж при същия работодател? ...

Специфичната правосубектност на физическите лица- ЕТ е причина разходите за ползването на фирмени активи за личните им нужди да правят изключение от общия нормативен ред

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: С разпоредбите на ЗИД ЗКПО, обн. ДВ, 75, бр. 27.09.2016 г. бяха въведени нови данъчни норми за облагане на разходите, свързани с ползването на фирмени активи з...

Счетоводно отчитане на кредитно известие

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на кредитно известие? Въпросът следва да се разглежда като корекция в две насоки: - която се извършва в същия отчетен период, в ...

Счетоводно отчитане при изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието? 1. Съгласно решението за разпределение на дивиденти ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2017 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2017 г.

ДВ, бр. 26 от 28.3.2017 г. Конституционен съд Решение № 4 от 16 март 2017 г. по конституционно дело № 16 от 2016 г. Министерски съвет Постановление № 54 от 23 март 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и св...

Осигурителен календар за май 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 25 април 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...