Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 18/2017 г.

ДВ, бр. 33 от 25.4.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 76 от 18 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни р...

Министерски съвет бр. 18/2017 г.

Правителството одобри проект на Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” и Инспекцията по труда на Норвегия. Документът е израз на задълбочаването и разширяването на двустранните отношения с Норвегия в областта на контрола по спазван...

Промени в майчинството от 1 юни 2017 г.

В “Държавен вестник”, брой 30 от 11.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. Изменен...

Въпроси и отговори

Възнаграждение за отпуск при кръводаряване

Дължи ли се възнаграждение за дните, в които служител е бил в отпуск поради кръводаряване? Трябва ли предварително работникът и работодателят да договорят размера на това възнаграждение? Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при кръводаряване - ...

Данък при източника и ДДС за доставки на услуги, предоставени от ЮЛ, установено в държава членка

Местно, регистрирано по ЗДДС дружество получава фактура от  немско юридическо лице (ЮЛ), в която е фактурирана доставката на услуга за оценка и обследване фундаментите на ветрогенератор за производство на  ел. енергия на територията на България и командировъчни разходи на лицат...

Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете, настанено в частна детска градина

Работничка е в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за гледане на дете на възраст 2 години и 6 месеца. Иска да го запише в частна детска градина на половин ден. Длъжна ли е да уведоми работодателя и да прекрати ползването на неплатения отпуск? Условие за ползването на отпуска по чл...

Отчитане на отпуск при сумирано отчитане на работното време

При сумирано работно време служител работи на половин щатна бройка, или на половината от календарното работно време. Същият излиза в платен годишен отпуск. По колко часа трябва да му се запишат за дните на отпуска в работния график за месеца? Платените годишни отпуски се договар...

Попълване на производствена характеристика

Kакви са особеностите при попълването на  производствена характеристика на земеделски стопанин, необходима за явяване пред ТЕЛК? На първо място следва да се отбележи, че няма нормативно установено изискване земеделските стопани да представят производствена характеристика пред ТЕ...

Признаването на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

Фактури на клиенти от 2011 г. през 2016 г. са отписани вземания. Фирмата доставчик изпраща на клиента уведомително писмо, с което го приканва да погаси задълженията си. В отговор те потвърждават, че ще ги погасят, като не упоменават конкретен срок. В тази случай задължени ли сме ...

Проверка от работодателя за употреба на алкохол

Има ли право работодателят да извършва в предприятието проверки за употреба на алкохол или наркотици без писменото съгласие на работника или служителя? В съответствие с чл. 199, ал. 1 от КТ работодателят или непосредственият ръководител има право да отстрани от работа работник и...

Счетоводна грешка

През 2015 г. е била извършена продажба на стока, но счетоводителят не е изписал стоката. Сметка 304 стои като салдо в оборотната ведомост. Как трябва да се процедира в този случай, каква счетоводна статия трябва да се вземе и следователно къде в ГДД по ЗКПО да се отрази сумата за...

Счетоводно отчитане и документално оформяне на сделка между три фирми

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, има сключен договор за дистрибуция с фирма “Б”, като в договора фирма “А” се явява производител (продавач), а фирма “Б” е купувач (дистрибутор на стоките на фирма “А”). Фирма “В” -  търговец на едро  и клиент  на фирма “Б”,  поради ...

В пресата за вас

Как се осчетоводяват средства за въвеждане на сертификационна система за управление

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Фирма сключва договор за осъществяване на процес на оценка и сертифициране на система за управление съобразно изискванията на стандарта IS014000:2004. Съгласно този договор процесът на оцен...

Оценка на стоково-материални запаси по доставна стойност

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” , коментира оценката на стоково-материални запаси по доставна стойност. Доставната стойност включва сумата на всички разходи по закупуването, преработването и доставянето на материалния запас до сегашното им местоположение и съст...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато не може да изпълнява работата си поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Стойна Сербезова, юрист, разглежда прекратяването на трудовия договор от работника по чл. 327 от Кодекса на труда. По чл. 326 КТ работникът или служителят, когато пожелае, може да прекъсне, образно казано, правната връзка с работодателя си...

Разпределение на променливите общопроизводствени разходи

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира разпределение на променливите общопроизводствени разходи. Променливите общопроизводствени разходи се разпределят за всеки произведен продукт на базата на реалното използване на производствените мощн...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

От 1 май 2017 г. се променят условията за приемане на данни в Електронния регистър на болничните листове

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява задължените лица, които представят данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО), че от 1 май 2017 г. влизат в сила промен...

Справочна информация бр. 18/2017

Централни валутни курсове за периода 28.04 - 04.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...