Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 18/2017 г.

ДВ, бр. 33 от 25.4.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 76 от 18 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за ...

Министерски съвет бр. 18/2017 г.

Правителството одобри проект на Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” и Инспекцията по труда на Норвегия. Документът е израз на задълбочаването и разширяването на двустранните отношения с Норвегия в о...

Промени в майчинството от 1 юни 2017 г.

В “Държавен вестник”, брой 30 от 11.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министе...

Въпроси и отговори

Възнаграждение за отпуск при кръводаряване

Дължи ли се възнаграждение за дните, в които служител е бил в отпуск поради кръводаряване? Трябва ли предварително работникът и работодателят да договорят размера на това възнаграждение? Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или ...

Данък при източника и ДДС за доставки на услуги, предоставени от ЮЛ, установено в държава членка

Местно, регистрирано по ЗДДС дружество получава фактура от  немско юридическо лице (ЮЛ), в която е фактурирана доставката на услуга за оценка и обследване фундаментите на ветрогенератор за производство на  ел. енергия на територията на България и к...

Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете, настанено в частна детска градина

Работничка е в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за гледане на дете на възраст 2 години и 6 месеца. Иска да го запише в частна детска градина на половин ден. Длъжна ли е да уведоми работодателя и да прекрати ползването на неплатения отпуск? Условие ...

Отчитане на отпуск при сумирано отчитане на работното време

При сумирано работно време служител работи на половин щатна бройка, или на половината от календарното работно време. Същият излиза в платен годишен отпуск. По колко часа трябва да му се запишат за дните на отпуска в работния график за месеца? Платен...

Попълване на производствена характеристика

Kакви са особеностите при попълването на  производствена характеристика на земеделски стопанин, необходима за явяване пред ТЕЛК? На първо място следва да се отбележи, че няма нормативно установено изискване земеделските стопани да представят произво...

Признаването на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

Фактури на клиенти от 2011 г. през 2016 г. са отписани вземания. Фирмата доставчик изпраща на клиента уведомително писмо, с което го приканва да погаси задълженията си. В отговор те потвърждават, че ще ги погасят, като не упоменават конкретен срок. В...

Проверка от работодателя за употреба на алкохол

Има ли право работодателят да извършва в предприятието проверки за употреба на алкохол или наркотици без писменото съгласие на работника или служителя? В съответствие с чл. 199, ал. 1 от КТ работодателят или непосредственият ръководител има право да...

Счетоводна грешка

През 2015 г. е била извършена продажба на стока, но счетоводителят не е изписал стоката. Сметка 304 стои като салдо в оборотната ведомост. Как трябва да се процедира в този случай, каква счетоводна статия трябва да се вземе и следователно къде в ГДД ...

Счетоводно отчитане и документално оформяне на сделка между три фирми

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, има сключен договор за дистрибуция с фирма “Б”, като в договора фирма “А” се явява производител (продавач), а фирма “Б” е купувач (дистрибутор на стоките на фирма “А”). Фирма “В” -  търговец на едро  и ...

В пресата за вас

Как се осчетоводяват средства за въвеждане на сертификационна система за управление

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Фирма сключва договор за осъществяване на процес на оценка и сертифициране на система за управление съобразно изискванията на стандарта IS014000:2004. Съгласно...

Оценка на стоково-материални запаси по доставна стойност

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” , коментира оценката на стоково-материални запаси по доставна стойност. Доставната стойност включва сумата на всички разходи по закупуването, преработването и доставянето на материалния запас до сега...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато не може да изпълнява работата си поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Стойна Сербезова, юрист, разглежда прекратяването на трудовия договор от работника по чл. 327 от Кодекса на труда. По чл. 326 КТ работникът или служителят, когато пожелае, може да прекъсне, образно казано, пра...

Разпределение на променливите общопроизводствени разходи

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира разпределение на променливите общопроизводствени разходи. Променливите общопроизводствени разходи се разпределят за всеки произведен продукт на базата на реалното изпол...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

От 1 май 2017 г. се променят условията за приемане на данни в Електронния регистър на болничните листове

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява задължените лица, които представят данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО), че от 1 ма...

Справочна информация бр. 18/2017

Централни валутни курсове за периода 28.04 - 04.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...