Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 22, 5 - 11 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 5 - 11 юни 2017 г.
Законодателство

Данъчна основа при доставки по реда на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

Регистрирано по ЗДДС еднолично дружество прехвърля безвъзмездно на собственика си автоматичен уред, при придобиването на който е ползван пълен данъчен кредит. Уредът е закупен за 10 800 лв. и е ползван в икономическата дейност на дружеството в продължение на три години. Следва ли...

Държавен вестник бр. 22/2017 г.

ДВ, бр. 42 от 26.5.2017 г. Президентът на републиката подписа Указ № 126 за назначаване на Веселин Благоев Делчев - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бени...

Министерски съвет бр. 22/2017 г.

Правителството отмени приетата през 2015 г. Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл...

Въпроси и отговори

ГФО на микропредприятие

Фирмата ни е “микропредприятие”. Прочетох в някои сайтове, че за обявяване на ГФО в Търговския регистър за 2016 г. е достатъчно да приложа само баланс към Заявление Г2. Вярно ли е и какво е основанието? В чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството е посочено, че годишният финансо...

Дежурство и разположение на работодателя

Всички работници и служители ли могат да дават дежурство и да са на разположение, или има нормативни ограничения за някои от тях? Разпоредбата на чл. 139, ал. 5 от КТ предвижда, че за някои категории работници и служители поради особения характер на работата им може да бъде уста...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 22/2017 г.

Дело C-229/15, решение от 16 юни 2016 страни: Minister Finansów срещу Jan Mateusiak Предмет на спора е облагане с ДДС на стоки след прекратяване на регистрацията по ДДС. В своето решение Съдът на ЕС приема, член 18, буква в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември ...

Коригиране на ползван данъчен кредит

Имам дълготраен актив - влекач, който е бракуван поради повреда на двигателя. Купен е 2013 г. за 5000 лв. Ползван данъчен кредит 1000 лв. Начислените амортизации до 20.01.2017 (датата на брак) са 3958,32 лв. Четох чл. 73 и 79 от ЗДДС, но нещо се обърках. Kак да изчисля ДДС, с к...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор

При отправено писмено предизвестие от работника към работодателя съгласно чл. 326, ал. 1 от КТ, без да бъде отработено същото съгласно чл. 335, ал. 2 от КТ, как да бъде удържана сумата за неотработеното време от работодателя? В съответствие с чл. 326, ал. 1 от КТ работникът или ...

Подписване на документи по време на ползване на платен годишен отпуск

Може ли служител, който е в годишен платен отпуск, да подписва документи във фирмата, както и допълнителни споразумения към трудовия си договор? През времето на ползване на платен годишен отпуск по трудовото правоотношение не се полага труд, но то продължава да съществува, макар...

Прекратяване на трудовото правоотношение поради престой

Освободили сме работник, който преди това е бил в престой за 20 работни дни. Единствено този работник е бил в престой. По време на престоя същият не е извършвал никаква работа и му е заплащано възнаграждение. Заради липса на предизвестие му е изплатено обезщетение. Има ли основан...

Управител на клон като работодател на работниците

Може ли управител на един от клоновете на търговско дружество да сключва трудовите договори с работниците, които ще работят в същия клон? Отговорът зависи от пълномощията на управителя на клон. По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ “работодател” е всяко физи...

В пресата за вас

Отчитане на правителствени дарения, свързани с краткотрайни неамортизируеми активи

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на правителствени дарения, свързани с краткотрайни неамортизируеми активи. Пример: “Персей” АД получава финансиране от държавен орган за подпомагане при закупуване на 20 000 ме...

Промени в КСО, свързани с пенсиите

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. Новата разпоредба на чл. 33, ал. 5, т. 13 КСО предвижда, че НОИ уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за п...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 22/2017

Централни валутни курсове за периода 26.05 - 01.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...