Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 22, 5 - 11 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 5 - 11 юни 2017 г.
Законодателство

Данъчна основа при доставки по реда на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

Регистрирано по ЗДДС еднолично дружество прехвърля безвъзмездно на собственика си автоматичен уред, при придобиването на който е ползван пълен данъчен кредит. Уредът е закупен за 10 800 лв. и е ползван в икономическата дейност на дружеството в продъл...

Държавен вестник бр. 22/2017 г.

ДВ, бр. 42 от 26.5.2017 г. Президентът на републиката подписа Указ № 126 за назначаване на Веселин Благоев Делчев - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Репуб...

Министерски съвет бр. 22/2017 г.

Правителството отмени приетата през 2015 г. Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за соци...

Въпроси и отговори

ГФО на микропредприятие

Фирмата ни е “микропредприятие”. Прочетох в някои сайтове, че за обявяване на ГФО в Търговския регистър за 2016 г. е достатъчно да приложа само баланс към Заявление Г2. Вярно ли е и какво е основанието? В чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството е ...

Дежурство и разположение на работодателя

Всички работници и служители ли могат да дават дежурство и да са на разположение, или има нормативни ограничения за някои от тях? Разпоредбата на чл. 139, ал. 5 от КТ предвижда, че за някои категории работници и служители поради особения характер на...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 22/2017 г.

Дело C-229/15, решение от 16 юни 2016 страни: Minister Finansów срещу Jan Mateusiak Предмет на спора е облагане с ДДС на стоки след прекратяване на регистрацията по ДДС. В своето решение Съдът на ЕС приема, член 18, буква в) от Директива 2006/1...

Коригиране на ползван данъчен кредит

Имам дълготраен актив - влекач, който е бракуван поради повреда на двигателя. Купен е 2013 г. за 5000 лв. Ползван данъчен кредит 1000 лв. Начислените амортизации до 20.01.2017 (датата на брак) са 3958,32 лв. Четох чл. 73 и 79 от ЗДДС, но нещо се об...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор

При отправено писмено предизвестие от работника към работодателя съгласно чл. 326, ал. 1 от КТ, без да бъде отработено същото съгласно чл. 335, ал. 2 от КТ, как да бъде удържана сумата за неотработеното време от работодателя? В съответствие с чл. 32...

Подписване на документи по време на ползване на платен годишен отпуск

Може ли служител, който е в годишен платен отпуск, да подписва документи във фирмата, както и допълнителни споразумения към трудовия си договор? През времето на ползване на платен годишен отпуск по трудовото правоотношение не се полага труд, но то п...

Прекратяване на трудовото правоотношение поради престой

Освободили сме работник, който преди това е бил в престой за 20 работни дни. Единствено този работник е бил в престой. По време на престоя същият не е извършвал никаква работа и му е заплащано възнаграждение. Заради липса на предизвестие му е изплате...

Управител на клон като работодател на работниците

Може ли управител на един от клоновете на търговско дружество да сключва трудовите договори с работниците, които ще работят в същия клон? Отговорът зависи от пълномощията на управителя на клон. По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на...

В пресата за вас

Отчитане на правителствени дарения, свързани с краткотрайни неамортизируеми активи

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на правителствени дарения, свързани с краткотрайни неамортизируеми активи. Пример: “Персей” АД получава финансиране от държавен орган за подпомага...

Промени в КСО, свързани с пенсиите

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. Новата разпоредба на чл. 33, ал. 5, т. 13 КСО предвижда, че НОИ уведомява лицата не по-късно от 6 месеца пр...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 22/2017

Централни валутни курсове за периода 26.05 - 01.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...