Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 23/2017 г.

ДВ, бр. 45 от 6.6.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България...

Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура

Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно издадените фактури следва да се анулират и на тяхно място да се издадат нови с данни, отговарящи на данните на съответната доставка, на коректния ред за нейното облагане и размера на данъчната й основа. На осн...

Министерски съвет бр. 23/2017 г.

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Предвижда се процедурата за регистрация на сезонни работници от държави извън ЕС за период до 90 дни да се облекчи. Ще се улесни и процедурат...

Въпроси и отговори

Въвеждане на намалено работно време

Каква е разликата между намалено и непълно работно време? Как се въвежда намалено работно време? В нормативната уредба е установена съществена разлика между намалено и непълно работно време. Непълно е работното време, чиято продължителност е част от...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 23/2017 г.

Дело C-332/15, решение от 28 юли 2016 страни: в наказателното производство срещу Giuseppe Astone Предмет на спора е правото на приспадане на данъчен кредит, когато има измама. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Членове 167, 168 и 178, член ...

Облагане на доход на чуждестранно лице, гражданин на Украйна

Българско търговско дружество сключва граждански договор за извършване на услуга с физическо лице, гражданин на Украйна. Същият е регистриран в гр. Харков като самоосигуряващо се лице. Как следва да се обложи и декларира изплатеният доход от страна н...

Продължителност на работното време по трудови договори за допълнителен труд

Има ли ограничение на работното време по трудов договор за допълнителен труд, ако основният договор е за 8 часа? В съответствие с чл. 113, ал. 1 от КТ максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с пр...

Разпределяне на дивидент

Желая да усвоявам средства под формата на дивиденти. Какви са правилата, сроковете и нужните декларации за това? Вземането на решение за разпределяне на дивидент е от компетенциите на общото събрание (на съдружниците или акционерите) на търговското ...

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж и осигурителен стаж при намалено и при непълно работно време? Намаленото работно време по смисъла на чл. 137 от КТ е законоустановено като нормално (пълно) работно време на 6 или 7 часа в зависимост от...

В пресата за вас

Отчет за финансовото състояние

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчет за финансовото състояние. Според МСС 1 активите и пасивите трябва да бъдат класифицирани и представени в отчета за финансовото състояние, като се използва един...

Правото на обезщетение може да се запази частично при неползване или прекъсване на отпуска за бременност и раждане

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда казуса: “Работя по трудов договор и през август тази година ми предстои да изляза в отпуск поради бременност и раждане. На какво обезщетение имам право и в какъв размер?” В ...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 23/2017

Централни валутни курсове за периода 02.06 - 08.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...