начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 23/2017 г.

ДВ, бр. 45 от 6.6.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България...

Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура

Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно издадените фактури следва да се анулират и на тяхно място да се издадат нови с данни, отговарящи на данните на съответната доставка, на коректния ред за нейното облагане и размера на данъчната й основа. На осн...

Министерски съвет бр. 23/2017 г.

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Предвижда се процедурата за регистрация на сезонни работници от държави извън ЕС за период до 90 дни да се облекчи. Ще се улесни и процедурат...

Въпроси и отговори

Въвеждане на намалено работно време

Каква е разликата между намалено и непълно работно време? Как се въвежда намалено работно време? В нормативната уредба е установена съществена разлика между намалено и непълно работно време. Непълно е работното време, чиято продължителност е част от...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 23/2017 г.

Дело C-332/15, решение от 28 юли 2016 страни: в наказателното производство срещу Giuseppe Astone Предмет на спора е правото на приспадане на данъчен кредит, когато има измама. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Членове 167, 168 и 178, член ...

Облагане на доход на чуждестранно лице, гражданин на Украйна

Българско търговско дружество сключва граждански договор за извършване на услуга с физическо лице, гражданин на Украйна. Същият е регистриран в гр. Харков като самоосигуряващо се лице. Как следва да се обложи и декларира изплатеният доход от страна н...

Продължителност на работното време по трудови договори за допълнителен труд

Има ли ограничение на работното време по трудов договор за допълнителен труд, ако основният договор е за 8 часа? В съответствие с чл. 113, ал. 1 от КТ максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с пр...

Разпределяне на дивидент

Желая да усвоявам средства под формата на дивиденти. Какви са правилата, сроковете и нужните декларации за това? Вземането на решение за разпределяне на дивидент е от компетенциите на общото събрание (на съдружниците или акционерите) на търговското ...

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж и осигурителен стаж при намалено и при непълно работно време? Намаленото работно време по смисъла на чл. 137 от КТ е законоустановено като нормално (пълно) работно време на 6 или 7 часа в зависимост от...

В пресата за вас

Отчет за финансовото състояние

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчет за финансовото състояние. Според МСС 1 активите и пасивите трябва да бъдат класифицирани и представени в отчета за финансовото състояние, като се използва един...

Правото на обезщетение може да се запази частично при неползване или прекъсване на отпуска за бременност и раждане

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда казуса: “Работя по трудов договор и през август тази година ми предстои да изляза в отпуск поради бременност и раждане. На какво обезщетение имам право и в какъв размер?” В ...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 23/2017

Централни валутни курсове за периода 02.06 - 08.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...