Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
Законодателство

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции...

Министерски съвет бр. 33/2017 г.

Правителството прие Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. С наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на...

Народно събрание бр.33/2017 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. Предвижда се размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице да се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година...

Въпроси и отговори

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормирано работно време

Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време за периода, в който служителка ползва отпуск за временна неработоспособност за задържане на плода преди раждането и след това - отпуск за бременност и раждане? Н...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑624/15, решение от 18 май 2017 страни: „Litdana“ UAB срещу Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, в присъствието на: Klaip...

Отчитане на разходи по подобрение на наета сграда

В началото на 2016 г. дружество “ААА” ЕООД сключва договор с ТП Държавно горско стопанство за наем на сграда, собственост на горското стопанство. Наемът е за срок от 10 г. В договора е уговорено, че всички ремонти и подобрения са за сметка на наемате...

Паричното обезщетение поради бременност и раждане

Бременна служителка е назначена по трудов договор. Тя е и самоосигуряващо се лице за всички рискове в собствено ЕООД, където няма назначени лица по трудов договор. Въпросите ми са следните: 1. Ако промени вида на осигуряването си в собственото си Е...

Поредност при ползването на отпуските

Имам 10 дни платен отпуск от миналата 2016 г. Тази година имам право на нов отпуск в пълен размер. Кои дни от отпуската е законно да ползвам първи? В закона няма изрично предвидено задължение за работника или служителя да започне ползването на неизп...

Размер на платения годишен отпуск на учител с намалена работоспособност

Учител има 58 работни дни годишен отпуск - 48 по закон и 10 по КТД. Ще му се увеличи ли размерът на отпуска, след като с експертно решение му е определен 78% ТЕЛК? В съответствие с чл. 155, ал. 4 от КТ платеният годишен отпуск е не по-малко от 20 ра...

Трудов договор, сключен за определен срок

Пенсионерка съм от няколко месеца. На 12.06.2017 г. поради липса на кандидат-непенсионер бях назначена на вакантната длъжност - учител по български език и литература със срочен трудов договор - на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Въпреки че чл. 72 К...

В пресата за вас

Обезценка на инвестиции в асоциирани предприятия

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на инвестиции в асоциирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия при прилагане на метода на собствения капитал в консолидирания финансов о...

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Къ...

Регистриране с фискално устройство на парични постъпления от такси, дарения и спонсорство

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Сдружение, регистрирано като лице по ЗЮЛНЦ в обществена полза, организира международно спортно събитие - за първи път през 2016 г., и предстои провеждане за в...

Сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Как се заплаща извънредният труд (часовете, които надхвърлят нормата работно време/часове за периода) при сумирано изчисляване на работното време за период от 2 месеца при работно в...

Съставяне на финансов отчет на дъщерни предприятия

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример съставянето на финансов отчет на дъщерни предприятия. Пример: Компания майка има няколко дъщерни дружества. Нейният финансов отчет се съставя от физическо ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Справочна информация бр. 33/2017

Централни валутни курсове за периода 07.09 - 12.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...