Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
Законодателство

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции на отчетени в данъчни регистр...

Министерски съвет бр. 33/2017 г.

Правителството прие Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. С наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на парникови газове през целия ж...

Народно събрание бр.33/2017 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. Предвижда се размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице да се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката се разпредел...

Въпроси и отговори

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормирано работно време

Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време за периода, в който служителка ползва отпуск за временна неработоспособност за задържане на плода преди раждането и след това - отпуск за бременност и раждане? Ненормиран работен ден се устан...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑624/15, решение от 18 май 2017 страни: „Litdana“ UAB срещу Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, в присъствието на: Klaipėdos apskrities valstybin...

Отчитане на разходи по подобрение на наета сграда

В началото на 2016 г. дружество “ААА” ЕООД сключва договор с ТП Държавно горско стопанство за наем на сграда, собственост на горското стопанство. Наемът е за срок от 10 г. В договора е уговорено, че всички ремонти и подобрения са за сметка на наемателя. В средата на 2016 г. наема...

Паричното обезщетение поради бременност и раждане

Бременна служителка е назначена по трудов договор. Тя е и самоосигуряващо се лице за всички рискове в собствено ЕООД, където няма назначени лица по трудов договор. Въпросите ми са следните: 1. Ако промени вида на осигуряването си в собственото си ЕООД и спре да се осигурява за...

Поредност при ползването на отпуските

Имам 10 дни платен отпуск от миналата 2016 г. Тази година имам право на нов отпуск в пълен размер. Кои дни от отпуската е законно да ползвам първи? В закона няма изрично предвидено задължение за работника или служителя да започне ползването на неизползваните и натрупани дни плат...

Размер на платения годишен отпуск на учител с намалена работоспособност

Учител има 58 работни дни годишен отпуск - 48 по закон и 10 по КТД. Ще му се увеличи ли размерът на отпуска, след като с експертно решение му е определен 78% ТЕЛК? В съответствие с чл. 155, ал. 4 от КТ платеният годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. За някои категории ...

Трудов договор, сключен за определен срок

Пенсионерка съм от няколко месеца. На 12.06.2017 г. поради липса на кандидат-непенсионер бях назначена на вакантната длъжност - учител по български език и литература със срочен трудов договор - на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Въпреки че чл. 72 КТ е отменен, в трудовия ми дог...

В пресата за вас

Обезценка на инвестиции в асоциирани предприятия

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на инвестиции в асоциирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия при прилагане на метода на собствения капитал в консолидирания финансов отчет подлежат на обезценка при...

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Към другите транспортни средства...

Регистриране с фискално устройство на парични постъпления от такси, дарения и спонсорство

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Сдружение, регистрирано като лице по ЗЮЛНЦ в обществена полза, организира международно спортно събитие - за първи път през 2016 г., и предстои провеждане за втори път през 2017 г. Участниц...

Сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Как се заплаща извънредният труд (часовете, които надхвърлят нормата работно време/часове за периода) при сумирано изчисляване на работното време за период от 2 месеца при работно време по трудовия договор - 8 ч...

Съставяне на финансов отчет на дъщерни предприятия

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример съставянето на финансов отчет на дъщерни предприятия. Пример: Компания майка има няколко дъщерни дружества. Нейният финансов отчет се съставя от физическо лице, отговарящо на изисквания...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Данъчната преференция е регламент...

Справочна информация бр. 33/2017

Централни валутни курсове за периода 07.09 - 12.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...