Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
Законодателство

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции...

Министерски съвет бр. 33/2017 г.

Правителството прие Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. С наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на...

Народно събрание бр.33/2017 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. Предвижда се размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице да се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година...

Въпроси и отговори

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормирано работно време

Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време за периода, в който служителка ползва отпуск за временна неработоспособност за задържане на плода преди раждането и след това - отпуск за бременност и раждане? Н...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑624/15, решение от 18 май 2017 страни: „Litdana“ UAB срещу Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, в присъствието на: Klaip...

Отчитане на разходи по подобрение на наета сграда

В началото на 2016 г. дружество “ААА” ЕООД сключва договор с ТП Държавно горско стопанство за наем на сграда, собственост на горското стопанство. Наемът е за срок от 10 г. В договора е уговорено, че всички ремонти и подобрения са за сметка на наемате...

Паричното обезщетение поради бременност и раждане

Бременна служителка е назначена по трудов договор. Тя е и самоосигуряващо се лице за всички рискове в собствено ЕООД, където няма назначени лица по трудов договор. Въпросите ми са следните: 1. Ако промени вида на осигуряването си в собственото си Е...

Поредност при ползването на отпуските

Имам 10 дни платен отпуск от миналата 2016 г. Тази година имам право на нов отпуск в пълен размер. Кои дни от отпуската е законно да ползвам първи? В закона няма изрично предвидено задължение за работника или служителя да започне ползването на неизп...

Размер на платения годишен отпуск на учител с намалена работоспособност

Учител има 58 работни дни годишен отпуск - 48 по закон и 10 по КТД. Ще му се увеличи ли размерът на отпуска, след като с експертно решение му е определен 78% ТЕЛК? В съответствие с чл. 155, ал. 4 от КТ платеният годишен отпуск е не по-малко от 20 ра...

Трудов договор, сключен за определен срок

Пенсионерка съм от няколко месеца. На 12.06.2017 г. поради липса на кандидат-непенсионер бях назначена на вакантната длъжност - учител по български език и литература със срочен трудов договор - на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Въпреки че чл. 72 К...

В пресата за вас

Обезценка на инвестиции в асоциирани предприятия

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на инвестиции в асоциирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия при прилагане на метода на собствения капитал в консолидирания финансов о...

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Къ...

Регистриране с фискално устройство на парични постъпления от такси, дарения и спонсорство

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Сдружение, регистрирано като лице по ЗЮЛНЦ в обществена полза, организира международно спортно събитие - за първи път през 2016 г., и предстои провеждане за в...

Сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Как се заплаща извънредният труд (часовете, които надхвърлят нормата работно време/часове за периода) при сумирано изчисляване на работното време за период от 2 месеца при работно в...

Съставяне на финансов отчет на дъщерни предприятия

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример съставянето на финансов отчет на дъщерни предприятия. Пример: Компания майка има няколко дъщерни дружества. Нейният финансов отчет се съставя от физическо ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Справочна информация бр. 33/2017

Централни валутни курсове за периода 07.09 - 12.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...