начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.
Законодателство

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции...

Министерски съвет бр. 33/2017 г.

Правителството прие Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. С наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на...

Народно събрание бр.33/2017 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. Предвижда се размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице да се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година...

Въпроси и отговори

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормирано работно време

Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време за периода, в който служителка ползва отпуск за временна неработоспособност за задържане на плода преди раждането и след това - отпуск за бременност и раждане? Н...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑624/15, решение от 18 май 2017 страни: „Litdana“ UAB срещу Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, в присъствието на: Klaip...

Отчитане на разходи по подобрение на наета сграда

В началото на 2016 г. дружество “ААА” ЕООД сключва договор с ТП Държавно горско стопанство за наем на сграда, собственост на горското стопанство. Наемът е за срок от 10 г. В договора е уговорено, че всички ремонти и подобрения са за сметка на наемате...

Паричното обезщетение поради бременност и раждане

Бременна служителка е назначена по трудов договор. Тя е и самоосигуряващо се лице за всички рискове в собствено ЕООД, където няма назначени лица по трудов договор. Въпросите ми са следните: 1. Ако промени вида на осигуряването си в собственото си Е...

Поредност при ползването на отпуските

Имам 10 дни платен отпуск от миналата 2016 г. Тази година имам право на нов отпуск в пълен размер. Кои дни от отпуската е законно да ползвам първи? В закона няма изрично предвидено задължение за работника или служителя да започне ползването на неизп...

Размер на платения годишен отпуск на учител с намалена работоспособност

Учител има 58 работни дни годишен отпуск - 48 по закон и 10 по КТД. Ще му се увеличи ли размерът на отпуска, след като с експертно решение му е определен 78% ТЕЛК? В съответствие с чл. 155, ал. 4 от КТ платеният годишен отпуск е не по-малко от 20 ра...

Трудов договор, сключен за определен срок

Пенсионерка съм от няколко месеца. На 12.06.2017 г. поради липса на кандидат-непенсионер бях назначена на вакантната длъжност - учител по български език и литература със срочен трудов договор - на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Въпреки че чл. 72 К...

В пресата за вас

Обезценка на инвестиции в асоциирани предприятия

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на инвестиции в асоциирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия при прилагане на метода на собствения капитал в консолидирания финансов о...

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Къ...

Регистриране с фискално устройство на парични постъпления от такси, дарения и спонсорство

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Сдружение, регистрирано като лице по ЗЮЛНЦ в обществена полза, организира международно спортно събитие - за първи път през 2016 г., и предстои провеждане за в...

Сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Как се заплаща извънредният труд (часовете, които надхвърлят нормата работно време/часове за периода) при сумирано изчисляване на работното време за период от 2 месеца при работно в...

Съставяне на финансов отчет на дъщерни предприятия

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример съставянето на финансов отчет на дъщерни предприятия. Пример: Компания майка има няколко дъщерни дружества. Нейният финансов отчет се съставя от физическо ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Справочна информация бр. 33/2017

Централни валутни курсове за периода 07.09 - 12.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...