Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 34, 25 септ. - 1 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 25 септ. - 1 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 34/2017 г.

ДВ, бр. 62 от 1.8.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. На...

Министерски съвет бр. 34/2017 г.

Правителството прие Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. С наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на...

Правоотношения, възникващи между дружества и лица, вписани като управители в акта за регистрацията им

Един често задаван въпрос относно данъчното третиране на разходите за пътуване и престой на управители на дружествата е този, свързан с тълкуването на условията, при които тези разходи се признават за данъчни цели. В тази връзка заслужава особено вни...

Въпроси и отговори

Данъци и осигуровки при предоставяне на услуги

Фирма, регистрирана по ДДС, използва услугите на английски гражданин в дейността на фирмата в Италия, за което ще трябва да му изплати хонорар. Какви данъци и осигуровки се дължат? От поставения въпрос не става ясно тези услуги под каква форма ще се...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 34/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑633/15, решение от 13 юли 2017 страни: London Borough of Ealing срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е облагането с данък върху добавената стойност ...

Едностранно отнемане правото на допълнителен платен годишен отпуск от работодателя

Има ли работодателят право чрез изменение на правилника за вътрешния трудов ред да отнеме правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни условия на труд, което е договорено по трудовия договор? Правото на допълнителен платен годи...

Място на изпълнение на дейност

Ново българско дружество със собственик украинец, който е с лична карта за постоянно пребиваване, има предложение да закупи скрап от Украйна и да внесе в Турция, без да влиза на територията на България. Българската фирма ще трябва ли да се регистрира...

Обезщетение за оставане без работа (чл. 222, ал. 1 КТ) в случай на временна неработоспособност

Моля за вашия отговор на следния казус, който възникна в нашата фирма при изпълнение на процедура по съкращение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, а именно: На наш служител е връчено предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ на 28.03.2017 ...

Отпуск във връзка с процедура ин витро

Предстои ми ин витро процедура в Турция. Имам ли за нея право на отпуск по реда на чл. 157, ал. 2 от КТ? Разпоредбата на чл. 157, ал. 2 от КТ задължава работодателя да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и слу...

Ползване на учебен отпуск по чл. 169 от КТ

Ако работник или служител, който учи във висше учебно заведение, не е заявил писмено в 7-дневен срок, че ще ползва ученически отпуск, възможно ли е работодателят да не даде съгласието си за ползване на този вид отпуск? Ако не даде съгласие за учебен ...

Право на платен отпуск при работа едновременно на два трудови договора

На колко дни платен годишен отпуск има право лице, което е назначено на договор по чл. 111 с работно време 3 часа дневно, ако на основния си договор работи на пълно работно време 8 часа дневно? След като работи по два трудови договора, лицето има пр...

Признаване на разходите за командировка

Как може да се признаят разходите за командировка (самолетни билети, билети за влак, хотели) на управителя на ЕООД, регистрирано по ДДС, на което основните приходи са от изнасяне на лекции и консултации в Италия. За да бъдат признати за данъчни цели...

Строеж на къща по стопански начин

В момента строя семейна къща по стопански начин, като физическо лице. Не използвам възложител. 1. Трябва ли да пазя касови бележки, разписки и други подобни за всеки закупен материал или услуга по строежа? Зная, че ако съм фирма, срещу всеки разход т...

В пресата за вас

Използване на имущество, съпружеска съсобственост, в дейността на фирмата на едноличен търговец

В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Имам регистрирана фирма на едноличен търговец. Предвиждам разкриване на нова дейност, за която мога да ползвам п...

Категоризиране на активите за данъчни цели - казуси от практиката на ВАС

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. КАЗУС: Органите по приходите са констатирали, че за ревизи...

Определяне на справедливата стойност на биологични активи

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на справедливата стойност на биологични активи. Като отправна точка за определяне на справедливата стойност на биологични активи МСС 41 препраща към...

Освобождаване от метода на собствения капитал

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира освобождаване от метода на собствения капитал при отчитане на инвестиции в асоциирани (и съвместни) предприятия. При прилагане на МСС предприятието инвеститор може...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 34/2017

Централни валутни курсове за периода 14.09 - 20.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...