начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 34, 25 септ. - 1 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 25 септ. - 1 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 34/2017 г.

ДВ, бр. 62 от 1.8.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. На...

Министерски съвет бр. 34/2017 г.

Правителството прие Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. С наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на...

Правоотношения, възникващи между дружества и лица, вписани като управители в акта за регистрацията им

Един често задаван въпрос относно данъчното третиране на разходите за пътуване и престой на управители на дружествата е този, свързан с тълкуването на условията, при които тези разходи се признават за данъчни цели. В тази връзка заслужава особено вни...

Въпроси и отговори

Данъци и осигуровки при предоставяне на услуги

Фирма, регистрирана по ДДС, използва услугите на английски гражданин в дейността на фирмата в Италия, за което ще трябва да му изплати хонорар. Какви данъци и осигуровки се дължат? От поставения въпрос не става ясно тези услуги под каква форма ще се...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 34/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑633/15, решение от 13 юли 2017 страни: London Borough of Ealing срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е облагането с данък върху добавената стойност ...

Едностранно отнемане правото на допълнителен платен годишен отпуск от работодателя

Има ли работодателят право чрез изменение на правилника за вътрешния трудов ред да отнеме правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни условия на труд, което е договорено по трудовия договор? Правото на допълнителен платен годи...

Място на изпълнение на дейност

Ново българско дружество със собственик украинец, който е с лична карта за постоянно пребиваване, има предложение да закупи скрап от Украйна и да внесе в Турция, без да влиза на територията на България. Българската фирма ще трябва ли да се регистрира...

Обезщетение за оставане без работа (чл. 222, ал. 1 КТ) в случай на временна неработоспособност

Моля за вашия отговор на следния казус, който възникна в нашата фирма при изпълнение на процедура по съкращение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, а именно: На наш служител е връчено предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ на 28.03.2017 ...

Отпуск във връзка с процедура ин витро

Предстои ми ин витро процедура в Турция. Имам ли за нея право на отпуск по реда на чл. 157, ал. 2 от КТ? Разпоредбата на чл. 157, ал. 2 от КТ задължава работодателя да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и слу...

Ползване на учебен отпуск по чл. 169 от КТ

Ако работник или служител, който учи във висше учебно заведение, не е заявил писмено в 7-дневен срок, че ще ползва ученически отпуск, възможно ли е работодателят да не даде съгласието си за ползване на този вид отпуск? Ако не даде съгласие за учебен ...

Право на платен отпуск при работа едновременно на два трудови договора

На колко дни платен годишен отпуск има право лице, което е назначено на договор по чл. 111 с работно време 3 часа дневно, ако на основния си договор работи на пълно работно време 8 часа дневно? След като работи по два трудови договора, лицето има пр...

Признаване на разходите за командировка

Как може да се признаят разходите за командировка (самолетни билети, билети за влак, хотели) на управителя на ЕООД, регистрирано по ДДС, на което основните приходи са от изнасяне на лекции и консултации в Италия. За да бъдат признати за данъчни цели...

Строеж на къща по стопански начин

В момента строя семейна къща по стопански начин, като физическо лице. Не използвам възложител. 1. Трябва ли да пазя касови бележки, разписки и други подобни за всеки закупен материал или услуга по строежа? Зная, че ако съм фирма, срещу всеки разход т...

В пресата за вас

Използване на имущество, съпружеска съсобственост, в дейността на фирмата на едноличен търговец

В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Имам регистрирана фирма на едноличен търговец. Предвиждам разкриване на нова дейност, за която мога да ползвам п...

Категоризиране на активите за данъчни цели - казуси от практиката на ВАС

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. КАЗУС: Органите по приходите са констатирали, че за ревизи...

Определяне на справедливата стойност на биологични активи

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на справедливата стойност на биологични активи. Като отправна точка за определяне на справедливата стойност на биологични активи МСС 41 препраща към...

Освобождаване от метода на собствения капитал

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира освобождаване от метода на собствения капитал при отчитане на инвестиции в асоциирани (и съвместни) предприятия. При прилагане на МСС предприятието инвеститор може...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 34/2017

Централни валутни курсове за периода 14.09 - 20.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...