Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.
Писма и указания

№ 1837 от 10.08.2017 г. Относно: данъчно третиране на доставка на круизи и други туристически услуги, извършвани от туристически агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ)

Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано като туристическа агенция за продажба на круизи и други туристически услуги от името на международни туристически оператори. При продажбите дружеството получава пари от туристи в брой и по б...

№ 20-28-5 от 21.08.2017 г. Относно: Дължим ДДС по чл.79 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-5/ 15.08.2017г., препратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето е лизингополучател п...

№ 24-39-52 от 07.07.2017 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги по защита на дисертационен труд и избор за заемане на академични длъжности „доцент“ и „професор“

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……….. г., е изложена следната фактическа обстановка: Институт ……… (Институт) към Българска академия на науките (БАН) е бюджетна организация с научно-изследователска, развойна, образователна и експертна де...

№ 26-Б-54 от 22.05.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-54 от 17.03.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според фактическата обстановка, описана в запитването, на основание чл. 121а от Кодекс...

№ 26-Т-74 от 11.07.2017 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за периода на първите три работни дни от временната неработоспособност, когато служителят няма необходимия осигурителен стаж за изплащане на парично обезщетение.

По повод запитването Ви, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №26-Т-74 от 14.06.2017 г., отговарям следното: Отпуск при временна неработоспособност е уреден в разпоредбата на чл. 162, ал. ...

№ 3-167 от 08.08.2017 г. Относно: определяне на окончателен размер на осигурителен доход на земеделски стопанин, регистриран като едноличен търговец (ЕТ)

Според изложеното в запитването, едноличен търговец, регистриран като земеделски стопанин, през 2015 г. упражнява земеделска и търговска дейност. Финансовият резултат от дейността на предприятието е загуба. От изискана допълнителна информация се уста...

№ 3-1766 от 28.07.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 2, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В запитването е посочено, че във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ), работодателят е задължен да сключи допълнително споразумение, в което тряб...

№ 70-00-18 от 28.07.2017 г. Относно: жалба от ………………………., в качеството й на ЕТ, относно предприети действия по събиране на присъдени в полза на Националната агенция за приходите (НАП) разноски по изпълнителен лист от 14.12.2016 г., издаден по АХД № 1262/2013 г. по описа на Административен съд ……….. на основание влязло в сила Решение № 11909/07.11.2016 г. по АХД № 5669/2016 г. по описа на Върховния административен съд (ВАС).

Във връзка с Ваше писмо, заведено в НАП, относно събирането на присъдено в полза на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (ОДОП) при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение по изпълнителен лист, издаден от административен съд (АС), Ви ...

№ 96-00-175 от 29.06.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 16.06.2017 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще извършва покупка на промишлени стоки от българс...

№ 96-00-195 oт 19.07.2017 г. ОТНОСНО: Доставка на услуга по митническо обслужване

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-195/ 07.07.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност митническо складиране, обработка на товари, изготвяне...

Анотации

Документиране и третиране на корекции в резултат от одита

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При “Уикенд АД” в хода на годишен одит за изтеклата 2016 г., завършил на 30.05.2017 г. (след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.), са к...

Дължат ли се осигурителни вноски върху разхода за „застраховка живот“

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Сключена е групова застраховка „Живот“ за всички работници и служители, като застрахователните премии са за сметка на работодателя и се изплащат дире...

Командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната работа

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При командировка до населени места, които са по-отдалечени от работното място на командирования се губи голяма част от работното му време за пътуване. Изискването, регла...

Коригиране на допусната грешка

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: За нуждите на дейността на предприятието е закупена машина с фактурна стойност 50 000 лв. (без ДДС) и е въведена в експлоатация от 1 юли на същата година (...

Обещетение при временна неработоспособност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят/осигурителят да приеме от лицето издаден болничен лист за периоди след прекратяване на правоотношението му, да подаде ...

Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения п...

Плащания в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Търговско дружество е с предмет на дейност „търговия на дребно". В търговските ни обекти имаме клиенти от Гърция, на които при продажбата издаваме инвойс б...

Право на избор за реда на облагане на физически лица – регистрирани земеделски производители

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се упражнява правото на избор за реда на облагане на физически лица – регистрирани земеделски производители? Според разпоредбите на чл. 29а...

Право на обезпечения кредитор на принудително изпълнение при наличие на предпоставките за прекратяване на производството по несъстоятелност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Нели Маданска, отговаря на въпроса: Какво представлява правото на обезпечения кредитор на принудително изпълнение при наличие на предпоставките за прекратяване на производството по несъст...

Специален ред на облагане на маржа на печалбата

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: В случаите на предоставяне на единична туристическа услуга прилага ли се специалния ред на облагане на маржа на печалбата? ЗДДС не съдържа изрична уредба, с...

Специфики в нормативната уредба на трудовите злополуки

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са спецификите в нормативната уредба на трудовите злополуки? Трудовите злополуки и професионалните болести поставят проблеми на плоскостта и на труд...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2017 г.

 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на тел...

Държавен вестник в бр. 22 от 2017 г.

ДВ, бр. 88 от 3.11.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Президент на Републиката Указ № 219 за награждаване на проф. Владко Тодоров Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие Министерс...

Осигурителен календар за декември 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 ноември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...