Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 43, 27 ноем. - 3 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 27 ноем. - 3 декември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 43/2017 г.

ДВ, бр. 79 от 3.10.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Минис­терството на отбраната на Република Албания, Минис­тер­ство­то на отбраната н...

Министерски съвет бр. 43/2017 г.

Правителството предлага промени в Търговския закон. Основният приоритет на промените са акциите на приносител да бъдат премахнати и постепенно да бъдат заменени с поименни акции. Акциите на приносител са забранени или в процес на забрана и на замяна ...

Народно събрание бр.43/2017 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които се изменят и други закони. Разрешените плащания в брой остават до 10 000 лева, реши парламентът. Народните представители отхвърлиха предложението на ...

Нови моменти в Закона за местните данъци и такси

В ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., е публикувано изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в което се предвиждат редица изменения и допълнения. На първо място, промените в закона са продиктувани от нарастващата необходимост от опазване н...

Въпроси и отговори

Ограничена имуществена отговорност

На 29.06.2017 г. при изпълнение на служебните си задължения шофьор на микробус, собственост на дружеството ни, е причинил пътнотранспортно произшествие. В резултат на това са нанесени щети на микробуса, видно от представената фактура за извършен ремо...

Отчитане на отпуските при сумирано изчисляване на работното време

При сумирано изчисляване на работното време как се отчитат отпуските по чл. 157 от КТ? По график или по календарни дни? Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) отпуските винаги се ползват в работни дни по кален...

Отчитане на разлика между счетоводната и данъчната амортизация

В нашата фирма имаме актив с различна данъчна и счетоводна амортизация. При завеждане на актива сме използвали ускорена данъчна амортизация за 5 години, а счетоводно той се амортизира за 20 години. В продължение на 5 години аз вземах статия 123/4972,...

Платен годишен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство

За времето, през което служителката е била в майчинство (2017-2018 г.), се полага платен годишен отпуск. Какъв е срокът за неговото използване, как се изчислява, може ли, вместо да се използва, да се заплати? За времето на ползване на отпуски по май...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансо...

Счетоводно и данъчно третиране на карти за спорт, предоставени на служителите от работодателя

Компания, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, въвежда нова социална придобивка и предоставя карти за спорт на всички служители, за които редовните тренировки и воденето на активен начин на живот са от съществено значение. Картите са лични, поименни ...

Удължаване размера на платения годишен отпуск чрез присъединяване към КТД

В колективния трудов договор за определени длъжности е предвиден по-голям размер на платения годишен отпуск. Могат ли работници, които не са членове на синдиката и не са платили вноска за присъединяване към КТД, да подпишат с работодателя допълнителн...

В пресата за вас

Корекции в размера на ползван данъчен кредит за дълготраен актив, налагащи се при изменение в използването му в дейността на ДЗЛ

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за годишните корекции в справка-декларацията по ДДС. Става дума за корекциите по чл. 79а и 796 ЗДДС. Те изискват за стоки и услуги, к...

Отстраняване на фундаменталните счетоводни грешки по реда на допустимия алтернативен подход

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отстраняването на фундаменталните счетоводни грешки по реда на допустимия алтернативен подход. Ако отчитащото се предприятие е възприело в своята счетоводна политика д...

Първоначална и последваща оценка в индивидуалните финансови отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира първоначалната и последващата оценка в индивидуалните финансови отчети. Инвестицията в асоциирано предприятие първоначално се вписва по цена на придобиване (“себес...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 43/2017

Централни валутни курсове за периода 17.11 - 23.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...