Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 43, 27 ноем. - 3 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 27 ноем. - 3 декември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 43/2017 г.

ДВ, бр. 79 от 3.10.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Минис­терството на отбраната на Република Албания, Минис­тер­ство­то на отбраната на Ре­публика България, Министе...

Министерски съвет бр. 43/2017 г.

Правителството предлага промени в Търговския закон. Основният приоритет на промените са акциите на приносител да бъдат премахнати и постепенно да бъдат заменени с поименни акции. Акциите на приносител са забранени или в процес на забрана и на замяна в редица държави по света. Тов...

Народно събрание бр.43/2017 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които се изменят и други закони. Разрешените плащания в брой остават до 10 000 лева, реши парламентът. Народните представители отхвърлиха предложението на правителството кешовите плащан...

Нови моменти в Закона за местните данъци и такси

В ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., е публикувано изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в което се предвиждат редица изменения и допълнения. На първо място, промените в закона са продиктувани от нарастващата необходимост от опазване на околната среда и въвеждането...

Въпроси и отговори

Ограничена имуществена отговорност

На 29.06.2017 г. при изпълнение на служебните си задължения шофьор на микробус, собственост на дружеството ни, е причинил пътнотранспортно произшествие. В резултат на това са нанесени щети на микробуса, видно от представената фактура за извършен ремонт, на стойност 400 лв. Цялата...

Отчитане на отпуските при сумирано изчисляване на работното време

При сумирано изчисляване на работното време как се отчитат отпуските по чл. 157 от КТ? По график или по календарни дни? Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) отпуските винаги се ползват в работни дни по календар. В такива месеци (или пери...

Отчитане на разлика между счетоводната и данъчната амортизация

В нашата фирма имаме актив с различна данъчна и счетоводна амортизация. При завеждане на актива сме използвали ускорена данъчна амортизация за 5 години, а счетоводно той се амортизира за 20 години. В продължение на 5 години аз вземах статия 123/4972, като намалявах размера на печ...

Платен годишен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство

За времето, през което служителката е била в майчинство (2017-2018 г.), се полага платен годишен отпуск. Какъв е срокът за неговото използване, как се изчислява, може ли, вместо да се използва, да се заплати? За времето на ползване на отпуски по майчинство лицето придобива право...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансов отчeт - консолидиран финансо...

Счетоводно и данъчно третиране на карти за спорт, предоставени на служителите от работодателя

Компания, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, въвежда нова социална придобивка и предоставя карти за спорт на всички служители, за които редовните тренировки и воденето на активен начин на живот са от съществено значение. Картите са лични, поименни и не могат да се преотстъпват ...

Удължаване размера на платения годишен отпуск чрез присъединяване към КТД

В колективния трудов договор за определени длъжности е предвиден по-голям размер на платения годишен отпуск. Могат ли работници, които не са членове на синдиката и не са платили вноска за присъединяване към КТД, да подпишат с работодателя допълнително споразумение за ползване на ...

В пресата за вас

Корекции в размера на ползван данъчен кредит за дълготраен актив, налагащи се при изменение в използването му в дейността на ДЗЛ

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за годишните корекции в справка-декларацията по ДДС. Става дума за корекциите по чл. 79а и 796 ЗДДС. Те изискват за стоки и услуги, които са или биха били дълготра...

Отстраняване на фундаменталните счетоводни грешки по реда на допустимия алтернативен подход

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отстраняването на фундаменталните счетоводни грешки по реда на допустимия алтернативен подход. Ако отчитащото се предприятие е възприело в своята счетоводна политика да отстранява фундаменталните с...

Първоначална и последваща оценка в индивидуалните финансови отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира първоначалната и последващата оценка в индивидуалните финансови отчети. Инвестицията в асоциирано предприятие първоначално се вписва по цена на придобиване (“себестойност”), която представлява ...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 43/2017

Централни валутни курсове за периода 17.11 - 23.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...