Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 44, 4 - 10 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 4 - 10 декември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 44/2017 г.

ДВ, бр. 82 от 13.10.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 3. Решение за избиране на заместник-председатели на Комисията за фи...

Министерски съвет бр. 44/2017 г.

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците и предлага на Народното събрание да го приеме. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на ЕС...

Народно събрание бр.44/2017 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон. Предвижда се да не се допуска прехвърляне на дялове на дружество на трети лица при започнало ревизионно производство по ДОПК. Според вносителя все още е възможно недобросъвестен рабо...

Въпроси и отговори

Бригадна отговорност

Моля да ни разясните какво представлява бригадната отговорност по Кодекса на труда, в кои случаи се прилага и по отношение на кои лица. Бригадната отговорност е уредена в чл. 209 от Кодекса на труда (КТ). По своята същност бригадната отговорност е с...

Два трудови договора с един работодател

Може ли служител, работещ по основно трудово правоотношение в един клон на фирма, да сключи допълнителен трудов договор на непълно работно време на еднаква длъжност в друг клон на същата фирма, намиращ се в същото населено място? В съответствие с чл...

Кога почивките се включват в работното време

Как да се изчисли работното време на рецепционист от 7 до 19 часа, съответно от 19 до 7 часа, ако има един час почивка и тя се ползва извън рецепция? Включва ли се почивката в работното време? При това положение как се изчислява работното време - 11 ...

Нощен труд при работа на две смени

При сумирано работно време се работи на две смени по 12 часа - първа - от 7 до 19 ч., и втора - от 19 до 7 ч. Колко часа нощен труд се полага и трябва да се заплати? В чл. 140, ал. 2 от КТ е предвидено, че нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч....

Обезщетение за безработица при уволнение на държавен служител поради ниска оценка на атестацията

Какво обезщетение за безработица се полага на държавен служител, уволнен поради получаване на най-ниската атестационна оценка? В запитването не е посочено как са били уредени правоотношенията на лицето - по Кодекса на труда или по Закона за държавни...

Осчетоводяване на адвокатски услуги

Ние сме фирма, регистрирана по ДДС. Имаме фактура от немски адвокат, извършващ свободна професия, без ДДС. Във фактурата обаче е посочен негов адрес в Америка и банкови данни в Германия. Как трябва да бъде осчетоводена самата фактура? Трябва ли факту...

Отпуск на държавен служител с намалена работоспособност

Държавен служител е с определена група инвалидност със 76% намалена работоспособност. Има ли право на допълнителен годишен отпуск на това основание? В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗДСл държавен служител със зачетен най-малко 8 месеца служебен, тр...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансо...

Счетоводно отчитане на лечебните заведения

Лечебните заведения оказват извънболнична и болнична помощ. Тяхното устройство и дейност се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Счетоводното отчитане се организира по реда, предвиден от Закона за счетоводството (ЗС). Приложимата база за с...

В пресата за вас

Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване” в ИА ГИТ, разглежда казуса: Работодателят дължи ли изплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж...

Някои съпоставки на търговския залог с особения залог

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Георги Хорозов, адвокат, коментира някои съпоставки на търговския залог с особения залог. За разлика от сравнително оскъдната уредба на извънсъдебното удовлетворяване на заложния кредитор...

Работодателите трябва да декларират реалното започване на работа на чужденци

В бр. 224 от в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с наемането на работна ръка от страни извън Европейския съюз и деклариране на започването на работа на чужденците пред Инспекцията по труда. Във връзка с предстоящото стартиране на ...

Разходи за амортизации

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕТ има изградена фотоволтаична система. След въвеждането й разходите за амортизации са отнасяни по сметка 613 до пълното й изхабяване. Грешно ли са отнасян...

Счетоводни документи - класификация и видове

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводни документи. Когато говорим за документална обоснованост, от значение е да изясним същността на счетоводния документ и изискванията към него по реда на ...

Третиране по ЗДДС на доставките на превозни средства

В бр. 11 на списание “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Ако физическо лице закупи от Германия лек автомобил и на собствен ход го докара в България, дали дължи ДДС, мита и такси при регистрация в КАТ и общината и...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Компаниите с големи касови наличности могат да признаят грешките си до края на годината

3 млрд. лв. вече не са налични в касите на фирмите след продължилата малко повече от месец контролна кампания на НАП спрямо компании, които бяха посочили във финансовите си отчети значителни суми в брой. До момента фирмите са декларирали над 200 млн....

Лизинг

Национална агенция за приходите Същност Основното съдържание на лизинговите сделки е прехвърлянето на права за ползване на активи за определен срок срещу възнаграждение. Лизингов договор - споразумение, по силата на което една страна (наемодател или...

Програма за данъчно обучение започна в целия ЕС

Национална агенция за приходите Стартира пилотният проект на Европейския съюз за дигитално данъчно образование за млади европейци (TAXEDU). Проектът е инициатива на Европейския парламент, Европейската комисия и се реализира с участието на 16 данъчни...

Справочна информация бр. 44/2017

Централни валутни курсове за периода 24.11 - 30.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...