Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 44, 4 - 10 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 4 - 10 декември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 44/2017 г.

ДВ, бр. 82 от 13.10.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 3. Решение за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор. Министърът на з...

Министерски съвет бр. 44/2017 г.

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците и предлага на Народното събрание да го приеме. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на ЕС, както и да се намали админис...

Народно събрание бр.44/2017 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон. Предвижда се да не се допуска прехвърляне на дялове на дружество на трети лица при започнало ревизионно производство по ДОПК. Според вносителя все още е възможно недобросъвестен работодател да прехвърли своите дя...

Въпроси и отговори

Бригадна отговорност

Моля да ни разясните какво представлява бригадната отговорност по Кодекса на труда, в кои случаи се прилага и по отношение на кои лица. Бригадната отговорност е уредена в чл. 209 от Кодекса на труда (КТ). По своята същност бригадната отговорност е специфичен способ за разпределе...

Два трудови договора с един работодател

Може ли служител, работещ по основно трудово правоотношение в един клон на фирма, да сключи допълнителен трудов договор на непълно работно време на еднаква длъжност в друг клон на същата фирма, намиращ се в същото населено място? В съответствие с чл. 110 от КТ работникът или слу...

Кога почивките се включват в работното време

Как да се изчисли работното време на рецепционист от 7 до 19 часа, съответно от 19 до 7 часа, ако има един час почивка и тя се ползва извън рецепция? Включва ли се почивката в работното време? При това положение как се изчислява работното време - 11 или 12 часа? Съгласно чл. 151...

Нощен труд при работа на две смени

При сумирано работно време се работи на две смени по 12 часа - първа - от 7 до 19 ч., и втора - от 19 до 7 ч. Колко часа нощен труд се полага и трябва да се заплати? В чл. 140, ал. 2 от КТ е предвидено, че нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч. Следователно в ко...

Обезщетение за безработица при уволнение на държавен служител поради ниска оценка на атестацията

Какво обезщетение за безработица се полага на държавен служител, уволнен поради получаване на най-ниската атестационна оценка? В запитването не е посочено как са били уредени правоотношенията на лицето - по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител. Поради това отгово...

Осчетоводяване на адвокатски услуги

Ние сме фирма, регистрирана по ДДС. Имаме фактура от немски адвокат, извършващ свободна професия, без ДДС. Във фактурата обаче е посочен негов адрес в Америка и банкови данни в Германия. Как трябва да бъде осчетоводена самата фактура? Трябва ли фактурата да минава през дневника п...

Отпуск на държавен служител с намалена работоспособност

Държавен служител е с определена група инвалидност със 76% намалена работоспособност. Има ли право на допълнителен годишен отпуск на това основание? В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗДСл държавен служител със зачетен най-малко 8 месеца служебен, трудов и/или осигурителен стаж, ...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансов отчeт - консолидиран финансо...

Счетоводно отчитане на лечебните заведения

Лечебните заведения оказват извънболнична и болнична помощ. Тяхното устройство и дейност се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Счетоводното отчитане се организира по реда, предвиден от Закона за счетоводството (ЗС). Приложимата база за счетоводно отчитане може да бъд...

В пресата за вас

Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване” в ИА ГИТ, разглежда казуса: Работодателят дължи ли изплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за всяко...

Някои съпоставки на търговския залог с особения залог

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Георги Хорозов, адвокат, коментира някои съпоставки на търговския залог с особения залог. За разлика от сравнително оскъдната уредба на извънсъдебното удовлетворяване на заложния кредитор по Търговския закон в Закона ...

Работодателите трябва да декларират реалното започване на работа на чужденци

В бр. 224 от в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с наемането на работна ръка от страни извън Европейския съюз и деклариране на започването на работа на чужденците пред Инспекцията по труда. Във връзка с предстоящото стартиране на зимния туристически сезон и на...

Разходи за амортизации

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕТ има изградена фотоволтаична система. След въвеждането й разходите за амортизации са отнасяни по сметка 613 до пълното й изхабяване. Грешно ли са отнасяни разходите по сметка 613 и ак...

Счетоводни документи - класификация и видове

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводни документи. Когато говорим за документална обоснованост, от значение е да изясним същността на счетоводния документ и изискванията към него по реда на счетоводния закон. Според чл. ...

Третиране по ЗДДС на доставките на превозни средства

В бр. 11 на списание “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Ако физическо лице закупи от Германия лек автомобил и на собствен ход го докара в България, дали дължи ДДС, мита и такси при регистрация в КАТ и общината и какви документи трябва да пре...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Компаниите с големи касови наличности могат да признаят грешките си до края на годината

3 млрд. лв. вече не са налични в касите на фирмите след продължилата малко повече от месец контролна кампания на НАП спрямо компании, които бяха посочили във финансовите си отчети значителни суми в брой. До момента фирмите са декларирали над 200 млн. лв. като скрито разпределение...

Лизинг

Национална агенция за приходите Същност Основното съдържание на лизинговите сделки е прехвърлянето на права за ползване на активи за определен срок срещу възнаграждение. Лизингов договор - споразумение, по силата на което една страна (наемодател или лизингодател) предоставя прав...

Програма за данъчно обучение започна в целия ЕС

Национална агенция за приходите Стартира пилотният проект на Европейския съюз за дигитално данъчно образование за млади европейци (TAXEDU). Проектът е инициатива на Европейския парламент, Европейската комисия и се реализира с участието на 16 данъчни администрации от ЕС, включите...

Справочна информация бр. 44/2017

Централни валутни курсове за периода 24.11 - 30.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...