Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.
Писма и указания

№ 1831 от 09.08.2017 г. Относно: отразяване на документи в отчетните регистри съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „Г“ ЕООД е дъщерна фирма на едноличния собственик на капитала L Group GmbH (Германия). Заедно с производители тя е част от L HOLDING със седалище в Германия. Като част от групата, „Г“ ЕООД извършва сделки със свързан...

№ 24-38-36 от 25.08.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Във връзка с Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. №24-38-36 от 04.07.2017 г., по повод писмено запитване от териториална дирекция на НАП ……, свързано с прилагането на разпоредбите на ЗКПО и чл....

№ 24-39-120 от 31.10.2017 г. Относно: Данъчни аспекти, свързани с апортиране на дружествени дялове

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-39-120/28.08.2017 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ……, за изразяване на становище по компетентност. Според описаната в запитването Ви фактическа ...

№ 3-2174 от 13.10.2017 г. Относно: наличие на основание за задължителна регистрация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното запитването, дружество, което не е регистрирано по реда на ЗДДС извършва доставки на услуги - разработка на софтуерна система, поддръжка на облачна инфраструктура в AWS и др., получател на които е швейцарска фирма. Във връзка с гор...

№ 3-2207 от 20.10.2017 г. Относно: данъчно облагане на доходите от дейността представител по индустриална собственост, осъществявана от физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването физическо лице е патентен специалист на свободна практика и извършва услуги, свързани с консултации и дейности по всички въпроси в областта на индустриалната собственост, регистрация и подновяване на регистрация на пат...

№ 3-2224 от 23.10.2017 г. Относно: деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, родителите на физическо лице са съсобственици на имот в гр. С., който отдават под наем. Физическото лице има издадено пълномощно от тях, като подписва сключените договори за отдаване под наем на имота и получава доход...

№ 53-00-162 от 21.09.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-162/31.07.2017 г., както и повторно запитване по същите въпроси с вх. №53-00-162/03.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на ...

№ 53-04-505 от 25.08.2017 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „У“ АД е български авиационен оператор, притежаващ свидетелство за такъв, издадено от главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ при министерство на транспорта. Дружеството въ...

№ 92-00-1839 от 30.10.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с вх. № 92-00-1839/13.10.2017 г. Ваше запитване, с което се иска промяна на практиката на НАП, в посока предоставяне на данъчна и осигурителна информация както н...

№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив с вх. № ……… от 10.08.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик на капитала на „ВК“ ЕООД ...

Анотации

Административни услуги, които НОИ предоставя по електронен път

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Елка Атанасова, н-к отдел в НОИ, отговарят на въпроса: Кои са административните услуги, които НОИ предоставя по електронен път? Административните услуги, които НОИ предоставя, са: - Подаване на заявление за и...

Данъчни облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се прилагат данъчните облекчения за доходи на физически лица от трудови правоотношения? След като се формира годишна данъчна основа, ...

Данъчно третиране на разходите за пътуване и престой на физическото лице собственик на предприятие на ЕТ

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кога се признават счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са собственици на предприятия на едноличен търговец? Данъчното тр...

Изменения в уредбата на сумираното изчисляване на работното време, които влизат в сила от 1 януари 2018 година

В бр. 10 от 2017 г. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са измененията в уредбата на сумираното изчисляване на работното време, които влизат в сила от 1 януари 2018 година? С промяна в Наредбата за работното време...

Облагане с ДДС на маркетингови и консултантски услуги

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даръкчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Фирма (ЕООД), занимаваща се с маркетингови и консултантски услуги, свързани с обучение, с място на стопанска дейност в България, доставя услуги към д...

Осигурителни вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членка на ЕС

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за осигурително вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членк...

Основни новозначими физични рискове в областта на безопасността и здравето при работа

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право" инж. Веселин Цоневски, експерт по БЗУТ, отговаря на въпроса: Кои са основните новозначими физични рискове в областта на безопасността и здравето при работа? Основните новоназначими рискове за безопасност и зд...

Особености при годишните корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи, при придобиването, производството или вноса на които не е ползван данъчен кредит

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при годишните корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи, при придобиването, производството или вноса на които не ...

Погасителна давност и недължимост за имуществените санкции по публични вземания

В бр. 10 от 2017 г. на "Счетоводство+" Петър Цанков, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кой е приложимият закон за погасителната давност и недължимост за имуществените санкции по публични вземания? Съгласно чл. 162, ал. 2, т. 7 от ДОПК публични са д...

Преобразуване на финансовия резултат в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество ЕООД притежава автомобил с 4 + 1 места. Автомобилът се използва от управителя. Няма представени пътни листа и документи за закупено гориво. Плате...

Уреждане на отношенията между инвеститора, строителя и подизпълнителите във връзка с удръжките за гаранционно поддържане в договорените гаранционни срокове

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кога се уреждат отношенията между инвеститора, строителя и подизпълнителите във връзка с удръжките за гаранционно поддържане в догово...

Условия за въвеждане на непълно работно време от работодателя

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право", експерти от МТСП отговарят на въпроса: Какви се условията за въвеждане на непълно работно време от работодателя? При определени условия непълно работно време може да се установява и от работодателя (чл. 138а...

Справочник

Държавен вестник в бр. 24 от 2017 г.

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Закон за изменение и допълнение на Закона за нас...

Справочна информация бр. 24/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 14 декември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...

Указания за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК

Кой подава уведомлението ● Уведомление по чл. 143ш от ДОПК се подава от всяко съставно предприятие на многонационална група предприятия (МГП), което е местно лице за данъчни цели на България, когато: - сумата на приходите на МГП съгласно консол...