Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 1, Януари 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2018 г.
Коментар на експерта

За някои хипотези на прекратяване на дружество, което води до дерегистрацията му по ЗДДС и задължението за начисляване на ДДС върху наличните активи

Прекратяване на регистрацията (т.нар. дерегистрация) по ЗДДС е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и съответно да приспада данъчен кредит. Дерегистрацията може да бъде извършена по инициатива на регистрираното лице, кат...

За промяната на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ

Българското трудово законодателство, подобно на правните системи на всички държави – членки на ЕС, гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя.1 Тя може да се изрази в промяна на собствеността или ползването на дадено предприятие (например продаж...

Корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установяване на липси на произведени, придобити или внесени стоки, за които регистрирано по закона лице е приспаднало данъчен кредит (ДК) изцяло, частично или пропорционално на използването за икономическата си дейност, лицето дължи данък в ...

Някои често срещани въпроси в ревизионните производства по ЗДДС

Кратък преглед на основните решения на СЕС по казуси, третиращи законосъобразното упражняване правото на приспадане на ДК за доставка на стока и/или услуга Kaкто може да се предположи, споровете с данъчната администрация относно реалното извършване на доставки на стоки и съответн...

Осигурителен доход и задължителни осигурителни вноски за 2018 г.

От началото на 2018 г. са в сила измененията и допълненията в законодателството, свързано със задължителните осигурителени вноски и осигурителния доход, върху който трябва да се внасят. Промените са направени със ЗБДОО за 2018 г. и Кодекса за социално осигуряване (КСО) (ДВ, бр. 9...

Въпроси и отговори от практиката

Анекс към договор за лизинг

Въпрос: ЕООД сключва лизингов договор за лек автомобил и плаща първоначалната вноска - 30%. Поради определени причини, които си знае собственикът на ЕООД-то, решават да сключат анекс съм лизингов договор и с него се прехвърля договорът към физическото лице. Лизинговата компания о...

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово правоотношение

Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като по първия в друга фирма се осигурява на максимума. При нас получава възнаграждение, на което удържаме само ДОД и в Декларация обр.1 в т. 16.4 посочваме дните без осигурителни вноски, зачетени за трудов стаж. Лицето предста...

Данъчно третиране на доходи от продажби на недвижими имоти, извършени от физически лица

Въпрос: Физическо лице съм, възможно ли е в една календарна година да продам един апартамент и сумата, която получа, да не се обложи с годишен данък 10% съгласно ЗДДФЛ? Ако сумата от продажбата на апартамента надхвърли 50 000,00 лв., ще трябва ли да се регистрирам по ЗДДС? Отг...

Доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма следва да се включи в брутния му доход

Въпрос: Следва ли доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма да се включи в брутния му доход при издаване на бележка за помощи за детски? Отговор: Съгласно Закона за семейните помощи за деца за 2017 г. и правилника за прилагането му правото за получаване на семейните по...

Заеми на съдружници

Въпрос: Може ли фирма (ООД) да дава заеми на двамата съдружници, по 9000 хиляди лева от касата, по два-пъти в месеца? За всяко отделно плащане е направен протокол от общото събрание на собствениците и е определен срок 1 (една) година от получаване на сумата тя да бъде възтановена...

Не се допуска отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри

Въпрос: Фирма, регистрирана като земеделски производител, купува земеделска земя. Нотариалният акт при изповядване на сделката е с продажна цена по 100 лева на декар и там пише, че фирмата е платила на лицето сумата в брой. Фирмата е платила на продавача по 1000 лева на декар. От...

Няма пречка по време на отпуска за отглеждане на малко дете осигуреното лице да започне работа по трудов договор за допълнителен труд

Въпрос: Служителка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст в качеството си на баба на детето, сключва втори трудов договор със същия работодател за работа през определени дни от месеца (събота и неделя). Има ли право да получава обезщетението...

Ограничаване на плащанията в брой

Въпрос: Имам издадена фактура към клиент на стойност 31 386 лв. с начин на плащане - банка. Може ли фактурата да бъде изплатена от клиента на няколко пъти в брой - суми под 10 000 лв.? Отговор: В чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой е посочено следното: Пл...

Осигуряване на гръцки гражданин, работещ в България

Въпрос: Гръцки гражданин работи по краткосрочен трудов договор в България от 13.05.2014 г. до 05.06.2014 г. (двадесет и три дни). Осигурява се по издаден от НАП служебен номер. На 18.06.2015 г. същият гръцки гражданин започва отново работа по трудов договор в България, като през ...

Осигуряване на работници, командировани в чужбина

Въпрос: Как следва да се осигуряват работниците и в коя държава, ако ТД на НАП е отказала издаване на А1 на командироващото предприятие? Как и къде следва да се осигуряват работниците, командировани в чужбина в рамките на предоставяне на услуги, ако на предприятието не е издадено...

Отчети за извършени продажби

Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Има касов апарат и ще издава фискални бонове за получените суми. ...

Отчитане на имоти

Въпрос: Едноличен търговец е придобил имот през 2005 г., който през 2013 г. е продаден от ЧСИ. Същият след продажбата е отписан от счетоводните регистри на ЕТ. Поради извършена неправомерна продажба на имота от ЧСИ бе заведено дело, което през 2017 г. бе спечелено и с влязло в си...

Прехвърляне на лизингови права върху автомобил

Въпрос: Фирма получава фактура за „Прехвърляне на лизингови права върху автомобил“. Лизингът е финансов, с опция за придобиване. Към момента не е изплатен (има още 2 г. месечни вноски). На каква стойност да се заприходи автомобилът - на стойността на оставащата главница или друга...

Прилагане на § 10, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 5, в частност чл. 1, ал. 1 - код ЕКАТТЕ

Въпрос: Как се прилага § 10, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 5, в частност чл. 1, ал. 1 - код ЕКАТТЕ, когато лицето е дистрибутор, търговски агент или търговски представител, обикаля страната и получава командировъчни за това? В този случай лицето изпълнява трудовите си задължения в по...

Разходи за лечение, изплатени от работодател, които са необлагаеми

Въпрос: Фирмата поема разход за лечение на неин служител (по трудово правоотношение), като заплаща медицински консумативи на стойност 1200 лв. на лечебно заведение във връзка с операция на съответното лице. Издадена е фактура на името на фирмата, която е заплатена в брой. Как тря...

Разходи, свързани с командировките на управители

Въпрос: Регистрирано е българско ЕООД, като едноличен собственик на капитала е ЮЛ от Кипър. Дружеството се представлява от двама управители (да ги наречем управител А и управител В), вписани в ТР към АВ, които работят и получават възнаграждение от дружеството съгласно сключени д...

Срочен трудов договор за изпълнение на сезонна работа

Въпрос: Лице работи във фирма със сезонна дейност на срочен трудов договор от 15.05.2017 до 30.09.2017 г. с един месец срок на изпитание. Преди да е изтекъл срокът на изпитание още на 04.06.2017 излиза в дългосрочен отпуск за временна неработоспособност, като последният болничен ...

Съдържание на уведомленията до ТД на НАП за сключените преди 01.04.2017 г. трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането на самото уведомление

Въпрос: Имаме служител, назначен по трудов договор на длъжност дистрибутор, с място на работа гр. Пловдив. В длъжностната характеристика на служителя за място на работа е записано – освен в града и в цялата страна, по преценка на работодателя и в съответствие характера на работат...

Писма и указания

№ 20-00-125 от 24.06.2017 г. Относно: Приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране

Във връзка с постъпили в ЦУ на НАП запитвания по приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране, съобразявайки относимата нормативна уредба и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) и Върховния административен ...

№ 24-35-6 от 19.04.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод ваше писмено запитване до ТД на НАП - …. препратено по компетентност в Централно управление на НАП и заведено с вх. № 24-35-6 от 23.02.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването ви, през 2016 г. съпругът ви е извършвал ст...

№ М-26-К-26 от 16.03.2017 г. ОТНОСНО: Извършване на счетоводни услуги по трудово или облигационно правоотношение

В Централното управление на Националната агенция за приходите e постъпило по електронен път ваше запитване, заведено с вх. № М-26-К-26/02.02.2017 г., относно възможността за извършване на счетоводни услуги без възнаграждение. Зададени са следните въпроси: 1. Може ли лице да извър...

Решения на съдилища

Решение № 112 от 23.06.2016 г. по търг.д. № 1556/2015 г., II т.о.

Поемател, който предявява за плащане запис на заповед с падеж на предявяване спрямо издател търговец, когато извършва това с нотариална покана, следва да осигури редовното връчване на адреса на управление на издателя - търговец, вписан в Търговския регистър. Мястото на плащане, ...

Решение № 12996 от 30.10.2017 г. по адм. дело № 8545/2016 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения за различни данъчни периоди от 2011 г. до 2014 г. и съответни лихви по фактури на дружество, регистрирано за целите на ДДС в Австрия, с предмет „азотен тор“, продаден на дружество, регистрирано за целите на ДДС във Великобритания....

Решение № 13228 от 02.11.2017 г. по адм. дело № 8998/2016 г.

Предмет на спора е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по 9 бр. фактури с предмет дизелово гориво. Съгласно националния данъчен закон и постоянната практика на СЕС по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/ЕО, възникването и надлежното упражня...

Решение № 13959 от 17.11.2017 г. по адм. дело № 2814/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък добавена стойност, на основание чл. 177 от ЗДДС, представляващ дължим и невнесен данък от дружество в качеството му на последващ получател по доставки на стоки (плат - полиестер и мотокар) през 01., 02., 04. и 06.2015 г. и съотве...

Решение № 14055 от 20.11.2017 г. по адм. дело № 5879/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗКПО ведно с лихва. За да издаде оспорения ревизионен акт, административният орган е приел, че през ревизирания период в рамките на основната дейност на дружеството се включва и дейност по присъединяване на нови производит...

Решение № 14141 от 21.11.2017 г. по адм. дело № 1699/2017 г.

Предмет на спора саустановени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ върху доходи от стопанска дейност като ЕТ за 2011 г. и 2012 г. в резултат на увеличение на финансовия резултат (ФР) с непризнати разходи за изплатена аренда за 2011 г. и 2012 г. във връзка с предоставянет...

Решение № 14223 от 22.11.2017 г. по адм. дело № 4046/2017 г.

Предмет на спора са установени превишения на разходите над приходите за 2009 г., 2011 г. и 2012 г. При особени случаи по чл. 122, ал. 1 от ДОПК органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер на данъка към определена от него по реда на ал. 2 основа, к...

Решение № 14274 от 23.11.2017 г. по адм. дело № 11629/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС ведно със законните лихви. С оглед направените в хода на ревизията констатации органите на приходната администрация са приели, че в случая е проявен съставът, предвиден в хипотезата на чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК, а именно липсв...

Решение № 14344 от 27.11.2017 г. по адм. дело № 5301/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит и лихви за просрочие. Основна предпоставка за законосъобразното упражняване на правото на данъчен кредит съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 25 от ЗДДС е реалността...

Решение № 14381 от 27.11.2017 г. по адм. дело № 7098/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дохода по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви за просрочие за данъчни периоди 2010 г. и 2013 г. Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от ДОПК в производството по обжалване на РА при извършена ревизия по чл. 122 от ДОПК фактическите ...

Решение № 14490 от 28.11.2017 г. по адм. дело № 7067/2017 г.

Предмет на спора са установени като допълнително дължими данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., годишен и авансов данък върху дохода по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и ДДС за от 19.01.2009 г. до 31.1...

Решение № 14566 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 11085/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за 06. и 12.2013 г. Относно доставка по фактура с издател съответното дружество правилно е позоваването на практиката на СЕС, в частност Решение на СЕС по съединени дела C-80/11 и C-142/11. Съгласно чл. 115, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС ...

Решение № 14675 от 30.11.2017 г. по адм. дело № 12559/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 11.06.2014 г., издадена на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС. Според чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС не е налице право на данъчен кредит, когато е придобит лек автомобил, а по аргумент от § 1, т. 18 ...

Решение № 29 от 30.03.2016 г. по гр.д. № 3441/2015 г., IV г.о.

С изтичането на срока за отговор се преклудира възможността ответникът да противопоставя възражения, основани на съществуващи и известни нему към този момент факти. Нови възражения ответникът може да заяви в последващ етап от процеса само при условията на чл. 147 ГПК. Материалноо...

Решение № 9 от 06.06.2016 г. по търг.д. № 3773/2014 г., I т.о.

Неупражнените права и непредявените вземания в производството по несъстоятелност се погасяват по смисъла на чл. 739, ал. 1 ТЗ с прекратяване на производството по несъстоятелност по чл. 735, ал. 1 ТЗ Чл. 739, ал. 1 ТЗ Чл. 735, ал. 1 ТЗ Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 89 до бр. 97 от 2017 г.

ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за пътищата Решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Министерски съвет Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 2 от 2018 г.

Закон за данък върху добавената стойност Преглед на пo-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. Сумирано изчисляване на работното време Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато работникът е в отпуск за временна не...