Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 1, Януари 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2018 г.
Коментар на експерта

За някои хипотези на прекратяване на дружество, което води до дерегистрацията му по ЗДДС и задължението за начисляване на ДДС върху наличните активи

Прекратяване на регистрацията (т.нар. дерегистрация) по ЗДДС е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и съответно да приспада данъчен кредит. Дерегистрацията може да бъде извършена по инициати...

За промяната на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ

Българското трудово законодателство, подобно на правните системи на всички държави – членки на ЕС, гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя.1 Тя може да се изрази в промяна на собствеността или ползването на даден...

Корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установяване на липси на произведени, придобити или внесени стоки, за които регистрирано по закона лице е приспаднало данъчен кредит (ДК) изцяло, частично или пропорционално на използването за икономическата си ...

Някои често срещани въпроси в ревизионните производства по ЗДДС

Кратък преглед на основните решения на СЕС по казуси, третиращи законосъобразното упражняване правото на приспадане на ДК за доставка на стока и/или услуга Kaкто може да се предположи, споровете с данъчната администрация относно реалното извършване н...

Осигурителен доход и задължителни осигурителни вноски за 2018 г.

От началото на 2018 г. са в сила измененията и допълненията в законодателството, свързано със задължителните осигурителени вноски и осигурителния доход, върху който трябва да се внасят. Промените са направени със ЗБДОО за 2018 г. и Кодекса за социалн...

Въпроси и отговори от практиката

Анекс към договор за лизинг

Въпрос: ЕООД сключва лизингов договор за лек автомобил и плаща първоначалната вноска - 30%. Поради определени причини, които си знае собственикът на ЕООД-то, решават да сключат анекс съм лизингов договор и с него се прехвърля договорът към физическот...

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово правоотношение

Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като по първия в друга фирма се осигурява на максимума. При нас получава възнаграждение, на което удържаме само ДОД и в Декларация обр.1 в т. 16.4 посочваме дните без осигурителни вноски, зачетени ...

Данъчно третиране на доходи от продажби на недвижими имоти, извършени от физически лица

Въпрос: Физическо лице съм, възможно ли е в една календарна година да продам един апартамент и сумата, която получа, да не се обложи с годишен данък 10% съгласно ЗДДФЛ? Ако сумата от продажбата на апартамента надхвърли 50 000,00 лв., ще трябва ли д...

Доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма следва да се включи в брутния му доход

Въпрос: Следва ли доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма да се включи в брутния му доход при издаване на бележка за помощи за детски? Отговор: Съгласно Закона за семейните помощи за деца за 2017 г. и правилника за прилагането му правото...

Заеми на съдружници

Въпрос: Може ли фирма (ООД) да дава заеми на двамата съдружници, по 9000 хиляди лева от касата, по два-пъти в месеца? За всяко отделно плащане е направен протокол от общото събрание на собствениците и е определен срок 1 (една) година от получаване на...

Не се допуска отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри

Въпрос: Фирма, регистрирана като земеделски производител, купува земеделска земя. Нотариалният акт при изповядване на сделката е с продажна цена по 100 лева на декар и там пише, че фирмата е платила на лицето сумата в брой. Фирмата е платила на прода...

Няма пречка по време на отпуска за отглеждане на малко дете осигуреното лице да започне работа по трудов договор за допълнителен труд

Въпрос: Служителка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст в качеството си на баба на детето, сключва втори трудов договор със същия работодател за работа през определени дни от месеца (събота и неделя). Има ли п...

Ограничаване на плащанията в брой

Въпрос: Имам издадена фактура към клиент на стойност 31 386 лв. с начин на плащане - банка. Може ли фактурата да бъде изплатена от клиента на няколко пъти в брой - суми под 10 000 лв.? Отговор: В чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията ...

Осигуряване на гръцки гражданин, работещ в България

Въпрос: Гръцки гражданин работи по краткосрочен трудов договор в България от 13.05.2014 г. до 05.06.2014 г. (двадесет и три дни). Осигурява се по издаден от НАП служебен номер. На 18.06.2015 г. същият гръцки гражданин започва отново работа по трудов ...

Осигуряване на работници, командировани в чужбина

Въпрос: Как следва да се осигуряват работниците и в коя държава, ако ТД на НАП е отказала издаване на А1 на командироващото предприятие? Как и къде следва да се осигуряват работниците, командировани в чужбина в рамките на предоставяне на услуги, ако ...

Отчети за извършени продажби

Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Има касов апарат и ще издава фискал...

Отчитане на имоти

Въпрос: Едноличен търговец е придобил имот през 2005 г., който през 2013 г. е продаден от ЧСИ. Същият след продажбата е отписан от счетоводните регистри на ЕТ. Поради извършена неправомерна продажба на имота от ЧСИ бе заведено дело, което през 2017 г...

Прехвърляне на лизингови права върху автомобил

Въпрос: Фирма получава фактура за „Прехвърляне на лизингови права върху автомобил“. Лизингът е финансов, с опция за придобиване. Към момента не е изплатен (има още 2 г. месечни вноски). На каква стойност да се заприходи автомобилът - на стойността на...

Прилагане на § 10, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 5, в частност чл. 1, ал. 1 - код ЕКАТТЕ

Въпрос: Как се прилага § 10, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 5, в частност чл. 1, ал. 1 - код ЕКАТТЕ, когато лицето е дистрибутор, търговски агент или търговски представител, обикаля страната и получава командировъчни за това? В този случай лицето изпълняв...

Разходи за лечение, изплатени от работодател, които са необлагаеми

Въпрос: Фирмата поема разход за лечение на неин служител (по трудово правоотношение), като заплаща медицински консумативи на стойност 1200 лв. на лечебно заведение във връзка с операция на съответното лице. Издадена е фактура на името на фирмата, коя...

Разходи, свързани с командировките на управители

Въпрос: Регистрирано е българско ЕООД, като едноличен собственик на капитала е ЮЛ от Кипър. Дружеството се представлява от двама управители (да ги наречем управител А и управител В), вписани в ТР към АВ, които работят и получават възнаграждение от др...

Срочен трудов договор за изпълнение на сезонна работа

Въпрос: Лице работи във фирма със сезонна дейност на срочен трудов договор от 15.05.2017 до 30.09.2017 г. с един месец срок на изпитание. Преди да е изтекъл срокът на изпитание още на 04.06.2017 излиза в дългосрочен отпуск за временна неработоспособн...

Съдържание на уведомленията до ТД на НАП за сключените преди 01.04.2017 г. трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането на самото уведомление

Въпрос: Имаме служител, назначен по трудов договор на длъжност дистрибутор, с място на работа гр. Пловдив. В длъжностната характеристика на служителя за място на работа е записано – освен в града и в цялата страна, по преценка на работодателя и в съо...

Писма и указания

№ 20-00-125 от 24.06.2017 г. Относно: Приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране

Във връзка с постъпили в ЦУ на НАП запитвания по приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране, съобразявайки относимата нормативна уредба и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС...

№ 24-35-6 от 19.04.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод ваше писмено запитване до ТД на НАП - …. препратено по компетентност в Централно управление на НАП и заведено с вх. № 24-35-6 от 23.02.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването ви, през 2016...

№ М-26-К-26 от 16.03.2017 г. ОТНОСНО: Извършване на счетоводни услуги по трудово или облигационно правоотношение

В Централното управление на Националната агенция за приходите e постъпило по електронен път ваше запитване, заведено с вх. № М-26-К-26/02.02.2017 г., относно възможността за извършване на счетоводни услуги без възнаграждение. Зададени са следните въп...

Решения на съдилища

Решение № 112 от 23.06.2016 г. по търг.д. № 1556/2015 г., II т.о.

Поемател, който предявява за плащане запис на заповед с падеж на предявяване спрямо издател търговец, когато извършва това с нотариална покана, следва да осигури редовното връчване на адреса на управление на издателя - търговец, вписан в Търговския р...

Решение № 12996 от 30.10.2017 г. по адм. дело № 8545/2016 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения за различни данъчни периоди от 2011 г. до 2014 г. и съответни лихви по фактури на дружество, регистрирано за целите на ДДС в Австрия, с предмет „азотен тор“, продаден на дружество, регистрирано за цел...

Решение № 13228 от 02.11.2017 г. по адм. дело № 8998/2016 г.

Предмет на спора е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по 9 бр. фактури с предмет дизелово гориво. Съгласно националния данъчен закон и постоянната практика на СЕС по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/ЕО, въз...

Решение № 13959 от 17.11.2017 г. по адм. дело № 2814/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък добавена стойност, на основание чл. 177 от ЗДДС, представляващ дължим и невнесен данък от дружество в качеството му на последващ получател по доставки на стоки (плат - полиестер и мотокар) през 01., ...

Решение № 14055 от 20.11.2017 г. по адм. дело № 5879/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗКПО ведно с лихва. За да издаде оспорения ревизионен акт, административният орган е приел, че през ревизирания период в рамките на основната дейност на дружеството се включва и дейност по при...

Решение № 14141 от 21.11.2017 г. по адм. дело № 1699/2017 г.

Предмет на спора саустановени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ върху доходи от стопанска дейност като ЕТ за 2011 г. и 2012 г. в резултат на увеличение на финансовия резултат (ФР) с непризнати разходи за изплатена аренда за 2011 г. и 2012...

Решение № 14223 от 22.11.2017 г. по адм. дело № 4046/2017 г.

Предмет на спора са установени превишения на разходите над приходите за 2009 г., 2011 г. и 2012 г. При особени случаи по чл. 122, ал. 1 от ДОПК органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер на данъка към определена от н...

Решение № 14274 от 23.11.2017 г. по адм. дело № 11629/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС ведно със законните лихви. С оглед направените в хода на ревизията констатации органите на приходната администрация са приели, че в случая е проявен съставът, предвиден в хипотезата на чл. 122, ал. 1...

Решение № 14344 от 27.11.2017 г. по адм. дело № 5301/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит и лихви за просрочие. Основна предпоставка за законосъобразното упражняване на правото на данъчен кредит съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1...

Решение № 14381 от 27.11.2017 г. по адм. дело № 7098/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дохода по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви за просрочие за данъчни периоди 2010 г. и 2013 г. Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от ДОПК в производството по обжалване на РА при извършена ревизия по...

Решение № 14490 от 28.11.2017 г. по адм. дело № 7067/2017 г.

Предмет на спора са установени като допълнително дължими данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., годишен и авансов данък върху дохода по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и Д...

Решение № 14566 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 11085/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за 06. и 12.2013 г. Относно доставка по фактура с издател съответното дружество правилно е позоваването на практиката на СЕС, в частност Решение на СЕС по съединени дела C-80/11 и C-142/11. Съгласно ч...

Решение № 14675 от 30.11.2017 г. по адм. дело № 12559/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 11.06.2014 г., издадена на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС. Според чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС не е налице право на данъчен кредит, когато е придобит лек автомобил...

Решение № 29 от 30.03.2016 г. по гр.д. № 3441/2015 г., IV г.о.

С изтичането на срока за отговор се преклудира възможността ответникът да противопоставя възражения, основани на съществуващи и известни нему към този момент факти. Нови възражения ответникът може да заяви в последващ етап от процеса само при условия...

Решение № 9 от 06.06.2016 г. по търг.д. № 3773/2014 г., I т.о.

Неупражнените права и непредявените вземания в производството по несъстоятелност се погасяват по смисъла на чл. 739, ал. 1 ТЗ с прекратяване на производството по несъстоятелност по чл. 735, ал. 1 ТЗ Чл. 739, ал. 1 ТЗ Чл. 735, ал. 1 ТЗ Производствот...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 89 до бр. 97 от 2017 г.

ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за пътищата Решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Министерски съвет Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнен...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 2 от 2018 г.

Закон за данък върху добавената стойност Преглед на пo-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. Сумирано изчисляване на работното време Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато работн...