начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 3, 22 - 28 януари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 22 - 28 януари 2018 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2017 г.

В изпълнение на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица, имат определени текущи и годишни задължения във връзка с изплатените им доходи...

Народно събрание бр.3/2018 г.

Правителството предлага промени в Закона за устройство на територията, които водят до отпадане на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Това са част от мерките на кабинета за намаляване на админис...

Въпроси и отговори

В дневниците по ДДС се посочват документи, издадени само съгласно българския закон

Българска фирма ЕООД, регистрирана в България по ДДС, има сключен договор с Университета за изкуства и мода в Италия за лекторски и консултантски услуги. За извършване на тези услуги и презентирането им понякога се закупуват материали от италиански ф...

Данъчно облагане на обезщетение при уволнение на държавен служител

Следва ли да се облага с данък върху доходите обезщетение, получено на основание чл. 106, ал. 4 от ЗДСл? В съответствие с чл. 106, ал. 4 от ЗДСл при прекратяване на служебно правоотношение с предизвестие и неспазване на срока на предизвестие от орга...

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2018 г. влизат в сила следните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г. По-важните изменения се отнасят до освобождаване от заплащане на акциз на някои видове акцизни стоки, ...

Отпуск за деца до 18-годишна възраст

Имам две деца - едното на 10, другото на 15 години. Имам ли право да ползвам за тях някакъв допълнителен отпуск, тъй като от предприятието ми отказаха такъв. А до миналата година винаги съм ползвала по два работни дни допълнителен платен отпуск всяка...

Право на задочник да се регистрира в бюрото по труда

Има ли право да се регистрира в бюрото по труда студент в задочна форма на обучение? Всяко безработно лице има право да се регистрира в бюрото по труда. Търсещите работа лица се регистрират в една от групите, посочени в чл. 18, ал. 2 от Закона за на...

Прекратяване на трудов договор

На 25.07.2017 г. сме сключили срочен трудов договор с наш работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 КТ, като срокът на изпитване е до 31.12.2017 г. Считано от 13.10.2017 г. лицето излиза в болнични поради временна нетрудоспособност. При пре...

Първоначалното класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

Закупили сме допълнително (зимни) гуми за лек автомобил (6+1) от фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Издаден е инвойс с начислен 19% ДДС. Фирмата третира сделката за ВОД и въпреки това има начислен ДДС. С протокол по чл. 117 сме начислили 20% ДДС ...

Справочник

ДДС декларациите само по електронен път

Национална агенция за приходите От началото на годината ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, се изпращат само по интернет. Това важи и за декемврийските документи, които трябва да се изпратят заедно с дневниците за по...

До 31 януари лицата - платци на доходи, които са удържали авансов данък през четвъртото тримесечие на 2017 г., следва да подадат данъчна декларация и да внесат удържания данък

Национална агенция за приходите Предприятията и самоосигуряващите се лица -платци на доходи, които са изплатили доходи на физически лица през четвъртото тримесечие на 2017 г. и са удържали авансов данък със съгласието на получателите на доходите, сл...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2018 г.

[[app_18333_1]] [[app_18334_2]] [[app_18335_3]] [[app_18336_4]] [[app_18337_5]] [[app_18338_6]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. - 510 лв. 2. Минимален месечен размер на осигурителн...

Справочна информация бр. 3/2018

Централни валутни курсове за периода 04.01 - 17.01.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Физическите лица, които подадат годишна данъчна декларация за 2017 г. в срок до 31 януари 2018 г. по електронен път, ползват 5 на сто отстъпка от дължимия данък

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. в срок до 31 януари 2018 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната декларация, но не повече от 500 лв. при условие, че няма...