Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 9, 5 - 11 март 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 5 - 11 март 2018 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени сл...

Държавен вестник бр. 9/2018 г.

ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 268 от 7 декември 2017 г. з...

Министерски съвет бр. 9/2018 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите. Те предвиждат при промяна на адреса за получаване на пенсия да не се представя удостоверение за регистрация по на...

Народно събрание бр.9/2018 г.

Парламентът прие промени в Закона за железопътния транспорт на второ четене. Промените са в отговор на Официално уведомително писмо по процедура за нарушение по описа на ЕК във връзка с неправилното транспониране и прилагане на европейски директиви о...

Някои въпроси, възникващи при облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС

Когато става въпрос за облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС, на първо място следва да разгледаме и да имаме предвид правната регламентация на вътреобщностните доставки, от една страна, (ВОД) и вътреобщностните придобивания (ВОП), ...

Въпроси и отговори

Едноличните търговци не са длъжни да доказват с договор за прокура прекъсването на трудова дейност

Собственичка на ЕТ “ХХХ” ражда на 21 юли 2017 г. Тъй като фирмата не спира работа, очевидно някой трябва да изпълнява функциите на ЕТ. Заради това съпругът иска да се назначи (към момента не работи и не се осигурява другаде) и другата цел е той да по...

Размер на платен годишен отпуск

Имам 13 години трудов стаж и ползвам платен годишен отпуск 20 дни. В същото време мой колега, който е назначен на същата като моята длъжност с 12 години трудов стаж, има право на 25 дни платен годишен отпуск. Законно ли е това? Кодексът на труда (КТ...

В пресата за вас

Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Данъчното облекчение за извършени през годината безкасови плащания е в р...

Правото на строеж върху земя през призмата на Общите разпоредби към НСС и концептуалната рамка на МСФО

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира правото на строеж върху земя през призмата на Общите разпоредби към НСС и концептуалната рамка на МСФО. Съгласно правната рамка в страната, визирайки Закона за собствеността (З...

Съставен акт за допусната счетоводна грешка

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, отговаря на въпроса: При ревизионен доклад и впоследствие акт се установи, че фирма, която е агенция за недвижими имоти, през 2016 г. не е отразила приход от сделка с недвижим им...

Справочник

Важно за търговските дружества, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период

Агенция по вписванията Във връзка със зачестилите въпроси от потребителите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и поради липса към настоящия момент на предвидена друга техническа възможност уведомяваме, че деклар...

Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г.

Комисия за защита на личните данни От 25 май 2018 г. във всички държави - членки на Европейския съюз, ще се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Новата правна рамка...

Справочна информация бр. 9/2018

Централни валутни курсове за периода 22.02 - 28.02.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” (ИС “Бизнес статистика”) за електронно въвеждане на отчетите

Национален статстически инстиут Важно: За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. 1. Декларация за предприятия с прихо...

№ 94-00-46 т 06.02.2018 г. ОТНОСНО: Писмо с вx. № 94-00-46 от 17.01.2018 г.

Агенция по вписванията Под горния входящ номер с постъпило искане да се даде становище по приложението на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството при заявяване пред Търговския регистър. С посочения текст е изключено приложението на чл. 38, а...