начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 9, 5 - 11 март 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 5 - 11 март 2018 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени сл...

Държавен вестник бр. 9/2018 г.

ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 268 от 7 декември 2017 г. з...

Министерски съвет бр. 9/2018 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите. Те предвиждат при промяна на адреса за получаване на пенсия да не се представя удостоверение за регистрация по на...

Народно събрание бр.9/2018 г.

Парламентът прие промени в Закона за железопътния транспорт на второ четене. Промените са в отговор на Официално уведомително писмо по процедура за нарушение по описа на ЕК във връзка с неправилното транспониране и прилагане на европейски директиви о...

Някои въпроси, възникващи при облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС

Когато става въпрос за облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС, на първо място следва да разгледаме и да имаме предвид правната регламентация на вътреобщностните доставки, от една страна, (ВОД) и вътреобщностните придобивания (ВОП), ...

Въпроси и отговори

Едноличните търговци не са длъжни да доказват с договор за прокура прекъсването на трудова дейност

Собственичка на ЕТ “ХХХ” ражда на 21 юли 2017 г. Тъй като фирмата не спира работа, очевидно някой трябва да изпълнява функциите на ЕТ. Заради това съпругът иска да се назначи (към момента не работи и не се осигурява другаде) и другата цел е той да по...

Размер на платен годишен отпуск

Имам 13 години трудов стаж и ползвам платен годишен отпуск 20 дни. В същото време мой колега, който е назначен на същата като моята длъжност с 12 години трудов стаж, има право на 25 дни платен годишен отпуск. Законно ли е това? Кодексът на труда (КТ...

В пресата за вас

Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Данъчното облекчение за извършени през годината безкасови плащания е в р...

Правото на строеж върху земя през призмата на Общите разпоредби към НСС и концептуалната рамка на МСФО

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира правото на строеж върху земя през призмата на Общите разпоредби към НСС и концептуалната рамка на МСФО. Съгласно правната рамка в страната, визирайки Закона за собствеността (З...

Съставен акт за допусната счетоводна грешка

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, отговаря на въпроса: При ревизионен доклад и впоследствие акт се установи, че фирма, която е агенция за недвижими имоти, през 2016 г. не е отразила приход от сделка с недвижим им...

Справочник

Важно за търговските дружества, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период

Агенция по вписванията Във връзка със зачестилите въпроси от потребителите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и поради липса към настоящия момент на предвидена друга техническа възможност уведомяваме, че деклар...

Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г.

Комисия за защита на личните данни От 25 май 2018 г. във всички държави - членки на Европейския съюз, ще се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Новата правна рамка...

Справочна информация бр. 9/2018

Централни валутни курсове за периода 22.02 - 28.02.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” (ИС “Бизнес статистика”) за електронно въвеждане на отчетите

Национален статстически инстиут Важно: За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. 1. Декларация за предприятия с прихо...

№ 94-00-46 т 06.02.2018 г. ОТНОСНО: Писмо с вx. № 94-00-46 от 17.01.2018 г.

Агенция по вписванията Под горния входящ номер с постъпило искане да се даде становище по приложението на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството при заявяване пред Търговския регистър. С посочения текст е изключено приложението на чл. 38, а...