Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-187 от 21.11.2017 г. Относно: документиране на получено в брой плащане за бъдещо събитие

В Дирекция постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-187 от 08.11.2017 г. относно документиране на получено в брой плащане за бъдещо събитие в ресторант. В запитването е зададен следният въпрос: При получено в брой плащане за бъдещо събитие в ресторант какъв документ следва да се и...

№ 07-00-200 от 08.12.2017 г. Относно: търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 07-00-200/ 27.11.2017г. и 07-00-200-1/ 28.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата ще развива следната дейно...

№ 07-00-38 от 27.11.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 07-00-38/02.11.2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка: В хода на стартирало ревизионно производство по реда на чл. 122 от ДОПК, ревизиращите органи са преценили, че е налице необходимост от нал...

№ 20-00-168 от 16.11.2017 г. Относно: разкриване на данъчна и осигурителна информация и предоставяне на копия на документи по искане на прокурор, разследващ полицай или следовател, на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите по приложение на чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК. Честа практика във връзка с прилагане на чл. 74, ал. 2, т...

№ 20-28-9 от 30.11.2017 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-9 от 21.11.2017 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ОДОП …. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество води преговори с юридическо лице – немско дружество /възложит...

№ 2071 от 25.09.2017 г. Относно: подаване на отчетни регистри и ползване на данъчен кредит за период, в който лицето е било дерегистрирано по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отмяна на акта за дерегистрация въз основа на съдебно решение

Според изложеното в запитването, на 17.07.2015 г. дружеството e дерегистрирано по ЗДДС с Акт за дерегистрация № Х/24.06.2015 г. Актът е бил обжалван по административен и съдебен ред, като с Решение № ../22.12.2015 г. на Административен съд гр.** и Решение № ../18.04.2017 г. на Въ...

№ 3-2305 от 02.11.2017 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, свързани с посредничество при отпускане на кредити

Според изложеното в запитването дружество e с предмет на дейност изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти и машини, съоръжения и др. консултантски услуги. Дружеството е сключило споразумение с българска търговска банка, съгласно което същото, в качеството си на партньор на ...

№ 53-04-590 от 21.09.2017 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с №53-04-590/…..2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Еднолично др...

№ 92-00-1129 от 26.10.2017 г. Относно: приложение разпоредбата на чл. 31 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. № …….. е заведено Ваше запитване, в което е изложено следното: БМК и БНАКК представляват дружествата от морския бранш – корабостроителните и кораборемонтни заводи, проектанти, корабни агенти, корабни снабдители, кор...

№ 96-00-292 от 07.12.2017 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.11.2017 г. В запитването е посочено, че през 2017 г. е вписано българско юридическо лице с чуждестранен капитал. Същото е регистрирано по реда на ЗДДС. Предметът на дейност е извършване на консултантски и софтуерн...

№ 96-00-293 от 04.12.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на четири търговски дружества (ЕООД) и съдружник в едно търговско дружество (ООД), вписан като управител на дружествата

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………… с вх. № ………….. от 23.11.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на капитала на пет търговски дружества (четири ЕООД и едно ООД). ...

Анотации

Възстановяване на данъчен кредит при брак и липси на животни

В бр. 3 от 2018 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Имам регистриран земеделски стопанин по ЗДДС с отглеждане на крави с млечно направление. Доходите му се облагат с приспадане на 60% нормативно признати разходи. Имаме зак...

Действие на КТД по отношение на служителите

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, отговаря на въпроса: В предприятието ни постъпи служителка на работа по втори трудов договор. В друго предприятие, с което има сключен основен трудов договор, тя членува в синдикална организация и пол...

Изпълнение по реда на чл. 35 ЗОЗ във връзка с чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Димитър Иванов, юрист, отгоаря на въпроса: Какво представлява изпълнението по реда на чл. 35 ЗОЗ във връзка с чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ? В Закона за частните съдебни изпълнители е предвидено, че по възлагане от заложния кред...

Как ще се подават декларациите и отчетните регистри по ЗДДС

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как ще се подават декларациите и отчетните регистри по ЗДДС? От началото на 2018 г., по силата на изменената ал. 7 от чл. 125, регистрираните по ЗДДС лица ще са длъ...

Начисляване на ДДС при продажба на активи

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Продаваме на магазини, придобити чрез бартер и осчетоводени като стоки и продажба на същите под себестойността им, по която са заведени в счетоводството на фирмата. Продажбата веч...

Облагане на разходите за пътуване и престой с данък при източника или окончателен данък

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кога не се признават за данъчни цели разходите за пътуване и престой и кога се облагат с данък при източника или окончателен данък? Основно изискване за данъчното признаване на сче...

Облагане по ЗКПО на продажба на недвижим имот

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Продава се недвижим имот, собственост на нестопанска организация (НПО), която не извършва стопанска дейност. Имотът е закупен със средства от проект през 2002 година и е ремо...

Определяне на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Ваня Нинова отговаря на въпроса: Предстои ми пенсиониране към 20.04.2019 г. Чувам, че ще има промяна в методиката за изчисляване размера на пенсиите от 01.01.2019 г. В тази връзка дали ще е по-добре за мен ако се пенсионирам на 20.12.2018...

Особености при трудовия договор по заместване

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в АМС, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при трудовия договор по заместване? 1. Превръщане на договора за заместване в договор за неопределено време В случай, че трудовият договор със замествания работник ...

Ползване на данъчни облекчения чрез работодателя

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се ползват данъчни облекчения чрез работодателя? На основание чл. 49, ал. 3 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, формирана в съотве...

Прилагане на новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Как се прилага новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания? Конкретният размер на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания се изчислява на ре...

Промени в КСО, свързани с осигуряването

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промените в КСО, свързани с осигуряването? Със ЗБДОО за 2018 г. по традиция се правят изменения и допълнения в КСО. Голяма част от тях, в сила от 01.01.2018 г., са прецизи...

Раздаване на бонуси на управители на ТД

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Марияна Василева, Борислав Боянов отговарят на въпроса: В резултат на по-висока печалба през текущата спрямо предходната година, собствениците на предприятие, които работят там на трудов договор като управители, смятат да си раздадат бону...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2018 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Държавен вестник в бр. 6 от 2018 г.

ДВ, бр. 16 от 20.2.2018 г. Народно събрание Закон за Eвропейската заповед за разследване Поправка в Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г.) Министерски съвет Постановление № 20 от 14 февруари 2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита Постано...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г.

Национален осигурителен институт От 23 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква се около 4...

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г.

Национална агенция за приходите От 27.03.2018 г. физическите лица могат да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Така гражданите ще могат...

Справочна информация бр. 6/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 март 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...

Удължава се срокът изпълнение на мерките по Плана за действие за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост

Министерство на регионалното развитие и благоустройството С пет години – до 22 септември 2022 г., се удължава срокът за изпълнение на мерките по Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост. В този срок...