Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2018 г.

ДВ, бр. 13 от 9.2.2018 г. Конституционният съд прие Решение № 2 от 30 януари 2018 г. по конституционно дело № 8 от 2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 15 от 1 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на българското пр...

Министерски съвет бр. 15/2018 г.

Правителството одобри промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат изискванията на евродирективата за минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите - членки на ЕС, чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнител...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Когато говорим за годишно счетоводно приключване, несъмнено следва да разбираме не само счетоводните техники по приключване на счетоводните сметки, но преди всичко изготвяне на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти. Ето защо важно уточнение, което следва ...

Счетоводно отчитане на авансови и последващи плащания при предоставяне на туристически (хотелски) услуги

В сферата на туризма обичайна практика е клиентите да резервират нощувки за определен период или даже за конкретна дата. В такива случаи обикновено се изисква авансово плащане, покриващо цялата стойност на услугата или най-малкото някакъв процент от общата дължима сума. По време ...

Въпроси и отговори

Някои практически затруднения във връзка с командироването в чужбина

Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние сме подизпълнители по проекти на тези територии. Нашият възложител (клиент) е от САЩ. Плащанията към нас постъпват от този кл...

Отчитане на наем

ЕООД има сключен договор за наем на помещение с физическо лице, като в договора наемът е в размер на 300 лв., но е договорено с наемодателя първите 12 месеца да плащам 200 лв., като разликата от 100 лв. е за направени подобрения в наетия имот. Каква служебна бележка трябва да изд...

Правото на избор за осигуряване за пенсия само в държавното обществено осигуряване (ДОО) или в ДОО и в частен универсален пенсионен фонд

Кой е по-благоприятният и надежден вариант за осигуряване - в универсален пенсионен фонд или фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ако може да се отговори еднозначно)? Правото на лицата да изберат дали да се осигуряват за пенсия само в държавното обществено осигуряв...

В пресата за вас

Отговорност за вреди при недействителност на сделките

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Кънев, юрист, коментира отговорността за вреди при недействителност на сделките. В правната литература се поддържа становището, че отговорността за вредите при недействителност на сделките е деликтна. Приема се, че...

Отчитането на обезценката на вземания

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, диплониран експерт-счетоводител, коментира отчитането на обезценката на вземания чрез пример. Пример: “Пчела консулт” ООД е продало на своя клиент “Медовина” АД 3000 кг пчелен мед с фактура от дата 17 ноември 2017 година на ...

Справочник

Длъжностно лице по защита на данните

1. Какво представлява т.нар. длъжностно лице по защита на данните? Новият регламент за защита на личните данни въвежда фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита на данните. Това е служител на администратор на лични данни или външно за организацията на администратора физическо ...

Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните

1. Откога ще започне да се прилага новият Общ регламент за защита на личните данни? Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на...

Права на физическите лица

1. Какво представлява понятието “субект на данни”? Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация. 2. Какви права има субектът на данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни? Според ...

Справочна информация бр. 15/2018

Централни валутни курсове за периода 05 - 12.04.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...

“Съгласието” според новия Общ регламент относно защитата на данните

1. По какъв начин физическите лица следва да дават своето съгласие за обработване на личните им данни? Съгласие следва да се дава чрез изявление или ясно утвърдителен акт (потвърждаващо действие), с който да се даде съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързан...