начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.
Писма и указания

№ 20-00-296 от 14.12.2017 г. Относно: прилагане режима на ВОП

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува автомобили втора употреба в ЕС и ги продава на физически лица, установени в ЕС. Закупуваните автомобили от дружеството не пристигат на тери...

№ 21-04-9 от 06.12.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-04-9/17.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на КСО и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда ...

№ 23-22-2183 от 03.11.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС на продажбата на подаръчните карти

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е” ООД, регистрирано по ЗДДС е с предмет на дейност – търговия на едро и дребно с дрехи, обувки, текстилни, козметични и други продукти. Дружеството възнамерява да разшири дейността си като пр...

№ 24-39-122 от 08.12.2017 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на доходи от финансови инструменти

Във връзка с Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-122 от 05.09.2017 г., Ви уведомявам следното: От така представената фактическа обстановка става ясно, че „………….“ АД (Банката) осъществява дейности по инвестиционно посредничество...

№ 53-00-165 от 19.09.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС доставката на стока от територията на страната до Франция и последващата й продажба на територията на Франция

В запитванията е изложена следната фактическа обстановка: „C“ ООД, регистрирано по ЗДДС, ще изпрати свой собствено произведен продукт - стока от страната до Франция, където същият ще бъде рекламиран и демонстриран с цел продажба на територията на Фра...

№ 53-00-206 от 02.11.2017 г. Относно: прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството оперира през собствен митнически склад тип „А“ /обществен склад под отговорността на складодържателя/ и има сключени договори за предоставяне на услуги по митническо складиране, по ...

№ 53-00-266 от 15.12.2017 г. Относно: начисляване на ДДС в случай на издадена фактура от доставчик от за стока, която е изгубена от превозвача до България

В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка: Поставен е следният въпрос: Следва ли да се начисли ДДС в случай на издадена фактура от доставчик от ЕС (EXW доставка) за стока, която е изгубена от превозвача до България? Предвид въпросът...

№ М-11-02-141 от 06.12.2017 г. Относно: данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е заведено с вх. № М-11-02-141/04.10.2017 г. Ваше писмено запитване, в което е изложено следното: Според изложеното в запитването „А“ е бюджетна организация – второстепенен разпоредител с...

Анотации

Доходи от печалби или награди, които са необлагаеми

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои доходи от печалби или награди са необлагаеми? В разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ са изброени конкретни необлагаеми доходи на физическ...

Извършване работа при друг работодател по време на ползване на неплатен отпуск

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в АМС, отговаря на въпроса: Може ли работникът да извършва работа при друг работодател по време на ползване на неплатен отпуск? Съгласно разпоредбата на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ...

Намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е промяната, свързана с намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни от възникването на...

Новите правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Асен Асенов и Александър Раков отговарят н авъпроса: Какви са новите правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС? 1. По отношение на повечето производств...

Осигуряване на съдружник

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: В началото на 2017 г. физическо лице сключва трудов договор с дружество като заместник управител с трудово възнаграждение, равно на макси...

Представяне оценяването на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия в индивидуалните финансови отчети

В бр 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представя оценяването на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия в индивидуалните финансови отчети? В индивидуалните финансови отче...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дейността на фирмата е производство на непреработена селскостопанска продукция. През 2017 г. имаме големи поражения от силен вятър и градушка, а на още по-р...

Промени в данъчното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Анета Георгиева, данъчен консултант и Цветана Янкова, експерт в НАП, отговарят на въпроса: Какви са промените в данъчното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест? Стъ...

Промените в Кодекса на труда срещу неизплащането или забавеното изплащане на заплати

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" проф. Васил Мръчков отговаря на въпроса: Какви са промените в Кодекса на труда срещу неизплащането или забавеното изплащане на заплати? Макар че не са многобройни, промените в Кодекса на труда заемат ключово м...

Случаи, в които се дължат осигурителни вноски върху социалните разходи

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: В кои случаи се дължат осигурителни вноски върху социалните разходи? Общото правило за дължимост на осигурителни вноски върху средствата за социални р...

Срокът по чл. 72 от ЗДДС като условие за упражняване правото на данъчен кредит

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представлява срокът по чл. 72 от ЗДДС като условие за упражняване правото на данъчен кредит? На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрир...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2018 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчн...

Държавен вестник в бр. 7 от 2018 г.

ДВ, бр. 20 от 6.3.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана Закон за платежните услуги и платежните системи Закон за изменение на Закона за филмовата индустрия Закон за изменение и допълнение на Закона за насърч...

Осигурителен календар за април 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 март - 3 април 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...